25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

"Наголос".

Додано: 10 серпня 2019
Предмет: Українська мова, 5 клас
24 запитання
Запитання 1

алфавіт

варіанти відповідей

алфавІт

алфАвіт

алфАвІт

Запитання 2

аркушик

варіанти відповідей

Аркушик

аркУшик

аркушИк

Запитання 3

босоніж

варіанти відповідей

бОсоніж

босОніж

босонІж

Запитання 4

боязнь

варіанти відповідей

бОязнь

боЯзнь

бОЯзнь

Запитання 5

бурштиновий

варіанти відповідей

бУрштиновий

бурштИновий

бурштинОвий

бурштиновИй

Запитання 6

бюлетень

варіанти відповідей

бЮлетень

бюлЕтень

бюлетЕнь

Запитання 7

весняний

варіанти відповідей

вЕсняний

веснЯний

веснянИй

весЯнИй

Запитання 8

вишиваний

варіанти відповідей

вИшиваний

вишИваний

вишивАний

вишИвАний

Запитання 9

вірші

варіанти відповідей

вІрші

віршІ

вІршІ

Запитання 10

горошина

варіанти відповідей

гОрошина

горОшина

горошИна

горошинА

Запитання 11

граблі

варіанти відповідей

грАблі

граблІ

грАблІ

Запитання 12

гуртожиток

варіанти відповідей

гУртожиток

гуртОжиток

гуртожИток

гуртожитОк

Запитання 13

дичавіти

варіанти відповідей

дИчавіти

дичАвіти

дичавІти

дичАвІти

Запитання 14

довідник

варіанти відповідей

дОвідник

довІдник

довіднИк

довІднИк

Запитання 15

експерт

варіанти відповідей

Експерт

експЕрт

ЕкспЕрт

Запитання 16

жалюзі

варіанти відповідей

жАлюзі

жалЮзі

жалюзІ

Запитання 17

завдання

варіанти відповідей

зАвдання

завдАння

завданнЯ

завдАннЯ

Запитання 18

завжди

варіанти відповідей

зАвжди

завждИ

зАвждИ

Запитання 19

загадка

варіанти відповідей

зАгадка

загАдка

зАгАдка

Запитання 20

заміжня

варіанти відповідей

зАміжня

замІжня

заміжнЯ

Запитання 21

закладка

варіанти відповідей

зАкладка

заклАдка

зАклАдка

Запитання 22

заробіток

варіанти відповідей

зАробіток

зарОбіток

заробІток

Запитання 23

зібрання

варіанти відповідей

зІбрання

зібрАння

зібраннЯ

Запитання 24

камбала

варіанти відповідей

кАмбала

камбАла

камбалА

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест