5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XІX СТ..(ЗНО) ІІ частина

Додано: 22 квітня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 136 разів
24 запитання
Запитання 1

Поява Емського указу імператора Олександра ІІ пов’язана з

варіанти відповідей

активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції – громад.

участю українців у польському національно-визвольному повстанні.

викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства.

виданням українського альманаху «Русалка Дністровая».

Запитання 2

1863 р. та 1876 р. в історії України пов’язані з:

варіанти відповідей

упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти

створенням перших гуртків хлопоманів і народників

заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім.Т. Шевченка

забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою

Запитання 3

Укажіть рік упровадження міського самоврядування в Російській імперії.

варіанти відповідей

1861 р.

1864 р.

1870 р.

1874 р.

Запитання 4

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Єдина справа певних друзів народу під цю пору – це допомагати розвиткові народному, не висуваючи чи то політичних, чи то соціальних гасел. …А щоб дійти цієї мети, людям треба насамперед завчасно й старанно вивчити побут, моральні підвалини, умови життя народного, його світогляд і сподівання…».

Цитований документ відображає засади діяльності

варіанти відповідей

Київської громади.

Братства тарасівців.

Головної Руської Ради.

Товариства українських поступовців.

Запитання 5

Укажіть риси, характерні для економічного розвитку Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.


1.витіснення іноземного капіталу з провідних галузей промисловості

2.домінування селянського господарства в товарному виробництві хліба

3.завершення промислового перевороту, початок монополізації

4.дефіцит робочої сили в сільськогосподарському виробництві

5.бурхливий розвиток вуглевидобувної, гірничорудної та металургійної галузей

6.будівництво розгалуженої системи залізниць

7.розквіт чумацького промислу

варіанти відповідей

1,2,7

3,5,6

2,4,6

3,4,7

Запитання 6

У 1863 р. царською владою ухвалено розпорядження, що ввійшло в історію під назвою

варіанти відповідей

«Жалувана грамота».

«Валуєвський циркуляр».

«Столипінський циркуляр».

«Емський указ».

Запитання 7

Діячі якого суспільного руху були ініціаторами відкриття «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»?

варіанти відповідей

народовського

громадівського

москвофільського

радикального

Запитання 8

На фото зображено

варіанти відповідей

політичного діяча, історика, засновника Вільної української друкарні в Женеві,видавця журналу «Громада».

історика, голову Історичного товариства Нестора-літописця, одного з ініціаторів заснування першого в Україні історичного журналу «Киевская старина».

етнографа, громадського діяча, автора вірша «Ще не вмерла України...».

історика, професора Київського університету, автора праць з історії козацької України, члена Кирило-Мефодіївського братства.

Запитання 9

Інтенсивне використання Російською імперією матеріальних і людських ресурсів України впродовж 1853-1856 рр. зумовлено перш за все потребою

варіанти відповідей

ліквідації антикріпосницьких заворушень селян.

запобігання поширенню европейської «весни народів».

придушення польського національно-визвольного повстання.

ведення бойових дій під час Кримської війни.

Запитання 10

Перші залізниці в Наддніпрянській Україні з’єднували

варіанти відповідей

чорноморські порти з основними районами виробництва товарного хліба.

адміністративні центри губерній зі столицею Санкт-Петербургом.

Донецький вугільний басейн з економічними центрами Росії та Польщі.

Київ зі столицями західноевропейських держав.

Запитання 11

Який діяч так пояснював мотиви свого вчинку:

«Тільки ж в теперішній час мені нема іншого виходу, як закордонне видання українського часопису, - бо троїсте ярмо: порядків царства Російського та Австро-Угорського над нашою країною, котре не дає їй волі політичної, господарської й освітньої, неволить слово й печать українську настільки, що прихильникам волі народу українського... не можна просто й відверто висловлювати в себе вдома свої думки...»?

варіанти відповідей

М. Костомаров

Б. Грінченко

В. Антонович

М. Драгоманов

Запитання 12

Реформи 1860-х – 1870-х рр. у Російській імперії сприяли

варіанти відповідей

формуванню ринку вільнонайманої праці.

витісненню іноземного капіталу національним.

подоланню селянського малоземелля та безземелля.

розгортанню трудової еміграції до США та Канади.

Запитання 13

Що об’єднує діячів, зображених на фото?

варіанти відповідей

участь у громадівському русі

започаткування кооперативного руху

створення першого осередку товариства «Просвіта»

організація першої української політичної партії

Запитання 14

У який спосіб царська влада намагалася забезпечити лояльність українського селянства Правобережної України під час польського повстання 1863–1864 рр.?

варіанти відповідей

скасуванням тимчасовозобов’язального стану селян

наданням дозволу селянам на перехід до козацького стану

отриманням селянами права бути обраними до земських установ

стимулюванням переселення селян для освоєння Сибіру та Далекого Сходу

Запитання 15

Бурхливий промисловий розвиток регіону, позначеного на картосхемі штрихуванням, відбувавсяваріанти відповідей

в середині ХVІІІ ст.

наприкінці ХVІІІ ст.

на початку ХІХ ст.

у другій половині ХІХ ст.

Запитання 16

Які галузі промисловості були розвиненими в регіоні, позначеного на картосхемі штрихуванням, відбувався?

варіанти відповідей

харчова та легка

вугледобувна й металургійна

лісопереробна й металообробна

нафтодобувна й хімічна

Запитання 17

Основний обсяг інвестицій у регіон, позначеного на картосхемі штрихуванням, становили

варіанти відповідей

іноземні капітали.

державні субсидії.

дрібні приватні пожертви.

ресурси українських купців і землевласників.

Запитання 18

Представників громадівського руху в Наддніпрянській Україні називали

варіанти відповідей

радикалами.

народовцями.

українофілами.

москвофілами.

Запитання 19

Оприлюднення під час Кримської війни Маніфесту російського імператора Миколи I про створення рухомого державного ополчення стало приводом до

варіанти відповідей

повстання У. Кармалюка.

початку «Київської козаччини».

повстання Чернігівського полку.

розгортання польського визвольного повстання.

Запитання 20

На яку сферу життя Наддніпрянської України найбільше вплинув Емський указ російського імператора Олександра ІІ?

варіанти відповідей

громадсько-культурну

соціально-економічну

міжнародно-правову

військово-політичну

Запитання 21

Які губернії Російської імперії створено в ХІХ ст. на землях колишньої Лівобережної Гетьманщини та Слобожанщини?

1.Чернігівську

2.Миколаївську

3.Харківську

4.Київську

5.Полтавську

6.Таврійську

7.Катеринославську

варіанти відповідей

2,4,6

1,6,7

1,3,5

3,4,7

Запитання 22

Діяльність народників на Наддніпрянській Україні в 1870 – 1880-х рр. була спрямована на

варіанти відповідей

організацію робітничих страйків на підприємствах.

пропаганду ідей селянського «общинного соціалізму».

запровадження земського самоврядування.

заснування мережі недільних шкіл.

Запитання 23

Що було однією з особливостей економічного розвитку Наддніпрянської України в другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

низькі порівняно із загальноімперськими темпи розвитку індустрії

завершення процесу монополізації основних галузей промисловості

перетворення на основну вугільно-металургійну базу імперії

незначний вплив іноземного капіталу в промислових галузях виробництва

Запитання 24

Що вплинуло на трансформацію громадівського руху в Україні в 1860–1870-ті рр.?

варіанти відповідей

війни з Османською імперією

поділи Речі Посполитої

діяльність масонських лож і декабристів

циркуляри й укази царської влади

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест