16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Контрольна робота Практична риторика

Додано: 22 травня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 185 разів
20 запитань
Запитання 1

1.До основних діалогічних жанрів НЕ належить  

варіанти відповідей

бесіда;

телефонна розмова;

монолог;

листування.

Запитання 2

Визначте рядок, у якому всі словосполучення потребують стилістичного редагування: 

варіанти відповідей

зазначений в оголошенні, досягли успіхів рідного слова;

спланувати відпустку, підсумувати вивчене, мого зошита;

любий із присутніх, свою автобіографію, приймати участь;

страшні слова, широта кругозору, посієш вчасно.

Запитання 3

Лаконічність мовлення відбиває:

варіанти відповідей

словниковий запас оратора;

нормативність, літературність мовлення оратора;

здатність оратора говорити стисло, залишаючись максимально зрозумілим;

емоційність, натхненність і піднесеність мовлення

Запитання 4

Тема виступу - це...

варіанти відповідей

це предмет, відображений у певному ракурсі, який став змістом промови;

роз’яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів;

основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища та факти, що розглядаються у виступі;

уміння оратора виступати без підготовки.

Запитання 5

Укажіть речення, у якому наявне порушення лексичної сполучуваності слів. 

варіанти відповідей

Марійка одержала вищу освіту у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (З газети).

Духовний Чорнобиль – це страхітливий полігон, який не має аналогів у світовій історії (Р.Лубківський).

Мовна культура – це надійна опора у вираженні думки та розвиненості людських почуттів... (В.Русанівський).

Художньо-белетристичний стиль широко використовує можливості омонімії (О.Пономарів)

Запитання 6

Серед наведених понять фiгурами є…

варіанти відповідей

антитеза, градація, повторення.

епiфора, палiндром, тавтологія, оксюморон

гiпербола, метонiмiя, алегорiя, каламбур

паралелiзм, епiтет, синекдоха, метафора

Запитання 7

Порівняння — це:

варіанти відповідей

художнє означення, що виділяє і образно змальовує якусь характерну рису чи ознаку людини, предмета, явища;

послідовне зображення двох чи кількох явищ із різних сфер життя, показ подій на тлі інших, чимось подібних;

пояснення одного предмета через підкреслення його схожості на інший;

використання багатозначності якогось слова чи вислову.

Запитання 8

В основі метафори лежить:

варіанти відповідей

порушення узвичаєного порядку слів у реченні;

перенесення властивостей і ознак одного явища на інше на основі подібності;

поєднання контрастних понять;

слова та їх форми, що вимовляються чи пишуться однаково, а значення мають різне.

Запитання 9

Метафоричним є вираз:

варіанти відповідей

Український правопис добре опрацьований кількома поколіннями мовознавців (З газети);

Пригорнись до мене, слово, коли щира ллється мова (Л. Забашта);

Мова — система звукових знаків, що виконує комунікативні, пізнавальні, оцінні, естетичні та інші функції (3 підручника);

І кожна мова — неповторна... (Д. Білоус).

Запитання 10

Парадокс — де:

варіанти відповідей

перестановка слів у реченні з метою їх увиразнення, надання вислову нового відтінку;

твердження, що розходиться з усталеними поглядами і ніби суперечить здоровому глузду, а насправді має глибокий смисл;

засіб зображення явищ дійсності у спотворено-комічному, навмисне перебільшеному чи зменшеному вигляді;

розважальний драматичний твір на побутову тему, в основі якого — переважно анекдотична подія.

Запитання 11

Зразком парадоксу є прислів’я:

варіанти відповідей

Яка головонька, така розмовонька;

Усього буває на віку: по спині й по боку;

Тихше їдеш — далі будеш;

Двічі молодим не бути.

Запитання 12

Гіпербола — це:

варіанти відповідей

непомірне вихваляння та уславлення визначної суспільної події чи подвигів і звершень видатної людини;

вистава чи твір, спрямований на те, щоб розсмішити засобами грубого комізму та різних перебільшень зовнішніх ознак персонажів;

надмірне перебільшення якихось рис чи ознак явищ або предметів із метою їх увиразнення;

зображення, в якому комічний ефект досягається навмисним спотворенням, свідомим перебільшенням або применшенням характерних рис чи ознак висміюваного.

Запитання 13

Антонімічним до терміна гіпербола є термін:

варіанти відповідей

секстина;

літота;

метафора;

епіфора.

Запитання 14

Риторичне запитання— це:

варіанти відповідей

питання, з яким ритор (оратор) звертається до слухачів, щоб перевірити, чи зрозуміли суть ним сказаного;

запитання, з яким слухачі звертаються до оратора, щоб уточнити ним сказане;

питання, з яких складається план підготовленої оратором промови.

запитання, що не потребує відповіді;мета використання- зосередити увагу на його змісті.

Запитання 15

 Письмовий оцінювальний жанр, мета якого — оцінити мистецький чи науковий твір - це...

варіанти відповідей

анотація;

рецензія;

характеристика;

похвала.

Запитання 16

На що потрібно зважати, вибираючи форму привітання 

варіанти відповідей

вік людини й ситуацію мовлення

місце і час спілкування

зовнішність та увагу співрозмовника

вміння слухати співрозмовника та враховувати його позицію

Запитання 17

Укажіть правильні твердження (2 варіанти відповідей)

варіанти відповідей

"Я глибоко поверхнева людина" (Енді Воргол).   -   засіб художнього вираження       оксюморон       

Живі – у домовині. Мертві – ні,хоча тюремним муром всіх притисло (В.Стус)      -     засіб художнього вираження  гіпербола       

"Кругом листочки обведу та й списую Сковороду " ( Т, Шевченко) -засіб художнього вираження антитеза

"Вже червоніють помідори,І ходить осінь по траві "-засіб художнього вираження персоніфікація

Запитання 18

Укажіть правильні твердження (2 варіанти відповідей)

варіанти відповідей

 "на нашій – не своїй землі " -засіб художнього вираження метонімія                 

"Річка синіє, зітхає, сміється" - засіб художнього вираження антитеза

"самотність-як обірвана струна" - засіб художнього вираження порівняння

пролісків перших блакитні отари" - засіб художнього вираження метафора

Запитання 19

укажіть правильні твердження про відповідність між словосполученням і тропом ( 2 варіанти відповідей)

варіанти відповідей

"звук мовчання" - антитеза

"сонячні емоції" - епітет

"читати Шекспіра  " - метонімія

"собор -як свіча" - синекдоха

Запитання 20

У яких рядках наведено риторичне запитання

варіанти відповідей

Вітрило-вітре мій єдиний,

Легкий, крилатий господине!

Нащо на дужому крилі

На вої любії мої,

На князя, ладо моє миле,

Ти ханові метаєш стріли?

Як тебе хоч звати, земляче? (Григір Тютюнник.)

Та скажи-бо, дівчино, з якого ти села, чи з Бієвець, чи з Дешок? (І.Нечуй-Левицький.)

  Чого являєшся мені у сні...(І.Франко).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест