Квантова фізика (Контрольна робота)

Додано: 17 вересня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 908 разів
40 запитань
Запитання 1

Максимальна кінетична енергія вибитих випромінюванням з поверхні металу електронів...

варіанти відповідей

. ... не залежить від частоти випромінювання.


. ... не залежить від інтенсивності випромінювання.


. ... прямо пропорційна інтенсивності випромінювання.


. ... не залежить від довжини хвилі випромінювання.


Запитання 2

Корпускулярні властивості світла виявляються при...


варіанти відповідей

... інтерференції двох світлових пучків.

... дифракція світла.

.. .розкладанні білого світла в спектр за допомогою призми.

... фотоефекті.

Запитання 3

При якій частоті електромагнітної хвилі людина сприймає її як видиме світло?


варіанти відповідей

6 МГц

6 ГГц.

6 ·1011 Гц

6 · 1014 Гц.

Запитання 4

Імпульс фотона електромагнітного випромінювання дорівнює 3,3·10-27 кг·м/с. До якого типу відноситься це випромінювання?


варіанти відповідей

Це рентгенівське випромінювання.

Це ультрафіолетове випромінювання.

Це видиме світло.

Це інфрачервоне випромінювання.

Запитання 5

Квантові властивості світла - це...

варіанти відповідей

імпульс,частота,маса

енергія,імпульс,частота

енргія,імпульс,маса

Запитання 6

Який з фотонів має більшу енергію?

варіанти відповідей

Червоного світла

ФІолетового світла

Енергії обох фотонів однакові

Запитання 7

Швидкість фотона дорівнює...

варіанти відповідей

300 00 км/с

300 000 км/с

3000 км/с

Запитання 8

Фотони...

варіанти відповідей

поглинаються

випрмінюються

поглинаються і випромінюються

Запитання 9

Що називають фотоефектом?

варіанти відповідей

Взаємодію фотонів з електронами.

Втрата металевою пластинкою позитивного електричного заряду внаслідок освітлення.


Виривання електронів з речовини під впливом світла.

Запитання 10

Дайте визначення червоної межі фотоефекту за частотою.


варіанти відповідей

Це найбільша довжина світової хвилі, за якої фотоефект відбувається, але вибитим електронам кінетична енергія не надається.

 Це найменша енергія фотона, здатного викликати явище фотоефекту.

Це найбільша частота світла, за якої фотоефект відбувається, але вибитим електронам кінетична енергія не надається.

Це найменша частота світла, за якої фотоефект відбувається, але вибитим електронам кінетична енергія не надається.

Запитання 11

Робота виходу електрона з металу позначається:

варіанти відповідей

h

Е

А

Р

Запитання 12

Від чого на небі після дощу буває видно веселку?

варіанти відповідей

Веселки на небі не буває, це оптичний обман зору

Разом із парами води у хмари в результаті конвекції потрапляють дрібні забарвлені частинки

Проходячи крізь краплини води, біле світло забарвлюється в різні кольори

У краплинах води в результаті різного заломлення біле світло ділиться на складові різного кольору

Запитання 13

Укажіть явище, в якому виявляються квантові властивості світла.

варіанти відповідей

дисперсія

дифракція

фотоефект

інтерференція

Запитання 14

Рівняння Ейнштейна для фотоефекту

варіанти відповідей

hv=mv2max /2

Eф =hcλmax

hv=Aвих +mv2max /2

Eф =2Aвих +mv2max /2

Запитання 15

Червона межа фотоефекту

варіанти відповідей

hvmin =Aвих

hvmin =2hλmax

hvmin =Aвих

hvmin max /hc

Запитання 16

Яку максимальну кількість електронів при фотоефекті може вибити з поверхні один квант світла?

варіанти відповідей

0

1

2

будь-яку

Запитання 17

Чи світло будь-якої довжини може спричинити фотоефект?


варіанти відповідей

Так

Ні

Тільки ультрафіолетові промені

Тільки рентгенівське випромінювання

Запитання 18

Як називається фізична модель тіла, яке повністю поглинає будь-яке випромінювання?

варіанти відповідей

Поляризатор

Дифракційна гратка.

Абсолютно чорне тіло.

Сонце

Запитання 19

Який вчений пояснив явище фотоефекту?

варіанти відповідей

Герц

Столєтов

Ейнштейн

  Лєбєдєв

Запитання 20

Яка формула дає можливість розрахувати енергію фотона? 

варіанти відповідей

E=mv2/2

E=mgh

E=hν

E=mc2

Запитання 21

Імпульс фотона визначається за формулою

варіанти відповідей

Р = h/λ


р =h⋅λ

р = ṁс²

р = mv²/2

Запитання 22

Укажіть правильне продовження речення: Енергія фотона ...

варіанти відповідей

червоного світла більша, ніж зеленого

фіолетового світла менша, ніж жовтого

ультрафіолетового світла більша, ніж синього

інфрачервоного світла більша, ніж зеленого

Запитання 23

За якої умови можливий фотоефект?

варіанти відповідей

довжина хвилі падаючого світла більша за червону межу фотоефекту

частота хвилі падаючого світла менша від червоної межі фотоефекту

частота хвилі більша або дорівнює червоній межі фотоефекту

фотоефект можливий за будь-якої із цих умов

Запитання 24

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атому Титану 4822Ti?

варіанти відповідей

Z=22; N=26

Z=24; N= 23

Z= 24 ; N=26

Z=22; N=23

Запитання 25

Атом - це

варіанти відповідей

це найменша частинка речовини, яка має однаковий з нею склад і зберігає її хімічні властивості.

це найдрібніша електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів, які рухаються навколо нього.

заряджена частинка, утворена внаслідок втрати атомом або приєднанням до нього одного чи кількох електронів.

це негативно заряджені частинки із зарядом -1 (в одиницях вимірювання заряду елементарних частинок)

Запитання 26

Загальна кількість нуклонів в ядрі називається... Вкажіть правильну відповідь

варіанти відповідей

Масовим числом, позначається буквою А

Масовим числом, позначається буквою N

Зарядовим числом, позначається буквою Z

Запитання 27

Ядра атомів ізотопів містять однакову кількість 

варіанти відповідей

Нейтронів, але різне число протонівПротонів і нейтронів

Протонів, але різне число нейтронів

Запитання 28

α-випромінювання – це ... Визначте правильну відповідь

варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)


Потік ядер атомів Гелію 42He

Потік швидких електронів (0-1e)

Запитання 29

γ-випромінювання – це ... Вкажіть правильну відповідь

варіанти відповідей

Потік швидких електронів (0-1e )


Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

Потік ядер атомів Гелію (24He )

Запитання 30

Визначте кількість нейтронів, що міститься у ядрі 21684 Ро .

варіанти відповідей

84

216

132

48

Запитання 31

Реакція поділу важких ядер, під час якої утворюються нейтрони, необхідні для подальшого протікання цієї реакції. 

варіанти відповідей

Радіоактивність           

Ланцюгова ядерна реакція

Розщеплення ядра  

Термоядерний синтез

Запитання 32

Ядро атома складається з ... Вкажіть правильну відповідь

варіанти відповідей

Протонів і електронів

 α-частинок і нейтронів

Протонів і нейтронів

Запитання 33

Явище радіоактивності відкрито... Визначте правильну відповідь серед наведених

варіанти відповідей

Ернестом Резерфордом

Джозефом Джоном Томсоном

Антуан Анрі Беккерелем

Альбертом Енштейном

Запитання 34

β-випромінювання – це... Визначие правильну відповідь

варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

Потік ядер атомів Гелію

Потік швидких електронів

Запитання 35

Енергію, необхідну для повного розщеплення ядра на окремі нуклони, називають

варіанти відповідей

енергією зв'язку атомного ядра


дефектом мас

  

 

питомою енергією звязку

  

Запитання 36

Радіоактивне випромінювання поділяється на такі види

варіанти відповідей

α- і β- проміння

α- і γ- проміння

β-, γ- проміння

α-, β-, γ- проміння

Запитання 37

Яким узагальнюючим словом можна назвати Протій, Дейтерій, Тритій?

варіанти відповідей

Нуклони

Ізотопи

Ізобари

Ізохори

Запитання 38

Виявляється, що маса ядра менша за суму нуклонів з яких воно складається. А як називають різницю між масами суми нуклонів і ядра?

варіанти відповідей

Дефект нуклонів.

Дефект енергії.

Парадокс дефекту.

Дефект мас.

Запитання 39

Чим відрізняються ізотопи 147N та 157N?

варіанти відповідей

зарядом ядра

кількістю протонів

кількістю нейтронів

кількістю електронів

Запитання 40

Згідно з теорією Бора, атом випромінює фотон при...

варіанти відповідей

...переході з основного у збуджений стан

...переході зі збудженого в основний стан

...альфа-розпаді

...бета-розпаді

...переході електронів на більш високий енергетичний рівень

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест