Підсумкове тестування

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
16 запитань
Запитання 1

Яка організація в роки Першої світової війни виступила з такою відозвою: «…Перемога Австро-Угорської монархії буде нашою перемогою. І чим більша буде поразка Росії, тим швидше проб’є година визволення України… Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!..»?

варіанти відповідей

Головна Українська Рада

Революційна українська партія

Товариство українських поступовців

Карпато-руський визвольний комітет

Запитання 2

Що зумовило появу газетного повідомлення, уривок з якого наведено: «У Київ очікується приїзд професора М. Грушевського, засланого в адміністративному порядку в Симбірськ, за межі Київського військового округу. Ужиті заходи зі звільнення греко-католицького митрополита Шептицького, а також із повернення з Далекого Сходу всіх українців-галичан. Відновлюється закрите адміністрацією українське товариство “Просвіта”…»?

варіанти відповідей

початок Української революції

успіхи російських військ у Галицькій битві

більшовицький переворот у Росії

проголошення УНР

Запитання 3

Яка подія стала однією з причин збройного виступу самостійників у Києві (липень 1917р.)?

варіанти відповідей

 скликання Українського національного конгресу

 оприлюднення Українською Центральною Радою Другого Універсалу

 укладення Брестського мирного договору

 початок корніловського заколоту в Росії

Запитання 4

 Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, створена  у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила метою своєї діяльності побудову самостійної соборної Української держави, – це

варіанти відповідей

Головна українська рада

Союз визволення України.

Карпато-руський визвольний комітет

Товариство українських поступовців.

Запитання 5

Що було характерним для соціально-економічного життя в УСРР періоду нової економічної політики (1921–1928 рр.)?

варіанти відповідей

націоналізація всіх промислових підприємств

заміна продрозкладки продовольчим податком

уведення карткової системи розподілу продуктів

скасування плати за житло й комунальні послуги

Запитання 6

У 1925 р. в Українській СРР нараховувалося 79,1 % шкіл з українською мовою викладання. У 1930 р. цей відсоток зріс до 85 %. Що спричинило зазначені зміни?

варіанти відповідей

утворення Всеукраїнської академії наук

здійснення владою політики «коренізації»

прийняття нової Конституції республіки

ліквідація національних районів у складі республіки

Запитання 7

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «Експропріація непродуктивних класів, анулювання боргів, зосередження доходів від промисловості, держторгівлі (внутрішньої і зовнішньої) і всієї кредитної системи в руках держави – самі по собі дають можливість такого нагромадження всередині країни, яке забезпечує необхідний для соціалістичного будівництва темп розвитку індустрії». В уривку вказано на

варіанти відповідей

Причини індустріалізації

Наслідки індустріалізації

Результати індустріалізації

Джерела індустріалізації

Запитання 8

Жертвою якої репресивної акції став академік Сергій Єфремов?

варіанти відповідей

 справи «Спілки визволення України»    

«Шахтинської справи»

 Голодомору                                                   

 «Закону про п’ять колосків»

Запитання 9

Політика якої країни щодо українських земель описана в уривку з історичного джерела: «Уряд запланував високі темпи “осадження” колоністів на Східних кресах: у 1921 році – 8 тис. осіб, у 1922 році – 20 тис. осіб...»?

варіанти відповідей

 Румунії          

 Польщі     

Угорщини 

Чехословаччини

Запитання 10

У якому році було проголошено незалежність Карпатської України?

варіанти відповідей

1938


1939

1941

1945

Запитання 11

. Коли розпочався “Визвольний похід” Червоної Армії

варіанти відповідей

23 серпня 1939 року

1 вересня 1939 року

17 вересня 1939 року

22 червня 1941 року

Запитання 12

Який термін відповідає визначенню: «Примусове відчуження за плату або тимчасове вилучення державними органами майна окремих громадян або юридичних осіб – це …»?

варіанти відповідей

Податки

Конфіскації

Реквізиції

Репарації

Запитання 13

Визначіть причини поразок Червоної армії на початковому етапі радянсько-німецької війни.


варіанти відповідей

 Зосередження основних сил радянських військ у внутрішніх регіонах СРСР.


   Раптовість фашистського нападу та недовіра до даних розвідки


  Поразка й капітуляція Франції та Великої Британії — союзників СРСР у війні.


   Масові репресії наприкінці 1930-х рр. проти командного складу Червоної армії.


   Не було військових планів ведення оборонних боїв.


   Кількісна перевага нацистської армії та її союзників в озброєнні та особовому складі.


   Розпорошеність сил Червоної армії на кордонах проти Німеччини, Туреччини та Японії.


Запитання 14

Назвіть характерні ознаки перебування українських земель у складі Чехо-Словаччини

варіанти відповідей

Більш сприятливі, ніж в інших державах, умови для економічного розвитку, хоча капіталовкладення недостатні.

Наявність великої кількості партій.

Політика асиміляції щодо українців

Заснування українських шкіл, гімназій

Не діяли “Просвіти”

Проведення політики "пацифікації"

Автономія Карпатської України була проголошена в 1939 році

Запитання 15

Визначте негативні фактори, які впливали на розвиток української культури в 1917—1920 рр.

варіанти відповідей

еміграція провідних діячів культури за кордон

економічна розруха і невлаштованість життя

відсутність обмежень щодо реалізації своїх творчих здібностей

панування в суспільстві нетерпимості, жорстокості, аморальності

фінансова державна підтримка розвитку української культури

участь представників української творчої інтелігенції в процесі державотворення

пролошення незалежності держави

Запитання 16

Які з запропонованих подій відбулися одного року (три)

варіанти відповідей

Київська оборонна операція

Повна окупація України німецькими військами

Створення Української повстанської армії

Початок визволення території України від нацистів

Корсунь-Шевченківська операція

битва за Дніпро

пакт про ненапад

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест