Контрольна робота Теплові явища (ІІчастина «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»)

27 запитань
Запитання 1

Які чинники впливають на швидкість пароутворення?

варіанти відповідей

вид рідини

температура

об'єм рідини

площа поверхні рідини

наявність вітру над рідинию

посудина в якій налита рідина

Запитання 2

Процес переходу речовини з твердого стану в рідкий.

варіанти відповідей

плавлення

кристалізація

сублімація

пароутворення

кипіння

Запитання 3

Перехід речовини з рідкого стану в газоподібний називається

варіанти відповідей

плавлення

тверднення

пароутворення

конденсація

Запитання 4

Вибрати тіла в кристалічному стані речовини

варіанти відповідей
Запитання 5

Вибрати картинки, на яких є речовини, що знаходяться в рідкому стані

варіанти відповідей
Запитання 6

Виберіть всі правильні твердження.

Процес кипіння супроводжується:

варіанти відповідей

наявність шумів (звук)

наявність бульбашок

переходом рідини у газ

конденсацією пари на стінках посудини або кришки ємності в якій кипить рідина

сталої температури рідини

Запитання 7

Тепловими двигунами називають машини, в яких...

варіанти відповідей

внутрішня енергія палива перетворюється в теплову енергію середовища

 механічна енергія перетворюється в енергію палива

 тепло навколишнього середовища перетворюється в механічну енергію

внутрішня енергія палива перетворюється в механічну енергію

Запитання 8

У двигуні внутрішнього згоряння енергія твердого палива...

варіанти відповідей

перетворюється в механічну енергію зовні двигуна

механічна енергія перетворюється в енергію палива всередині двигуна

енергія палива перетворюється в механічну енергію всередині самого двигуна

механічна енергія поршня перетворюється в енергію палива зовні двигуна

Запитання 9

До теплових двигунів відноситься

варіанти відповідей

двигун внутрішнього згоряння

парова турбіна

ядерний прискорювач

газова турбіна

реактивний двигун

Запитання 10

ККД теплового двигуна дорівнює відношенню ...

варіанти відповідей

витраченої роботи до енергії, отриманої від нагрівача

енергії, отриманої від нагрівача, до корисної роботи


корисної роботи до енергії переданої холодильнику

 

 корисної роботи до енергії, отриманої від нагрівач

Запитання 11

Як називається фізична величина, що показує, яка енергія виділяється при повному згорянні 1 кг палива?


варіанти відповідей

Питома теплоємність

Кількість теплоти

Питома теплота згоряння

 ККД нагрівника

Запитання 12

При кипінні температура рідини ...


варіанти відповідей

Збільшується

 Зменшується

 Не змінюється

Запитання 13

Як змінюється температура з моменту початку плавлення до його закінчення?


варіанти відповідей

зростає

спадає

 у одних речовин зростає, в інших - не змінюється

залишається сталою.

Запитання 14

Процес переходу речовини з рідкого стану у твердий кристалічний.

варіанти відповідей

Кристалізація

Пароутворення

Плавлення

Конденсація

Запитання 15

Процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий


варіанти відповідей

Плавлення

Пароутворення

Конденсація

Кристалізація

Запитання 16

Визначте, яка з речовин: вольфрам, мідь, олово - може розплавитись у посудині, що виготовлена з титану.

варіанти відповідей

Мідь, олово

Лише вольфрам

Лише олово

Лише мідь.

Запитання 17

Якщо перелити рідину з однієї посудини в іншу, то рідина...


варіанти відповідей

змінить і форму і об´єм;

 збереже об´єм, але змінить форму;

збереже і форму і об´єм;

 збереже форму, але змінить об´єм.

Запитання 18

Як називається пристрій, від якого робоче тіло одержує певну кількість теплоти?


варіанти відповідей

робоче тіло

нагрівник

 холодильник

Запитання 19

З яких частин складається теплова машина?


варіанти відповідей

 нагрівник

 робоче тіло

холодильник 

 двигун

Запитання 20

Як називається фізична величина, що характеризує економічність теплового двигуна й показує, яка частина всієї енергії, що «запасена» в паливі, перетворюється на корисну роботу?

варіанти відповідей

коефіцієнт корисної дії нагрівника

коефіцієнт корисної дії холодильника

 коефіцієнт корисної дії теплового двигуна

Запитання 21

Процес пароутворення з вільної поверхні називається

варіанти відповідей

випаровування

кипіння

конденсація

плавлення

Запитання 22

Процес пароутворення, який відбувається в усьому об'ємі рідини


варіанти відповідей

випаровування

конденсація

кипіння

 кристалізація

Запитання 23

Випаровування води відбувається:


варіанти відповідей

тільки за температури 100 °С

тільки за температури, вищої за 100 °С

за будь якої температури, з однаковою швидкістю

за будь якої температури, швидкість процесу залежить від температури

Запитання 24

Під час випаровування рідини з її поверхні вилітають:


варіанти відповідей

 молекули з найменшою масою

молекули з найбільшою кінетичною енергією

будь які молекули, що опинилися поблизу поверхні

молекули з найменшою кінетичною енергією

Запитання 25

Чи може ККД теплового двигуна дорівнювати 100%?


варіанти відповідей

може, якщо використати велику кількість палива

не може, тому що мають місце втрати, зумовлені різними факторами

 не може, тому що двигун має скінчені розміри

може, якщо тертя між конструктивними елементами звести до нуля

Запитання 26

На що витрачається енергія, яку отримує кристалічне тіло, що має температуру плавлення?

варіанти відповідей

 на руйнування атомів

на надання атомам кінетичної енергії

на руйнування кристалічних ґраток

на надання атомам потенціальної енергії

Запитання 27

Під час кристалізації температура речовини:


варіанти відповідей

Залишається незмінною

Зменшується

Збільшується

Для одних речовин збільшується, для інших зменшується

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест