18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Теорія та методика позашкільної освіти

Комплексний контрольний тест з навчальної дисципліни

«Теорія та методика позашкільної освіти»

(ОПП «Початкова освіта. Позашкільна освіта» за ОС «магістр»;

авт. проф. каф. заг. педагогіки, дошкільної, поч. та спеціальної освіти Біла О.О.)

Додано: 20 вересня 2019
Предмет: Громадянська освіта, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
40 запитань
Запитання 1

Метою вивчення курсу є оволодіння майбутніми педагогами теорією та методикою організації й проведення

варіанти відповідей

позаурочної роботи у процесі позакласної роботи

позаурочної роботи у процесі позакласної роботи в школі та у закладах позашкільної освіти

позашкільної роботи в закладах освіти

Запитання 2

Поняття «позаурочна» і «позашкільна» робота можна розглядати як...

варіанти відповідей

синонімічні, що охоплюють усі види і форми освітньої діяльності з учнями поза уроками, за межами навчального часу

нетотожні через те, що охоплюють різні види і форми освітньої діяльності з учнями поза уроками, за межами навчального часу

Запитання 3

Позаурочна робота, зазвичай, складається з

варіанти відповідей

позакласної роботи

позашкільної роботи

позакласної і позашкільної роботи

Запитання 4

Поняття «позанавчальна діяльність», за висновками Л. Заремби, характеризує «систему занять і спілкування учнів поза уроками з елементами навчальної діяльності, яка організовується після уроків і спрямована на виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальних інтересів і оволодіння культурою розумової праці». Згідно такої інтерпретації ... 

варіанти відповідей

мета і завдання процесу виховання в позанавчальній і позаурочній діяльності не має принципових відмінностей

мета і завдання процесу виховання в позанавчальній і позаурочній діяльності принципово відрізняються

попередні варіанти відповідей невірні

Запитання 5

У сучасному педагогічному словнику зазначається, що позакласна робота в школі організується і проводиться...

варіанти відповідей

у позаурочний час суб’єктами навчально-виховного процесу за активною допомогою і при тактичному керівництві з боку педагогічного колективу, особливо класних керівників, вихователів, організаторів позакласної і позашкільної роботи

у позаурочний час шкільними групами (колективами) за активною допомогою і при тактичному керівництві з боку педагогічного колективу, особливо класних керівників, вихователів, організаторів позакласної і позашкільної роботи

у позаурочний час органами дитячого самоврядування за активною допомогою і при тактичному керівництві з боку педагогічного колективу, особливо класних керівників, вихователів, організаторів позакласної і позашкільної роботи

Запитання 6

Поняття «позакласна робота» М. Фіцула розкриває як здійснення ...

варіанти відповідей

різноманітної освітньої та виховної роботи, спрямованої на задоволення інтересів і запитів дітей і організованої у позаурочний час педагогічним колективом школи та закладу позашкільної освіти

різноманітної освітньої та виховної роботи, спрямованої на задоволення інтересів і запитів дітей і організованої у позаурочний час педагогічним колективом школи

різноманітної освітньої та виховної роботи, спрямованої на задоволення інтересів і запитів дітей і організованої у позаурочний час педагогічним колективом школи та батьками учнів

Запитання 7

Поняття «позашкільна робота» М. Фіцула розкриває як здійснення ...

варіанти відповідей

освітньо-виховної діяльності позашкільних закладів для дітей та юнацтва

освітньо-виховної діяльності у позаурочний час для дітей та юнацтва

освітньо-виховної діяльності загальноосвітніх закладів для дітей та юнацтва

Запитання 8

Позаурочна робота спрямована на ...

варіанти відповідей

закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду

вироблення в учнів умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організацію дозвілля, культурного відпочинку

попередні варіанти відповідей неповні

Запитання 9

До специфічних особливостей позаурочної роботи не відноситься ...

варіанти відповідей

добровільна участі в ній та ініціативністі (вибір профілю занять за інтересами, врахування бажань дітей і їхніх пропозицій)

відсутність самодіяльності дітей

суспільна спрямованість (зміст виховного впливу відповідає потребам суспільства)

Запитання 10

Метою позаурочної роботи є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, задоволення їхніх освітніх потреб та підготовка їх до майбутнього життя у...

варіанти відповідей

вільний від навчання час

вільний від школи час

вільний час

Запитання 11

До специфічних завдань позаурочної роботи серед визначених не належить ...

варіанти відповідей

сприяння творчій спрямованості особистості, розвиток творчих здібностей й інтелекту, постійне розкриття потенціалу творчої діяльності

формування психічних якостей творчої особистості

виховання в учнів здатності до формального спілкування

Запитання 12

Національна доктрина розвитку освіти не передбачає ...

варіанти відповідей

забезпечення її доступності у державних і комунальних закладах позашкільної освіти; створення цілісної міжгалузевої системи закладів позашкільної освіти різних типів і профілів для забезпечення розвитку здібностей і талантів обдарованих дітей та молоді, задоволення потреб населення у додаткових культурно-освітніх, дослідницьких, спортивно-оздоровчих та інших послугах

оновлення змісту й методичного забезпечення, індивідуалізації та диференціації навчання обдарованої молоді

створення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних керівних кадрів для закладів початкової освіти

Запитання 13

Заклади позашкільної освіти – це ...

варіанти відповідей

широкодоступні заклади освіти, які пропонують дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами

широкодоступні заклади освіти, які забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля

всі попередні варіанти відповідей вірні

Запитання 14

До закладів позашкільної освіти не належать...

варіанти відповідей

палаци, будинки, станції, клуби й центри дитячої, юнацької творчості

заклади спеціальної освіти

дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтва, студії, бібліотеки, оздоровчі заклади

Запитання 15

До основних завдань функціонування закладів позашкільної освіти не належать ...

варіанти відповідей

реалізація державної політики в галузі освіти; створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у додатковій освіті, організація їх дозвілля

виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдаровань загальноосвітніх шкіл, стимулювання творчого самовдосконалення молодших школярів

формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції;задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів і здібностей

Запитання 16

Комплексні заклади позашкільної освіти забезпечують ...

варіанти відповідей

роботу творчих об’єднань за інтересами (гуртки, секції, ансамблі, театри)

умови для розвитку природних нахилів та інтересів дітей і підлітків, задоволення їх потреб з певного напряму діяльності

всі попередні варіанти відповідей вірні

Запитання 17

Профільні заклади позашкільної освіти забезпечують ...

варіанти відповідей

роботу творчих об’єднань за інтересами (гуртки, секції, ансамблі, театри)

умови для розвитку природних нахилів та інтересів дітей і підлітків, задоволення їх потреб з певного напряму діяльності

всі попередні варіанти відповідей вірні

Запитання 18

Палаци та будинки дитячої творчості організовують роботу ...

варіанти відповідей

гуртків (наукових, технічних, мистецьких, спортивних тощо), колективи художньої самодіяльності (хори, оркестри, ансамблі пісні й танцю, театральні колективи тощо), клуби за інтересами

гуртків технічного спрямування (радіотехнічні, авіамодельні, фотолюбителів, телемеханіки та інші гуртки)

всі попередні варіанти відповідей вірні

Запитання 19

Центри і станції юних техніків організовують роботу ...

варіанти відповідей

гуртків (наукових, технічних, мистецьких, спортивних тощо), колективи художньої самодіяльності (хори, оркестри, ансамблі пісні й танцю, театральні колективи тощо), клуби за інтересами

гуртків технічного спрямування (радіотехнічні, авіамодельні, фотолюбителів, телемеханіки та інші гуртки)

всі попередні варіанти відповідей вірні

Запитання 20

Тривалість 1 заняття (уроку) в закладі позашкільної освіти визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців віком від 5 до 6 років ...

варіанти відповідей

25 хвилин

25 - 30 хвилин

30 хвилин

Запитання 21

Тривалість одного заняття (уроку) в закладі позашкільної освіти визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців віком від 6 до 7 років ...

варіанти відповідей

35 хвилин

30 хвилин

25 - 30 хвилин

Запитання 22

Тривалість одного заняття (уроку) в закладі позашкільної освіти визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів і слухачів старшого віку ...

варіанти відповідей

35 хвилин

40 хвилин

45 хвилин

Запитання 23

До групи вимог щодо діяльності закладів позашкільної освіти не належить ...

варіанти відповідей

органічний зв’язок закладів позашкільної освіти з виховною діяльністю школи; узгодженість дій із виховною роботою дитячих та юнацьких організацій, сім’ї і громадськості

вибіркове охоплення дітей з метою їхньої участі в гуртках і секціях позашкільних установ; поєднання масових і групових форм роботи

вільний вибір дітьми характеру творчої діяльності; стимулювання їхньої активної творчої діяльності

Запитання 24

Школа як центр усієї позакласної виховної й освітньої роботи, що здійснюється у мікрорайоні, підтримує зв’язки із закладами позашкільної освіти міста з метою...

варіанти відповідей

допомоги останнім в спільній організації і проведенні позаурочної діяльності з дітьми; співробітництва із цими закладами для залучення більшості учнів до позаурочної діяльності

додаткового стимулювання пізнавальної активності та творчого розвитку дитини, яка займається у позашкільному закладі, у шкільних умовах

всі попередні варіанти відповідей вірні

Запитання 25

Позначте вірну назву загальнодидактичного принципу організації позашкільної роботи, якщо йдеться про «вивчення системи важливих наукових положень і використання у навчанні методів, близьких до тих, якими послуговується певна наука; розкриття причинно-наслідкових зв'язків явищ, процесів, подій; проникнення в сутність явищ і подій; демонстрацію могутності досягнень людських знань і науки та ознайомлення з методами науки, пізнання; розкриття історії розвитку науки, боротьби тенденцій; орієнтацію на міждисциплінарні наукові зв'язки»

варіанти відповідей

принцип науковості

принцип систематичності й послідовності навчання

принцип доступності навчання

Запитання 26

Позначте вірну назву загальнодидактичного принципу організації позашкільної роботи, якщо йдеться про «системність у роботі педагога (опору на пройдене при вивченні нового матеріалу, розгляд нового матеріалу частинами, фіксування уваги учнів на вузлових питаннях, продумування системи занять (уроків), здійснення міжпредметних зв'язків), а також системність у роботі учнів (систематичне відвідування закладу позашкільної освіти, виконання домашніх завдань, систематичне повторення навчального матеріалу)

варіанти відповідей

принцип науковості

принцип систематичності й послідовності навчанн

принцип доступності навчання

Запитання 27

Позначте вірну назву загальнодидактичного принципу організації позашкільної роботи, якщо йдеться про «врахування рівня розвитку учнів; індивідуальних, вікових особливостей; дотримання правил: від простого — до складного, від відомого — до невідомого; сприймання і розуміння дітьми пояснювального матеріалу; звернення до найвищої межі можливостей учнів з метою постійного підвищення цих можливостей

варіанти відповідей

принцип науковості

принцип систематичності й послідовності навчання

принцип доступності навчання

Запитання 28

Позначте вірну назву загальнодидактичного принципу організації позашкільної роботи, якщо йдеться про «об'єктивні зв'язки між наукою і виробництвом, теорією і практикою; використання на заняттях (уроках) життєвого досвіду учнів; застосування набутих знань у практичній діяльності; розкриття практичної значимості знань; використання в процесі навчання краєзнавчого матеріалу; безпосередню участь школярів у громадському житті»

варіанти відповідей

принцип наочності в навчанні

принцип зв'язку навчання з життям

принцип свідомості й активності учнів у навчанні

Запитання 29

Позначте вірну назву загальнодидактичного принципу організації позашкільної роботи, якщо йдеться про «осмислений і творчий підхід до опанування учнями знань; розуміння мети і завдань навчального предмета, значення його для вирішення життєвих проблем, для перспектив учня; використання у процесі навчання мисленнєвих операцій (аналізу, синтезу, узагальнення, індукції, дедукції); позитивні емоції; позитивні мотиви навчання;раціональні прийоми роботи на занятті (уроці); критичний підхід у процесі викладання матеріалу та його засвоєння; належний контроль і самоконтроль»

варіанти відповідей

принцип наочності в навчанні

принцип зв'язку навчання з життям

принцип свідомості й активності учнів у навчанні

Запитання 30

Позначте вірну назву загальнодидактичного принципу організації позашкільної роботи, якщо йдеться про «безпосереднє сприймання змісту навчального матеріалу, відображеного в наочності»

варіанти відповідей

принцип наочності в навчанні

принцип зв'язку навчання з життям

принцип свідомості й активності учнів у навчанні

Запитання 31

Якщо в умовах закладу позашкільної освіти учні можуть вільно обирати профіль занять за інтересами, то йдеться про дотримання такого специфічного принципу, як..

варіанти відповідей

принцип добровільного характеру участі у позашкільній діяльності;

принцип розвитку ініціативи і самодіяльності учнів

принцип суспільної спрямованості діяльності учнів

Запитання 32

Якщо в умовах закладу позашкільної освіти відбувається дотримання відповідності змісту роботи гуртків, клубів та інших форм діяльності потребам розбудови української держави, то йдеться про такий специфічний принцип, як...

варіанти відповідей

принцип добровільного характеру участі у позашкільній діяльності

принцип розвитку ініціативи і самодіяльності учнів

принцип суспільної спрямованості діяльності учнів

Запитання 33

Якщо в умовах закладу позашкільної освіти прицільну увагу звертають на бажання та пропозиції дітей і молоді, щоб кожен з них виконував цікаву для себе роботу, то йдеться про такий специфічний принцип, як...

варіанти відповідей

принцип добровільного характеру участі у позашкільній діяльності;

принцип розвитку ініціативи і самодіяльності учнів

принцип суспільної спрямованості діяльності учнів

Запитання 34

Гуртки, студії, клуби за інтересами, екскурсії, обговорення радіо- і телепередач відносяться до ...

варіанти відповідей

масових форм позаурочної та позашкільної роботи;

групових форм позаурочної та позашкільної роботи

індивідуальних форм позаурочної та позашкільної роботи

Запитання 35

Конкурси, фестивалі, тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, ранки, конференції тощо відносяться до ...

варіанти відповідей

масових форм позаурочної та позашкільної роботи

групових форм позаурочної та позашкільної роботи

індивідуальних форм позаурочної та позашкільної роботи

Запитання 36

Самостійне виготовлення проекту, підготовка та презентація науково-технічного повідомлення відносяться до ...

варіанти відповідей

масових форм позаурочної та позашкільної роботи

групових форм позаурочної та позашкільної роботи

індивідуальних форм позаурочної та позашкільної роботи

Запитання 37

Якщо в умовах гуртку художньо-технічної творчості учні займаються авіамоделюванням, ракетно-космічним моделюванням, авто- і судомоделюванням, то йдеться про ... 

варіанти відповідей

тип підготовчого технічного гуртку

тип предметного (науково-технічного) гуртку

тип спортивно-технічного гуртку

Запитання 38

Якщо на базі майстерень створюються гуртки зі столярної, слюсарної і токарської справи, електро- і радіотехнічні, з конструювання й пошиття одягу, то йдеться про ...

варіанти відповідей

тип підготовчого технічного гуртку

тип предметного (науково-технічного) гуртку

тип спортивно-технічного гуртку

Запитання 39

Якщо в умовах гуртку художньо-технічної творчості учні молодшого шкільного віку працюють із папером, картоном, соломкою й іншим природним матеріалом, виконуючи нескладні вироби, моделі машин і механізмів, іграшки, то йдеться про ...

варіанти відповідей

тип підготовчого технічного гуртку

тип предметного (науково-технічного) гуртку

    

    тип спортивно-технічного гуртку

Запитання 40

Якщо в умовах гуртку художньо-технічної творчості учні займаються художньою обробкою деревини, металу, лози, глини, макраме, в'язанням, вишивкою, виготовленням іграшок із тканини, хутра, роботою зі шкірою, клаптиковою пластикою, то йдеться про ...

варіанти відповідей

тип підготовчого технічного гуртку

тип гуртку художньо-прикладної або декоративної творчості

тип предметного (науково-технічного) гуртку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест