10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тестова перевірка знань з теми "Многогранники та тіла обертання"

Про матеріал

Тестова перевірочна робота складається з трьох рівноцінних варіантів, в кожному з яких 24 тестових питаняння з можливістю вибору однієї або кількох відповідей(А-Б-В-Г), які є правильними на розсуд учня. Завдання націлені в основному на перевірку засвоення теоретичних знань з тем "Многогранники" та "Тіла обертання". Окрім засвоення теоретичних знань первіряються уміння співставляти, співвідносити елементи геометричних просторових тіл, властивості елментів просторових тіл відповідно виду призми, піраміди, конуса, циліндра,кулі. Матеріал можна використовувати в 9 класі під час вивчення теми " Початкові відомості зі стереометрії", на уроках в 11 класі під час підсумкового повторення в кінці навчального року, на уроках узагальнення та систематизації знань за курс геометріїї середньої школи та для підготовки до ДПА та ЗНО з математики.

Перегляд файлу

Контрольна робота  «Многогранники та тіла обертання»  

1   варіант

1. Яке серед наведених запропонованих означень – означення призми?

       а) … називається тіло, яке складається з двох кругів, що не лежать в одній площині та  суміщаються  паралельним перенесенням, та всіх відрізків, які з’єднують  відповідні точки цих кругів;

       б) … називається многогранник, який утворений з двох плоских многокутників, що лежать в різних площинах та суміщаються паралельним перенесенням, і усіх відрізків, що з’єднують  відповідні точки цих многокутників;

       в) … називається тіло, яке утворене з круга – основи, точки, що не належить площині цього круга, - вершини та всіх відрізків, які з’єднують вершину з точками основи;

       г) … називається многогранник, який складається з плоского многокутника – основи, точки, що  не належить площині основи, - вершини, та всіх відрізків, які з’єднують вершину з точками основи.

2. З яких елементів складається циліндр, оберіть вірну відповідь з числа запропонованих

                      а) основа, апофема, твірні;                     б) основа, вершина, грані, висота;

                      в) грані, дві основи, діагональ;              г) дві основи, твірні, висота.

 

 

3.

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

 7. Тіло, поверхня якого складається з кінцевого числа плоских многокутників називається:

а) чотирикутник       б) многокутник                в) многогранник               г) шестикутник

8. Многогранник, який складається з двох плоских многокутників,які суміщаються паралельним перенесенням, називається:

а) пірамідою             б) призмою                     в) циліндром  г) паралелепіпедом

9. Усі бічні ребра призми:

а) рівні                      б) симетричні                  в) паралельні і рівні г) паралельні

10. Многогранник, який складається з плоского многокутника, точки та відрізків, що сполучають їх, називається:

а) конусом                б) пірамідою                     в) призмою                    г) кулею

11. Точки не лежать у площині основи піраміди, називаються:

                    а) вершинами піраміди                       б) бічними ребрами      

                    в) лінійним розміром                          г) вершинами грані

12. Висотою призми називається:

        а) відрізок, що з'єднує дві вершини призми, що не належать одній грані

        б) відрізок, що сполучає дві вершини, що належать одній грані

        в) відстань між площинами її основ

        г) відстань між двома бічними гранями

13. Тіло, що складається з двох кіл і всіх відрізків, що сполучають точки кіл називається:

а) конусом                      б) кулею                            в) циліндром                     г) сферою

14. Пряма, що проходить через центри основ називається:

а) віссю циліндра       б) висотою циліндра       в) радіусом циліндра      г) ребром циліндра

15. Поверхня конуса складається з:

а) твірних        б) граней і ребер           в) основи і ребра              г) основи і бічної поверхні

16. Межа кулі називається:

а) сферою                        б) кулею                             в) перерізом                      г) колом

17. Переріз  кулі діаметральною площиною називається:

а) великим кругом         б) великим колом              в) малим кругом               г) колом

18. Грані опуклого многогранника є опуклими:

а) трикутниками             б) кутами               в) многокутниками              г) шестикутниками

19. Кількість ребер шестикутної  призми

а) 18                                  б) 6                                      в) 24                                   г) 12

20. Властивість піраміди: якщо бічні ребра піраміди нахилені до основи під рівними  

    кутами, то вони рівні, а вершина піраміди проектується

а) у центр кола, описаного навколо основи        б) у центр кола, вписаного в основу

в) в центр основи                                                    г) в одну з вершин основи.

21. Циліндр  НЕ можна отримати обертанням

 а) трикутника навколо однієї  із сторін;           б) квадрата навколо однієї із сторін;

 в) трапеції навколо однієї  із сторін                  г) прямокутника навколо однієї із сторін.

22. Площина має зі сферою лише одну спільну, у разі якщо відстань від центра сфери до площини

       а) більше її радіуса;                                             б) менше її радіуса;

       в) дорівнює її радіусу.                                         г) немає вірної відповіді

23. Сфера – тіло, яке отримане  обертанням

а) півкруга навколо радіуса                                          б) півкола навколо радіуса

в) півкруга навколо діаметра                                       г) півкола навколо діаметра

24. Зобразіть на малюнку трикутну призму. Назвіть її вершини, основи, бічні грані і ребра. Якими вони є геометричними фігурами?

 

Контрольна робота  «Многогранники та тіла обертання»  

2  варіант

1. Яке серед наведених запропонованих означень – означення циліндра?

       а) … називається тіло, яке складається з двох кругів, що не лежать в одній площині та  суміщаються  паралельним перенесенням, та всіх відрізків, які з’єднують  відповідні точки цих кругів;

       б) … називається многогранник, який утворений з двох плоских многокутників, що лежать в різних  площинах та суміщаються паралельним перенесенням, і усіх відрізків, що з’єднують  відповідні точки цих многокутників;

       в) … називається тіло, яке утворене з круга – основи, точки, що не належить площині цього круга, - вершини та всіх відрізків, які з’єднують вершину з точками основи;

       г) … називається многогранник, який складається з плоского многокутника – основи, точки, що не належить площині основи, - вершини, та всіх відрізків, які з’єднують вершину з точками основи.

2. З яких елементів складається призма, оберіть вірну відповідь з числа запропонованих

      а) основа, апофема, твірні;                                 б) дві основи, вершина, ребра, апофема;

      в) грані, ребра, дві основи, вершини;                г) основа, твірні, висота.

 

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

7. Вершини многоранника позначаються:

а) а, b, с, d ...           б) А, В, С, D ...                 в) аb, сd, ас, аd ...             г) АВ, СВ, AD, СD ...

8. Відрізок, що з'єднує дві вершини призми, що не належать одній грані, називається:

а) діагоналлю         б) ребром                          в) гранню                        г) віссю

9. Якщо в основі призми лежить паралелограм, то вона є:

  а) правильною призмою                               б) паралелепіпедом

  в) правильним многокутником                    г) пірамідою

10. Перпендикуляр, опущений з вершини піраміди на площину основи, називається:

а) медіаною            б) віссю                             в) діагоналлю                 г) висотою

11. Правильна призма – це

                  а) призма, основою якої є правильний многокутник

                  б) призма, основою якої є рівносторонній трикутник

                  в) пряма призма, основою якої є правильний многокутник

                  г) пряма призма, основою якої є квадрат

12. Усі грані куба:

а) прямокутники          б) квадрати                    в) трапеції                      г) ромби

13. Відрізки, що сполучають точки кіл кругів, називаються:

         а) гранями циліндра                                  б) твірними циліндра

         в) висотами циліндра                                г) перпендикулярами циліндра

14. Основи циліндра лежать у:

           а) одній площині                                     б) рівних площинах     

           в) паралельних площинах                      г) різних площинах

15. Тіло, яке складається з усіх точок простору,що розташовані від даної точки на  відстані небільше заданої, називається:

а) сферою                      б) кулею                         в) циліндром                  г) півсферою   

16. Будь-який переріз  кулі  площиною є:

а) коло                           б) круг                            в) сфера                          г) півкруг

17. Виберіть правильне твердження

                  а) паралелепіпед складається з шести трикутників

                  б) протилежні грані паралелепіпеда мають спільну точку

                  в) діагоналі паралелепіпеда перетинаються і точкою перетину діляться навпіл

                  г) паралелепіпед має всього шість ребер

18. Основи призми:

а) паралельні                  б) рівні                           в) перпендикулярні       г) не рівні

19. Площина не має зі сферою жодної спільної точки  у разі якщо відстань від центра сфери до площини

а) більше її радіуса      б) менше її радіуса        в) дорівнює її радіусу      г) таке неможливо

20. Яку форму має основа правильної трикутної призми:

а) ромб                 б) прямокутник               в) квадрат                    г) правильний трикутник 

21.Скільки ребер має трикутна призма:

  а) 3                                    б) 6                                     в) 9                                г) 10

22. Конус може бути отриманий при обертанні

        а) прямокутного трикутника навколо гіпотенузи

        б) рівнобедреного трикутника навколо медіани, яка проведена до основи

        в) рівностороннього трикутника  навколо однієї з його сторін

        г) прямокутного трикутника навколо одного з катетів

23. Найменше число граней піраміди

      а) 5                                б) 3                                      в) 4                                г) 6

24. Зобразіть на малюнку чотирикутну піраміду. Назвіть її основи, , бічні грані і ребра. Якими вони є геометричними фігурами?

Контрольна робота  «Многогранники та тіла обертання»  

3  варіант

1. Яке серед наведених запропонованих означень – означення піраміди?

       а) … називається тіло, яке складається з двох кругів, що не лежать в одній площині та  суміщаються  паралельним перенесенням, та всіх відрізків, які з’єднують  відповідні точки цих кругів;

       б) … називається многогранник, який утворений з двох плоских многокутників, що лежать в різних площинах та суміщаються паралельним перенесенням, і усіх відрізків, що з’єднують  відповідні  точки цих многокутників;

       в) … називається тіло, яке утворене з круга – основи, точки, що не належить площині цього круга, -  вершини та всіх відрізків, які з’єднують вершину з точками основи;

       г) … називається многогранник, який складається з плоского многокутника – основи, точки, що не належить площині основи, - вершини, та всіх відрізків, які з’єднують вершину з точками основи.

2. З яких елементів складається конус, оберіть вірну відповідь з числа запропонованих

а) основа, твірні, вершина;                      б) основа, грані, твірні, вісь;

в) вісь, грані, дві основи, діагональ;         г) дві основи, діагональ, висота.

 

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

6.

 

7. До многогранників відносяться:

а) паралелепіпед           б) призма                     в) піраміда                      г) всі відповіді вірні  

8. Якщо бічні ребра призми перпендикулярні до основи, то призма є:

а) похилою                    б) правильною             в) прямою                       г) опуклою

9. Грані паралелепіпеда не мають спільних вершин, називаються:

 а) протилежними         б) сусідніми                 в) симетричними           г) рівними

10. Відрізки, що сполучають вершину піраміди з вершинами основи, називаються:

а) гранями                      б) сторонами                в) бічними ребрами        г) діагоналями

11. Висота бічної грані правильної піраміди, проведена з її вершини, називається:

а) медіаною                    б) апофемою                в) перпендикуляром       г) бісектрисою

12.  Будь-який переріз сфери площиною є:

а) коло                              б) круг                          в) сфера                          г) півкруг

13.  У  циліндра твірні:

а) рівні                          б) паралельні                в) симетричні                   г) паралельні і рівні

14. Тіло, яке складається з точки, кола та відрізків, що сполучають їх, називається:

а) пірамідою                   б) конусом                    в) кулею                           г) циліндром

15. Відрізок, що з'єднує дві точки кульової поверхні і проходить через центр кулі, називається:

а) радіусом                      б) центром                    в) віссю                            г) діаметром

16. Скільки ребер має правильна трикутна  піраміда?

а) п’ять                            б) шість                         в) сім                                г) вісім

17. Круг конуса називається:

а) вершиною                   б) площиною                в) гранню                         г) основою

18. Бічна поверхня призми складається з:

а) паралелограмів           б) квадратів                  в) ромбів                          г) трикутників

19. Висота піраміди є:

а) віссю                           б) медіаною                 в) перпендикуляром        г) апофемою

20. Многогранник – це тіло, поверхня якого складена з:

     а) паралелограмів                      б) многокутників і трикутників

     в) многокутників                       г) многокутників і паралелограмів

21. Властивість піраміди: якщо бічні ребра піраміди нахилені до основи під рівними  

    кутами, то вони рівні, а вершина піраміди проектується

 а) у центр кола, описаного навколо основи               б) у центр кола, вписаного в основу

 в) в центр основи                                                          г) в одну з вершин основи.

22. Найменше число граней призми

 а) 3                                    б) 4                                  в) 5                                    г) 6

23. Переріз кулі буде кругом, якщо відстань від  центра кулі до січної площини…

                 а) більше її радіуса;                   б) дорівнює її радіусу  

                 в) таке неможливо                     г) менше її радіуса.

24. Зобразіть на малюнку прямий паралелепіпед.  Назвіть його основи,  бічні грані і ребра. Якими вони є геометричними фігурами?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
2 липня 2018
Переглядів
3547
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку