11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Україна в першій половині 17 ст.

Підготовка до ДПА та ЗНО

Додано: 27 лютого 2020
Предмет: Історія України
Тест виконано: 8 разів
24 запитання
Запитання 1

Укажіть портрет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 2

«Панщина» — це

варіанти відповідей

форма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов’язкову працю селянина власним реманентом у господарстві землевласника.

система суспільних відносин, за якої землевласник мав право на особу, працю та майно залежних від нього селян-кріпаків.

форма натуральної ренти, податок грішми або продуктами, що стягувався землевласником із залежних від нього селян.

велике шляхетське багатогалузеве господарство, орієнтоване на ринок, в якому вся земля належала панові, й базувалося на праці залежних селян.

Запитання 3

Десятиліття «Золотого спокою» - це період в історії Речі Посполитої, що тривав

варіанти відповідей

від укладення польсько-московського Віленського перемир’я до укладення «Вічного миру» між Річчю Посполитою та Московським царством.

від придушення козацького повстання під проводом П. Бута, Я. Острянина, Д. Гуні до початку Національно-визвольної війни на чолі з Б. Хмельницьким.

від укладення польсько-литовської міждержавної Люблінської унії до початку польсько-турецької Хотинської війни.

від козацького повстання під проводом С. Наливайка до морських походів козаків на чолі з П. Сагайдачним на володіння Османської імперії.

Запитання 4

Установіть відповідність між подією другої половини ХVІ - першої половини ХVІІ ст. та її наслідком для українських земель.

1 утворення Речі Посполитої

2 укладення Берестейської унії

3 заснування перших православних братств у Львові

4 обрання П. Могили Київським митрополитом

А реформування православної церкви

Б масове покозачення селянства

В поширення фільварків

Г започаткування книгодрукування

Д розкол православної церкви

варіанти відповідей

1А 2Д 3Г 4Б

1В 2Д 3Г 4А

1Б 2А 3Г 4В

1Г 2Д 3В 4А

Запитання 5

Що передбачала « Ординація Війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої...» (1638 р.)?


варіанти відповідей

ліквідацію козацького судочинства

установлення «на вічні часи» всіх прав і привілеїв реєстровців

передання гетьманові всієї повноти влади над реєстровцями

обмеження реєстру козаків шістьма тисячами осіб

дозвіл на перехід селян і міщан до козацького стану

обмеження козацької території Київським, Чернігівським і Брацлавським воєводствами

скасування виборності козацької старшини

Запитання 6

Поява та поширення в XV–XVI ст. фільваркового господарства на українських землях було зумовлено

варіанти відповідей

успіхами в поширенні нових сільськогосподарських культур.

потребою у створенні розгалуженої оборонної лінії проти нападів татар.

прагненням польської шляхти приборкати українське селянство та козацтво.

зростанням попиту на сільськогосподарську продукцію в країнах Західної Європи.

Запитання 7

Однією з причин появи полемічної літератури на українських землях наприкінці XVI – першій половині XVII ст. було

варіанти відповідей

проведення митрополитом П. Могилою реформи православної церкви.

підпорядкування Київської митрополії Московському патріарху.

утворення окремої Галицької православної митрополії.

укладення унії між православною та католицькою церквами.

Запитання 8

Яка подія пов’язана з діячем, зображеним на репродукції картини?варіанти відповідей

надання ставропігії Львівському Успенському братству

об’єднання Лаврської школи та Київської братської школи в колегію

укладення унії православної та католицької церков

заснування першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи

Запитання 9

Фільварок — це форма господарювання

варіанти відповідей

козаків.

селян.

міщан.

шляхти.

Запитання 10

Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний уславився тим, що:


варіанти відповідей

відіграв вирішальну роль у перемозі польсько-козацького війська в битві під Хотином.

відстоював інтереси української шляхти на Люблінському сеймі.

підтримував видавничу діяльність Івана Федорова.

збудував першу Запорозьку Січ на о. Мала Хортиця.

знищив фортецю Кодак, збудовану поляками для контролю над Запорозькою Січчю.

очолював удалі морські походи козаків проти Османської імперії.

сприяв відновленню вищої ієрархії православної церкви на українських землях.

Запитання 11

У якому році відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела: «...султан турецький Осман підійшов до Хотина з військом, що перевищувало християнські сили в десятки разів, і зупинився на відстані однієї милі від поляків... 18 серпня турецьке військо напало на польський табір, на ту частину, де були козаки. А козаки об'єдналися й, перехрестившись, почали бити чужинців, поки ті... не почали тікати...»?


варіанти відповідей

1637 р.

1632 р.

1621 р.

1625 р.

Запитання 12

1632 р. - це рік створення

 

варіанти відповідей

Львівського університету

Києво-Могилянського колегіуму

Луцької братської школи

Острозької академії

Запитання 13

Які поняття й терміни потрібно використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині XVI — першій половині XVII ст.?

    

варіанти відповідей

«Державні селяни».

 «Панщина».

 «Кріпацтво».

  «Промисловий переворот».

 «Фільварок».

«Буржуазія».

Запитання 14

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.


варіанти відповідей

“Процес об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в єдину державу започаткований Городельською, а завершений Кревською унією 1569 р.”

“Запорожці на чолі з П. Сагайдачним у 1616 р. здобули Кафу, а в 1621 р. взяли участь у Хотинській війні на боці Речі Посполитої проти Османської імперії”.

“Іов Борецький, обійнявши посаду Київського православного митрополита в 1596 р., одразу ж долучився до очолюваної князем К. Острозьким боротьби проти унії з Римом”.

“Утворення реєстрового козацтва пов’язане з ім’ям польського короля Яна ІІ Казимира, який у 1410 р. затвердив перший список найнятих козаків – реєстровців”.

Запитання 15

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з літопису Г. Граб’янки.

А «…вдруге перебрав собі гетьманську булаву, зібрав козаків реєстрових та запорозьких і чимдуж поспішив під Хотин на підмогу Владиславу.., став обіч королевича в осаді…»

Б «…Петро Конашевич-Сагайдачний… ходив з військом запорозьким по воді на Кафу, повоював її добре, силу бранців християнських з неволі звільнив і з добичею великою з Чорного моря повернувся…»

В «…козаки зібралися, настановили гетьманом Павлюка й вирушили на Кумейки супроти ляхів, але під Кумейками коронний гетьман Конецпольський, до підступу вдавшися, здолав козаків…»

Г «…король Баторій, настановив козакам гетьмана, прислав корогву, бунчук та булаву, печатку гербову,.. віддав для пристанища місто Терехтемирів з монастирем, аби вони в ньому зимували, а за службу поклав їм по червінцеві та по кожуху…»

варіанти відповідей

АБВГ

БГВА

ГБАВ

ВГАБ

Запитання 16

Укажіть прізвище діяча, з яким пов’язане відновлення в XVII ст. вищої православної церковної ієрархії в Речі Посполитій:


варіанти відповідей

М. Смотрицький

П. Могила

Й. Борецький

Ф. Прокопович

Запитання 17

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 драма

2 вертеп

3 інтермедія

4 гравюра

А вид мистецтва, у якому зображення є друкованим відбитком малюнка вирізьбленого на спеціально підготовленій дошці

Б невеличка п'єса, переважно комедійного характеру на народну тематику, яку виконували між діями, актами спектаклю

В промова, стаття церковно-теологічного спрямування, побудована на основі системи логічних міркувань, доказів

Г мандрівний ляльковий театр, призначений для показу як релігійних сцен, так і дотепних вистав із повсякденного життя

Д літературний твір, побудований у формі діалогу без авторської мови, який виголошували зі сцени учні братських шкіл, академій

варіанти відповідей

1В 2Д 3Б 4Г

1Б 2Г 3Д 4А

1А 2Б 3А 4В

1Д 2Г 3Б 4А

Запитання 18

Належність до якої релігійної конфесії гарантувала українській шляхті доступ до посад і реалізацію прав і привілеїв у Речі Посполитій у першій половині XVII ст.?


варіанти відповідей

православ’я

кальвінізму

католицизму

соцініанства

Запитання 19

Спираючись на подану карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність гетьмана


варіанти відповідей

Д. Вишневецького.

П. Сагайдачного.

Б. Хмельницького.

П. Дорошенка.

Запитання 20

Збільшення польською владою козацького реєстру до 6 тис. осіб та організація шести територіальних полків стало наслідком козацько-селянського повстання під проводом

варіанти відповідей

Т. Федоровича.

М. Жмайла.

С. Наливайка.

К. Косинського.

Запитання 21

Укажіть ім’я одного з ватажків козацького повстання 1637—1638 рр., який після розгрому під Жовнином із залишками свого війська перейшов кордон Московського царства, оселившись у Слобідській Україні.

 

 

 варіанти відповідей

 Д. Гуня

М. Дорошенко

Я. Острянин

М. Жмайло

Запитання 22

Проти якої держави на початку ХVІІ ст. були спрямовані морські походи запорозьких козаків?

 
варіанти відповідей

 Речі Посполитої


 Московського царства

 Швеції

Османської імперії

Запитання 23

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Не будучи українцем за походженням, усе своє життя присвятив служінню Україні, ставши для прийдешніх поколінь одним із символів української національної ідентичності. Посівши митрополичу кафедру забороненої православної церкви, домігся від королівської влади її легалізації. Заповідав не ставити йому після смерті ніяких пам’ятників, хоча сам, ще при житті, створив собі пам’ятник – Київську Академію».

 

 варіанти відповідей

 І. Вишенського

 І. Борецького


Ф. Прокоповича

П. Могилу

Запитання 24

Який документ регламентував відносини між реєстровими козаками і владою Речі Посполитої в роки «золотого спокою»?

 

 

 

 


варіанти відповідей

«Пункти для заспокоєння руського народу»

Куруківська угода

«Ординація війська Запорозького…»

Переяславська угода

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест