Сучасні завдання медичної генетики.. Генофонд.

Додано: 1 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 36 разів
25 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне твердження, що характеризує людську популяцію 

варіанти відповідей

 Основною умовою існування є інбридинг 

 Вирішальне значення у формуванні популяції відіграють природний добір, мутагенез, дрейф генів

 Стосунки між особинами - інстинктивні 

Особливостями генофонду - є генетична однорідність 

Запитання 2

Генофонд - це: 

варіанти відповідей

сукупність усіх алелів, генів і генотипів однієї популяції організмів.

сукупність характеристик, властивих індивіду на певний стадії розвитку

сукупність усіх генів однієї популяції або виду організмів, у межах яких вони характеризуються певною частотою

процес, внаслідок якого виживають і лишають потомство 

Запитання 3

Малі популяції чисельністю 1 500 – 4 000 осіб 

варіанти відповідей

ізоляти

деми 

народ 

людські раси

Запитання 4

Дрейф генів - це 

варіанти відповідей

міграція особин з однієї популяції до іншої

коливання чисельності популяції

випадкове коливання частоти генів у великих популяціях

 випадкове коливання частоти генів у малих популяціях 

Запитання 5

Генофонд популяції – це

варіанти відповідей

певна кількість особин у популяції

 сукупність ознак особин однієї популяції

взаємодія різних генів у особин різної статі 

сукупність усіх генів та їхніх алелів особин певної популяції

Запитання 6

Вивчаючи особливості генофонду людини, двоє учнів зробили такі висновки: Перший учень зазначив, що особливістю генофонду людських популяцій є зростання генетичної різнорідності генотипів при збереженні загальної сукупності генів. Другий учень зробив висновок, що особливістю генофонду людських популяцій є залежність генофонду сучасної людини від генофонду її предків. Спробуйте визначити хто з учнів правий.

варіанти відповідей

обидва праві

Правий тільки перший 

Правий тільки другий

обидва неправі 

Запитання 7

Чинники, що впливають на генофонд популяцій та змінюють їхню генетичну структуру, є 

варіанти відповідей

природній добір

дрейф генів

популяційні хвилі

модифікації

міграції.

Запитання 8

Дрейф генів (генетико-автоматичні процеси) це – 

варіанти відповідей

періодичні коливання чисельності популяції.

випадкова й неспрямована зміна частот зустрічальності алелів у популяції

процес, внаслідок якого виживають і лишають потомство переважно особини з корисними в даних умовах спадковими змінами.

виникнення будь-яких перешкод, що порушують вільне схрещування й обмін спадковою інформацією 

Запитання 9

Основні особливості генофонду людських популяцій є

варіанти відповідей

 Зростання генетичної різнорідності генотипів при збереженні загальної сукупності генів.

Спостереження залежності генофонду сучасної людини від генофонду її предків

Зростання генетичних обтяжень (генетичний вантаж),

створення ізоляційних бар’єрів,

Запитання 10

Оберіть правильне твердження, що характеризує поліморфність популяцій людини.

варіанти відповідей

ген представлений у певній тільки одним алелем 

ген у популяції не має алельних представників 

алелів гена в популяції більше одного 

 група генів представлена одним алелем 

Запитання 11

Популяція людини це

варіанти відповідей

 стабільна, ізольвана група особин виду Людина розумна, які мешкають на певній території, мають спільний генофонд та вільно вступають у шлюб 

 закрита, неізольвана група особин виду Людина розумна, які мешкають на відокремлених ділянках території, мають спільний генофонд та вільно вступають у шлюб

стабільна, ізольвана група особин виду Людина розумна, які мешкають на певній території, мають спільний генофонд, для якої характерним є явище селекції.

відкрита, неізольвана група особин виду Людина розумна, які мешкають на певній території, мають спільний генофонд та вільно вступають у шлюб

Запитання 12

Назвіть різновид популяції людини, який характеризується чисельністю 1500-4000 осіб, низьким природним приростом населення (25 % за покоління), невеликою кількістю осіб, які походять з інших груп (1-2 %) і високою частотою внутрішьогрупових шлюбів (80-90 %) 

варіанти відповідей

Нації

Деми 

Раси

Народи 

Запитання 13

Назвіть різновид популяції людини, що має такі особливості: чисельність до 1500 осіб, природний приріст населення становить 20 % за одне покоління, кількість осіб з інших груп - менша 1 %, незначний рівень шлюбної імміграції впродовж декількох поколінь, частота внутрішньогрупових шлюбів - понад 90 %

варіанти відповідей

 Ізоляти 

Раси 

Нації

Деми 

Запитання 14

наука, що вивчає генетичну структуру природних популяцій, а також генетичні процеси, що в них відбуваються.

варіанти відповідей

евгеніка

антропологія 

етологія 

генетика популяцій 

Запитання 15

Умовами існування ідеальних популяцій є: 

варіанти відповідей

велика чисельність популяції

відсутність добору за певною ознакою

відсутність генного потоку, тобто міграцій генів із сусідніх популяцій

відсутність мутацій; 

панміксія;

наявність мутаційного процесу 

Запитання 16

Хто сформулював у 1920 р. закон гомологічних рядів спадкової мінливості. 

варіанти відповідей

М. І. Вавилов 

В. Вайнберг

Дж. Харді, В. Вайнберг

Дж. Харді,

Запитання 17

Медико-генетична консультація складається з етапів:

варіанти відповідей

порада. 

прогноз

діагноз

панміксія.

висновок

нарада 

Запитання 18

Особливостями генофонду людини є: 

варіанти відповідей

незалежність генофондусучасної людини від його предків 

глибоке диференціювання або неоднорідність генотипів за збереження загальної сукупності генів

відсутність генетичного вантажу

роздрібненість генофонду

Запитання 19

Панміксія це

варіанти відповідей

Інбридинг

Повна випадковість схрещувань усередині популяції

Спланованість шлюбів в середені популяції

Селекція людини

Запитання 20

Біологічний закон, що визначає характер співвідношення частот алелей у панміктичних популяціях це

варіанти відповідей

 Закон Харді-Вайнберга 

Закон Льюіса-Шелфорда 

Закон Геккеля-Мюллера

Закон Копа-Депере

Запитання 21

Визначте чинники, що впливають на формування генофонду популяцій людини 

варіанти відповідей

 Природний добір

Мутаційний процес

Популяційні хвилі 

 Ізоляція

Штучний добір

Гаметогенез 

Запитання 22

Визначте властивості, що характерні для генофонду людини 

варіанти відповідей

Динамічність 

Ізольваність

Цілісність

Неспрямованість 

Відкритість 

Генетична різнорідність

Запитання 23

Людські популяції відрізняються від популяцій інших тварин такими особливостями як

варіанти відповідей

Праця 

Мова 

Обмеженість територій

Мислення

Близкоспоріднені стосунки

Суспільний спосіб життя

Запитання 24

Лікування захворювань шляхом заміни дефектних генів нормальними.

варіанти відповідей

Генотерапія

терапія

гомеопатія

генетика

Запитання 25

Коливання чисельності популяції називають

варіанти відповідей

щільність популяцій

дрейф генів

приростом популяції 

популяційними хвилями 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест