Тест з фізики для 10 класу "Вимірювання. Скалярні і векторні величини"

Тест допоможе з"ясувати вчителеві рівень сформованості математичної компетентності учнів з теми "Одиниці фізичних величин. Прямі і непрямі вимірювання. Скалярні та векторні величини"; перевірити глибину засвоєння учнями знань про фізичні величини, способи їх вимірювання, одиниці вимірювань, обчислення похибок, дії з векторами та визначення їх проекцій; уміння застосовувати теретичні знання під час розв"язування розрахункових задач.

Додано: 16 червня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 258 разів
12 запитань
Запитання 1

Кількісну характеристику певної властивості тіла чи явища називають...

варіанти відповідей

одиниця вимірювання

фізичне явище

фізична величина

фізична модель

Запитання 2

Одиниці фізичних величин, які встановлюються довільно й незалежно від інших, називають...

варіанти відповідей

довільні

основні

похідні

похибки

Запитання 3

Одиниці фізичних величин, залежні від основних й установлювані на основі відомих фізичних закономірностей, називають...

варіанти відповідей

похідні

залежні

основні

похибки

Запитання 4

Сукупність основних і похідних одиниць фізичних величин становить :

варіанти відповідей

систему відліку

систему одиниць виміру

систему координат

систему фізичних тіл

Запитання 5

Вимірюванням називають...

варіанти відповідей

вибір, перевірка та встановлення приладів

зняття показів приладів

обчислення шуканої величини за результатами вимірювання

визначення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою засобів вимірювання

Запитання 6

Обери з переліку фізичні величини, значення яких отримують прямим вимірюванням:

варіанти відповідей

довжина

площа

час

маса

температура

сила струму

Запитання 7

Серед фізичних величин обери ті, значення яких отримують непрямим вимірюванням

варіанти відповідей

прискорення

коефіцієнт тертя

об′єм бруска

питома теплоємність речовини

об′єм рідини

густина речовини

Запитання 8

Абсолютна похибка визначає ... , у якому перебуває істинне значення вимірюваної величини, та обчислюється за формулою ... Яке слово та формулу необхідно поставити замість крапок ?...

варіанти відповідей

якість вимірювання, Δх=Δхвип+Δхприл

інтервал, εх=Δх/хвим⋅100%

якість вимірювань, εх=Δх/хвим⋅100%

інтервал,Δх=Δхвип+Δхприл

Запитання 9

Обери вектор, проекції якого на осі координат ОХ та ОY додатні (одночасно) :

варіанти відповідей

r1

r2

r3

r4

r5

Запитання 10

Проекціїї яких векторів на осі координат Ох та ОY дорівнюють нулю:

варіанти відповідей

r1

r2

r3

r4

r5

Запитання 11

Чому дорівнюють проекції векторів F1, F2, F3, F4 на вісь ОХ? Обери правильний варіант відповіді:

варіанти відповідей

F=1/2 Н, F=0,2 Н, F= - 10 Н, F=0

F=2 Н, F= - 2 Н, F=10 Н, F=0

F=√3/2 Н, F= - 2 Н, F= - 10 Н, F=0

F=√3/2 Н, F=2 Н, F= - 10 Н, F=1

Запитання 12

Назви номер рисунка, на якому виконано правильно додавання векторів :

варіанти відповідей

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест