УРОК 2. СТИЛЬ ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ. ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕКСТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ВИКЛАДЕННЯ.

Про матеріал
Мета: - поглибити та систематизувати знання учнів про стилі ділового листування; про логічні елементи тексту та порядок його викладення.
Перегляд файлу

Урок 2.   Стиль ділового листування. Логічні елементи тексту та порядок його викладення.

 

Мета:

 • навчальна: поглибити та систематизувати знання учнів про стилі ділового листування; про логічні елементи тексту та порядок його викладення.
 • розвивальна: розвивати творчі здібності, аналітичне мислення учнів, розпізнавати норми літературної мови, відповідно до норм редагувати тексти офіційно-ділового стилю;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, культуру ділового мовлення, любов і шанобливе ставлення до мови рідної держави.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, навчальна презентація, мультимедійне обладнання.

 

Хід уроку

 

 1. ОГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Привітання, перевірка присутніх, перевірка готовності учнів до уроку.

 1. Перевірка домашнього завдання

Створення карти знань «Організаційно – розпорядчі документи» допомагає впорядкувати і структурувати отриману інформацію.

 

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліц – опитування

1. Документи класифікують за такими ознаками (об­рати неправильне твердження):

 1. за терміновістю;
 2. за доступністю;
 3. за формою;
 4. за посадою відправника;
 5. за термінами зберігання;
 6. за характером інформаційних зв'язків.;
 7. за типом носіїв.
 1. Документообіг в організації складається з таких етапів (обрати  правильні відповіді):
 1. експедиційна обробка документів, які надходять в організацію;
 2. попередній розгляд документів службою документаційного забезпечення управління;
 3. реєстрація документів.;
 4. друк документів і подання їх керівництву організації;
 5. надсилання документів електронною поштою у інші організації;
 6. організація раціонального руху документів всередині організації, в т. ч. доведення документів до виконавців, контроль за їх виконанням, проходження узгодження і підпису проектів документів;
 7. обробка виконаних документів і їх відправлення.
 1. Види організації документообігу (обрати правильні відповіді):
 1. централізований;
 2. децентралізований;
 3. змішаний;
 4. ієрархічний.
 1. В організації можуть існувати такі потоки документів (обрати правильні відповіді):
 1. потік вхідної документації;
 2. потік внутрішньої документації;
 3. потік вихідної документації;
 4. потік архівної документації.
 1. Вимогами при створенні документа є (обрати правильні відповіді):
 1. використання офіційно-ділового стилю;
 2. дотримання вимог нормативних документів;
 3. актуальність викладання інформації;
 4. вимоги щодо дотримання граматичних правил використовуваної мови і стилістичних особливостей ділового мовлення.

 

 1. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Діловий стиль – це стиль, який задовольняє потреби суспільства в документальному оформленні різних актів державного, суспільного, політичного, економічного та виробничого життя й діяльності, ділових відносин між державами або організаціями, а також стосунків між окремими членами суспільства в офіційній сфері їх спілкування.

 1. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Текст документів являє собою складний лінгвістичний об’єкт. На особливості їх укладання та вибір мовних засобів, особливості сприйняття впливають як мовні закони так і позамовні чинники, пов’язані, зокрема з розвитком й удосконаленням інформаційного середовища. Зміна інформаційного середовища призводить і до зміни складу документів, які супроводжують організаційні, управлінські, правові та інші дії й рішення.

Писемна форма мовлення вимагає чітких синтаксичних конструкцій, суворого дотримання стилістичних норм i правил граматики. Мова офіційних документів абстрагується від індивідуальних мовних особливостей людей, що вимагає від мовця застосування стандартних термінів, усталених мовних конструкцій із встановленими правилами їх тлумачення, вибір слів i термінів, стійких зворотів (на підставі викладеного, відповідно до вимог постанови, керуючись статтею тощо), побудови речень, форми викладу тексту документа (наказую, пропоную, зобов’язую, слухали, виступили, ухвалили, просимо надіслати, надсилаємо на розгляд тощо).

При складанні тексту документа необхідно дотримуватися певних вимог:

1. Вірогідність (досягається тоді, коли викладені факти відповідають справжньому стану речей).

2. Ясність і точність (не допускається подвійне тлумачення слів і висловів).

3. Стислість (відсутні зайві слова та смислові повтори, надмірно довгі міркування не по суті справи).

4. Переконливість (переконливим є текст, який веде до прийняття адресатом пропозиції або виконання прохань, викладених у документі).

5. Логічна послідовність (зв'язок між реченнями, членування тексту).

Усі зазначені вище вимоги до ділових документів становлять загальну культуру мовлення особистості.

Загальні вимоги до тексту:

1. Текст документа повинен бути чітким, конкретним, лаконічнім, інформативним та відповідати орфографічним, лексичним, морфологічним, синтаксичним, стилістичним, пунктуаційним нормам.

 1. Текст документа повинен стосуватися того питання, яке сформульоване в заголовку до тексту, показувати причину і мету створення документа, розкривати суть конкретної справи.
 2. Під час складання документів вживається діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладання, позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис.
 3. Текст оформлюється у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм:

Суцільний текст

містить граматично і логічно узгоджену інформацію про управлінські дії та використовується під час складання правил, положень, листів, розпорядчих документів.

Анкета

використовується під час викладення цифрової або словесної інформації про один об’єкт за певним обсягом ознак.

Таблиця

використовується у звітно-статистичних, бухгалтерських, планових та інших документах.

 1. Текст складних та великих за обсягом документів поділяється на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.

Текст документа складається з логічних елементів:

 • Вступ – підготовка до сприйняття документа (зазначається привід, що призвів до укладання документа).
 • Доказ – суть питання: докази, пояснення, міркування тощо.
 • Закінчення – формулювання мети, заради якої готується документ.

Текст документа повинен містити певну аргументовану інформацію, викладену стисло,  зрозуміло та об’єктивно, без повторень і вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження.

Під час складання текстів документів слід дотримуватися таких правил:

1. Текст викладати від третьої особи: Комісія ухвалила, Інститут просить, Ректорат клопочеться...

2. Від першої особи пишуться заяви, автобіографії, доповідні й пояснювальні записки, накази.

3. Не вживати образних висловів, емоційне забарвлених слів і синтаксичних конструкцій.

4. Уживати стійкі (стандартизовані) сполучення типу: відповідно до, у зв’язку з, згідно з, з метою, необхідний для, в порядку.

5. Використовувати синтаксичні конструкції типу: Доводимо до Вашого відома, що; Нагадуємо Вам, що; Підтверджуємо з вдячністю; У порядку надання матеріальної допомоги; У порядку обміну досвідом; У зв’язку з вказівкою; Відповідно до попередньої домовленості; Відповідно до Вашого прохання...

6. Дієприслівникові звороти вживати на початку речення: Враховуючи; Беручи до уваги; Розглянувши; Вважаючи...

7. Використовувати мовні засоби, що відповідають нормам літературної мови і зрозумілі для широкого кола читачів.

8. Уживати прямий порядок слів у реченнях 

9. Використовувати скорочення слів, складноскорочені слова й абревіатури, які пишуться у діловодстві за загальними правилами: р-н, обл., км, напр., канд. філол. наук.

10. Віддавати перевагу простим реченням. Використовувати форми ввічливості за допомогою слів: шановний, високошановний, вельмишановний, високоповажний...

 1. Застосування знань,  форматування вмінь та навичок

Практична робота 1.

Використання мовних засобів ділового стилю.

Складання тексту офіційно-ділового стилю.

Мета: навчитись визначати мовні засоби ділового стилю, складати тексти офіційно-ділового стилю,  розвивати охайність та відповідальність щодо оформлення документів на персональному комп’ютері.

Інструктивна картка

 

 1. Повторіть правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером і дотримуйтесь їх при виконанні практичних завдань.
 2. Перед початком роботи з комп’ютером зробить вправу для профілактики короткозорості та порушення зору.
 3. Виконайте тестові завдання.
 1.  Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи ясність викладу і точність опису:

а) Освітянське суспільство України зацікавлене діяти по всіх напрямах Болонського процесу;

б) Освітянська громадськість України зацікавлена діяти по всіх напрямах Болонського процесу;

в) Освітянська громадськість України зацікавлена діяти в усіх напрямах Болонського процесу.

 1. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи ясність викладу і точність опису:
 1. Рівень кваліфікації визначається складністю і об'ємом завдань та обов'язків, що виконує робітник освіти;
 2. Рівень кваліфікації визначається складністю і обсягом завдань та обов'язків, що виконує робітник освіти;
 3. Рівень кваліфікації визначається складністю і обсягом завдань та обов'язків, що виконує працівник освіти.
 1. Виконайте практичні вправи, які запропонує вчитель, використовуючи теоретичні відомості з  додатку 2.

 

Завдання 1  Довідка

Відредагуйте документ відповідно до чинних вимог. Виправите орфографічні помилки. Складіть правильний варіант, додавши, де потрібно, відсутні реквізити. У разі необхідності користуйтеся словником.

 

СПРАВКА

(виписка з будинкової книги про состав сім'ї та прописку)

Дана гр. Терлак О.М. в тому, що він проживає і постійно прописаний у       м. Харькові по бульвару Пушкіну, буд. 12., кв.4 і занімає жилплощу 2 кімнати 32 м2, ізолірована, на 3 поверсі 5-поверхового будинку, належному ЖЕКу №3 горжитлуправління. Особистий рахунок відкрит на гр. Терлак О.М.

Дом має вигоди: газ, водопровод, каналізацію, парове отоплення.

Технічне становище дому і характеристика житлового майдану: кирпичний.

На цьому майдані мешкають пять чоловік: Терлак О.М. (чоловік); Терлак Л.П. (жінка); Терлак К.О. (син); Терлак А.О. (донька); Терлак П.Л. (мать).

 

Керуючий ЖЕО  підпис

 

Завдання 2  Наказ

Оформити зразок наказу «Про затвердження Положення про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію» відповідно до законів «Про державну таємницю» (із змінами), «Про захист від недобросовісної конкуренції» (із змінами).

 

Мета створення наказу: захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації від недобросовісної конкуренції.

Пункти наказу:

1. Затвердити Положення про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

2. Ознайомити співробітників  НВК №139 з даним Положенням «Про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію».

3. Заступникам директора довести даний Наказ до відома всіх співробітників НВК№139.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на (посада, прізвище відповідальної особи).

 

Алгоритм укладання наказу:

 1. Завантажте текстовий редактор Microsoft Word.
 2. Визначте мету і адресат укладання документа.
 3.  Проаналізуйте структуру, що має такі складові:

- констатуюча частина (цілі й завдання дій);

- розпорядча (заходи та дії, виконавці);

 1.  З’ясуйте вимоги до вибору мовних кліше.
 2. Оформіть текст наказу «Про затвердження Положення про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію».
 3. Збережіть документ у вказану папку.
 4. Продемонструйте результат роботи вчителеві.
 1. Підбиття підсумків уроку

Оцінювання роботи учнів на  уроці.

 1. Домашнє завдання
 1. Опрацювати конспект уроку.
 2. Повторити правила введення тексту та форматування документів у текстовому редакторі Microsoft Word.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Муляр Оксана Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Людмила Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Goncharova Galina
Додано
31 березня
Переглядів
498
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку