ОП Маркетинг та SWOT аналіз

Додано: 5 травня
Предмет: Економіка
Тест виконано: 45 разів
22 запитання
Запитання 1

Маркетинг це-

варіанти відповідей

соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення потреб та бажань як індивідів, так і груп, шляхом створення, пропонування та обміну наділених цінністю товарів. 

 відчуття людиною нестачі чогось необхідного, що спрямоване на його зменшення чи ліквідацію 

зовнішня форма вияву потреби, яка набула специфічної конкретної форми відповідно до культурного рівня та особистості індивіда

Запитання 2


Вкажіть цілі маркетингу

варіанти відповідей

Збут

Реклама

Планування

Отримання прибутку

Запитання 3

До елементів маркетинг-мікс відносяться:

варіанти відповідей

товар, ціна, місце, просування


 товар, товарна марка, упаковка, збут, ціна;


місце, просування; споживачі, сервіс, збут;


продукт, ціна, місце, просування, персонал.


Запитання 4

Нестачі, потреби, попит; продукти; цінності, витрати, задоволення; обмін і трансакції; відносини між партнерами і система взаємодії; ринки; активні суб'єкти ринку і передбачуваний покупець – це:


варіанти відповідей

елементи комплексу маркетингу;


поняття, на яких базуються сучасні визначення маркетингу;


принципи маркетингу;


Запитання 5

Яке з визначень маркетингу є сучасним?


варіанти відповідей

 маркетинг - це підприємницька діяльність, що управляє просуванням товарів і послуг від виробника до споживача;


діяльність, спрямована на доведення товарів і послуг до споживача з метою їх реалізації і отримання прибутку;


 один з видів творчої управлінської діяльності, який сприяє розширенню виробництва і торгівлі;


 підприємницька діяльність, орієнтована на задоволення ринкових потреб і отримання прибутку.


Запитання 6

Яка із зазначених дій не входить в маркетинг?


варіанти відповідей

 маркетингові дослідження;


формування рекламного бюджету; здійснення контролю якості товарів;

 вибір технології виробництва.

Запитання 7

Кінцевими цілями будь-якої маркетингової діяльності є:


варіанти відповідей

задоволення існуючих потреб і запитів споживачів;


 забезпечення отримання підприємством відповідних доходів і прибутків;

створення відповідного іміджу;

отримання прибутку.

Запитання 8

Один із приведених факторів відноситься до зовнішнього маркетингового середовища підприємства:


варіанти відповідей

Постачальники

Служба реклами

Підрозділ збуту

Маркетинговий відділ

Запитання 9

Об’єктами маркетингу можуть бути:

варіанти відповідей

товари, послуги

підприємства, місця

люди, ідеї

жоден з наведених варіантів

Запитання 10

Сфери застосування маркетингу:


варіанти відповідей

Винятково в економічній сфері

В усіх сферах життєдіяльності, як інструмент досягнення цілей

В економічній та соціальній сферах


В політичній сфері

Запитання 11

Головна ідея маркетингу полягає в тому, що:


варіанти відповідей

Фірма інтенсифікує збут з метою отримання максимального прибутку

Фірма нарощує обсяги виробництва

Фірма досягає поставленої цілі через задоволення потреб споживачів

Фірма концентрує свою увагу на продажу товарів

Запитання 12

В умовах ринку маркетингової орієнтації основна увага приділяється:

варіанти відповідей

Організації техніко-технологічних процесів виробництва на базі новітніх наукових досягнень

Проведенню ринкових досліджень

Задоволенню потреб споживачів і суспільства

Правильна відповідь відсутня

Запитання 13

Внутрішнє маркетингове середовище включає:


варіанти відповідей

Конкурентів фірми

Галузеву маркетингову політику

Постачальників сировини і матеріалів

Відділ реклами фірми

Запитання 14

Ринок-

варіанти відповідей

суб’єктивне відчуття нестачі чогось необхідного,спрямоване на його зменшення

зовнішня форма вияву потреб у товарах,яка набула специфічної форми відповідно до культурного рівня індивіда.

забезпечена грошима потреба у товарах або бажання з урахуванням наявної купівельної спроможності.

сукупність покупців і продавців які намаг та здатні купити і зацікавлені у продажу товару

Запитання 15

Основні поняття,що лежать в основі маркетингу :


варіанти відповідей

Потреба, Бажання, Попит, Товар, Ринок


Потреба, Бажання, Попит, Послуги

Попит, Товар, Ринок, Продукція, Послуги

Всі відповіді вірні

Запитання 16

Маркетинг у сучасному розумінні розглядають як?

варіанти відповідей

самостійний вид підприємницької діяльності

як функція управління

сучасне бачення функції бізнесу

як функція реклами

Запитання 17

Орієнтація підприємства на виробництво екологічно чистих товарів є характерною для:

варіанти відповідей

Концепції вдосконалення товару

Концепції маркетингу

Концепції соціально-етичного маркетингу

Концепція маркетингу взаємодії

Запитання 18

Знайдіть правильний вираз:

варіанти відповідей

При нераціональному попиті використовується демаркетинг

Нужди- це первинні потреби людей

Відповідно до концепції вдосконалення виробництва підприємства слід постійно знижувати ціну своєї продукції.

Конверсійний маркетинг використовується при скритому (латентному) попиті на певний продукт

Запитання 19

Якою буквою позначають потенційні небезпеки у системі SWOT-аналізу?


варіанти відповідей

SW


O


T

Запитання 20

Метод аналізу соціально-економічної ситуації на місцях і з'ясування ключових напрямів менеджменту сільського туризму називається:


варіанти відповідей

SMART-аналіз

Економічний аналіз

Ретроспективний аналіз

SWOT-аналіз

Функціонально-вартісний

Запитання 21

Безперервний систематичний процес обробки внутрішньовиробничої та зовнішньоринкової інформації, на основі якого менеджер сільської зеленої садиби визначає, регламентує в часі майбутні цінності та цілі, а також засоби і методи, необхідні для реалізації запланованих стратегічних і тактичних цілей своєї організації чи закладу – це:


варіанти відповідей

МенеджментУправління


Мотивація


Планування

Контроль

Запитання 22

Метод SWOT – аналізу ґрунтується на:

варіанти відповідей

аналізі та оцінці власного потенціалу фармацевтичної фірми, а також можливостей і загроз з боку ринкового середовища;


класифікація стратегічних господарчих одиниць фірми за їх частотою ринку стосовно основних конкурентів;

встановленні зв’язку між рентабельністю фармацевтичного підприємства та його відносною частотою ринку;

встановленні зв’язку між областю конкуренції та зниженням витрат чи ференціацією продукції;

аналіз конкурентоспроможності конкурентів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест