1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Додано: 13 квітня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 117 разів
34 запитання
Запитання 1

Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.

«У тих землях, що одійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними».

В уривку йдеться про

варіанти відповідей

реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ 1770–1780-х рр.

Польське повстання 1830–1831 рр.

революцію 1848–1849 рр. в Австрійській імперії.

Польське національно-визвольне повстання 1863–1864 рр.

Запитання 2

Культурно-просвітницьке угруповання «Руська трійця» діяло впродовж

варіанти відповідей

1830–1831 рр.

1833–1837 рр.

1846–1847 рр.

1863–1864 рр.

Запитання 3

Які цілі ставила перед собою організація "Руська Трійця"?

варіанти відповідей

установлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як федеративної держави

піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу

повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою

розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції — Західну (польську) та Східну (українську)

Запитання 4

Які цілі ставила перед собою організація Головна руська рада?

варіанти відповідей

розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції — Західну (польську) та Східну (українську)

знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік

піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу

повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою

Запитання 5

Діяльність «Товариства галицьких греко-католицьких священиків» і «Руської трійці» свідчила про

варіанти відповідей

початок національного відродження на західноукраїнських землях.

політизацію національно-визвольного руху в Австрійській імперії.

розгортання національного руху під релігійними гаслами.

переорієнтацію українського руху на Російську імперію.

Запитання 6

Яка подія дала поштовх до створення Головної руської ради?

варіанти відповідей

реформи Марії-Терезії та Йосипа II

польське повстання 1830 р.

європейська революція 1848–1849 рр.

повстання під проводом Л. Кобилиці

Запитання 7

Вагомим прикладом активної суспільної діяльності Головної руської ради (ГРР) підчас революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії є?

варіанти відповідей

створення «Руської трійці», видання «Русалки Дністрової».

видання «Зорі Галицької», скликання Собору руських учених у Львові.

організація Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Слов'янського з'їзду в Празі.

заснування Руського інституту при Львівському університеті, товариства «Просвіта».

Запитання 8

Які держави володіли українськими землями на початку ХІХ ст.?

1.Австрійська імперія

2.Королівство Пруссія

3.Російська імперія

4.Річ Посполита

5.Австро-Угорська імперія

6.Османська імперія

варіанти відповідей

1,3,6

2,4,5

3,4,6

1,2,5

Запитання 9

Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.?

1.Посилення впливу німецької мови та культури.

2.Нелояльне ставлення греко-католицького духовенства до імперської влади.

3.Привілейоване положення українського населення в містах.

4.Домінування поляків і німців в органах влади.

5.Зміцнення статусу та авторитету греко-католицької церкви.

6.Перебування українських селян і міщан у кріпосній залежності.

варіанти відповідей

2,3,6

1,2,3

3,4,6

1,4,5

Запитання 10

У якому році на західноукраїнських землях (Галичина, Буковина) було остаточно скасовано панщину?

варіанти відповідей

1805 р.

1816 р.

1837 р.

1848 р.

Запитання 11

Члени «Руської трійці» своє головне завдання вбачали в?

варіанти відповідей

пропагуванні ідей федерації християнських слов’янських республік.

піднесенні статусу української мови, розширенні сфери її вжитку.

розбудові Австрії як парламентської федеративної республіки.

наданні галицьким українцям права обіймати державні посади.

Запитання 12

Унаслідок освітніх реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ (1770—1780-ті рр.) в Австрійській імперії

варіанти відповідей

ліквідовано мережу греко-католицьких семінарій.

закрито Львівський університет і «Руський інститут».

підпорядковано всі приватні гімназії римсько-католицькій церкві.

запроваджено систему початкових шкіл із рідною мовою навчання.

Запитання 13

Яка організація в ході революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії домагалася поділу Галичини на дві частини: східну — українську та західну — польську?

варіанти відповідей

Головна руська рада

Руська трійця

Руський собор

Центральна рада народова

Запитання 14

Яка організація в першій половині XIX ст. звернулася до українського народу з такою відозвою:

«...як по зимі весна наступає, так і стан той смутний нині змінився через Конституцію. Браття! ...єсть то сонце, котре як всім, так і нам засвітило і до нового життя пробудило. Вставайте ж, Браття, бо вже час! ...але не до звади і незгоди, а щоб забезпечити дані нам свободи. ...Будьмо народом!»?

варіанти відповідей

«Руська трійця»

Кирило-Мефодіївське братство

Південне товариство декабристів

Головна руська рада

Запитання 15

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Президент рейхстагу повідомив пана міністра внутрішніх справ, що рейхстаг ухвалив рішення: “Вважати депутата Л. Кобилицю, з виборчої округи Вижниця на Буковині, виключеним зі складу рейхстагу”…».

Таке рішення щодо Л. Кобилиці ухвалено, оскільки він

варіанти відповідей

підбурював селян до повстання.

висловлював москвофільські погляди.

належав до Русько-української радикальної партії.

був членом «Руської трійці».

Запитання 16

Унаслідок проведення в 1770–1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії?

варіанти відповідей

змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви.

Галичина та Закарпаття об’єднувалися в край – Королівство Галіції і Лодомерії.

українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті.

посилився вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбургів.

Запитання 17

Яке з поданих нижче тверджень є правильним?

варіанти відповідей

У травні 1848 р. українці Галичини створюють у Львові власний орган – Головну руську раду на противагу польській Центральній раді народовій.

Демократизація суспільного життя імперії під час революції 1848–1849 рр. сприяла виданню Я. Головацьким альманаху «Русалка Дністровая».

Унаслідок утисків влади, в парламенті імперії, скликаному в липні 1848 р., українці не мали жодного депутата, це спричинило Львівське збройне повстання.

Під проводом Л. Кобилиці «холерні бунти» селян Закарпаття впродовж 1848–1849 рр. набули організованого характеру; учасниками було висунуто чіткі економічні вимоги.

Запитання 18

Укажіть регіон, яким упродовж першої половини ХІХ ст. прокотилися селянські “холерні бунти”.

варіанти відповідей

Буковина

Галичина

Закарпаття

Поділля

Запитання 19

Який фактор сприяв перетворенню греко-католицького духовенства в рушійну силу національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – на початку XIX ст.?

варіанти відповідей

береження священиками етнічної ідентичності

наявність власної впливової політичної організації

тісна співпраця з Російською православною церквою

зосередження у власності церкви більшості орних земель

Запитання 20

Лук’ян Кобилиця в 40-х роках ХІХ ст. був лідером селянського руху на?

варіанти відповідей

Східній Галичині.

Закарпатті.

Буковині.

Поділлі.

Запитання 21

У 1837 р. в місті Буді «Руська трійця» видала альманах?

варіанти відповідей

«Історія русів».

«Зоря Галицька».

«Русалка Дністровая».

«Історія України-Руси».

Запитання 22

У якому регіоні під впливом «весни народів» активізувався український національний рух?

варіанти відповідей

Слобожанщині

Західній Волині

Східній Галичині

Запорожжі

Запитання 23

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…управління ревізії книг доручило мені... прорецензувати анонімну книжечку, написану руською і надруковану в Угорщині в Буді в 1837 р. під назвою “Русалка Дністровая”. Творик цей, що містить різні сумнівні місця і видає автора як прихильника нововведень, скоро буде заборонений цензурою…»

В уривку оцінено діяльність

варіанти відповідей

«Руської трійці».

Кирило-Мефодіївського братства.

Головної руської ради.

товариства «Просвіта».

Запитання 24

Осередком українського національного руху під час подій «весни народів» було місто?

варіанти відповідей

Київ.

Львів.

Харків.

Чернівці.

Запитання 25

Буковина в складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії стала тереном протистояння між українським національним рухом і?

варіанти відповідей

румунським.

угорським.

російським.

польським.

Запитання 26

Представників українського національного відродження на Закарпатті першої половини XIX ст. називали?

варіанти відповідей

«масонами».

«будителями».

«народовцями».

«громадівцями».

Запитання 27

Головна руська рада діяла впродовж?

варіанти відповідей

1830–1833 рр.

1833–1837 рр.

1848–1851 рр.

1846–1847 рр.

Запитання 28

Маркіян Шашкевич був натхненником, організатором і лідером?

варіанти відповідей

«Руської трійці».

товариства «Просвіта».

«Собору руських учених».

освітнього товариства греко-католицьких священиків.

Запитання 29

Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття на початку ХІХ ст. були в складі?

варіанти відповідей

Російської імперії.

Німецької імперії.

Османської імперії.

Австрійської імперії.

Запитання 30

У 1816 р. на західноукраїнських землях започатковано діяльність?

варіанти відповідей

«Просвіти».

«Руської трійці».

Головної руської ради.

освітнього товариства галицьких греко-католицьких священників.

Запитання 31

Хто зображений на фото?

варіанти відповідей

Л.Кобилиця

Я.Головацький

М.Шашкевич

І.Вагилевич

Запитання 32

Хто зображений на фото?

варіанти відповідей

Л.Кобилиця

М.Шашкевич

І.Вагилевич

Я.Головацький

Запитання 33

Хто зображений на фото?

варіанти відповідей

І.Вагилевич

Л.Кобилиця

М.Шашкевич

Я.Головацький

Запитання 34

Хто зображений на фото?

варіанти відповідей

Л.Кобилиця

М.Шашкевич

І.Вагилевич

Я.Головацький

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест