Штучний добір . Селекція

підсумкове оцінювання (профіль)

Додано: 19 лютого 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 1029 разів
22 запитання
Запитання 1

З'ясуйте, як називається сукупність тварин одного виду (популяції) із певними спадковими особливостями: продуктивністю, морфологічними і фізіологічними ознаками, виведених людиною у результаті штучного добору:
варіанти відповідей

а)сорт; 

б)штам;

в) порода;

г) група.

Запитання 2

Назвіть вченого, який створив теорію штучного добору:


    варіанти відповідей

а) Ж.-Б. Ламарк; 

б) Ч. Дарвін;

в) К. ЛІнней;

г) Т. Шванн;

д) Г. Мендель.

Запитання 3

Вкажіть, що називається штучним добором:варіанти відповідей

а) вибір найцінніших у господарському плані організмів для одержання від них нащадків із бажаними ознаками;

б) пошук генетично близьких видів та родів, що характеризуються

подібними рядами спадкової мінливості;

в) вивчення ступеня вираженості стану ознаки залежно від інтенсивності і тривалості дії факторів зовнішнього середовища;

г) процес природного вилучення із популяції організмів, що несуть мутантні летальні гени.

Запитання 4

Вкажіть, що спостерігається при аутбридингу:

варіанти відповідей

а) збільшення кількості гомозигот;

б) збільшення кількості гетерозигот;

в) стабілізація співвідношення гомо- і гетерозигот;

г) зникнення гетерозигот

Запитання 5

З'ясуйте, як називається явище, за якого перше покоління гібридів, одержаних у результаті неспорідненого схрещування, має підвищені життєздатність і продуктивність порівняно з батьківськими організмами:


   варіанти відповідей

а) гібридизація; 

б) полімерія;

в) гетерозис;

г) епістаз;

   д) панміксія.

Запитання 6

Назвіть вченого, який вперше у 1924 році запропонував методику подолання стерильності міжвидових гібридів у рослин:


               

варіанти відповідей

а) О. Ковалевський;  

б) С. Навашин; 

в) Г. Карпеченко;

 г) І. Шмальгаузен;

д) В. Вернадський.

Запитання 7

З'ясуйте, як називається сукупність промислових методів, які

застосовують для виробництва різних речовин із використанням

живих організмів, біологічних процесів чи явищ:

                                           


варіанти відповідей

а) радіобіологія;   

б) біотехнологія

в) біоіндикація

 г) селекція;

д) вівісекція.

Запитання 8

Вкажіть, як називається сукупність клітин чи організмів, які виникли від спільного предка нестатевим шляхом:


   


варіанти відповідей

а) порода;   

б) прищепа;

 в) клон;

    г) гібрид.

Запитання 9

Визначте, як називають створену людиною культуру мікроорганізмів:

 

   

варіанти відповідей

а)сорт;  

б)штам;

  в) порода;

 г) група.


Запитання 10

Відшукайте, яка із наведених свійських тварин, на думку вчених, була одомашнена першою:


   


варіанти відповідей

а) собака;

б) кішка;

в) вівця;

г) верблюд;

д) корова.

Запитання 11

Добір особин із потрібними ознаками з урахуванням ознак батьків- це…

       

       

        

        

варіанти відповідей

А)           індивідуальний

 Б)           масовий

В)           природний

 Г)           рушійний

Запитання 12

Метод селекції , за якого відбувається схрещування особин різних порід

    

     

     

      

варіанти відповідей

А)           інбридинг

Б)           гібридизація

В)           аутбридинг

Г)           відбір

Запитання 13

Який тип гетерозису підвищує стійкість організму до несприятливих факторів середовища?

  


  

  

варіанти відповідей

А)           соматичний

 Б)           адаптивний

В)           репродуктивний

 Г)           гібридологічний

Запитання 14

Схрещування особини з невідомим генотипом з особиною, гомозиготною за рецесивними алелями

    

     

    

      

варіанти відповідей

А)           гібридологічний аналіз

Б)           реципрокне

 В)           аналізуюче

Г)           полігібридне

Запитання 15

Як називаються два одночасні схрещування, у яких досліджувану ознаку мають або самці, або самки?

    

     

    

      

варіанти відповідей

А)           гібридологічний аналіз

Б)           реципрокне

 В)           аналізуюче

Г)           полігібридне

Запитання 16

Перенесення бактеріальних генів з однієї клітини в іншу за допомогою бактеріофага-це…

   

     

     

     

варіанти відповідей

 А)           трансдукція

Б)           кон’югація

В)           трансформація

 Г)           кросинговер

Запитання 17

Як називається створена людиною культура мікроорганізмів?

    

    

     

     

варіанти відповідей

А)           порода

 Б)           сорт

В)           штам

 Г)           група

Запитання 18

Генетично модифіковані організми створюють за допомогою методів:

   

     

     

варіанти відповідей

 А)           інбридинг

Б)           віддалена гібридизація

В)           хімічного мутагенезу генетичної інженерії

Запитання 19

Один із напрямків біотехнології , який займається створенням біотехнологічних замісників тканин та органів

варіанти відповідей

А клонування

Б гістотехнологія

В ембріотехнологія

Г клітинна інженерія

Запитання 20

Трансплантологія органів базується на

варіанти відповідей

А регенерації

Б клонуванні

В гістотехнології

Г ембріотехнології

Запитання 21

З'ясуйте, яким чином можна дізнатися про спадковість організмів, які відібрані внаслідок штучного добору:


варіанти відповідей

а)     вивчаючи фенотипи організмів;

б)     аналізуючи вплив різних факторів на прояв ознаки;

в)     вивчаючи родоводи;

г)     проводячи аналіз схрещування.

Запитання 22

Назвіть, які методи селекції мікроорганізмів застосовують:варіанти відповідей

а) віддалену гібридизацію;

б)штучне схрещування за допомогою бактеріофагів;

в) штучний мутагенез;

г)методи клітинної інженерії;

д)методи генетичної інженерії;

е)щеплення.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест