Ризики у підприємницькій діяльності

Додано: 7 жовтня
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 30 разів
25 запитань
Запитання 1

Конкурентно-ринкове середовище вбирає свободу багатьох учасників підприємницької діяльності. За таких умов...

варіанти відповідей

вигода для одних може обернутись збитками для інших

вигода для одних обов'язково обернеться збитками для інших

вигода для одних ні заяких умов не обернеться збитками для інших

Запитання 2

Найбільш вагомими складовими ризику виступають...

варіанти відповідей

непередбачливість ринкової кон'юнктури

непередбачливість обсягів попиту та його структури

непередбачливість поведінки споживачів

непередбачливість рівня цін

прогнозованість ринкової кон'юнктури

стабільність обсягів попиту та його структури

мотивація поведінки споживачів

зниження рівня цін

Запитання 3

Вкажіть причини ризику можливої втрати ресурсів:

варіанти відповідей

несприятливий збіг обставин

прорахунки

додаткові витрати

повна або часткова втрата ресурсів

повна або часткова втрата доходів

Запитання 4

Вкажіть наслідки ризику можливої втрати ресурсів:

варіанти відповідей

несприятливий збіг обставин

прорахунки

додаткові витрати

повна або часткова втрата ресурсів

повна або часткова втрата доходів

Запитання 5

Ризик має...

варіанти відповідей

кількісну оцінку

якісну оцінку

суспільну оцінку

тематичну оцінку

поточну оцінку

Запитання 6

Якщо відбувається та чи інша подія в ринковому середовищі, то можливими можуть стати три економічні результати: негативний, нульовий і позитивний. Вкажіть назви негативних економічних результатів:

варіанти відповідей

програш

збитки

виграш

вигода

Запитання 7

Якщо відбувається та чи інша подія в ринковому середовищі, то можливими можуть стати три економічні результати: негативний, нульовий і позитивний. Вкажіть назви позитивних економічних результатів:

варіанти відповідей

програш

збитки

виграш

вигода

Запитання 8

Зниження прибутку або очікуваного доходу у порівнянні із очікуваними значеннями називається...

варіанти відповідей

втратами у підприємництві

ризиками у підприємництві

конкуренцією у підприємництві

позитивним результатом у підприємництві

Запитання 9

... проявляються в непередбачених підприємницькими планами додаткових витратах або прямих втратах устаткування, сировини, транспортних засобів тощо. Ці види втрат можуть мати як натуральний вимір, так і вартісний.

варіанти відповідей

Матеріальні втрати

Трудові втрати

Фінансові втрати

Втрати часу

Запитання 10

... пов'язані з втратою робочого часу, викликаною непередбаченими обставинами, наприклад, простоєм устаткування, несвоєчасним надходженням сировини для виробництва тощо. їх виміром є години робочого часу.

варіанти відповідей

Матеріальні втрати

Трудові втрати

Фінансові втрати

Втрати часу

Запитання 11

... - найбільш поширений вид втрат у підприємницькій діяльності. Вони поділяються на ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей (інфляційні й дефляційні, валютні ризики, втрати від зниження цін на продукцію, що реалізується, або підвищення цін на сировину), та ризики, пов'язані з вкладанням капіталу (інвестиційні ризики).

варіанти відповідей

Матеріальні втрати

Трудові втрати

Фінансові втрати

Втрати часу

Запитання 12

... зумовлені затримками у підприємницькій діяльності, викликаними несвоєчасним виконанням договорів, робіт, доставки товару. Випадкові ... здатні суттєво вплинути на величину доходу, передбаченого бізнес-планом. Вимірюються як у натуральному, так і у вартісному вигляді.

варіанти відповідей

Матеріальні втрати

Трудові втрати

Фінансові втрати

Втрати часу

Запитання 13

Вкажіть збитки морального плану:

варіанти відповідей

втрата престижу підприємця

втрата престижу фірми

матеріальна втрата

втрата часу

фінансова втрата

трудова втрата

Запитання 14

Недостатня якість продукції, падіння попиту, інфляція має такі наслідки:

варіанти відповідей

зменшення запланованих обсягів виробництва

зменшення прибутку від реалізації

зниження цін порівняно із запланованими

Запитання 15

Зменшення продуктивності праці, низький рівень використання устаткування, неритмічна поставка сировини має такі наслідки:

варіанти відповідей

зменшення запланованих обсягів виробництва

зменшення прибутку від реалізації

зниження цін порівняно із запланованими

Запитання 16

При фінансових операціях у специфічній товарній формі виступають гроші, цінні папери, валюта. Тому при оцінці фінансового ризику підприємець повинен враховувати такі специфічні фактори ...

варіанти відповідей

зміна курсу грошей

зміна курсу цінних паперів

обмеження на валютно-грошові операції

значення середньої заробітної плати у поточному році

значення прожиткового мінімуму у поточному році

Запитання 17

При оцінці ризику треба встановити ...

варіанти відповідей

чотири характерні точки

п'ять характерних точок

шість характерних точок

Запитання 18

Найбільш ймовірний рівень ризику, ймовірність допустимої втрати, ймовірність критичної втрати та ймовірність катастрофічної втрати - це ...

варіанти відповідей

характерні точки при оцінці ризику

заходи, спрямовані на зниження ризику

основні способи вирішення питань ризик-менеджменту

Запитання 19

У підприємницькій практиці постійно розробляються і реалізуються заходи, спрямовані на зниження величини ризику. У сукупності вони становлять єдиний механізм управління ризиком, який називається ...

варіанти відповідей

ризик-менеджмент

розрахунковий прибуток

розрахункова виручка

Запитання 20

Вкажіть методи, на яких базується ризик-менеджмент:

варіанти відповідей

диверсифікація ризику

об'єднання ризиків, страхування

розподіл ризику

обґрунтування ризику

позбавлення ризику

Запитання 21

... - метод зниження ризику через розподіл його між декількома ризикованими товарами. Здійснюється в такий спосіб, що підвищення ризику від купівлі (або продажу) одного означає зниження ризику від купівлі (або продажу) іншого.

варіанти відповідей

диверсифікація ризику

об'єднання ризиків

розподіл ризику

Запитання 22

... - метод, спрямований на зниження ризику через перетворення випадкових збитків у відносно невеликі постійні витрати. Останні становлять основу страхування.

варіанти відповідей

диверсифікація ризику

об'єднання ризиків

розподіл ризику

Запитання 23

... відбувається під час розробки фінансового плану підприємницького проекту, підготовки контрактів, угод. Значно зменшує потенційний ризик детальна розробка бізнес-плану та прогнозування підприємницької діяльності. У бізнес-план закладаються можливі зміни й проблеми здійснення проекту, форми контролю поточних операцій, аналітична оцінка стану справ.

варіанти відповідей

диверсифікація ризику

об'єднання ризиків

розподіл ризику

Запитання 24

Ризик пов'язаний та багато в чому зумовлений невизначеністю ситуації, що відбувається на ринку. Методи аналізу ризиків передбачають використання інформації щодо відповідних операцій, запланованих підприємцем. Пошук інформації тим самим ...

варіанти відповідей

сприяє зниженню ризику

сприяє підвищенню ризику

Запитання 25

Ефективність заходів зі зниження ризику залежить від вирішення таких завдань:

варіанти відповідей

обгрунтування надійності ринків збуту

міцності матеріально-технічної бази підприємства

заходів, спрямованих на зниження ризику

вибору підприємницької стратегії, її інноваційності

аналітичної оцінки товару, ринків, конкурентів

величини заробітної плати та інших видів матеріальної винагороди найманих працівників

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест