Узагальнення з розділу ІІІ "ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ"

Додано: 9 грудня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
23 запитання
Запитання 1

Як називається метод вирішення спорів із залученням посередника /посередників?

варіанти відповідей

компроміс

медіана

медіація

переговори

Запитання 2

Укажіть твердження, що є забобоном:

варіанти відповідей

в селі люди неосвічені

всі африканські країни соціально і економічно нерозвинені

не можна нічого передавати через поріг

усі українці люблять борщ

Запитання 3

Моральна якість, що виявляється у повазі до почуттів, інтересів, звичок інших людей, - це

варіанти відповідей

інклюзія

терпимість

гуманізм

толерантність

Запитання 4

Першою стадією конфлікту є

варіанти відповідей

ескалація

інцидент

кульмінація

латентна стадія

Запитання 5

 Видами невербальної комунікації є 

варіанти відповідей

монолог

діалог

полілог

міміка

Запитання 6

Укажіть форми дискримінації (три варіанти):

варіанти відповідей

булінг

ейджизм

інклюзія

плюралізм

расизм

сексизм

шовінізм

Запитання 7

Обмеження або позбавлення прав певної категорії осіб за певними ознаками

варіанти відповідей

упередження

санкція

дискримінація

конфронтація

Запитання 8

Ознаками активного слухання є


варіанти відповідей

прояв зацікавленості, участі, прагнення зрозуміти співрозмовника 

зміна теми розмови 


оцінювання людини, яка говорить 

розповідь про власний досвід, надання порад


Запитання 9

Термін «міжконфесійний» використовують для означення відносин між представниками

варіанти відповідей

різних релігій

різних націй

різних народів

різних культур

Запитання 10

До формальних соціальних інститутів належать


варіанти відповідей

уряд

об єднання за інтересами

культурні чи соціальні фонди, клуби тощо

молодіжні субкультури

Запитання 11

Єдність переконань і дій, взаємодопомога і підтримка членів соціальної групи, що ґрунтуються на спільності інтересів і необхідності досягнення загальних групових цілей, спільна відповідальність, — це


варіанти відповідей

солідарність

відповідальність

соціальна згуртованість

конфесійна єдність

Запитання 12

Помилкове твердження щодо правил толерантної поведінки наведено в рядку 


варіанти відповідей

зберігати власну гідність і за будь-яких обставин залишатися собою 


навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагатися змінити в них те, що не подобається вам 


цінувати кожну людину як особистість, поважати її думки, почуття, переконання незалежно від того, чи збігаються вони з вашими 


обмежувати або надавати привілеї окремим особам чи групі осіб за їх певними ознаками


Запитання 13

Свідома участь усіх сторін конфлікту в його вирішенні, загальна думка без серйозних і принципових заперечень, до якої дійшли під час спільного обговорення, — це 


варіанти відповідей

компроміс

консенсус

арбітраж

медіація

Запитання 14

Несправедлива, хибна думка, яка виникає щодо будь-кого або чого-небудь заздалегідь, без ознайомлення, та зумовлене нею ставлення, — це 


варіанти відповідей

дискримінація

забобони

упередженяя

уявлення

Запитання 15

Нетерпимість/неприязне ставлення до когось/чогось чужого, незнайомого

і незвичного — це 


варіанти відповідей

ксенофобія

расизм

ейджизм

сексизм

Запитання 16

Політика і процес, що передбачає зростання ступеня участі та отримання більших можливостей у соціальному житті й навчанні для всіх людей незалежно від фізіологічних чи психологічних особливостей, — це


варіанти відповідей

сегрегація

інтеграція

сублімація

інклюзія

Запитання 17

Прямий діалог між сторонами конфлікту, спрямований на вирішення розбіжностей та досягнення згоди, — це 


варіанти відповідей

арбітраж

медіація

переговори

компроміс

Запитання 18

Перебіг конфлікту включає такі стадії

варіанти відповідей

розробка плану, реалізація, оцінювання результатів

ескалація, інцидент, кульмінація, завершення

стадія підготовки, стадія втілення, стадія доопрацювання

суперництво, конфронтація, арбітраж

Запитання 19

Відносно стійка система соціальних зв’язків і відносин, що склалися між людьми в процесі історичного розвитку їхньої спільної життєдіяльності, спрямованої на відтворення умов для існування та задоволення життєвих потреб, — це


варіанти відповідей

держава

громада

суспільство

мала група

Запитання 20

Вертикальне розшарування суспільства, — це


варіанти відповідей

соціальна стратифікація

соціальна структура

формальний соціальний інститут

неформальний соціальний інститут

Запитання 21

Співіснування в межах однієї країни багатьох культур, жодна з яких не є панівною, — це


варіанти відповідей

полікультурність 


рівність

соціальна згуртованість

конфесійна різноманітність

Запитання 22

Помилкове твердження наведено в рядку

варіанти відповідей

суспільство має підсистеми (економічну, політичну, духовну, культурну, освітню)


термін «суспільство» і запозичене з латинської мови слово «соціум» аналогічні  за значенням

основою взаємозв’язків між людьми є рівень культурного розвитку, система норм і цінностей 

суспільство є сталою структурою


Запитання 23

Помилкове твердження наведено в рядку


варіанти відповідей

соціальні цінності уналежнюють знання, навички, вміння, особистісні якості, форми виховання, добробут, справедливість, свободу тощо 

базовими соціальними цінностями є соціальна згуртованість, солідарність, відповідальність


соціальні цінності не сприяють збереженню стабільних соціальних відносин та не впливають на суспільний стан і розвиток 

соціальні цінності сприяють духовному розвитку суспільства, соціалізації людей, опануванню ними моральних суспільних норм, способів поведінки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест