13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Додано: 27 червня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 93 рази
48 запитань
Запитання 1

Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли


варіанти відповідей

завершенню промислового перевороту

скасуванню заборон щодо української мови

відкриттю українських кафедр в університетах

зрівнянню в правах усіх верств суспільства

Запитання 2

Активний розвиток сільського господарства в Наддніпрянській Україні в 70–90-х рр. ХІХ ст. стримувався


варіанти відповідей

засиллям іноземного капіталу

поглибленням господарської спеціалізації регіонів

скороченням поміщицького землеволодіння

збереженням селянської общини

Запитання 3

У результаті Кримської війни (1853–1856 рр.) Російська імперія втратила


варіанти відповідей

Брацлавщину

Західне Поділля

Східну Київщину 

Південну Бессарабію

Запитання 4

Яка з указаних ознак є головною у визначенні поняття «кріпацтво»?


варіанти відповідей

щоденний відробіток селянами панщини  

сплата селянами натурального чи грошового оброку

особиста залежність селянина від пана

виконання певних повинностей у маєтку поміщика

Запитання 5

Що було спільним для селянських реформ ХІХ ст. у Російській та Австрійській імперіях?


варіанти відповідей

упровадження в умовах революційних подій у Європі

надання селянам землі та громадянських прав

залучення селянства до парламентської діяльності

ліквідація селянського малоземелля та безземелля

Запитання 6

Який із факторів відіграв вирішальну роль у стрімкому економічному розвитку Донбасу в др.пол. ХІХ ст?

  

варіанти відповідей

кваліфікована робоча сила   

значні природні ресурси 

розгалужена транспортна інфраструктура

утворення монополістичних об’єднань

Запитання 7

Масова трудова міграція українців наприк.XIX — на поч.. XX ст. була зумовлена


варіанти відповідей

стрімкою монополізацією основних галузей промисловості

розгортанням широкого будівництва залізниць і портів

залученням на українські землі іноземних колоністів

аграрним перенаселенням українських земель

Запитання 8

Чому уряд Російської імперії не запровадив земську реформу 1864 р. в губерніях Правобережної України?


варіанти відповідей

Уряд остерігався перетворення земств на осередки сіоністського руху, оскільки регіоном проходила «смуга осілості» євреїв, серед яких були поширені ідеї сіонізму

Уряд остерігався перетворення земств на «п’яту колону» в разі війни, оскільки регіон межував з Австро-Угорщиною, із якою вкрай загострилися відносини

Уряд остерігався перетворення земств на центри «мазепинського духу», оскільки в регіоні спостерігалося піднесення українського національно-визвольного руху

Уряд остерігався перетворення земств на інструмент посилення польського впливу, оскільки в регіоні поляки-землевласники мали міцні позиції

Запитання 9

Особливість економічного розвитку Наддніпрянської України в 60-90-х рр. ХІХ ст. визначалася


варіанти відповідей

початком процесу індустріалізації

скороченням обсягів промислового виробництва

витісненням іноземного капіталу національним 

домінуванням державного сектору в промисловості

Запитання 10

Перші залізниці в Наддніпрянській Україні з’єднували


варіанти відповідей

чорноморські порти з основними районами виробництва товарного хліба

адміністративні центри губерній зі столицею Санкт-Петербургом

Донецький вугільний басейн з економічними центрами Росії та Польщі

Київ зі столицями західноевропейських держав

Запитання 11

Які причини спонукали російський царат скасувати кріпацтво?


варіанти відповідей

 масштабне зростання селянського руху  

поразка Росії в Кримській війні,що показала технічну відсталість країни

прагнення зрівняти всі стани в імперії   

потреба розвитку селянського підприємництва, збільшити робітників у промисловості

Запитання 12

Укажіть дату проведення судової реформи:


варіанти відповідей

1861 р.  

1864 р.  

1870 р.  

1874 р.

Запитання 13

У якому році на українських землях у межах Російської імперії було скасовано кріпацтво?


варіанти відповідей

1861 р.

1863 р.

1864 р.

1865 р.

Запитання 14

Скільки років мали виплачувати колишні поміщицькі селяни викупні платежі за земельні ділянки, що їм надавалися згідно з аграрною реформою 1861 року?


варіанти відповідей

10 років

25 років

49 років

51 рік

Запитання 15

Які міста поєднала перша залізниця в Наддніпрянській Україні?


варіанти відповідей

Одесу і Балту

Київ і Одесу

Львів і Перемишль

Львів і Броди

Запитання 16

Що було спільним для селянської реформи ХІХ ст. у Російській та Австрійській імперіях?


варіанти відповідей

надавали селянам землі та громадянські права

ліквідовували селянське малоземелля та безземелля

залучали селян до парламентської діяльності

впроваджувалися в умовах революційних подій у Європі

Запитання 17

На карті заштриховано українські землі, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., на спеціалізувалися на товарному 

 

 

 

варіанти відповідей

Садівництві

Виноградарстві

Зарновому виробництві

Буряківництві

Запитання 18

Маніфест Олександра ІІ поклав початок:


варіанти відповідей

Поширенню кріпацтва

Початок селянської реформи

Уся земля відходила поміщикам

Заборонив вільнонайману робочу силу

Запитання 19

Реформа освіти передбачала:


варіанти відповідей

Обов'язкову середню освіту

Жінкам не дозволялося вчитися

Формування єдиної системи початкової освіти

Закриття низки військових закладів

Запитання 20

Урбанізація - це:


варіанти відповідей

Зростання чисельності сільського населення

Зростання чисельності міського населення

Будівництво нових підприємств

Виникнення нових галузей промисловості

Запитання 21

Кримська війна закінчилася у


варіанти відповідей

1853 р.

1854 р.

1855 р.

1856 р.

Запитання 22

Найбільше місто України наприкінці XIX ст.


варіанти відповідей

Київ

Харків

Одеса

Катеринослав

Запитання 23

Якого року було проголошено цитований історичний документ?

"Кріпосне право на селян, оселених у поміщицьких маєтках, і на дворових людей скасовується назавжди... Доки селяни залишаються зобов’язаними поміщикові: вони повинні виконувати панщину, сплачувати оброк ..." 

варіанти відповідей

1848 р. 

1851 р.

1861 р.

1865 р.

Запитання 24

Про які установи йдеться у наведеному уривку?

"... Дбали про санітарію та гігієну, утримували шпиталі, лікарів, фельдшерів..., організовували школи .., гімназії, курси для піввищення освіти вчителів ...". 

варіанти відповідей

Братства

Земства

Громадівці 

Інтелігенція

Запитання 25

У яких роках відбулися реформи адміністративно-політичного управління в Російській імперії? 


варіанти відповідей

1864 р., 1870 р.

1861 р., 1867 р.

1865 р., 1880 р.

1874 р., 1882 р.

Запитання 26

У чому полягав зміст земської реформи?


варіанти відповідей

створення в лівобережних та південних губерніях України виборних місцевих органів самоврядування

скасування рекрутських наборів, впровадження загальної військової повинності

упровадження на основі майнового цензу виборного міського самоврядування, створення міських дум і управ

ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян землею та визначення за неї повинностей 

Запитання 27

Наслідки селянської реформи в підросійській Україні:


варіанти відповідей

збільшення селянських наділів за рахунок відрізків

отримання селянами земельних наділів за справедливою ціною

отримання селянами особистої свободи й права укладати договори, протягом 49 років мали виплачувати державі її позику з відсотками

позбавлення селян обов'язку сплачувати подушний податок і відбувати рекрутчину

Запитання 28

Галузі промисловості, які досягли найбільших успіхів у другій половині ХІХ ст.:


варіанти відповідей

вугледобувна, гірничорудна, металургійна

гірничорудна, металургійна, нафтодобувна

металургійна, нафтодобувна, вуледобувна

нафтодобувна, вуледобувна, гірничорудна

Запитання 29

Основне заняття Терещенків, Яхненків, Харитоненка:


варіанти відповідей

інженери, які винайшли нові технічні засоби на залізничому транспорті

купці, що торгували з країнами Західної Європи сільськогосподарською продукцією

робітники, які запропонували нові методи видобування вугілля

підприємці, зокрема, в цукровій промисловості

Запитання 30

Сутність економічної політики царату стосовно українських земель:


варіанти відповідей

гальмування розвитку всіх галузей промисловості

гульмування розвитку тих галузей української промисловості, які створювали конкуренцію російським

підтримка розвитку всіх галузей промисловості

підтримка розвитку тих галузей української промисловості, які створювали конкуренцію російським, для їх більшої конкурентноспроможності

Запитання 31

Який із термінів не відповідає пореформеному часу?


варіанти відповідей

тимчасовозобов’язані селяни

черезсмужжя

панщина

кругова порука

Запитання 32

Наслідок військової реформи:


варіанти відповідей

встановлення загальної військової повинності для чоловіків понад 20 років з терміном служби 6-7 років, скорочення його для тих, хто мав освіту

встановлення рекрутських наборів зі скоркченням терміну служби від 25 до 15 років

запроваджувана реформа не поширювалась на українські землі, де все залишилось по - старому

ліквідація рекрутських наборів, обмеження терміну служби 10 роками, але не для всіх верств населення

Запитання 33

Сутність судової реформи, яка в 60-70-х рр. XIX ст. у Російській імперії виявилася найбільш послідовною і демократичною :


варіанти відповідей

залежний від державної адміністрації публічний суд, закриті судові засідання, участь у них присяжних засідателів, які мали дорадчий голос;

залежний від державної адміністрації становий суд,відкриті судові засідання, участь у них присяжних засідателів

формальна рівність усіх перед законом, публічний суд, відкриті судові засідання, участь у них присяжних засідателів з вирішальним голосом

формальна рівність усіх перед законом, становий суд, закриті судові засідання, участь у них присяжних засідателів.

Запитання 34

Назва документа, підписаного імператором Олександром II 19 лютого 1861 р.


варіанти відповідей

Валуєвський циркуляр

циркуляр про кухарчиних дітей

Положення про селян

Емський указ

Запитання 35

Укажіть назву регіону українських земель, який у другій половині ХІХ ст. спеціалізувався на розвитку виноградства.


варіанти відповідей

Слобожанщина

 Лівобережжя

Правобережжя

Крим

Запитання 36

Які зміни в соціально - економічні сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860 - 1870 -х років у Російській імперії:


варіанти відповідей

витіснення іноземного капіталу національним

зменшення рівня концентрації виробництва

зникнення традиційного класу феодального суспільства - дворянства

формування ринку вільнонайманої праці

Запитання 37

Визначте одну з причин проведення земельної реформи на українських землях в складі Російської імперії:


варіанти відповідей

розвиток ринкових відносин вимагав збільшення великого поміщицького землеволодіння

перемога царської Росії у Кримській війні

поглиблювалася криза феодального способу виробництва

вплив досвіду Австрійської імперії

Запитання 38

Вкажіть український регіон, який був індустріальним лідером Наддніпрянщини:


варіанти відповідей

Лівобережна Україна

Слобожанщина

Правобережна Україна

Південна Україна

Запитання 39

Завдяки цим змінам в Україні утворились великі промислові райони загальноросійського значення, Який промисловий район займався видобутком залізної руди?


варіанти відповідей

Донецький

Криворізький

Придністровський

Нікопольський

Запитання 40

Яка з галузей харчової промисловості України давала 84% загальноросійського виробництва цукру?


варіанти відповідей

цукрова

борошномельна

горілчана

виноробство

Запитання 41

В другій половині ХІХ ст відбувається поглиблення спеціалізації сільськогосподарських районів. На чому спеціалізувалося Правобережжя?


варіанти відповідей

цукрового буряка і конопель

картоплі і тютюну

зернове господарство

виноградарство

Запитання 42

В другій половині ХІХ ст відбувається поглиблення спеціалізації сільськогосподарських районів. На чому спеціалізувалося Лівобережжя?


варіанти відповідей

цукрового буряка і конопель

картоплі і тютюну

зернове господарство

виноградарство

Запитання 43

В другій половині ХІХ ст відбувається поглиблення спеціалізації сільськогосподарських районів. На чому спеціалізувалося Південна Україна, крім Кримського півострова?


варіанти відповідей

цукрового буряка і конопель

картоплі і тютюну

зернове господарство

виноградарство

Запитання 44

Перша залізниця Наддніпрянщині була збудована в


варіанти відповідей

1864 р.

1865 р.

1866 р.

1867 р.

Запитання 45

Інтенсивне використання Російською імперією матеріальних і людських ресурсів України впродовж 1853-1856 рр. зумовлено перш за все потребою


варіанти відповідей

ведення бойових дій під час Кримської війни.

придушення польського національно-визвольного повстання.

запобігання поширенню европейської «весни народів».

ліквідації антикріпосницьких заворушень селян.

Запитання 46

Перші залізниці в Наддніпрянській Україні з’єднували


варіанти відповідей

Київ зі столицями західноевропейських держав.

Донецький вугільний басейн з економічними центрами Росії та Польщі.

адміністративні центри губерній зі столицею Санкт-Петербургом.

чорноморські порти з основними районами виробництва товарного хліба.

Запитання 47

Який із факторів відіграв вирішальну роль у стрімкому економічному розвитку Донбасу в другій половині ХІХ ст.?


варіанти відповідей

утворення монополістичних об’єднань

розгалужена транспортна інфраструктура

значні природні ресурси

кваліфікована робоча сила

Запитання 48

У якому році прийнято перехід до загальної військової повинності?


 

 

 

 

варіанти відповідей

1864 р.

1861 р.

1872 р.

1874 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест