Підсумковий тест за курс фізики 10 класу

Додано: 1 листопада 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
25 запитань
Запитання 1

Такий криволінійний рух, при якому траєкторією руху тіла є коло, а лінійна швидкість руху не змінюється з часом. 

варіанти відповідей

Рівномірний прямолінійний рух      

Рівноприскорений прямолінійний рух

Нерівномірний рух 

Рівномірний рух тіла по колу

Запитання 2

Яка одиниця вимірювання шляху? 

варіанти відповідей

м

рад/с               

м/с  

м/с2

Запитання 3

Автомобіль рівномірно рухається по опуклому мосту (див. рисунок). У точці А напрямок вектора прискорення збігається з напрямком вектора, позначеного цифрою...


варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

Прямолінійний рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково.

варіанти відповідей

Рівномірний прямолінійний рух     

Нерівномірний рух  

Рівномірний рух тіла по колу

Рівноприскорений прямолінійний рух

Запитання 5

Автомобіль рухається рівноприскорено прямолінійно вздовж осі  (див. рисунок). Яка характеристика швидкості руху автомобіля є правильною?

варіанти відповідей

Увесь час збільшується                  

Увесь час зменшується

Не змінюється     

Спочатку зменшується, а потім збільшується

Запитання 6

Сила, яка виникає під час деформації тіла і намагається повернути тіло в недеформований стан.

варіанти відповідей

Сила тяжіння Fтяж        

Сила пружності Fпруж

Вага тіла Р

Сила тертя Fтер

Запитання 7

Позначте всі правильні відповіді. Які із зазначених тіл мають кінетичну енергію відносно поверхні Землі? 

варіанти відповідей

Мотузка, за допомогою якої витягають із криниці відро з водою


Супутник, який рухається по навколоземній орбіті

Пружини амортизатора, стиснуті під дією вантажу

Пасажир, який сидить у кабіні автомобіля, що рухається

Запитання 8

Позначте всі правильні відповіді. Які з перелічених тіл мають потенціальну енергію відносно поверхні Землі? 

варіанти відповідей

Автомобіль, який рухається горизонтальним шосе

Кішка, яка сидить на підвіконні

Стиснута пружина, яка лежить на землі

Ракетоносій, який виводить космічний корабель на орбіту

Запитання 9

Позначте всі правильні відповіді. Які із зазначених тіл мають потенціальну енергію пружно деформованого тіла? 

варіанти відповідей

Мотузка, за допомогою якої витягають із криниці відро з водою

Супутник, який рухається по навколоземній орбіті

Пружини амортизатора, стиснуті під дією вантажу

Пасажир, який сидить у кабіні автомобіля, що рухається

Запитання 10

Явище різкого збільшення амплітуди вимушених коливань, якщо частота зовнішньої сили, що періодично змінюється, збігається з власною частотою коливань системи.

варіанти відповідей

Механічні коливання        б)       в)        г)

Інтерференція

Дифракція

Резонанс  

Запитання 11

Яка одиниця вимірювання довжини хвилі? 

варіанти відповідей

с

Гц

рад/с

м

Запитання 12

Явище накладання хвиль, унаслідок якого в певних точках простору спостерігається стійке в часі посилення або послаблення результуючих коливань.

варіанти відповідей

Механічні коливання     

Резонанс 

Інтерференція 

Дифракція

Запитання 13

Процес під час якого робота газу дорівнює нулю. 

варіанти відповідей

Ізобарний      

Адіабатний    

Ізотермічний    

Ізохорний

Запитання 14

На рисунку подано графіки процесів плавлення двох тіл однакової маси, виготовлених з різних речовин. Що можна сказати про ці тілах? 

варіанти відповідей

Температура плавлення тіла 1 більша, ніж у тіла 2

Питома теплоємність тіла 1 більша, ніж у тіла 2

Маса тіла 2 більша, ніж у тіла 1

Питома теплота плавлення тіла 1 більша, ніж у тіла 2

Запитання 15

Кількість теплоти, яка поглинається при плавленні кристалічної речовини (або виділяється при кристалізації рідини), обчислюють за формулою …

варіанти відповідей

Q=qm

Q=rm

Q=cm∆T

Q=λm

Запитання 16

Вид теплопередачі, за якого тепло переноситься потоками рідини або газу. 

варіанти відповідей

Випромінювання   

Теплопровідність

Термодинаміка

Конвекція

Запитання 17

Яка одиниця вимірювання абсолютної температури? 

варіанти відповідей

⁰C

K

⁰F

⁰D

Запитання 18

Яка одиниця вимірювання кількісті речовини? 

варіанти відповідей

моль–1          

моль/кг

моль

кг/моль                  

Запитання 19

Абсолютна температура одного моля ідеального газу збільшилася в 2 рази, а об’єм зменшився в 2 рази. Як змінився при цьому тиск газу? 

варіанти відповідей

тиск зменшився в 3 рази.

тиск збільшиться в 2 рази.

тиск зменшився в 4 рази.

тиск збільшиться в 4 рази.

Запитання 20

Процес пароутворення, який відбувається по всьому об’єму рідини та супроводжується утворенням і збільшенням бульбашок пари.

варіанти відповідей

Пароутворення       

Випаровування        

Кипіння

Конденсація   

Запитання 21

Яка одиниця вимірювання абсолютної вологості? 

варіанти відповідей

Дж

Н/м

%

кг/м3

Запитання 22

Яка з перелічених властивостей характерна тільки для аморфних тіл? 

варіанти відповідей

Існування певної температури плавлення


Відсутність певної температури плавлення

Висока теплопровідність

Анізотропія

Запитання 23

Яку величину вимірюють за допомогою психрометра? 

варіанти відповідей

Відносну вологість


Абсолютну вологість

Температуру

Точку роси

Запитання 24

Вибери із-поміж наведених умов ту, за якої пара є насиченою. 

варіанти відповідей

Кількість молекул, які залишають рідину, менша за кількість молекул, які повертаються           

Кількість молекул, які залишають рідину, дорівнює кількість молекул, які повертаються

Кількість молекул, які залишають рідину, більша за кількість молекул, які повертаються

Процес пароутворення повністю припиняється

Запитання 25

Яка з перелічених властивостей характерна тільки для кристалічних тіл? 

варіанти відповідей

Існування певної температури плавлення

Ізотропія

Низька теплопровідність

Відсутність певної температури плавлення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест