Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Надорганізмові біологічні системи ( за підручником В. І. Соболь)

Додано: 28 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 1453 рази
37 запитань
Запитання 1

Структура популяцій, що проявляється особливостями поведінки?

варіанти відповідей

Статева

Вікова

Етологічна

Просторова

Запитання 2

Зменшення розмірів тіла, тоненькі покриви тіла, вертикальні міграції, слабка пігментація тіла, гетеротрофний тип живлення характерні для мешканців середовища … 

варіанти відповідей

Грунтового

Наземно-повітряного

Водного

Гостального

Запитання 3

Що характерно для штучних екосистем?  

варіанти відповідей

Різний видовий склад

Однотипність видового складу

Саморегуляція

Висока продуктивність багатьох видів

Запитання 4

Риболовля – це фактор:

варіанти відповідей

Абіотичний

Антропогенний

Біотичний

Комплексний

Запитання 5

Яка видозміна листків є пристосуванням рослини до життя в посушливих умовах?

варіанти відповідей

Вуса полуниці

Вусики гороху

Колючки кактуса

Ловчі листки росички 

Запитання 6

Під дією якого із чинників найчастіше зменшується врожай культурних рослин у південних областях України, де найбільш плодючі грунти?

варіанти відповідей

Температура

Кисень

Світло

Елементи живлення

Запитання 7

Поява і розвиток рослинних угрупувань у місцеіснуваннях, де рослинності раніше не було, - це ...  

варіанти відповідей

Первинні сукцесії

Вторинні сукцесії

Регресуючі сукцесії

Антропогенні сукцесії

Запитання 8

Рештки загиблих організмів руйнують:

варіанти відповідей

Консументи І порядку 

Редуценти

Консументи ІІ порядку

Продуценти

Запитання 9

Біотичним фактором є:

варіанти відповідей

Світло

Гербіциди

Конкуренція

Вологість

Запитання 10

Взаємодія корови і коня:

варіанти відповідей

Хижацтво

 Паразитизм

Мутуалізм

Конкуренція

Запитання 11

Найбільша кількість ярусів рослин є в такій екосистемі, як …

варіанти відповідей

Ялиновий ліс

Сосновий ліс

Широколистий ліс

Міський парк 

Запитання 12

Консументами І порядку є:

варіанти відповідей

Їжак, ласка

Заєць, бджола

Мураха, бабка

Павук, комар

Запитання 13

Біомаса кожного з наступних рівнів зменшується приблизно в 10 разів тому, що частина енергії … 

варіанти відповідей

Витрачається на утворення нових рослинних тканин

Витрачається на життя і розсіюється у вигляді теплоти

Виділяється з організмів разом з продуктами обміну

Витрачається на розмноження

Запитання 14

Група вільно схрещувальних особин одного виду, які проживають тривалий час на території ареалу і відносно ізольовані від інших таких самих груп:

варіанти відповідей

Екотип

Вид

 Підвид

Популяція

Запитання 15

Продуцентом є:

варіанти відповідей

Опеньок

Корова

Папороть

Печериця

Запитання 16

Екосистеми, які створює, контролює та підтримує людина:

варіанти відповідей

 Сукцесія

Тундра

Біоценоз

Агроценоз

Запитання 17

Гриби-сапротрофи є:

варіанти відповідей

Консументами І порядку

Консументами ІІ порядку

Продуцентами

Редуцентами

Запитання 18

Що характерно для штучних екосистем?  

варіанти відповідей

Різний видовий склад

Саморегуляція

Однотипність видового складу

Висока продуктивність багатьох видів

Запитання 19

Розділ екології, об’єктом і предметом пізнання якої є екосистеми та їхні внутрішні й зовнішні зв’язки:

варіанти відповідей

Аутекологія

Синекологія

Генетика

Демекологія

Запитання 20

Укажіть біотичний фактор середовища:

варіанти відповідей

Вологість повітря

Температура повітря

Виділення фітонцидів у повітря

Забруднення повітря викидами підприємств

Запитання 21

Укажіть природодослідника, який є основоположником учення про біосферу:

варіанти відповідей

Г. Мендель

Т. Морган

В. І. Вернадський

І. І. Мечников

Запитання 22

Сукупність особин, які мають спадкову подібність ознак, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають у природі ареал:

варіанти відповідей

Вид

Підвид

Екотип

Популяція

Запитання 23

Ланцюги живлення зазвичай складаються з 5-6 ланок, оскільки: 

варіанти відповідей

Ресурси середовища обмежені

В ланцюгах живлення відбуваються втрати енергії

Редуценти не вправляються з функціями

Хижаки не можуть живитися хижаками

Запитання 24

Поява і розвиток рослинних угрупувань у місцеіснуваннях, де рослинності раніше не було, - це:  

варіанти відповідей

Антропогенні сукцесії

Вторинні сукцесії

Регресуючі сукцесії

Первинні сукцесії

Запитання 25

До трофічної групи продуцентів належить:

варіанти відповідей

Чапля біла

Жаба зелена

Ялина зелена

Коник зелений

Запитання 26

Виберіть дві правильні відповіді. 

Вірними є твердження:

варіанти відповідей

Прикладом мутуалізму можуть бути відносини актинії та рака-самітника 

Кисень необхідний живим істотам для анаеробного дихання

Адаптивність видів до певних умов існування називають екологічною валентністю

Існують лише абіотичні екологічні фактори

Чисельність популяцій не може коливатися

Запитання 27

Виберіть дві правильні відповіді.

 Вірними є твердження:

варіанти відповідей

Екологічні чинники не можуть взаємодіяти між собою 

Сучасні екологічні дослідження підтверджують існування закону оптимуму

Виверження вулканів відносять до періодичних екологічних чинників

Хижацтво відносять до антагоністичних біотичних чинників 

Короїд є представником гідробіонтів

Запитання 28

Виберіть дві правильні відповіді. 

Вірними є твердження:

варіанти відповідей

Першою ланкою більшості ланцюгів живлення є продуценти 

Паразитами можуть бути лише бактерії та гриби

Пасовищні ланцюги живлення починаються із зелених рослин 

Кальмари є планктонними організмами

Автором закону єдності середовища та організмів є Шелфорд

Запитання 29

Виберіть дві правильні відповіді. 

Вірними є твердження:

варіанти відповідей

Паразитом людини не є коростяний кліщ 

Графічним зображенням трофічної структури ланцюга живлення є екологічна піраміда

Вміст кисню у воді є обмежувальним чинником для струмкової форелі

Їжу, гумус, воду, кисень відносять до умов існування організмів

Турнір жуків-оленів відносять до такого біологічного чинника, як коменсалізм 

Запитання 30

Виберіть дві правильні відповіді. 

Вірними є твердження:

варіанти відповідей

Термін «ланцюг живлення запропонував Ч. Ельтон

Усі форми співіснування різних видів називаються мутуалізмом

Чисельність популяцій може коливатися

Біогеоценологія вивчає взаємодію організмів усередині популяції 

Температура середовища не відіграє важливої ролі у житті організмів

Запитання 31

Виберіть дві правильні відповіді. 

Вірними є твердження:

варіанти відповідей

Більшість літаючих птахів є дендробіонтами 

Детритні ланцюги живлення починаються з мертвої органічної речовини 

Мешканці ґрунтового середовища - дендробіонти

Індикаторами для визначення сірчистого газу в повітрі є лишайники

Угрупування організмів, які існують на завершальному етапі сукцесій називають піонерами

Запитання 32

Виберіть дві правильні відповіді. 

Вірними є твердження:

варіанти відповідей

Мешканців водойм називають гідробіонтами

До Зеленої книги заносять рідкісні та зникаючі види живи організмів

Відтік працездатного населення у східні частини країн

Англійський мікробіолог Раймонд Ліндеман сформулював закон піраміди енергій, або закон (правило) 10%

Кажани є консументами першого порядку

Запитання 33

Виберіть дві правильні відповіді. 

Вірними є твердження:

варіанти відповідей

Розмір ареалу визначається лише під дією антропогенних чинників 

Елементарними одиницями біосфери є екосистеми

Підстилка розташована під шаром гумусу

До редуцентів відносять всеїдні тварини 

До виду-агресора відносять амброзію полинолисту

Запитання 34

Виберіть дві правильні відповіді. 

Вірними є твердження:

варіанти відповідей

У водних екосистемах основними продуцентами є насінні рослини

Температура середовища не відіграє важливі ролі у житті організмів

Автором закону єдності середовища та організмів є В.І. Вернадський

Ціп’як свинячий є мешканцем гостального середовища

Топографічний чинник відносять до біологічних чинників 

Запитання 35

Виберіть дві правильні відповіді. 

Вірними є твердження:

варіанти відповідей

Паразитами можуть бути лише бактерії та гриби

Першою ланкою більшості ланцюгів живлення є продуценти

Кальмари є планктонними організмами

Автором закону єдності середовища та організмів є Шелфорд

Пасовищні ланцюги живлення починаються із зелених рослин

Запитання 36

Виберіть дві правильні відповіді. 

Вірними є твердження:

варіанти відповідей

Сучасні екологічні дослідження підтверджують існування закону оптимуму

Екологічні чинники не можуть взаємодіяти між собою 

виверження вулканів відносять до періодичних екологічних чинників

Хижацтво відносять до антагоністичних біотичних чинників

Короїд є представником гідробіонтів

Запитання 37

Виберіть дві правильні відповіді. 

Вірними є твердження:

варіанти відповідей

Адаптивність видів до певних умов існування називають екологічною валентністю

Існують лише абіотичні екологічні фактори

Кисень необхідний живим істотам для анаеробного дихання

Прикладом мутуалізму можуть бути відносини актинії та рака-самітника

Чисельність популяцій не може коливатися

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест