29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Тест на знання законів “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” та нормативно-правових актів у сфері освіти.

17 запитань
Запитання 1

Хто затверджує статут закладу освіти?

варіанти відповідей

засновник або уповноважений ним орган (особа)

керівник закладу освіти

колективний орган управління закладу освіти

колективний орган громадського самоврядування закладу освіти

Запитання 2

Що містить освітня програма?

варіанти відповідей

вимоги до осіб, які можуть почати навчання за програмою

перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність

загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

всі відповіді вірні

Запитання 3

Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

варіанти відповідей

денна, вечірня, заочна, дистанційна, мережева

дистанційна, мережева, дуальна, педагогічний патронаж

екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж

екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місті (на виробництві)

Запитання 4

Що належить до обов'язків засновника закладу освіти?

варіанти відповідей

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я

ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати таких досліджень

повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконанні вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

Запитання 5

Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

варіанти відповідей

академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію

академічну, організаційну і кадрову автономію

територіальну, академічну, організаційну і кадрову автономію

наукову, фінансово-господарську, економічну автономію

Запитання 6

До яких документів заклад освіти зобов'язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті свого засновника)?

варіанти відповідей

списки вчителів із зазначенням прізвища та імені, освіти, результатів проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації, домашньої адреси

списки учнів із зазначенням прізвища та імені, які проживають на території обслуговування

статут закладу освіти

всі відповіді вірні

Запитання 7

Хто здійснює управління закладом освіти?

варіанти відповідей

засновник (засновники)

керівник закладу освіти

колегіальний орган управління закладу освіти та колегіальний орган громадського самоврядування

всі відповіді вірні

Запитання 8

Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

варіанти відповідей

систематичність (повторюваність) діяння

наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності)

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого

всі відповіді вірні

Запитання 9

Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти?

варіанти відповідей

Кабінетом Міністрів України

Верховною Радою України

засновником закладу освіти

керівником закладу освіти

Запитання 10

Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?

варіанти відповідей

5%

10%

20%

30%

Запитання 11

Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?

варіанти відповідей

час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором

обсяг педагогічного навантаження на навчальний рік та інші види педагогічної діяльності (класне керівництво, перевірка зошитів, завідування навчальними кабінетами)

час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором

час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу

Запитання 12

Що належить до обов'язків батьків здобувачів освіти?

варіанти відповідей

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання

звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти

Запитання 13

Що належить до обов'язків здобувачів освіти?

варіанти відповідей

навчання впродовж життя та академічну мобільність

участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти

трудову діяльність у позанавчальний час

Запитання 14

Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

варіанти відповідей

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи

Громадське самоврядування у сфері освіти

педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники, здобувачі освіти, батьки

Запитання 15

Хто має право оцінювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?

варіанти відповідей

засновник, керівник, колегіальний орган управління, вищий колегіальний орган громадського самоврядування або наглядова (піклувальна) рада закладу освіти

здійснюється на добровільних засадах за запитом закладу освіти

засновник та керівник закладу

учнівський та батьківський колектив

Запитання 16

Що означає "якість освіти"?

варіанти відповідей

рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленими законодавством та/або договором про надання освітніх послуг

відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг

завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми, сукупністю компетентностей, які визначені, як правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій

високі знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів

Запитання 17

Що належить до прав суб'єктів громадського нагляду (контролю)?

варіанти відповідей

ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати таких досліджень

брати участь у громадському обговоренні, громадських консультаціях та проводити громадську експертизу, у тому числі підручників (їх проєктів), відповідно до законодавства

надавати рекомендації закладам закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

правильні варіанти 1 і 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест