8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Тренажер-словник наголосів 2020 (І частина)

Букви А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж


Перелік слів з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 2020 року. Зазначений перелік визначений програмою ЗНО з української мови та літератури, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №696 від 26.06.2018 року.

Додано: 18 березня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 293 рази
65 запитань
Запитання 1

Обери варіант з правильним наголосом у слові АГРОНОМІЯ

варіанти відповідей

агронОмія

Агрономія

агрономіЯ

Запитання 2

Обери варіант з правильним наголосом у слові АФАВІТ

варіанти відповідей

алфавІт

Алфавіт

алфАвіт

Запитання 3

Обери варіант з правильним наголосом у слові АРКУШИК

варіанти відповідей

аркушИк

аркУшик

Аркушик

Запитання 4

Обери варіант з правильним наголосом у слові АСИМЕТРІЯ

варіанти відповідей

Асиметрія

асиметрія

асиметрІя

асимЕтрія

Запитання 5

Обери варіант з правильним наголосом у слові БАГАТОРАЗОВИЙ

варіанти відповідей

багаторАзовий

багаторазовИй

багАторазовий

багаторазОвий

Запитання 6

Обери варіант з правильним наголосом у слові БЕЗПРИНЦИПНИЙ

варіанти відповідей

безпрИнципний

безпринцИпний

безпринципнИй

Запитання 7

Обери варіант з правильним наголосом у слові БЕШКЕТ

варіанти відповідей

бЕшкет

бешкЕт

Запитання 8

Обери варіант з правильним наголосом у слові БЛАГОВІСТ

варіанти відповідей

благОвіст

благовІст

блАговіст

Запитання 9

Обери варіант з правильним наголосом у слові БЛИЗЬКИЙ

варіанти відповідей

блИзький

близькИй

близький

Запитання 10

Обери варіант з правильним наголосом у слові БОЛОТИСТИЙ

варіанти відповідей

болОтистий

болотИстий

болотистИй

бОлотистий

Запитання 11

Обери варіант з правильним наголосом у слові БОРОДАВКА

варіанти відповідей

бородАвка

бОродовка

бородавкА

борОдавка

Запитання 12

Обери варіант з правильним наголосом у слові БОСОНІЖ

варіанти відповідей

босОніж

босонІж

бОсоніж

Запитання 13

Обери варіант з правильним наголосом у слові БОЯЗНЬ

варіанти відповідей

бОязнь

боЯзнь

боязнь

Запитання 14

Обери варіант з правильним наголосом у слові БУРШТИНОВИЙ

варіанти відповідей

бурштИновий

бурштиновИй

бУрштиновий

бурштинОвий

Запитання 15

Обери варіант з правильним наголосом у слові БЮЛЕТЕНЬ

варіанти відповідей

бюлетЕнь

бЮлетень

бюлЕтень

бюлетень

Запитання 16

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВАГИ (у множині)

варіанти відповідей

ваги

вАги

вагИ

Запитання 17

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВАНТАЖІВКА

варіанти відповідей

вантАжівка

вантажІвка

вантажівка

Запитання 18

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВЕСНЯНИЙ

варіанти відповідей

веснЯний

веснянИй

веснЯнИй

весняний

Запитання 19

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВИГОДА (користь)

варіанти відповідей

вИгода

вигОда

вигодА

Запитання 20

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВИГОДА (зручність)

варіанти відповідей

вИгода

вигОда

вигода

Запитання 21

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВИГОДА (зручність)

варіанти відповідей

вИгода

вигОда

вигода

Запитання 22

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВИДАННЯ

варіанти відповідей

виданнЯ

видАння

вИдання

видання

Запитання 23

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВИЗВОЛЬНИЙ

варіанти відповідей

визвольний

вИзвольний

визвольнИй

визвОльний

Запитання 24

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВИМОГА

варіанти відповідей

вИмога

вимогА

вимОга

Запитання 25

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВИПАДОК

варіанти відповідей

випАдок

вИпадок

випадОк

випадок

Запитання 26

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВИРАЗНИЙ

варіанти відповідей

вирАзний

вИразний

виразнИй

виразний

Запитання 27

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВИСІТИ

варіанти відповідей

вИсіти

висІти

висітИ

Запитання 28

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВИТРАТА

варіанти відповідей

витрАта

вИтрата

витратА

Запитання 29

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВИШИВАНИЙ

варіанти відповідей

вишивАний

вИшиваний

вишИваний

вишиванИй

Запитання 30

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВІДВЕЗТИ

варіанти відповідей

відвЕзти

вІдвезти

відвезтИ

Запитання 31

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВІДГОМІН

варіанти відповідей

відгомІн

вІдгомін

відгОмін

Запитання 32

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВІДНЕСТИ


варіанти відповідей

вІднести

віднЕсти

віднестИ

Запитання 33

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВІДОМІСТЬ (список)


варіанти відповідей

відомІсть

відОмість

вІдомість

відомість

Запитання 34

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВІДОМІСТЬ (повідомлення, дані, популярність)


варіанти відповідей

відомість

відомІсть

вІдомість

відОмість

Запитання 35

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВІРШІ


варіанти відповідей

вІрші

віршІ

вІршІ

вірші

Запитання 36

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВІРШОВИЙ


варіанти відповідей

віршОвий

вІршовий

віршовИй

віршовий

Запитання 37

Обери варіант з правильним наголосом у слові ВІТЧИМ


варіанти відповідей

вітчим

вІтчИм

вІтчим

вітчИм

Запитання 38

Обери варіант з правильним наголосом у слові ГАЛЬМО


варіанти відповідей

гальмО

гАльмо

Запитання 39

Обери варіант з правильним наголосом у слові ГАЛЬМА


варіанти відповідей

гАльма

гальмА

гальма

Запитання 40

Обери варіант з правильним наголосом у слові ГЛЯДАЧ


варіанти відповідей

глЯдач

глядАч

глядач

Запитання 41

Обери варіант з правильним наголосом у слові ГОРОШИНА


варіанти відповідей

горошИна

горОшина

гОрошина

горошинА

Запитання 42

Обери варіант з правильним наголосом у слові ГРАБЛІ


варіанти відповідей

граблІ

грАблі

Запитання 43

Обери варіант з правильним наголосом у слові ГУРТОЖИТОК


варіанти відповідей

гУртожиток

гуртОжиток

гуртожИток

гуртожитОк

Запитання 44

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДАНИНА


варіанти відповідей

дАнина

данинА

данИна

Запитання 45

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДАНО


варіанти відповідей

дАно

данО

Запитання 46

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДЕЦИМЕТР


варіанти відповідей

децимЕтр

дЕциментр

децИметр

Запитання 47

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДЕЩИЦЯ


варіанти відповідей

дещИця

дЕщиця

дещицЯ

Запитання 48

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДЕ-ЮРЕ


варіанти відповідей

де-юрЕ

дЕ-юре

де-Юре

Запитання 49

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДЖЕРЕЛО


варіанти відповідей

джерелО

джЕрело

джерЕло

Запитання 50

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДИВЛЯЧИСЬ


варіанти відповідей

дивлЯчись

дИвлячись

дивлячИсь

Запитання 51

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДИЧАВІТИ


варіанти відповідей

дичАвіти

дИчавіти

дичавІти

дичавітИ

Запитання 52

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДІАЛОГ


варіанти відповідей

діалОг

дІалог

діАлог

діалог

Запитання 53

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДОБОВИЙ


варіанти відповідей

дОбовий

добОвий

добовИй

Запитання 54

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДОБУТОК


варіанти відповідей

дОбуток

добУток

добутОк

Запитання 55

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДОВЕСТИ


варіанти відповідей

довестИ

дОвести

довЕсти

Запитання 56

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДОВІДНИК


варіанти відповідей

довіднИк

дОвідник

довІдник

Запитання 57

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДОГМАТ


варіанти відповідей

дОгмат

догмАт

Запитання 58

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДОНЕСТИ


варіанти відповідей

донЕсти

дОнести

донестИ

Запитання 59

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДОНЬКА


варіанти відповідей

дОнька

донькА

Запитання 60

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДОЧКА


варіанти відповідей

дОчка

дочкА

Запитання 61

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДОВЕЗТИ


варіанти відповідей

довезтИ

дОвезти

довЕзти

довезти

Запитання 62

Обери варіант з правильним наголосом у слові ДРОВА


варіанти відповідей

дровА

дрОва

Запитання 63

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЕКСПЕРТ


варіанти відповідей

Експерт

експЕрт

Запитання 64

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЄРЕТИК


варіанти відповідей

Єретик

єрЕтик

єретИк

Запитання 65

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЖАЛЮЗІ


варіанти відповідей

жАлюзі

жалЮзі

жалюзі

жалюзІ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест