Екологія

Додано: 5 лютого
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
19 запитань
Запитання 1

Загальна екологія має кілька різних розділів, які вивчають взаємозв'язки організмів між собою та із середовищем на різних рівнях організації живої природи. До цих розділів належить синекологія, аутекологія, демекологія та інші. В якій із груп ці розділи екології вказані в такому порядку, що відбиває вивчення цих взаємозв'язків від найнижчого до найвищого рівня організації живої природи:

варіанти відповідей

1. Біосферна екологія, демекологія, синекологія, аутекологія.

2. Синекологія, аутекологія, біосферна екологія, демекологія.

3. Демекологія, аутекологія, біосферна екологія, синекологія.

4. Аутекологія, демекологія, синекологія, біосферна екологія.

Запитання 2

Наука, що вивчає закономірності відносин між організмами та довкіллям, а також організацію і діяльність надорганізмових систем

варіанти відповідей

еволюція

біологія

екологія

ентемологія

Запитання 3

 Термін «екологія» вперше ввів німецький зоолог

варіанти відповідей

Г. Мендель

В. Вернадський

Е.Геккель

Е. Зюсс

Запитання 4

Завдання екології:

варіанти відповідей

дослідження впливу людини на особливості будови і життєдіяльності організмів

розробка основ раціонального природокористування

дослідження будови рослин і тварин, їх життєві функції

дослідження впливу людини на природні екосистеми

Запитання 5

Аутекологія - це

варіанти відповідей

екологія популяцій

екологія особин

екологія угруповань

екологія екосистеми

Запитання 6

Демекологія - це

варіанти відповідей

екологія особин

екологія популяцій

екологія угруповань

екологія екосистем

Запитання 7

Екологічний метод, зображений на малюнку

варіанти відповідей

спостереження

мікроскопія

моделювання

порівняння

Запитання 8

Екологічний метод, зображений на малюнку

варіанти відповідей

мікросокопія

біоіндикації

статистика

експеримент

Запитання 9

На малюнку зображено (лишайники)

варіанти відповідей

біоіндикатор чистоти повітря

біоіндикатор чистоти води

біоіндикатор забруднення води

біоіндикатор чистоти грунту

Запитання 10

Наукові співробітники заповідника "Горгани" ведуть постійні спостереження за кількісним складом червонокнижних видів рослин на окремих ділянках заповідника, які називають пробними площами. Результати таких досліджень вони заносять у "Літопис природи", який веде кожен заповідник. Як називається такий метод екологічних досліджень:

варіанти відповідей

1. Метод моделювання.

2. Метод реєстрації параметрів і оцінки стану навколишнього середовища.

3. Метод кількісного обліку організмів.

4. Метод оцінки впливу середовища на стан організмів.

Запитання 11

В екології використовується спостереження та експеримент. Чи відрізняються ці методи між собою:

варіанти відповідей

1. Ні, між ними нема різниці.

2. Так, бо експеримент передбачає внесення змін в умови існування організму.

3. Так, бо спостереження передбачає внесення змін в умови існування організму.

4. Ні, бо їх використовують однаково часто, але на різних рівнях організації природи.

Запитання 12

На малюнку зображено (дафнія)

варіанти відповідей

біоіндикатор чистоти грунту

біоіндикатор чистоти води

біоіндикатор чистоти повітря

Запитання 13

Укажіть, яке із зазначених досліджень є моніторингом.

варіанти відповідей

вплив на зерно рентгенівськими променями

 визначення числа особин, що живуть на певній території

 спостереження за чисельністю особин у популяції протягом десятиліть

 встановлення видового складу тварин чи рослин у минулі часи

Запитання 14

Укажіть, як називається науковий метод, що передбачає вирощування рослини у спеціально створених умовах.

варіанти відповідей

Спостереження

Експеримент

Моделювання

Опис

Запитання 15

Загальну екологію умовно можна поділити на такі підрозділи:

варіанти відповідей

урбоекологія, аутекологія, синекологія, демекологія, геоекологія;

аутекологія, синекологія, демекологія, глобальна екологія (біосферологія).

соціальна екологія, інженерна екологія, космічна екологія, радіаційна екологія;

Запитання 16

Увідповідніть метод екологічних досліджень і його приклад.

1 моніторинг

2 екологічна індикація

3 моделювання

4 спостереження

А використання інфрачервоної камери для визначення видів сов у парку

Б вивчення наявності чутливих до забруднення повітря видів лишайників навколо заводу

В використання акваріума з рибами для дослідження швидкості розмноження ціанобактерій

Г щомісячне визначення співвідношення самок і самців коропа в Канівському водосховищі

варіанти відповідей

 1-г, 2-б, 3-в, 4-а.

1-г, 2-в, 3-б, 4-а.

1-а, 2-б, 3-в, 4-г.

1-г, 2-б, 3-а, 4-в.

Запитання 17

"Цвітіння води " відбувається внаслідок

варіанти відповідей

зниження температури

розмноження сино-зелених водоростей

хімічного забруднення води

Запитання 18

Закономірні взаємовідносини, що виникають між

об’єктами неживої природи й організмами та надорганізмовими біосистемами

варіанти відповідей

Екологічні закони

Екологічна сутність

Екологічні зв'язки

Екологічні явища

Запитання 19

Правило мінімуму стверджує

варіанти відповідей

закон єдності середовища та організмів, закон оптимуму та закон взаємокомпенсації екологічних чинників

ріст рослин обмежується кількістю поживної речовини, що міститься в наймен-

шій концентрації

це об’єктивний, постійний і необхідний взаємо-

зв’язок між біосистемами та навколишнім середовищем, що випливає з їх вну-

трішньої екологічної сутності.

найбільший лімітуючий вплив на організм, популяцію або

угруповання мають ті життєво важливі чинники зовнішнього середовища, кіль-

кість (концентрація) яких є близькою до мінімального критичного рівн

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест