Основи термодинаміки

Додано: 3 травня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 326 разів
14 запитань
Запитання 1

Внутрішня енергія в термодинаміці

варіанти відповідей

визначається як сума кінетичних енергій хаотичного (теплового) руху частинок речовини (атомів, молекул, йонів), з яких складається тіло, і потенціальних енергій їх взаємодії.

прямо пропорційна його абсолютній температурі. 

обернено пропорційна його абсолютній температурі. 

дорівнює кінетичній енергії поступального та обертального рухів його частинок.

Запитання 2

Для одноатомного ідеального газу внутрішня енергія дорівнює: 

варіанти відповідей
Запитання 3

Внутрішня енергія

варіанти відповідей

функція стану системи

зумовлена хаотичним рухом частинок речовини та не супроводжується перенесенням цієї речовини

найуніверсальніший вид теплопередачі

визначається основними макроскопічними параметрами (p, V, T), що характеризують систему, і незалежно від того, яким чином систему переведено з одного стану в інший, зміна внутрішньої енергії буде однаковою.

Запитання 4

Внутрішню енергію можна змінити двома способами:

варіанти відповідей

виконанням роботи і теплопередачею

нагріванням і охолодженням тіла

виконанням роботи для здійснення конвекції

Запитання 5

Кількість теплоти, яка поглинається при нагріванні речовини (або виділяється при її охолодженні), обчислюють за формулою

варіанти відповідей
Запитання 6

Робота газу в результаті його ізобарного розширення дорівнює

варіанти відповідей

площі прямокутника під графіком залежності p V (геометричне тлумачення в разі ізобарного стиснення або розширення)

Запитання 7

Скажіть яка робота буде більшою на графіку 1 чи 2

варіанти відповідей

На графіку 1 на 100 Дж

На графіку 1 на 50000 Дж

На графіку 2 на 4 Дж

На графіку 1 на 50 кДж

Запитання 8

Перший законом (началом) термодинаміки

варіанти відповідей

зміна внутрішньої енергії системи ∆U при переході з одного термодинамічного стану в інший дорівнює сумі роботи A′ зовнішніх сил і кількості теплоти Q, переданої системі або переданої системою навколишнім тілам у процесі теплообміну

неможливо створити вічний двигун першого роду

циклічний пристрій, який виконував би механічну роботу без споживання енергії ззовні створити можливо

кількість теплоти Q, передана системі, йде на зміну внутрішньої енергії системи ∆U та на виконання системою роботи A проти зовнішніх сил

Запитання 9

Адіабатний процес — це процес

варіанти відповідей

який відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем.

який відбувається при постійній температурі

коли вся передана газу кількість теплоти витрачається на збільшення внутрішньої енергії газу.

який відбувається при постійному тиску

Запитання 10

Процеси, які можуть самочинно відбуватися тільки в одному напрямку, називають

варіанти відповідей

необоротними

скінченними

оборотними

незмінними

Запитання 11

Другий закон термодинаміки:

варіанти відповідей

неможливим є процес, єдиний результат якого — передача енергії у формі теплоти від менш нагрітого тіла до більш нагрітого 

вічний двигун другого роду виконати можливо

тепло довільно передається тільки від більш нагрітого тіла до менш нагрітого, при цьому з іншими тілами жодних змін не відбувається.

неможливим є періодичний процес, єдиний результат якого — виконання тілом механічної роботи за рахунок зменшення його внутрішньої енергії

Будь-яка реальна теплова машина, що працює з нагрівником, який має температуру Tн, і холодильником із температурою Tх, не може мати ККД, який перевищує ККД ідеальної теплової машини.

Запитання 12

ККД ідеального теплового двигуна

варіанти відповідей
Запитання 13

Холодильний пристрій — це пристрій

варіанти відповідей

котрий характеризується фізичною величиною, що характеризує ефективність

роботи

циклічної дії, який підтримує в холодильній камері температуру нижчу, ніж температура довкілля.

у контакті з яким робоче тіло одержує певну кількість теплоти, називають нагрівником

пристрій, що служить для відводу теплоти від охолоджуваного тіла при температурі нижчій, ніж температура навколишнього середовища.

Запитання 14

Фізична величина, яка характеризує ефективність роботи холодильного пристрою і дорівнює відношенню кількості теплоти, забраної за цикл від холодильної камери, до роботи зовнішніх сил, називається холодильним коефіцієнтом пристрою:

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест