Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

Додано: 8 квітня
Предмет: Фізика, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

Яка система тіл називається замкненою?

варіанти відповідей

Система, в якій на тіла не діють зовнішні сили

Система, в якій дія зовнішніх сил скомпенсована

Система, в якій тіла замкнені

Система, в якій дія зовнішніх сил дорівнює нулю

Запитання 2

Чому дорівнює імпульс сили?

варіанти відповідей

Добутку сили на час.

Добутку маси на швидкість.

Зміні імпульсу тіла.

Добутку маси на час.

Запитання 3

Імпульс якого тіла дорівнює нулю?

варіанти відповідей

Літак здійснює посадку.

Парашутист рівномірно опускається вниз.

Ракета, що рухається по коловій орбіті.

Книга, яка лежить на парті.

Запитання 4


Імпульс тіла - величина....

варіанти відповідей

векторна

скалярна

Запитання 5

Одиниця імпульсу тіла:

варіанти відповідей

кг⋅м/с2

кг⋅м/с

Н⋅с

Запитання 6

Виберіть правильний запис імпульсу тіла

варіанти відповідей

mv

Ft

mv2-mv1

p

Запитання 7

Виберіть правильний запис імпульсу сили

варіанти відповідей

Ft

mv

mv2+mv1

p

Запитання 8

Закон збереження імпульсу: 

варіанти відповідей

Рух тіла, кинутого вертикально вгору або вниз, - це рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням, що дорівнює прискоренню вільного падіння a=g;

У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії;

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла;

В усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов.

Запитання 9

Як направлений імпульс тіла?

варіанти відповідей

збігається з напрямком швидкості

направлений протилежно до швидкості

він не має напрямку

Запитання 10

Векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху - це...

варіанти відповідей

імпульс сили

імпульс тіла

сила

енергія

Запитання 11

На лівому рисунку зображені вектори швидкості та прискорення тіла. Який з чотирьох векторів на правому малюнку вказує напрямок імпульсу тіла?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест