Сталий розвиток та раціональне природокористування

Додано: 17 грудня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 43 рази
24 запитання
Запитання 1

Назвіть які бувають види екологічних проблем (2) ?

варіанти відповідей

Всесвітні

Локальні

Глобальні

Запитання 2

Види забруднення водойм (4):

варіанти відповідей

Антропологічне

Біологічне

Фізичне

Теплове

Хімічне

Запитання 3

 Кактус опунція потрапив на територію Австралії у першій половині ХІХ ст. як декоративна рослина згодом опунція поширилась за межами осель людини настільки що перетворилася на небезпечний бур’ян. Яке забруднення?

варіанти відповідей

фізичне

біологічне

хімічне

механічне

Запитання 4

Сукупність властивостей грунту які забезпечують урожай сільськогосподарських рослин - це :

варіанти відповідей

Ерозія

Родючість

Гумус

Структура

Запитання 5

 Забруднення полімерними матеріалами (наприклад, пластиковими виробами: пляшками, пакетами тощо) - це...

варіанти відповідей

фізичне

біологічне

механічне

Запитання 6

 Кіотський протокол  зобов’язує уряди розвинених країн:

варіанти відповідей

зберегти Кораловий риф

обмежити використання палива з високим вмістом сполук Сульфуру

скоротити або стабілізувати викиди парникових газів в атмосферу

Запитання 7

Внесок у вирішення проблеми дефіциту питної води (2):

варіанти відповідей

потрібно економно ставитися до споживання води

не бути байдужим до невиправданих втрат води

будівництво водосховищ

Запитання 8

Який спосіб ведення сільського господарства потребує значних капіталовкладень, але він дає змогу скорочувати площу орних грунтів й збільшувати площі заказників, паркових територій 

варіанти відповідей

Екстенсивний

Інтенсивний

обидва

Запитання 9

Екологічною прблемою України є:

варіанти відповідей

загибель коропів від забруднення;

загроза вимирання качкодзьобів;

дегратація грунтів;

танення вічної мерзлоти.

Запитання 10

Спільна ознака глобальних екологічних проблем- це:

варіанти відповідей

локальність;

масштабність;

можлівість розв'язання окремими державами;

відсутність загрози знищення людства.

Запитання 11

Міжнародна Червона книга, Червона книга України. Яку із екологічних проблем на законодавчому рівні пробують вирішити ці документи:

варіанти відповідей

зніщення лісів;

зніження біорізноманіття;

забруднення водойм;

глобальне потеплення.

Запитання 12

Руйнування озонового шару - це:

варіанти відповідей

регіональна екологічна проблема;

локальна екологічна проблема;

глобальна екологічна прблема;

не екологічна прблема.

Запитання 13

Відновним природним ресурсом -є:

варіанти відповідей

нафта;

торф;

вугілля;

енегія вітру..

Запитання 14

Поверхнево активні речовини як забруднювач впливають на:

варіанти відповідей

жіви організми;

атмосферу;

грунт;

гідросферу.

Запитання 15

 Які заходи економічних методів природокористу­вання належать до заохочувальних?


варіанти відповідей

Установлення податкових пільг і пільгове кредиту­вання.

Звільнення від оподаткування.

Застосування заохочувальних і рухливих цін на еко­логічно чисту продукцію.

Усі відповіді правильні.

Запитання 16

 Які види тварин зникли з нашої планети? (2)

варіанти відповідей

 сумчастий вовк

качкодзьоб

дикий бик тур

тритон гребінчастий

Запитання 17

Назвіть ознаки природоохоронних заходів.

 


варіанти відповідей

  Підвищення екологічності продукції.

Скорочення споживання природних ресурсів на одини­цю продукції.

 Зниження забруднення природних комплексів викида­ми, стоками, відходами.

 


Покращання стану середовища й існування людей.

Запитання 18

 У чому полягає особливість організації управління процесом природокористування на підприємствах різних форм власності?


варіанти відповідей

У реалізації Мінекобезпеки України державної полі­тики в галузі охорони навколишньог о природного середовища.

 У раціональному відтворенні та використанні природ­них ресурсів.

 У захисті населення та навколишнього природного се­редовища від негативного впливу господарської діяльності під­приємств різних форм власності.

Усі відповіді правильні.

Запитання 19

Що є екологічним результатом природоохоронної діяльності?

   


варіанти відповідей

Підтримання екологічної рівноваги.

Зменшення обсягів забруднювальних речовин, які по­трапляють у біосферу.

Збільшення кількості природних ресурсів.

Покращання якості придатних для використання при­родних ресурсів.

Запитання 20

 Що є соціально-економічним результатом природо­охоронної діяльності?


варіанти відповідей

Економія природних ресурсів.

Покращання фізичного стану людини.

Підтримання екологічної рівноваги.

Зменшення негативного впливу на навколишнє при­родне середовище.

Запитання 21

  Що розуміють під поняттям “раціональне земле­користування ”?

варіанти відповідей

Це використання грунтів за прямим призначенням.

Це охорона земель.

Це обмежене використання всіх природних ресурсів.

 Це обмежене використання ґрунтів.

Запитання 22

Кому в Україні належить право власності на природні ресурси:

варіанти відповідей

Фізичним особам;

Юридичним особам;

Народу України.

Підприємствам, які використовують природні ресурси;

Запитання 23

  Унаслідок чого виникають економічні збитки?

варіанти відповідей

Унаслідок витрат на запобігання та ліквідацію нега­тивних наслідків.

Унаслідок зміни кількості та якості природних ресур­сів.

Унаслідок несприятливих змін стану навколишнього природного середовища.

 Унаслідок погіршення здоров’я фізичних осіб.


Запитання 24

  Що називають сукупністю наукових, правових і тех­нічних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення та збереження природних ресурсів, а також на забезпечення екологічної рівноваги?

                  


варіанти відповідей

Оцінку навколишнього природного середовища.

Компенсацію за збитки, нанесені навколишньому при­родному середовищу.

Охорону навколишнього природного середовища.

Контроль за використанням навколишнього природно­го середовища.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест