18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Реформи 60-70-х років ХІХ ст. в Російській імперії

Додано: 12 січня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 6 разів
13 запитань
Запитання 1

Інтенсивне використання Російською імперією матеріальних і людських ресурсів України впродовж 1853-1856 рр. зумовлено перш за все потребою:

варіанти відповідей

ліквідації антикріпосницьких заворушень селян

запобігання поширенню европейської «весни народів»

придушення польського національно-визвольного повстання

ведення бойових дій під час Кримської війни

Запитання 2

Земська реформа 1864 р. передбачала:

варіанти відповідей

утворення відкритих судових засідань

введення місцевого самоврядування

надання колишнім кріпакам громадянських прав

безкоштовну роздачу земель селянам

Запитання 3

Скасування кріпосного права, наділення селян земельними ділянками за викуп, переведення їх у стан тимчасовозобов’язаних — це основні положення:

варіанти відповідей

селянської реформи Йосифа II 1780 р.

аграрної реформи Франца-Йосифа 1848 р.

селянської реформи Олександра II 1861 р.

земельної реформи П. Столипіна 1906 р.

Запитання 4

Зміст якої реформи зазначено: скасування рекрутської повинності та впровадження загальної військової повинності строком 7-6 років?

варіанти відповідей

селянської реформи

судової реформи

військової реформи

земської реформи

Запитання 5

Активний розвиток сільського господарства в Наддніпрянській Україні в 70–90-х рр. ХІХ ст. стримувався:

варіанти відповідей

засиллям іноземного капіталу

поглибленням господарської спеціалізації регіонів

скороченням поміщицького землеволодіння

збереженням селянської общини

Запитання 6

Назвіть народні рухи, викликані Кримською війною:

варіанти відповідей

«брюховеччина»

 «київська козаччина»

опришки

«в Таврію за волею»

гайдамаки

Запитання 7

Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли:

варіанти відповідей

завершенню промислового перевороту

скасуванню заборон щодо української мови

відкриттю українських кафедр в університетах

зрівнянню в правах усіх верств суспільства

Запитання 8

Виконання селянами Наддніпрянської України повинностей на користь поміщика після отримання ними особистих і майнових свобод пояснюють :

варіанти відповідей

тимчасовозобов’язальним станом

відродженням общинного землеволодіння

запровадженням зрівняльного землекористування

невтручанням держави в процес викупу землі в поміщиків

Запитання 9

Коли було видано маніфест про ліквідацію кріпацтва в Російській імперії?

варіанти відповідей

1848 р.

1861 р.

1863 р.


1881 р.

Запитання 10

Заміна основних ручних знарядь праці системою робочих машин, впровадження у виробництво парових двигунів, формування пролетаріату та буржуазії — це ознаки:

варіанти відповідей

технічної реконструкції

промислового перевороту

форсованої індустріалізації

буржуазної революції

Запитання 11

Наслідок селянської реформи в Російській імперії 1861 р.: 

варіанти відповідей

збільшення селянських наділів за рахунок відрізків 

отримання селянами земельних наділів за справедливою ціною

селяни отримали особисту свободу й право укладати договори, протягом 49 років мали виплачувати державі її позику з відсотками

Селянство позбулось обов’язку сплачувати подушний податок і відбувати рекрутчину

Запитання 12

Земська реформа 1864 р. не поширювалася на

варіанти відповідей

Лівобережну Україну  

Слобідську Україну 

Південну Україну 

Правобережну Україну

Запитання 13

Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860 – 1870-х років у Російській імперії?  

1. Формування високого рівня концентрації виробництва.  

2. Завершення промислового перевороту.  

3. Витіснення іноземного капіталу національним.  

4. Формування ринку вільнонайманої праці.  

5. Подолання селянського малоземелля та безземелля.  

6. Зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства.  

варіанти відповідей

1, 4, 5  

2, 3, 6 

1, 2, 4  

3, 5, 6 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест