Узагальнення з темою "Українські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині ХІХ ст."

Додано: 5 квітня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 1262 рази
24 запитання
Запитання 1

Завершіть речення: "На кінець ХІХ ст. 75% населення Східної Галичини та Буковини були зайняті у ...":

варіанти відповідей

Видобутку та переробці нафти

Сільському і лісовому господарствах

Промисловому виробництві

Кооперативному русі

Запитання 2

Завершіть речення: "Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було...":

варіанти відповідей

Покращення соціально-економічного становища українського селянства

Створення великих колективних сільськогосподарських підприємств

Формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку

Сприяння еміграції українських селян до Північної Америки

Запитання 3

Укажіть назву першого українського споживчого кооперативу, створеного у 1883 році Василем Нагірним та іншими ініціаторами кооперативного руху Галичини:

варіанти відповідей

"Сільський господар"

"Народна торгівля"

"Дністер"

"Віра"

Запитання 4

Центром Східної Галичини було місто:

варіанти відповідей

Краків

Ужгород

Львів

Чернівці

Запитання 5

Для характеристики якого явища на західноукраїнських землях кінця ХІХ — початку ХХ ст. можна використати зображене рекламне оголошення та фото?

варіанти відповідей

Репатріація

Трудова еміграція

Евакуація

Депортація

Запитання 6

Зображене рекламне оголошення початку ХХ ст. свідчить про розгортання на західноукраїнських землях:

варіанти відповідей

Кооперативного руху

Монополізації виробництва

Промислового перевороту

Трудової еміграції

Запитання 7

Які міста поєднала перша залізниця на західноукраїнських землях?

варіанти відповідей

Одесу та Балту

Київ та Одесу

Львів та Київ

Львів та Перемишль

Запитання 8

Масова трудова еміграція українців наприкінці XIX - на початку XX ст. була зумовлена:

варіанти відповідей

Стрімкою монополізацією основних галузей промисловості

Розгортанням широкого будівництва залізниць і портів

Залученням на українські землі іноземних колоністів

Аграрним перенаселенням українських земель

Запитання 9

Що спільного в економічному становищі Наддніпрянської України та західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

Швидші порівняно із загальноімперськими темпи розвитку

Податкові пільги українським підприємцям

Високий рівень концентрації виробництва

Значний вплив іноземного капіталу

Запитання 10

Визначте особливість промислового розвитку Західної України в другій половині ХІХ ст.:

варіанти відповідей

Перевага дрібних підприємств та сировинних галузей

Високий рівень концентрації виробництва

Динамічний розвиток

Розвиток фабрично-заводської промисловості

Запитання 11

Основна причина промислового застою західноукраїнських земель:

варіанти відповідей

Експорт продукції на захід імперії

Імпорт промислових виробів із заходу імперії

Масова еміграція за океан

Часті стихійні лиха

Запитання 12

Українським П'ємонтом називали:

варіанти відповідей

Галичину

Закарпаття

Буковину

Волинь

Запитання 13

Коли виникла перша політична партія і Україні?

варіанти відповідей

1870 р.

1875 р.

1890 р.

1899 р.

Запитання 14

Коли утворилося і хто очолив товариство "Просвіта"?

варіанти відповідей

1868 р., А.Вахнянин

1870 р.,Ю.Романчук

1875 р., Ю.Федькович

1890 р., І.Франко

Запитання 15

Визначте політичні партії, які утворилися на Західній Україні в ІІ пол. ХІХ ст.:

варіанти відповідей

РУРП, РУП, УНП

УСДП, УНДП, РУП

РУПР, УСДП, УНДП

РУРП, УСДП, РУП

Запитання 16

Брошура "Україна irredenta" вийшла друком у:

варіанти відповідей

1890 р.

1899 р.

1900 р.

1895 р.

Запитання 17

Ініціаторами створення першої політичної партії в Галичині були:

варіанти відповідей

Радикали

Народовці

Москвофіли

Русофіли

Запитання 18

Відкриття кафедри української історії у Львівському університеті, перетворення Літературного товариства ім. Т.Шевченка на Наукове з державною субсидією стало наслідком:

варіанти відповідей

Реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ

Революції 1848 - 1849 рр.

Революції 1905 - 1907 рр.

Політики "нової ери"

Запитання 19

Автор праці під назвою «Україна irredenta» («Україна уярмлена»), де було обґрунтована політична самостійність України, як умова її економічного та культурного розвитку, як і умовою можливості її існування взагалі:

варіанти відповідей

Юліан Бачинський

Іван Франко

Михайло Драгоманом

Остап Терлецький

Запитання 20

Угода між українською та польською фракціями Галицького крайового сейму 1890 р. називалася:

варіанти відповідей

"Рутенська акція"

"Руська бесіда"

"Нова ера"

"Велика угода"

Запитання 21

Установіть відповідність між іменами історичних діячів та фактами їхньої біографії.

1. Є. Гакман

2. О. Попович

3. І. Франко

4. М. Грушевський


А) Православний єпископ Буковини, завдяки його діяльності створено "Руську бесіду" (1869 р.).

Б) Один із засновників першої української політичної партії.

В) Організатор освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків.

Г) Головуючи в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка, фактично перетворив його на Українську академію наук.

Д)  Український педагог, публіцист, громадський та політичний діяч завдяки якому розвинулося українське шкільництво на Буковині.

варіанти відповідей

1-А; 2-Д; 3-Б; 4-Г

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б

1-Д; 2-Б; 3-В; 4-А

Запитання 22

Установіть відповідність між назвами організацій та роками їх заснування.

1. Наукове товариство ім. Т.Шевченка.

2. Літературне товариство ім. Т.Шевченка.

3. "Просвіта".

4. "Руська бесіда".


А) 1848 р.

Б) 1861 р.

В) 1892 р.

Г) 1873 р.

Д) 1868 р.

варіанти відповідей

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-Д

2-Г; 2-Д; 3-Б; 4-В

1-Д; 2-Б; 3-В; 4-Г

1-В; 2-Г; 3-Д; 4-Б

Запитання 23

Установіть послідовність подій.

А) Створення у Львові товариства "Просвіта".

Б) Перетворення ЛНТШ на НТШ.

В) Створення РУРП.

Г) Зародження москвофільської течії в суспільно-політичному житті.

варіанти відповідей

А, В, Б, Г

Г, А, В, Б

В, Б, А, Г

Б, Г, А, В

Запитання 24

Установіть послідовність подій.

А) Утворення Літературного товариства імені Т.Шевченка.

Б) Відкриття Чернівецького університету.

В) Утворення товариства «Руська школа».

Г) Початок видання української газети "Буковина".

варіанти відповідей

А, Б, В, Г

В, Г, А, Б

А, Б, Г, В

Б, А, Г, В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест