Залікова тестова робота з фізики за програмою Ляшенко О.І.

Додано: 27 травня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 8 разів
24 запитання
Запитання 1

Внутрішня енергія тіла - це ...

варіанти відповідей

енергія взаємодії частинок тіла

енергія руху частинок тіла

сума кінетичних і потенціальних енергій всіх атомів або молекул тіла

енергія, яку отримує тіло під час теплообміну

Запитання 2

Процес, під час якого теплообмін із зовнішнім середовищем не відбувається. ..

варіанти відповідей

Ізобарний

Адіабатний

Ізотермічний

Ізохорний

Запитання 3

Якою буквою позначається і в яких одиницях вимірюється внутрішня енергія?

варіанти відповідей

Q, Дж

F, Н

A, Дж

U, Дж

Запитання 4

Яку роботу можуть виконувати зовнішні сили, які діють на газ?

варіанти відповідей

Тільки від'ємну.

Тільки додатну.

Додатну і від'ємну.

Не виконувати.

Запитання 5

Якщо газ стискають, тобто газ виконує ... роботу, він при цьому не віддає енергію навколишньому середовищу, то ... руху молекул газу, а відповідно ... і ... газу ...

варіанти відповідей

додатну; швидкість; внутрішня енергія; температура; збільшується.

від'ємну; швидкість; кінетична енергія; температура; збільшується.

від'ємну; швидкість; внутрішня енергія; температура; збільшується.

від'ємну; швидкість; кінетична енергія; температура; зменшується.

Запитання 6

Яке з наведених понять можна вважати фізичним явищем?

варіанти відповідей

Швидкість руху

Нагрівання

Час

Міркування

Запитання 7

Хто із зазначених дослідників зробив великий внесок у розвиток фізики?

варіанти відповідей

Ісаак Ньютон

Фернан Маґеллан

Джеймс Кук

Жак-Ів Кусто

Запитання 8

Унаслідок явища дифузії:

варіанти відповідей

Кисень із повітря потрапляє навіть на дно глибокої водойми

Зменшується довжина рейки під час її охолодження

Тане лід

Рідина збирається в краплі

Запитання 9

Одиницею вимірювання якої фізичної величини є один моль?

варіанти відповідей

Кількості речовини,

Маси,

Об`єму

Запитання 10

Як називається процес зміни стану газу при постійному об`ємі?

варіанти відповідей

Ізотермічний.

Ізохорний.

Ізобарний

Запитання 11

Яка з перелічених фізичних величин НЕ вимірюється в джоулях?

варіанти відповідей

Робота газу

Внутрішня енергія

Механічна напруга

Кількість теплоти

Запитання 12

Молекулярна фізика -Це

варіанти відповідей

розділ фізики, який вивчає будову, фізичні

властивості та агрегатні стани речовини на основі їх мікроскопічної (молекулярної) будови.

 розділ фізики, що вивчає будову і властивості атомів та іонів, а також пов'язані з ними процеси. 

розділ фізики, який вивчає структуру і властивості атомних ядер, та механізми ядерних реакцій 

це в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. 

Запитання 13

Визначити Молярну масу сполуки С4O4H4

варіанти відповідей

0,116 кг/моль

116 а.о.м

0,116 а.о.м

125 кг/моль

Запитання 14

Ідеальний газ -це

варіанти відповідей

це квадратний корінь із

середнього квадрата швидкості.

фізичні величини, які характеризують

властивості та поведінку макроскопічних тіл без урахування їх молекулярної

будови.

фізична модель газу, молекули якого приймають за

матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно

взаємодіють у моменти зіткнення.

зв’язок між макроскопічними і мікроскопічними

параметрами речовини й, виходячи з цього, знайти рівняння стану даної

речовини.

Запитання 15

Якою буквою позначається відносна вологість

варіанти відповідей

φ

A

p

k

Запитання 16

Пружна деформація це

варіанти відповідей

деформація, що не викликає незворотні зміни у структурі тіла.

складова залишкової деформації, що не викликає зміни об'єму

вид деформації, при якому величина зміщення кожної точки тіла зростає в напрямку, перпендикулярному до напрямку зміщення.

вид деформування твердого тіла, при якому його розміри вздовж однієї осі збільшуються (зменшуються) під дією сил, рівнодійна яких є перпендикулярною до поперечного перерізу тіла і проходить через центр ваги його

Запитання 17

Внутрішня енергія це

варіанти відповідей

сума кінетичної енергії хаотичного руху молекул і потенціальної енергії взаємодії молекул одна з одною. 

фізична величина, що відповідає енергії, перенесення якої між двома тілами (різними ділянками тіла) здійснюється за рахунок різниці температур без виконання механічної роботи і не зв'язана з перенесенням речовини від одного тіла до іншого

 скалярна фізична величина, загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії

розділ фізики, що вивчає співвідношення і

перетворення теплової та інших форм енергії.

Запитання 18

Закон кулона формулюється так

варіанти відповідей

Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів прямо пропорційна

добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між

ними:

силова характеристика електростатичного поля, яка визначається відношенням сили F, що діє на додатній точковий заряд q, вміщений в дану точку поля до величини цього заряду

енергетична характеристика електричного поля; скалярна величина, що дорівнює відношенню потенціальної енергії заряду в полі, до величини цього заряду.

Запитання 19

Механіка - розділ фізики, який вивчає...

варіанти відповідей

рух тіл і їх взаємодію

з якою силою взаємодіють тіла

рівновагу тіл

з якою швидкістю рухаються тіла, в наслідок дії сили тяжіння

Запитання 20

Це абстрактне тіло, що має масу, але розмірами якого, за даних умов можна знехтувати

варіанти відповідей

тіло, яке здійснює обертальний рух

матеріальна точка

точка відліку

тіло, яке перебуває в стані спокою

Запитання 21

До механіки входять такі розділи:

варіанти відповідей

Кінематика

Рух

Динаміка

Електродинаміка

Статика

Електростатика

Запитання 22

М'яч, упавши з висоти 4 м, відскочив від землі. На половині висоти його впіймали. Визначте шлях м'яча.

варіанти відповідей

4 м

2 м

6 м

0

8 м

- 2 м

5 м

Запитання 23

Одиницею виміру періоду обертання є…

варіанти відповідей

с

об/с

м

рад/с

Запитання 24

Вимірюють кутову швидкість у

варіанти відповідей

с

об/с

рад.

рад/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест