Механічні коливання та хвилі

Додано: 11 жовтня 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 713 разів
27 запитань
Запитання 1

Вільними називаються коливання, які відбуваються під дією…

варіанти відповідей

зовнішньої сили, яка періодично змінюється

внутрішніх сил системи

тільки сили пружності

зовнішніх і внутрішніх сил системи

Запитання 2

Вимушеними називаються коливання, які відбуваються під дією…

варіанти відповідей

зовнішньої сили, яка періодично змінюється

внутрішніх сил системи

тільки сили пружності

зовнішніх і внутрішніх сил системи

Запитання 3

Який період коливань поршня двигуна автомобіля, якщо за 30 с поршень здійснює 600 коливань?

варіанти відповідей

20с

0,5с

0,05с

Запитання 4

Від яких фізичних величин залежить значення періоду коливань математичного маятника?

варіанти відповідей

Тільки від маси.

Від коефіцієнта пружності й маси.

Від прискорення вільного падіння та довжини.

Від амплітуди.

Тільки від довжини.

Запитання 5

Механічні коливання — це ...

варіанти відповідей

рухи тіла (або системи тіл), які відбуваються біля певного положення рівноваги.

рухи тіла (або системи тіл), які відбуваються біля певного положення рівноваги та які точно або приблизно повторюються через рівні інтервали часу.

рухи тіла (або системи тіл), які точно або приблизно повторюються через рівні інтервали часу.

Запитання 6

Яка одиниця вимірювання періоду коливань?

варіанти відповідей

Гц

рад/с

м

с

Запитання 7

Серце людини - це ...

варіанти відповідей

незатухаючі коливання.

вимушені коливання.

автоколивальна система.

вільні коливання.

Запитання 8

Коливання, під час яких координата x тіла, що коливається, змінюється з часом t за законом косинуса (або синуса), називають ...

варіанти відповідей

вимушеними.

вільними.

незатухаючими.

гармонічними.

Запитання 9

Коливання, які відбуваються в системі внаслідок дії зовнішньої сили, що періодично змінюється називаються ...

варіанти відповідей

автоколивальними.

періодичними.

вільними.

вимушеними.

Запитання 10

Найбільша відстань, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги називається ...

варіанти відповідей

зміщенням.

амплітудою.

фазою.

періодом.

Запитання 11

Величина, що однозначно визначає механічний стан тіла коливальної системи в даний момент часу - це ...

варіанти відповідей

частота коливання.

період коливання.

амплітуда коливання.

фаза коливання.

Запитання 12

За поданим графіком скласти рівняння гармонічних коливань.

варіанти відповідей

х=4 sin 2πt.

х=4 sin 0,5πt.

х=8 sin 0,5πt.

х=4 cos 2πt.

Запитання 13

Голка швацької машинки здійснює..., ... коливання.

варіанти відповідей

затухаючі ... вільні.

затухаючі ... вимушені.

незатухаючі ... вимушені.

незатухаючі ... вільні.

Запитання 14

Які умови необхідні для виникнення вільних коливань?

варіанти відповідей

систему треба вивести з положення рівноваги.

системі має бути передано надлишкову енергію.

тертя в системі має бути досить малим.

зовнішня сила, що періодично змінюється.

Запитання 15

Коливальна система, яка являє собою ... , називається пружинним маятником.

варіанти відповідей

тіло, закріплене на пружині.

тіло, закріплене на жорсткій нитці.

тіло, що вільно плаває на поверхні води.

Запитання 16

Період коливань математичного маятника визначають за формулою:

варіанти відповідей
Запитання 17

Як зміниться період коливань математичного маятника, якщо довжина нитки зросте в 4 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази.

Зменшиться в 4 рази.

Зменшиться в 2 рази.

Збільшиться в 8 разів.

Запитання 18

За якою з наведених формул можна розрахувати частоту коливань тягарця на пружині?

варіанти відповідей
Запитання 19

Відстань від положення рівноваги до точки, в якій у даний момент часу перебуває тіло, що коливається, називається ...

варіанти відповідей

зміщенням.

амплітудою.

фазою.

періодом.

Запитання 20

Виберіть характер залежності між періодом і частотою коливань:

варіанти відповідей

обернено пропорційна.

пряма пропорційна.

лінійна.

квадратична.

Запитання 21

Явище різкого збільшення амплітуди вимушених коливань, якщо частота зовнішньоїсили, що періодично збільшується, співпадає з власною частотою коливань системи, називають ...

варіанти відповідей

резонанасом

автоколивання

інтерференцією

дифракцією

Запитання 22

Яка частота інфразвуку?

варіанти відповідей

менше 20 Гц

більше 20 Гц

більше 20 кГц

від 20 Гц до 20 кГц

Запитання 23

Коливання описується формулою х=0,12sin20πt. Вкажіть амплітуду коливань

варіанти відповідей

20π м

20 м

12 м

0,12 м

Запитання 24

Проміжок часу, протягом якого відбувається одне повне коливання називається ...

варіанти відповідей

частота

період

амплітуда

фаза

Запитання 25

Кількість коливань, що здійснюється за одиницю часу - це ...

варіанти відповідей

частота

період

амплітуда

фаза

Запитання 26

Хвиля, в якій частинки середовища коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі називається....

варіанти відповідей

поперечною

поздовжною

сферичною

циліндричною

Запитання 27

Поздовжні хвилі поширюються у....

варіанти відповідей

рідинах

газах

твердих тілах

у всіх трьох середовищах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест