20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Модуль 3.1. Українські землі у складі Російськоі та Австрійської імперій наприкінці ХVIII –у першій половині ХІХ ст.

Додано: 11 лютого
Предмет: Історія України
Тест виконано: 1 раз
34 запитання
Запитання 1

Повстання Чернігівського полку наприкінці 1825 — на початку 1826 рр. було підготовлено

варіанти відповідей

масонською ложею «Любов до істини».

Кирило-Мефодіївським братством.

польським Патріотичним товариством.

Південним товариством декабристів.

Запитання 2

Вкажіть факти біографії М. Максимовича:

варіанти відповідей

Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, автор багатотомної «Історії України-Руси», праць «Очерки истории украинского народа», «Ілюстрованої історії України».

Перший ректор Київського університету Св. Володимира, автор праці «Основи ботаніки», віршованого перекладу «Слова о полку Ігоревім».

Член Харківського історико-філологічного товариства, організатор археологічних розкопок на Запоріжжі. Автор праць «Вольности запорожских козаков», «История запорожских козаков».

Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, автор першого українського історичного роману «Чорна рада», праці «Історії возз’єднання Русі».

Професор Київського університету, автор праць «Богдан Хмельницький», «Мазепа», «Останні роки Речі Посполитої».

Запитання 3

Програмні вимоги Південного товариства декабристів — це

варіанти відповідей

установлення конституційної монархії, федеративного устрою майбутньої держави.

об’єднання слов’ян у федерацію, здобуття кожним народом власної державності з республіканською формою правління.

повалення монархії, побудова «єдиної, нероздільної, вільної, самостійної України від Карпат аж по Кавказ».

установлення республіканської форми правління, скасування кріпацтва, надання селянам громадянських і політичних прав.

Запитання 4

Що було основною одиницею адміністративно-територіального поділу українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

воєводство

провінція

губернія

область

Запитання 5

У володіннях якої держави розташовувалася Задунайська Січ?

варіанти відповідей

Російської імперії

Австрійської імперії

Османської імперії

Кримського ханства

Запитання 6

Заміна основних ручних знарядь праці системою робочих машин, впровадження у виробництво парових двигунів, формування пролетаріату та буржуазії — це ознаки

варіанти відповідей

технічної реконструкції

промислового перевороту

форсованої індустріалізації

буржуазної революції

Запитання 7

Укажіть три головні ідеї програмних документів Кирило-Мефодіївського братства:

варіанти відповідей

ліквідація самодержавства, скасування кріпацтва та станового поділу суспільства

створення демократичної федерації слов’янських християнських республік

об’єднання українського та польського рухів у єдиний національно-визвольний рух

утвердження демократичних прав і свобод, рівності усіх громадян перед законом

повалення царизму шляхом військового перевороту або визвольного повстання

здобуття Україною автономії у складі демократичної Російської республіки

Запитання 8

Про якого діяча йдеться в доповідній записці, адресованій королю Прусії?

«Вважаю своїм обов’язком доповісти Вашій Величності, що до мене таємно прибув дворянин із Малоросії, який твердить, що його послали мешканці цієї країни, які доведені до крайнього відчаю російською тиранією. Він хотів би знати, чи на випадок війни вони зможуть сподіватися на протекцію Вашої Величності — в такому випадку вони спробують скинути російське ярмо…»

варіанти відповідей

М. Муравйова

П. Пестеля

І. Орлая

В. Капніста

Запитання 9

«Масонство» — це

варіанти відповідей

релігійно-етичний рух за моральне самовдосконалення та об'єднання людства в релігійний братерський союз

політична теорія, прихильники якої виступали за усунення церкви від участі в державно-політичному житті.

суспільно-релігійне об'єднання православних міщан при церковних парафіях, що виступало захисником прав православного населення

релігійна секта, прихильники якої виступали за «дешеву» церкву, богослужіння без проповідей та колективних молитов

Запитання 10

"Руська правда" П. Пестеля, Конституція М. Муравйова - це програмні документи

варіанти відповідей

народовців

декабристів

громадівців

кирило-мефодіївців

Запитання 11

Укажіть історико-географічний регіон, значна територія якого була охоплена повстанням під проводом У. Кармалюка.

варіанти відповідей

Поділля

Галичина

Волинь

Слобожанщина

Запитання 12

В якому році було зруйновано та знищено Задунайську Січ ?

варіанти відповідей

1828

1826

1812

1839

Запитання 13

Знищення Задунайської Січі спричинено

варіанти відповідей

включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768–1774 рр.

участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. на боці Туреччини.

відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у франко- російській війні 1812–1814 рр.

переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828–1829 рр.

Запитання 14

Рух декабристів був складовою

варіанти відповідей

польського національно-визвольного повстання.

російського дворянського опозиційного руху.

європейської «весни народів».

українського національно-визвольного руху

Запитання 15

З іменами діячів, портрети яких зображено, пов’язують створення та діяльність

варіанти відповідей

Південного товариства декабристів

Кирило-Мефодіївського братства

Головної руської ради

«Руської трійці»

Запитання 16

Що було характерним для економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

початок промислового перевороту

зародження кооперативного руху

будівництво перших залізниць

поява фільваркових господарств

Запитання 17

Ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережній Україні відбулася

варіанти відповідей

1816 р.

1834 р.

1839 р.

1848 р.

Запитання 18

Культурно-просвітницьке угруповання «Руська трійця» діяло впродовж

варіанти відповідей

1830–1831 рр.

1833–1837 рр.

1846–1847 рр.

1863–1864 рр.

Запитання 19

Діяльність «Товариства галицьких греко-католицьких священиків» і «Руської трійці» свідчила про

варіанти відповідей

початок національного відродження на західноукраїнських землях.

політизацію національно-визвольного руху в Австрійській імперії.

розгортання національного руху під релігійними гаслами.

переорієнтацію українського руху на Російську імперію.

Запитання 20

Яка подія дала поштовх до створення Головної руської ради?

варіанти відповідей

реформи Марії-Терезії та Йосипа II

польське повстання 1830 р.

європейська революція 1848–1849 рр.

повстання під проводом Л. Кобилиці

Запитання 21

Вагомим прикладом активної суспільної діяльності Головної руської ради (ГРР) підчас революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії є

варіанти відповідей

створення «Руської трійці», видання «Русалки Дністрової»

видання «Зорі Галицької», скликання Собору руських учених у Львові

організація Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Слов'янського з'їзду в Празі.

заснування Руського інституту при Львівському університеті, товариства «Просвіта»

Запитання 22

Які держави володіли українськими землями на початку ХІХ ст.?

1. Австрійська імперія

2. Королівство Пруссія

3. Російська імперія

4. Річ Посполита

5. Австро-Угорська імперія

6. Османська імперія

варіанти відповідей

1, 3, 6

2, 3, 5

1, 3, 4

2, 4, 5

Запитання 23

Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.?


1. Посилення впливу німецької мови та культури.

2. Нелояльне ставлення греко-католицького духовенства до імперської влади.

3. Привілейоване положення українського населення в містах.

4. Домінування поляків і німців в органах влади.

5. Зміцнення статусу та авторитету греко-католицької церкви.

6. Перебування українських селян і міщан у кріпосній залежності.

варіанти відповідей

2, 3, 6

1, 2, 4

3, 5, 6

1, 4, 5

Запитання 24

У якому році на західноукраїнських землях (Галичина, Буковина) було остаточно скасовано панщину?

варіанти відповідей

1805 р.

1816 р.

1837 р.

1848 р.

Запитання 25

Члени «Руської трійці» своє головне завдання вбачали в

варіанти відповідей

пропагуванні ідей федерації християнських слов’янських республік.

піднесенні статусу української мови, розширенні сфери її вжитку.

розбудові Австрії як парламентської федеративної республіки.

наданні галицьким українцям права обіймати державні посади.

Запитання 26

Унаслідок освітніх реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ (1770—1780-ті рр.) в Австрійській імперії:

варіанти відповідей

ліквідовано мережу греко-католицьких семінарій.

закрито Львівський університет і «Руський інститут».

підпорядковано всі приватні гімназії римсько-католицькій церкві.

запроваджено систему початкових шкіл із рідною мовою навчання.

Запитання 27

Яка організація в ході революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії домагалася поділу Галичини на дві частини: східну — українську та західну — польську?

варіанти відповідей

Головна руська рада

Руська трійця

Руський собор

Центральна рада народова

Запитання 28

Унаслідок проведення в 1770–1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії

варіанти відповідей

змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви

Галичина та Закарпаття об’єднувалися в край – Королівство Галіції і Лодомерії

українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті.

посилився вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбургів

Запитання 29

Лук’ян Кобилиця в 40-х роках ХІХ ст. був лідером селянського руху на

варіанти відповідей

Східній Галичині.

Закарпатті

Буковині

Поділлі

Запитання 30

У 1837 р. в місті Буді «Руська трійця» видала альманах

варіанти відповідей

«Історія русів»

«Зоря Галицька»

«Русалка Дністровая»

«Історія України-Руси»

Запитання 31

«Будителем» українців Закарпаття називали

варіанти відповідей

Л. Кобилицю

О. Духновича

М. Шашкевича

М. Максимовича.

Запитання 32

Об’єднання українських наукових, літературних й освітніх сил, визначення поля їхньої діяльності в результаті пожвавлення культурно-освітнього руху під час подій «Весни народів» мало бути здійснено

варіанти відповідей

«Руською трійцею»

«Собором руських учених»

Науковим товариством ім. Т. Шевченка

«Південно-Західним відділом Російського географічного товариства»

Запитання 33

У 1816 р. на західноукраїнських землях започатковано діяльність

варіанти відповідей

«Просвіти»

«Руської трійці»

Головної руської ради

освітнього товариства галицьких греко-католицьких священників.

Запитання 34

Укажіть складові аграрних реформ Марії Терезії та Йосипа II в Австрійській імперії?

варіанти відповідей

обмеження панщини трьома днями на тиждень

надання дозволу на викуп землі впродовж 49 років

надання селянам громадянських прав

утворення категорії «тимчасовозобов’язаних селян»

заборона тілесних покарань селян поміщиками

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест