Постулати Бора. Спектри.

Тест з квантової фізики для учнів 11 класу, рекомендується використовувати після вивчення постулатів Бора, спектрів та принципу дії лазера. Складається з 12 запитань ,максимальна кількість балів 12.

Додано: 1 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 1206 разів
12 запитань
Запитання 1

За яких умов атом випромінює енергію? 

варіанти відповідей

Коли перебуває в стаціонарному стані

При переході із стану з більшою енергією у стан з меншою енергією

При переході із стану з меншою енергією у стан з більшою енергією

За жодних умов

Запитання 2

Позначте всі правильні відповіді

варіанти відповідей

Атом, перебуваючи в основному стані, може як випромінювати, так і поглинати фотони

При поглинанні світла атом переходить із більш низького енергетичного рівня на більш високий

Перший постулат Бора стверджує, що існують стаціонарні стани, перебуваючи в яких, електрон не випромінює електромагнітних хвиль

Другий постулат Бора стверджує, що практично вся маса атома зосереджена в його ядрі.

Модель атома Резерфорда не пояснює випромінювання атомів

Запитання 3

Хто запропонував модель атома, описану нижче?

Атоми будь-якого елемента складаються з позитивно зарядженої частинки, що дістала назву ядра. До складу ядра входять позитивно заряджені елементарні частинки - протони. Навколо ядра рухаються електрони, що утворюють так звану електронну оболонку.

варіанти відповідей

Бор

Резерфорд

Планк

Томсон

Запитання 4

Перехід атома з вищого енергетичного рівня на нижчий супроводжується...

варіанти відповідей

поглинанням кванта енергії

випромінюванням кванта енергії

без втрат енергії

з випромінюванням 9-ти квантів енергії

Запитання 5

Перший постулат Бора визначає існування...

варіанти відповідей

електронів в атомі

ядра

стаціонарних станів

нейтронів у ядрі

Запитання 6

Особливості лазерного випромінювання:...

варіанти відповідей

висока когерентність

низька швидкість

мала розбіжність

нестійкість

велика інтенсивність

Запитання 7

Лінійчасті спектри характерні для...

варіанти відповідей

молекулярних газів

рідин

атомарних газів

твердих тіл

Запитання 8


Скільки протонів міститься в ядрі атома Antimony 122Sb51?

варіанти відповідей

122

51

71

173

Запитання 9

На рисунку зображені спектри випромінювання атомів Стронцію (Sr), Кальцію (Са) та лінійчастий спектр, отриманий при дослідженні зразка невідомої речовини. У зразку невідомої речовини

варіанти відповідей

не містяться атоми ні Стронцію, ні Кальцію

містяться атоми Кальцію, але немає атомів Стронцію

містяться атоми Стронцію, і Кальцію

містяться атоми Стронцію, але немає атомів Кальцію

Запитання 10

Утворення лінійчастого спектра застосовують

варіанти відповідей

у радіолокації

для точних вимірювань довжин

для вимірювання довжини хвилі світла

для визначення хімічного складу речовини

Запитання 11

Атом Гідрогену перебуває у стаціонарному стані з номером 3. Скільки фотонів з різними енергіями може випромінити цей атом при переході в основний стан?

варіанти відповідей

1

2

3

будь-яку кількість

Запитання 12

Створена Бором модель атома пояснює

варіанти відповідей

природу рентгенівського випромінювання

явище радіоактивності

походження лінійчастих спектрів

існування ізотопів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест