Урок "Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм"

Про матеріал
Розробка уроку з біології для учнів 11 класу з теми: "Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм".
Перегляд файлу

Урок № 5

Тема: Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм

Мета: сформувати уявлення про  антропічний вплив  на гідросферу; розкрити причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм; ознайомити зі способами охорони водойм.

Обладнання:  фотографії чистих та забруднених водойм.

Основні поняття й ключові терміни: забруднення гідросфери, якість води,охорона водойм.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання, перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Бесіда

1. Що таке забруднення атмосфери?

2. Назвіть основні джерела забруднення атмосфери.

3. Назвіть екологічні проблеми, що виникли внаслідок забруднення атмосфери.

4. Що таке парниковий ефект?

5. Що таке охорона атмосфери?

6. Наведіть приклади заходів захисту атмосфери.

7. Яким є антропічний вплив на атмосферу?

8. Які екологічні проблеми є наслідками забруднення атмосферного повітря?

 9. Назвіть заходи охорони атмосфери від забруднення.

10. Назвіть захворювання, що їх спричиняє забруднене повітря та наведіть приклади стратегій для зменшення викидів.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Знак Питання КартинкаПоміркуйте!

 • Які речовини поглинаються з води рослинами і тваринами?
 • Які проблеми можуть виникнути в рослин і тварин через    нестачу води?
 • Що таке гідросфера?
 • Які компоненти входять до складу гідросфери?
 • Які хребетні тварини живуть у водоймах вашого регіону?

 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. ЗАБРУДНЕННЯ ГІДРОСФЕРИ – це надходження у водойми рідких, твердих і

газуватих речовин у кількостях , що змінюють властивості води і є шкідливими

для водних екосистем.

1) Основні забруднювачі гідросфери:

 • нафтопродукти,
 • стічні води,
 •  пестициди,
 • нітрати,
 • фосфати,
 • синтетичні мийні засоби,
 • пластикові вироби,
 • поліетиленові пакети.

Нині надходження цих речовин зазвичай перевищує здатність водойм до самоочищення, тому забруднювачі гідросфери (пестициди, сполуки важких металів, радіонукліди) мають здатність накопичуватися в ланцюгах живлення (біоакумуляція).

 

Підтвердженням цьому є приклад з інсектицидом ДДТ, вміст якого в тканинах птахів може бути перевищеним у 1 млн разів, порівняно з вихідним вмістом у воді.

 

2. Види забруднень гідросфери

 • механічного (засмічення, забруднення піском, глиною),
 • хімічного (нафта, нафтопродукти, пестициди, сполуки важких металів, діоксини, антибіотики, добрива),
 • фізичного (тепло, радіонукліди Цезій-137, Стронцій-90, Калій-40);
 • біологічного (бактерії, ентеровіруси, яйця гельмінтів, спори грибів).

 

Найбільш небезпечним для водних екосистем є хімічне забруднення. Його особливими видами є теплове, фармакологічне та пластикове забруднення.

 

3. Забруднення Світового океану:

 • через суходіл (стічні води, стоки сільськогосподарських виробництв і населених пунктів);
 •  через атмосферу (з димом, пилом, вихлопними газами), з якими гідросфера тісно пов’язана кругообігом води.

 

4. Найінтенсивнішими забруднювачами поверхневих і підземних вод:

 • целюлозно-паперові,
 • хімічні,
 • нафтопереробні,
 • металургійні комбінати,
 •  сільське господарство.

 

5. Наслідками забруднення гідросфери:

1) зниження первинної біологічної продукції (за оцінками вчених, на 10 %) і, відповідно, зниження приросту інших мешканців моря;

2) деградація й руйнування водних екосистем;

3) скорочення запасів прісної води;

4) погіршення якості води;

5) збільшення частоти інфекційних захворювань, збудники яких передаються через воду (холера, дизентерія, онхоцеркоз).

 

2. ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІДРОСФЕРИ

1. Проблема стічних вод, що утворюються в процесі господарсько-побутової

і виробничої діяльності.

 • Дуже небезпечними для природних водних екосистем є стоки, що утворюються на підприємствах целюлозно-паперової промисловості.
 • Проблема промислових відходів, що містять сполуки важких металів (ртуть, Плюмбум, Кадмій), пестициди, добрива, мийні засоби, радіонукліди.
 • Болезнь Минамата - Презентация 217381-9Відомі випадки масового отруєння людей сполуками ртуті, що містилась у рибі (хвороба Мінамати), кадмієм унаслідок вживання недоброякісної води (хвороба ітай-ітай).

 

 

Антропічний вплив на гідросферу - Підручник з Біології і екології ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Евтрофікація водойм – підвищення біологічної продуктивності водних екосистем унаслідок накопичення у воді біогенних елементів (Нітроген, Фосфор, Калій), що призводить до заростання водойм, обміління, скорочення рибних ресурсів, утворення боліт та ін.

 

Цвітіння води – масове розмноження фітопланктону, що спричиняє зміну

забарвлення води і погіршує кисневу забезпеченість вод.

 

 

3. Забруднення через розливи нафти.

 

 • Нафта й нафтопродукти утворюють на поверхні води плівки й порушують обмін речовин між Океаном і атмосферою, що впливає на клімат, спричиняє загибель гідробіонтів.
 • Вуглеводні можуть розчиняти інші забруднювачі (пестициди, важкі метали), що отруюють воду.

 

У Мексиканській затоці - новий розлив нафти, Мексиканська затока ...   Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon 3 мгла и жижа являются ...

 

4. Дефіцит водних ресурсів – відсутність достатніх запасів для забезпечення потреб населення в чистій питній воді.

 • Від дефіциту питної води страждає більш ніж 40 % населення світу.
 • Танення льодовиків – зменшення площі льодовиків по всьому світу, що істотно впливає на наявність джерел прісної води, існування гірських екосистем та рівень води в океанах.

 

Індійці і китайці найбільше страждають від нестачі води | Новини ...   

 

 

3. ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

Одним із найважливішим наслідків забруднення води є те, що, потрапляючи у водойми, забруднювачі погіршують її якість.

 

Якість природної води – це сукупність фізичних, хімічних, біологічних і бактеріологічних показників, що зумовлюють придатність води для використання.

Порушення якості води виявляється:

 • у зміні її фізичних властивостей (прозорості, запаху, присмаку);
 •  хімічного складу (кислотності, кількості домішок, вмісту отруйних речовин);
 • у зменшенні вмісту кисню;
 • зміні кількості та видового складу мікроорганізмів;
 •  поява хвороботворних бактерій.

 

Які причини погіршення якості природних вод?

Природні води забруднюються внаслідок посилення впливу людини:

 • безсистемна господарська діяльність,
 • надмірне використання водних ресурсів,
 • замулення, забруднення та заростання річок,
 • недотримання режиму господарювання на прибережних захисних смугах,
 • забруднення промисловими та комунальними стічними водами.

 

Як оцінюється екологічний стан природних водойм?

Оцінювання якості природних вод здійснюють трьома способами:

 • фізико-хімічним,
 • бактеріологічним,
 • біологічним.

Метод оцінювання якості води за видовим складом і показниками кількісного розвитку видів-індикаторів і структури утворюваних ними угруповань називається біоіндикацією.

 

4. ОХОРОНА ВОДОЙМ

Охорона водойм – сукупність заходів, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню вод.

Основними заходами охорони водойм є:

 • правові (дотримання природоохоронних законів, нормування якості води, державний моніторинг вод);
 • організаційні (створення санітарних зон, прибережних захисних смуг);
 • економічні (технології очищення стічних вод, оборотного водопостачання);
 • соціальні (виховання бережливого ставлення до води, екологічна освіта).

 

Для ефективного, науково обґрунтованого використання вод та їх охорони від забруднення й засмічення в Україні прийнято низку державних документів:

 • «Водний кодекс України»,
 • Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

 

 

 

 

V. Узагальнення та систематизація знань

1. Самостійна робота з таблицею.

За допомогою таблиці визначте сутність та причини найпоширеніших екологічних проблем щодо гідросфери.

 

Екологічні проблеми гідросфери

Назва

Сутність

Причини

Дефіцит питної води

 

 

 

Цвітіння води

 

 

 

Евтрофікація водойм

 

 

 

Стічні води

 

 

 

Забруднення через розливи нафти

 

 

 

2. Біологія + Географія. Велика тихоокеанська сміттєва пляма

Це найбільше скупчення антропогенного сміття, розташоване у північній частині Тихого океану. На цій ділянці сконцентровано надзвичайно щільні масиви пластику, рибальських сіток, канатів та інших відходів, занесених течіями. За оцінками вчених, на цей час маса сміття становить понад 3,5 млн тонн, а площа плями - понад 1 млн км2. Чому з’явився цей «острів сміття»? Якої шкоди завдає ця пляма морським

екосистемам?

 

 

VІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати параграф – 49, підручника (Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл.закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський: Абетка,    2019. – 256 с. : іл.)

 

 1. Дати відповідь на запитання для самоконтролю ст. – 191

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Горбаньова Ольга Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
2 квітня 2020
Переглядів
3785
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку