18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Додано: 30 січня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 359 разів
26 запитань
Запитання 1

У якій галузі господарства УСРР у 1920-х роках розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО?

варіанти відповідей

вуглевидобувній

енергетичній

металургійній

машинобудівній

Запитання 2

Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне 

варіанти відповідей

розгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад

об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи

функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств

створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою

Запитання 3

Найголовніший крок у переході від політики «воєнного комунізму» до нової економічно політики

варіанти відповідей

дозвіл іноземцям брати деякі підприємства у концесію

заміна продовольчої розкладки продовольчим податком

скасування заборони на дрібне приватне підприємство

скасування загальної трудової повинності

Запитання 4

Причини зростання обсягів промислового виробництва часів НЕПу:

варіанти відповідей

залучення іноземних інвестицій, централізація управління

скасування заборон на приватне підприємництво, економічні методи господарювання, запровадження оренди

націоналізація підприємств важкої промисловості, запровадження загальної трудової повинності

зниження цін на сільськогосподарську продукцію, допомога з-за кордону

Запитання 5

Курс на індустріалізацію проголошено...

варіанти відповідей

1923 р.

1925 р.

1927 р.

1929 р.

Запитання 6

Що було однією з причин переходу до непу?

варіанти відповідей

невдоволення робітників масовим безробіттям

невдоволення селян збереженням продрозкладки

невдоволення більшої частини населення існуванням «радянської буржуазії»

невдоволення селян збереженням поміщицького господарства

Запитання 7

У роки нової економічної політики в сфері трудових відносин...

варіанти відповідей

масовим було створення трудових армій і трудових таборів

використовувалося прикріплення робітників до підприємств

застосовувалися примусові трудові мобілізації

застосовувався вільний найм робочої сили

Запитання 8

Що з названого належить до проявів кризи непу?

варіанти відповідей

антибільшовицький повстанський рух

масовий голод

відмова селян продавати хліб державі

робітничі страйки

Запитання 9

Однією з причин запровадження непу в Україні було...

варіанти відповідей

прагнення більшовиків подолати політичну та економічну кризу

бажання здобути міжнародне визнання і стати членом Ліги Націй

бажання підвищити соціальні стандарти, визначені політикою «воєнного комунізму»

прагнення позбутися комуністичної ідеології, яка дискредитувала себе в роки громадянської війни

Запитання 10

Який прошарок селянства був найчисленнішим у роки нової економічної політики (1921—1928 рр.)?

варіанти відповідей

середняки

бідняки

заможні

колгоспники

Запитання 11

Яка галузь господарства УСРР у 1920-ті рр. найшвидше відновила свій потенціал після тривалого періоду бойових дій?

варіанти відповідей

сільське господарство

видобувна промисловість

легка промисловість

важка промисловість

Запитання 12

Що стало причиною зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період непу?

варіанти відповідей

зниження цін як на промислові товари для селянства, так і на сільськогосподарську продукцію для робітників

залучення значних іноземних інвестицій, розширення сфери товарно-грошових відносин, централізація управління

проведення націоналізації підприємств промисловості, транспорту, уведення загальної трудової повинності

скасування заборон на приватне підприємництво, впровадження оренди, економічних методів господарювання

Запитання 13

Які положення є складовими непу в 1920-х рр.?

варіанти відповідей

повна націоналізація промисловості

скасування державної монополії на зовнішню торгівлю

поява кредитно-банківської системи і бірж

денаціоналізація важкої промисловості 

уведення госпрозрахунку на державних підприємствах

запровадження концесій та оренд

запровадження приватної власності на землю

Запитання 14

Політика непу в УСРР сприяла...

варіанти відповідей

соціальному розшаруванню населення

здійсненню форсованої індустріалізації

колективізації сільського господарства

націоналізації важкої промисловості

відбудові народного господарства

входженню республіки до складу СРСР

припиненню селянського повстанського руху

Запитання 15

Укажіть наслідки впровадження в Україні непу (1921—1928 рр.).

варіанти відповідей

ліквідація економічних стимулів розвитку виробництва

розширення мережі збутових, споживчих кооперативів і кредитних товариств

створення трудових армій

перетворення УРСР на могутню індустріальну державу

ліквідація куркульства

зростання безробіття

періодичні хлібозаготівельні кризи

Запитання 16

У якому році створено Кримську АСРР?

варіанти відповідей

1921

1922

1923

1924

Запитання 17

У якому році створено Молдавську АСРР?

варіанти відповідей

1921

1922

1923

1924

Запитання 18

Який статус мав Крим у 1920-1930-х рр.?

варіанти відповідей

автономія Української СРР

автономія Російської СФРР

область Російської СФРР

область Української СРР

Запитання 19

Який статус мала Молдавія у складі СРСР у 1920-1930-х рр.?

варіанти відповідей

автономія Української СРР

автономія Російської СФРР

область Російської СФРР

область Української СРР

Запитання 20

Який етнос домінував у Криму у 1920-1930-х рр.?

варіанти відповідей

росіяни

українці

кримські татари

німці та євреї

Запитання 21

Який етнос домінував у радянській Молдавії у 1920-1930-х рр.?

варіанти відповідей

росіяни

українці

молдавани

німці та євреї

Запитання 22

У якому році в УСРР було ліквідовано останню легальну опозиційну партію, що привело до встановлення монопартійності?

варіанти відповідей

1925

1922

1923

1924

Запитання 23

Завдяки якому фактору Й. Сталін монополізував владу*?

варіанти відповідей

впливу на кадрову політику партії

тісним стосункам із В. Леніним

авторитету в Червоній армії

досвіді роботи у каральних органах

Запитання 24

Спільнота комуністів СРСР взагалі та УСРР зокрема характеризулався*...

варіанти відповідей

низьким рівнем загальної освіти

високим рівнем освіченості

домінуванням представників робочого класу

домінуванням представників селянства

Запитання 25

Суспільне життя в УСРР харектеризувалося*...

варіанти відповідей

зростанням кількості громадських організацій.

зростанням кількості місцевих рад.

зменшенням повноважень рад.

розширенням повноважень профспілок.

Запитання 26

Розвиток Червоної армії в УСРР у 1920-х рр. характеризувався*...

варіанти відповідей

зростанням її чисельності.

переходід на кадрово-міліційну систему.

зростанням частки "царських" офіцерів

ліквідацією Школи червоних старшин.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест