Творчий проект на тему: "Метод проектів - ефективна технологія вивчення іноземної мови"

Про матеріал
Творчий проект з досвіду роботи по використанню методу проектів на уроках французької мови.
Перегляд файлу

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Чернівецька обласна рада

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальний творчий проект

 

 

Метод проекту - ефективна технологія навчання іноземної мови

 

 

 

Автор:

Мітрік М.Д.

слухач курсів підвищення кваліфікації

учителів французької мови,

вчитель ІІ категорії

Красноїльської гімназії

Науковий консультант –

Куриш С.М., завідувач науково-методичного центру іноземних мов та міжнародних відносин ІППО ЧО, доцент

 

 

 

 

Чернівці

2019

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ I. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОЕКТНОЮ МЕТОДИКОЮ…………………………………………………..6

1.1 Сутність методу проектів та його роль у навчанні школярів іноземної мови………………………………………………………………………………..6

1.2. Основні завдання проектних технологій та вимоги до них…………….8

1.3. Види проектів та їх особливості…………………………………………9

1.4. Метод проектів у навчанні іноземних мов……………………………..11

РОЗДІЛ II.ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ……………………………………………………………………………15

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..23

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Характеристиками сучасного світу є глобалізація, інтенсивна інформатизація, динамізм змін, що поставило перед освітою завдання формування особистості, здатної жити і діяти в нових умовах. Володіння хоча б однією-двома іноземними мовами у глобалізованому світі розглядається як необхідність. Власне, сучасна українська освіта відповідає на цей виклик часу. Сьогодні вивчення іноземних мов починається уже в початковій школі, розробляються та застосовуються методики їх раннього вивчення з дошкільного періоду дитинства. Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно освічені, етичні, завзяті люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи можливі наслідки, здібні до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, володіють розвиненим відчуттям відповідальності за долю країни.

У цьому світі найважливіше завдання школи – формування повноцінних громадян своєї країни. А від рішень цієї задачі багато в чому залежить, чим займатимуться школярі, яку професію оберуть і де працюватимуть. Школа не може дати людині запас знань на все життя, але вона в змозі дати учневі базові орієнтири основних знань.

Школа може і повинна розвивати пізнавальні інтереси і здібності учня, прищепити йому ключові компетенції, необхідні для подальшої самоосвіти.

Модернізація вмісту освіти в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства не в останню чергу пов'язана з інноваційними процесами в організації вивчення іноземних мов.

Пріоритетним напрямом розвитку сучасної школи стала гуманістична спрямованість навчання, при якому провідне місце займає особистий потенціал. Він передбачає облік потреб і інтересів учня, реалізацію диференційованого підходу до вчення.

Сьогодні в центрі уваги – учень, його особистість, внутрішній світ. Тому основна мета сучасного вчителя – вибрати методи і форми організації учбової діяльності учнів, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особистості.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного опанування мови для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які б дозволили кожному учневі проявити свою активність, свою творчість. Завдання вчителя – активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі вивчення іноземної мови.[14]

Останніми роками все частіше піднімається питання про вживання нових інформаційних технологій в школі. Це не лише нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання.

Так, серед сучасних технологій навчання іноземних мов найбільшого поширення упродовж останніх десятиліть набули навчання у співпраці, метод проектів, навчання, центроване на учневі, дистанційне навчання, використання мовного портфоліо, комп’ютерні і аудіовізуальні технології. Усі вони, чи їх окремі елементи, з успіхом застосовуються при вивченні іноземної мови.

 Набуваючи все більшої популярності, метод проектів отримав широке застосування в педагогіці двадцятого століття, що і визначає актуальність даної роботи. Він був і продовжує залишатися предметом досліджень багатьох вчених і наукових діячів таких як Л. Коваль, І. Перішко,                  О. Петришин, Є.Ф Бехтенова, Є. Полат та ін., які висвітлюють різні аспекти цього методу. Так Бехтенова Є.Ф розглядає в своєму дослідженні умови формування проектної діяльності учнів; впливу методу проектів на формування мотивації до навчання, а підвищенню пізнавального інтересу школярів присвячені роботи Є. Євдокимова, Т.В. Березиної,                         О.А. Гребеннікова. У дослідженнях Є.С. Полата велику увагу приділено використанню інформаційних технологій в реалізації методу проектів.      Мала В. В.  досліджує метод проектів як засіб розвитку творчих здібностей.

Мета даної роботи полягає в обґрунтуванні застосування методу проектів та його продуктивність у навчанні учнів іноземної мови.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення певних завдань, а саме:

 • Розкрити сутність методу проектів та визначити його ролі у вивченні іноземної мови;
 • Виділити основні завдання проектної технології та вимоги до неї;
 • Охарактеризувати основні види проектів та етапи роботи над ними.
 • Представити практичне застосування методу проектів на уроках французької мови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ I

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОЕКТНОЮ МЕТОДИКОЮ

 

1.1 Сутність методу проектів та його роль у навчанні школярів іноземної мови

Проектна форма роботи є однією з актуальних технологій, що дозволяє учневі застосувати накопичення знань з предмету. Учні розширюють свій кругозір, кордони володіння мовою, отримуючи досвід від практичного його використання, вчаться слухати іншу мову і чути, розуміти один одного при захисті проектів. Діти працюють з довідковою літературою, словниками, комп’ютером, тим самим створюється можливість прямого контакту з автентичною мовою, чого не дає вивчення мови лише за допомогою підручника на уроці в класі.

Проекти можуть підрозділятися на монопроекти (індивідуальні), групові або колективні, усно–мовні, видові, письмові і інтернет–проекти. Хоча в реальній практиці частенько доводиться мати справу зі змішаними проектами, в яких є ознаки дослідницьких, творчих, практико – орієнтованих і інформаційних. Робота над проектом – це багаторівневий підхід до вивчення мови, що охоплює читання, аудіювання, мовлення і граматику. Метод проектів сприяє розвитку активного самостійного мислення учнів і орієнтує їх на спільну дослідницьку роботу. Проектне навчання актуальне тим, що навчає дітей співпраці, а вчення співпраці виховує такі етичні цінності, як взаємодопомогу і уміння співпереживати, формує творчі здібності і активізує учнів. Загалом, у процесі проектного навчання, просліджується нерозривність вчення і виховання. [1]

Метод проектів формує в учнів комунікативні навички, культуру спілкування, уміння коротко і доступно формулювати думки, терпимо відноситися до думки партнерів по спілкуванню, розвивати уміння добувати інформацію з різних джерел, обробляти її за допомогою сучасних комп'ютерних технологій, створює мовне середовище, що сприяє виникненню природної потреби в спілкуванні іноземною мовою.

Робота над проектом – процес творчий. Учень самостійно або під керівництвом вчителя займається пошуком вирішення якоїсь проблеми, для цього потрібне не лише знання мови, але і володіння великим обсягом наочних знань, володіння творчими, комунікативними і інтелектуальними уміннями. В курсі іноземних мов метод проектів може використовуватися в рамках програмного матеріалу практично по будь–якій темі. Робота над проектами розвиває уяву, фантазію, творче мислення, самостійність і інші особисті якості.[8]

Проект – це можливість учня виразити свої особисті ідеї у зручній та творчо продуманої форми: виготовлення колажів, афіш, газет, проведення виставок. В процесі проектної роботи відповідальність за навчання лягає на самого учня, як індивіда і як члена проектної групи. Навчальне проектування не є принципово новою технологією. Метод проектів виник у 20–ті роки нинішнього століття у США. Спершу його називали «методом проблем» і розвивався він у межах гуманістичного напряму у філософії та освіті, в педагогічних поглядах та експериментальній роботі Джона Дьюї. У ньому містилися ідеї побудови навчання на активній основі, через доцільну діяльність учня, у співвідношенні з його особистим інтересом  саме в цих знаннях. Надзвичайно важливо було показати дитині її особисту зацікавленість у здобутті цих знань, де і яким чином вони можуть їй знадобитись у житті. Проблема мусить бути з реального життя, знайома і значуща для дитини а для її розв'язання дитині необхідні здобуті знання або ті, що їх належить здобути. [9]

 

 

 

1.2. Основні завдання проектних технологій та вимоги до них

Під час використання технології вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формується вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається критичне мислення, сфера комунікації тощо.

Основні завдання полягають не лише у передачі учням суму тих чи інших знань, а у навчанні здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань.  Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах,  виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника, тощо).  Розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами, різними точками зору на одну проблем.   Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати, з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки. [5]

 Основні вимоги, які висуває проектна технологія до її організації:
1) наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), що потребує дослідницького пошуку для її розв'язання.
2)практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів (наприклад спільний випуск газети, альманаху з репортажами з місця події);

3)самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;
4)структурування змістовної частини проекту (з указуванням поетапних результатів);
5)використання дослідницьких методів;  визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї, висунення гіпотези їх розв'язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коректування, висновки. [5]

1.3. Види проектів та їх особливості

      Можуть бути різні підстави для вибору тематики проекту. Її може бути сформульовано фахівцями, запропоновано вчителями з урахуванням навчальної ситуації зі свого предмета, інтересів і здібностей учнів. Тематику проекту можуть запропонувати і самі учні. Результати проектів повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими – відеофільм, альбом, комп'ютерна газета, альманах тощо.

     Дослідницькі проекти – потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі експерементальних методів обробки результатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументації її актуальності, визначення предмета її об'єкта, завдань і методів, визначення методології дослідження, висування гіпотез розв'язання проблеми і накреслення шляхів її розв'язання.
      Творчі проекти – не мають детально опрацьованої спільної діяльності учнів, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту.
Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення – рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято тощо. І тоді потрібні сценарії, програми свят, макети журналів, альбоми, газети.

     Рольові, ігрові проекти – учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками, ситуаціями. Ступінь творчості учнів дуже високий, але домінуючим видом діяльності все–таки є гра.
      Інформаційні проекти – спрямовані на збирання інформації про який–небудь об'єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, можливості систематичної корекції у ході роботи над проектом. Структуру такого проекту можна позначити так: мета проекту, його актуальність, методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, у тому числі й електронні, інтерв'ю, анкетування тощо) та обробки інформації (її аналіз, узагальнення зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки) результат (стаття, реферат, доповідь, відеофільм); презентація (публікація; у т.ч. в електронній мережі, обговорення тем конференції). Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів їхнім модулям.
      Практично – орієнтовані проекти – результат діяльності учасників чітко визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма, проект закону, словник ). [13] Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функції кожного з них . Особливо важливим є хороша організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у практику. Схема оформлення проекту:

І етап – вибір напряму і формування назви проекту.

 Включає узагальнену назву проблеми, коло питань; визначення загального напряму або пріоритетних напрямів, оформлених у підпроекти. Визначають напрям і формують назву проекту всі члени колективу спільно, включаючи педагогів та учнів.

II етап написання проекту.

 1.    Актуальність, необхідність, значущість обраного напряму (чому саме цей).

2.    Мета і завдання проекту.

 3.    Визначення етапів реалізації проекту:

 а)    визначаються терміни початку і закінчення проекту;

 б)    закінчення проекту визначається етапністю реалізації проекту;

 в)    зазначаються часові інтервали кожного етапу.

4.   Механізм реалізації проекту.

Пояснення – Як? Яким чином? За допомогою яких засобів? Плани апробації конкретних справ, акцій, заходів.

 5.    Обов'язки та відповідальність учасників реалізації проекту:

 6.    Очікувані результати.

 7.    Оцінка і самооцінка проекту. [16]

     Особливу роль відіграють креативні здібності вчителя, його творчий потенціал, досвід творчої діяльності. Самооцінність особистості важлива у цій технології як ні в жодній іншій. Мистецтво акторської майстерності, володіння педагогічною психологією тут мають особливе значення.

 

1.4. Метод проектів у навчанні іноземних мов

      А зараз звернемось до методу проектів у викладанні (навчанні) іноземних мов. Учитель іноземної мови навчає дітей способом мовленнєвої діяльності, ось чому ми говоримо про комунікативну компетенцією як одну з основних цілей навчання ІМ, приймаючи до уваги те, що комунікативна компетенція може бути сформована лише на основі лінгвістичної компетенції певного рівня.

      Основною ідеєю такого підходу вчителя ІМ є потреба перенесення акценту з різних видів вправ на активну мислячу діяльність учнів, яка потребує для свого оформлення володіння певними мовними засобами. [12] Ось чому ми звернулись до методу проектів на етапі творчого застосування мовного матеріалу. Тільки метод проектів може дозволити вирішити цю дидактичну задачу і відповідно перетворити уроки ІМ в дискусійний, пошуковий клуб, де вирішуються дійсно цікаві, практично значущі і доступні учням проблеми, приймаючи до уваги особливості культури країни, і по можливості на основі міжкультурної взаємодії. Як вже зазначалось, в основі проекту лежить якась проблема. Щоб її вирішити, учні повинні не тільки знати мову, а й володіти великим об'ємом різноманітних предметних знань, необхідних і достатніх для вирішення даної проблеми. Крім того школярі повинні володіти певними інтелектуальними, творчими і комунікативними уміннями. До перших можна віднести уміння працювати з інформацією, з текстом (виділяти основну думку, вести пошук необхідної інформації, робити узагальнення, висновки з іншомовного тексту), аналізувати інформацію, уміння працювати з різноманітним довідковим матеріалом. До творчих умінь психологи відносять перш за все уміння генерувати ідеї, для чого потрібні знання в різних областях; уміння знаходити не одне рішення, а кілька варіантів; уміння прогнозувати наслідки того чи іншого рішення. [15] Для грамотного використання методу проектів потрібна значна підготовка, яка здійснюється, безперечно, в цілісній системі навчання в школі; причому зовсім не обов'язково, щоб вона передувала роботі учнів над проектом. Така підготовча робота повинна вестись постійно, систематично і паралельно з роботою над проектами. [4]

           Головною метою проекту є формування таких ключових компетенцій як   «уміння вчитися», загальнокультурної та соціальної.

           Розвиток компетенції «вміння вчитися» передбачає формування в учня здатності самостійно:

– визначити мету діяльності або сприймати ту, що поставлена вчителем;
– виявляти зацікавленість до навчання, докладати вольових зусиль для досягнення позитивного результату пізнавальної діяльності;

– раціонально організовувати свою навчальну працю;

– знаходити потрібну інформацію, добирати доцільні способи для розв'язання завдання;

– усвідомлювати свою діяльність і прагнути її вдосконалити;

– мати уміння і навички самоконтролю [6]

     Розвиток даної компетенції має комплексний характер і передбачає, зокрема, формування лексичної, граматичної, фонетичної, мовної, соціокультурної компетенцій.

      Здатність продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та в команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізовувати проекти індивідуальних і колективних дій, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання передбачає формування соціальної компетенції.

     Одним із шляхів формування загальнокультурної компетенції є користування іноземною мовою; доцільне застосування мовленнєвих навичок та норм відповідної мовної культури, символіки в процесі комунікації. [7]

        Як відомо, основною проблемою вивчення французької мови є те, що поза класом учні практично не мають можливості спілкуватися мовою. Використання проектної методики в процесі навчання дозволяє в більшій мірі застосовувати мовні знання та мовленнєві навички.

       Виконання завдань проекту виходить за межі уроку та вимагає багато часу, але при цьому можна вирішити цілий ряд важливих завдань. А саме:

– учні отримають можливість здійснювати творчу роботу в межах даної теми, самостійно здобувати необхідну інформацію не тільки з підручників, а й з інших джерел;

– учні в проекті взаємодіють одне з одним та з учителем. Вчитель виступає при цьому не лише контролером, але й консультантом;

– посилюється індивідуальна та колективна відповідальність учнів за конкретну роботу в межах проекту;

– у проекті враховуються інтереси та індивідуальні здібності учнів. [10]

     Елемент творчості робить проектну роботу дуже індивідуальною. Працюючи над проектом учні проводять невеличку дослідницьку роботу: шукають інформацію в книгах, спілкуються з іншими людьми, знаходять ілюстрації, фотографують.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ II

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНЛСТІ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

 Проектна робота може бути виконана в класі або вдома. Ключ до успіху проектної роботи – це добра організація і підготовка. Учні вчаться працювати самостійно і самостійно планувати свій проект.

Метод проектів – суть розвиваючого, особистісно орієнтованого характеру навчання. Певна річ, найбільш повно він може використовуватись на будь-якому ступені навчання, в тому числі і в початковій школі при будь–якій моделі навчання. Вся справа у виборі проблеми, яка вимагає певних мовних засобів для її розробки та рішення. [8]

В курсі іноземних мов метод проектів може використовуватись в рамках програмного матеріалу практично з будь-якої теми, так як відбір тематики проводиться з обліком практичної значущості для школяра (людина і її оточення). Головне – це сформулювати проблему, над якою учні будуть працювати в процесі роботи над темою програми.

 Відтак, учні початкових класів виконують творчі, практико-орієнтовані, дослідницькі, інформаційні проекти як особистісні , так і групові з відкритою явною координацією всередині класу; міні-проекти, короткотривалі. Під час роботи над проектом перевага віддається індивідуальній діяльності, колективній та іноді роботі в малих групах. Процес навчання  французької мови  планується таким чином, що вивчення теми закінчується виконанням проекту. Для того, щоб продемонструвати рівень засвоєння теми учнями 1 класу НУШ  цього навчального року, діти виконували роботу над індивідуальними проектами, які потім були об’єднані в колективні експозиції:  «Моя родина»  (діти оформлювали родинне дерево та розповідали про членів родини простими фразами: С’est maman. Elle sappelle…), «Мої іграшки» ( кожен учень створив книжечку про власні іграшки та представив її, зазначивши назву та колір іграшок), «Прикрасимо ялинку» ( учні працювали в міні- групах та вирізували, клеїли іграшки на свою паперову ялинку. По завершенню всі заспівали пісню «Las-tu vu, le petit bonhomme»). Після завершення теми «Тварини» доцільним буде створення зоопарку з дикими тваринами та пластилінової ферми з мешканцями – домашніми тваринами. Тему «Їжа» можна завершити роботою в малих групах та створити меню свого кафе або казкового ресторану в малюнках та представити його. Тема «Школа» вимагає знання назв шкільного приладдя, тому доцільно оформити проект «Mon cartable», намалювавши портфель та речі, які потрібні для навчання в школі. Тема «День народження» є дуже цікавою та улюбленою темою учнів. Тому можливо оформлення вітальної листівки або виготовлення поробки–подарунка з паперу, створення колекції ігор та розваг, які є доречними на вечірці з приводу Дня народження. Наведемо ще декілька прикладів з власного досвіду. Після закінчення вивчення абетки французької мови зазвичай проводиться свято та доцільно оформити  практико- орієнтований  проект.

Тема: Абетка французької мови

Тривалість:2-3 уроки

Мета:повторити літери абетки та закріпити знання послідовності  літер абетки французької мови.

Продукт: книжка про літери абетки

Хід проекту

 1. Повторення літер  абетки французької мови. Порівняння їх з літерами української абетки. Колективний пошук та обговорення відповідей на запропоновані питання вчителя:

Як французькою буде буквар?

Навіщо люди вивчають абетку?

Чим відрізняються великі та маленькі літери, їх використання?

Скільки літер в українській та французькій абетках?

Чому деякі французькі літери  схожі на українські за написом та різняться за вимовою?

 1. Вдома діти готують свої букварики, підбирають малюнки до кожної літери, назви яких починаються з цієї літери.
 2. На презентації учні представляють свої книжечки. Проходить конкурс на найцікавішу казку про обрану літеру абетки французької мови                            Творчий проект (2 клас)

Тема: “С’est ma famille

Тривалість: 2 уроки

Мета:розвиток творчих здібностей учнів

Продукт: експозиція із творчих робіт учнів «Моє родинне дерево»

Хід проекту

 1. Учні знайомляться з текстом, в якому наведено опис родини. Вчитель проводить бесіду з учнями, звертає увагу учнів на зміст тексту та його співвіднесення з ілюстраціями.
 2. Учні складають своє родинне дерево та роблять підписи до ілюстрацій, складають власну розповідь за зразком. Вчитель надає необхідну допомогу.
 3. На наступному уроці учень презентує свою роботу в класі.
 4.  Потім учні готують виставку власних робіт.

Практико – орієнтований проект (1 клас)

Тема:Joyeux anniversaire

Тривалість: 1 урок

Мета:Формування вміння підписувати вітальну листівку

Продукт: листівка

 

Хід проекту

 1. Учні знайомляться із зразками вітальних листівок. Вчитель звертає їхню увагу на складові листівки: звертання, основна частина, кінцівка.
 2. Діти обирають зразок листівки, який їм сподобався.
 3. Користуючись зразком, учні підписують свої вітальні листівки.

 

Творчий проект (3 клас)

Тема:” Mon animal de compagnie

Тривалість: 2 уроки

Мета:Розвиток творчих здібностей учнів та комунікативної компетенції

Продукт: постер

Хід проекту

 1. Учні знайомляться із зразками загадок , представлених в підручнику. Вчитель звертає увагу на зміст загадок.
 2. Учні складають власні загадки письмово, користуючись словником та зразком. Вчитель надає необхідну допомогу учням.
 3. Після цього учні виготовляють постер про своїх улюбленців.
 4. На наступному уроці кожен учень презентує свою загадку.

Приклад загадки:  Mon animal de compagnie s’appelle Tom.  Il a une grande queue rousse, une tête blanche, quatre pattes et deux oreilles.  Il aime le lait, la viande et le poisson.  Il aime dormir dans l’armoire. J’aime beaucoup mon animal de compagnie. Qu’est-ce que c’est? (Cest un chat).

Дослідницький проект (4 клас)

Тема: Книжки. Читати або не читати

Тривалість: 3 тижні

Мета: проаналізувати мотиви читання книжок дітьми молодшого шкільного віку, формувати зацікавленість процесом створення книжок та формувати вміння презентувати улюблену книгу.

Хід проекту

Було проведено анкетування учнів 4 класу з метою виявлення основних мотивів при виборі книги для читання, а також вивчення переліку авторів, чим книжкам віддають перевагу учні цього віку. Виходячи з отриманої інформації, учні під керівництвом вчителя створюють слайди комп’ютерної презентації, а також вивчають процес створення книжок (інформація та відео, презентації знайдені в мережі інтернет). Учні презентують улюблені книжки, їхніх авторів та головних героїв, користуючись заздалегідь запропонованим вчителем планом та зразком.

 

Творчий проект (4 клас)

Тема: Природа ( «Птахи– наші друзі»)

Тривалість: 2 тижні(8 уроків)

Мета: познайомити дітей з особливостями існування різних видів пташок, виховувати бережливе ставлення до оточуючого світу природи

Продукт: індивідуальні проекти, які обєднуються в колективну експозицію

Хід проекту

 1. Учні опрацьовують вірш про птахів «Oiseaux» extrait de «Lamitié des bêtes» de Jean Joubert.
 2. Учитель опрацьовує разом з учнями лексичний матеріал.
 3.  Учні за допомогою вчителя складають план до розповідей, звертаючи увагу на зміст текстів: місце мешкання пташки, її  зовнішній вигляд, особливості харчування, догляд за пташенятами,

цікаві відомості про фізичні здібності птаха.

 1. Потім учні підбирають зображення та знаходять цікаву інформацію в енциклопедії або в Інтернеті, та оформлюють свій проект на аркуші паперу.

На уроці кожен учень презентує птаха, який йому подобається, висловлює власні враження від інформації за раніше запропонованим зразком. Наприкінці уроку всі учнівські роботи обєднуються  в колективну виставку робіт.

Інформаційний проект (6 клас)

Тема: Традиційні свята у Франції

Тривалість: 3 тижні

Мета: познайомити учнів з традиціями та звичаями святкування різноманітних свят у Франції, порівняти традиції святкування у Франції та Україні

Продукт: свято – телеміст

Хід проекту:

Учні розділені на групи за характером завдань. Перша група в домашніх умовах підбирає зображення та інформацію в Інтернеті стосовно традиційних свят у Франції, в той самий час друга група вивчає традиційні свята в Україні. Третя група  розучує та співає українські та французькі пісні. Четверта група відповідає за постановку традиційних танців кожного народу та прикрашає зал до свята. Презентацію до виступу готує вчитель, використовуючи інформацію та зображення, надані дітьми; готує сценарій свята. Презентація проходила українською та французькою мовами, відповідно до країни, яка презентується.  Учні коментують підготовлені слайди, глядачі відповідають на запитання вікторини. Діти виконують пісні, вірші та танці , притаманні кожній країні у відповідності до свята. Робиться акцент на традиційний святковий одяг кожного з народів та кулінарні особливості .

Проект – ідеальний засіб навчання та виховання школярів, розвитку їхньої творчої активності. Проектна діяльність допомагає учням навчитися співпрацювати. Це дуже гарна можливість для дітей зі слабкими мовними навичками проявити свою неординарність, адже деякі з них прекрасно малюють, ліплять, співають, мають артистичні здібності, безмежну фантазію. Найголовніше у проектній діяльності є не результат, а сам процес роботи. [2] Теми проектів вибираються в рамках програми. Потім іде підготовча робота, збір інформації, тексти, малюнки. Все опрацьовується учнями, аналізується і вкінці презентуються результати роботи. Форми презентації проектів можуть бути різні: усний журнал, конференція, виставка, випуск газети, інформаційний бюлетень, заочна подорож, фотомонтаж, театралізоване свято, інсценізація. Можна практикувати використання роботи над текстами для читання та аудіювання з мультимедійною підтримкою: учні переглядають відеоролик про місто, про охорону довкілля, біографічні дані відомих особистостей, історичні місця нашої країни, а потім виконують завдання до них (відповіді на запитання, послідове впорядкування даних, висловлювання власної думки, позиції, щодо переглянутого, знаходження правильного варіанту відповіді). [11]

Зазвичай проекти використовуються після завершення вивчення теми як підсумок роботи. Це допомагає узагальнити вивчений матеріал. Опрацьовуючи завдання проекту, учні критично осмислюють вивчене, вибирають необхідний лексичний матеріал для складання висловлювання. Важливо, що школярі самі аналізують, систематизують, вибирають необхідне і роблять презентацію. Така робота сприяє творчості школярів, показує не лише здобуті знання, а й також здатність до пошукової роботи, вчить робити власні узагальнення. «Відкриття», які роблять учні самі, дають учням впевненість в собі – «я це можу!», задоволення результатами своєї праці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

Отже,  слід відмітити, що метод проектів є надзвичайно демократичним видом педагогіки співпраці, довіри і особистої орієнтації. Цей метод сприяє розвитку творчої обдарованості. Принципи цієї технології забезпечують добровільність участі, проблематики обговорення, участі в різних акціях, заходах, справах; свободу спілкування на принципах прагнення до взаєморозуміння, до взаємотерпимості, конструктивності; повагу до поглядів, ідей, підходів і діяльності учасників; надання можливостей для здійснення дитиною вільного і усвідомленого вибору ідей, норм, цінностей, моделей поведінки, рішень, тощо; забезпечує партнерство, рівноправну співпрацю дітей і дорослих.

З усього вище сказаного можна зробити такі висновки:

1) проектна технологія забезпечує перехід від традиційних освітніх технологій до нового типу навчання. Вона посилює його розвивальний характер, передбачає спільну, обґрунтовану, сплановану й усвідомлену діяльність партнерів, що вчаться, спрямована на формування в учнів певної системи інтелектуальних і практичних умінь, орієнтована на виконання соціальних ролей та удосконалення особистості;

2) метод проектів завжди припускає рішення якоїсь проблеми, що передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, з іншого інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей;

3) робота за методом проектів передбачає не тільки наявність і усвідомлення якоїсь проблеми, а й процес її розкриття, рішення, що включає чітке планування дій, наявністю ідеї та гіпотези вирішення цієї проблеми, чіткий розподіл ролей (якщо мається на увазі групова робота), тобто завдань для кожного учасника за умов тісної взаємодії;

Ніхто не стверджує, що проектна робота допоможе вирішенню всіх проблем у вивченні іноземної мови, але це ефективний засіб від одноманітності, нудьги. Він сприяє розвитку творчої особистості учня, розширенню мовних знань. Це реальна можливість використати знання, отримані на інших уроках засобами іноземної мови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Абишева Н. Ю. Ефективність застосування методу проектів на уроках іноземної мови в загальноосвітній школі.[Електронний ресурс] // ftp: / / lib. Herzen. Spb. Ru / text / abysheva _102_116_121. Pdf

2. Березіна, Т.В. Використання методу проектів на уроках англійської мови як засобу формування позитивного інтересу до іншомовної культури. / Т.В. Березіна [Електронний ресурс] // collection. Edu. Ru / attach / 17/11175. Doc

3. Бехтенова, Є.Ф. Педагогічні умови формування проектної діяльності учнів: на матеріалі національно–регіонального компонента шкільної історичної освіти // дис. ... Канд. пед. Наук. / Є.Ф. Бехтенова. – Новосибірськ, 2006. – 276 c.

    4. Венедиктова С.А. Проектна діяльність учнів на уроках німецької мови. / Венедиктова С.А. // ИЯШ, 2002. – № 1 – C .11–14.

5. Гальскова Н.Д. Сучасна методика навчання іноземних мов / Гальскова Н.Д – М.,2000.

  6. Гребенникова, О.А. Проектна діяльність як засіб розвитку пізнавальних інтересів старшокласників.// Дис.... Канд. пед.наук / О.А. Гребенникова. Великий Новгород, 2005. – 181с.

 7. Гребенникова, О.А. Проектна діяльність старшокласників: уподобання, мотиви, форми організації  // Вчені записки інституту безперервної педагогічної освіти. – Вип.6 / О.А.Гребенникова – Великий Новгород, 2004. – Кн.2. – С.37–41

8. Іванова, Л. Проектування в навчанні: дидактичні принципи / Л. Іванова // Учитель. – № 6 ,2004. – С. 11–15

9. Копилова В.В.Методика проектної роботи на уроках англійської мови. / Копилова В.В , 2003

10. Коряковцева Н.Ф. Сучасна методика організації самостійної роботи тих, хто вивчає іноземну мову / Коряковцева Н.Ф,.2002

11. Кочетурова М. Метод проектів у навчанні мови: теорія і практика [Електронний ресурс] // http://orus.slavica.org/node/235

12. Метод проектів у шкільній освіті [Електронний ресурс] / / method. Vladimir. Rcde. Ru / getblob. Asp? Id = 1100002960

13. Нехорошева А.В. З досвіду роботи з проектної методикою /, Нехорошева А.В. // ИЯШ, 2002. – № 1. – C .18–21.

14. Пахомова, Н.Ю. Що таке метод проектів? / Н.Ю. Пахомова // Шкільні технології, 2004. – № 4. – С.93–96

15. Полат, Є.С. Метод проектів на уроках іноземної мови / [Електронний ресурс] / / http://distant.ioso.ru/library/publication/iaproj.htm

16. Сіденко А.С. Метод проектів: історія і практика застосування / А.С. Сіденко // Завуч, 2003. – № 6. C .96–111.

 

1

 

doc
Додано
22 березня 2019
Переглядів
3390
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку