Урок на тему: Електронна таблиця Microsoft Excel, її основні функції. Основні принципи роботи з електронними таблицями.

Про матеріал
Конспект розроблений для учнів 11 класу, або студентів 1 курсу. Мета: - Навчальна: вивчити призначення та основні функції табличного редактора, навчити вводити дані до таблиці, задавати типи даних - Розвивальна: сприяти всебічному розвитку особистості; розвивати практичні вміння та навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера; - Виховна: виховувати прагнення оволодіти сучасними методами роботи з інформацією з використанням комп’ютерної техніки, культуру користувача ПК
Перегляд файлу

 

Заняття 43-44

Тема: Електронна таблиця Microsoft Excel, її основні функції. Основні принципи роботи з електронними таблицями.

Мета:

 • Навчальна: вивчити призначення та основні функції табличного редактора, навчити вводити дані до таблиці, задавати типи даних
 • Розвивальна: сприяти всебічному розвитку особистості; розвивати практичні вміння та навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера;
 • Виховна: виховувати прагнення оволодіти сучасними методами роботи з інформацією з використанням комп’ютерної техніки, культуру користувача ПК.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Наскрізні змістові лінії:

 • Громадянська відповідальність (Формування здатності вести дискусію та відстоювати свою позицію щодо актуальних питань функціонування громадянського суспільства, пов’язаних зі сферою ІТ).
 • Здоров’я і безпека (Планування власного часу, діяльність і відпочинок з використанням інформаційних технологій. Уміння захищати себе і комп’ютерні пристрої від ІТ-загроз.

 

Методи і прийоми: словесні (пояснення, розповідь, бесіда), наочні (метод демонстрації, ілюстрації).

Здоров’язберігаючі технології: гімнастика для очей

Міжпредметна інтеграція: англійська мова, алгебра, природознавство, історія.

Ключові слова: тип, фон, колір, електронна таблиця.

Обладнання: мультимедійна дошка, презентація, малюнок зі схемою навколишнього середовища, опорний конспект.

Література:

Шестопалов, Є.А. Інформатика базовий курс [Текст] :  підруч. / Є. А. Шестопалов. –  Шепетівка : Аспект, 2004. – С. 60-69

Інтернет-ресурси

1. Інформація та інформаційні процеси [Електронний ресурс] // Все для уроку інформатики. –  Режим доступу:  http://ncpn.net.ua/elektronn-tablic.html . – Назва з екрана.

 

Хід уроку

 1. Організаційний етап

Організація студентів

Інструктаж з ТБ у комп’ютерному класі

 1. Перевірка домашнього завдання

Перевірка інформаційних буклетів студентів на тему «Мій коледж найкращий».

 1. Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Одним із найважливіших засобів опрацювання і зберігання інформації є таблиці. Вони можуть утворювати документ або бути його частиною.

Програми, які забезпечують автоматизацію процесу створення, опрацювання, корегування, зберігання і виведення на друк документів у формі таблиці або їх частин, надзвичайно корисні і потрібні, і ось такій програмі будуть присвячені уроки нашої теми.

 1. Сприймання і первинне усвідомлення нового матеріалу, осмислення зв’язків і відношень в об’єктах вивчення.

MicrosoftExcel обчислює будь-які табличні розрахунки: суми по стовпчиках і рядках, вираховує відсотки, середньоарифметичні величини, банківські відсотки; використовувати функції. Застосовувати форматування як у текстовому редакторі; працює з графічними об’єктами.

Електронна таблиця (ЕТ) – це програма, призначена для опрацювання даних, структурованих в таблицю.

Електронна таблиця – сукупність рядків та стовпців, стовпчики позначаються літерами латинського алфавіту, а рядки цифрами. Перетин рядка і стовпця називається коміркою. Кожна комірка має свою адресу, яка складається з літери стовпчика та цифри рядка (А5, В8, С3,…). Рядки: 1..65536, стовпці: А –IV (всього 256).

Інтерфейс програми:

Робоча книга – файл Excel (розширення .xls), який містить декілька робочих аркушів (за замовчуванням їх 3 аркуші)

Поле імені – відображає ім’я активної комірки

Рядок формул – введення формул та даних.

Курсор у програмі Excel має вигляд прямокутника, що має маркер заповнення.

Діапазон комірок – це прямокутник, що задається  адресою лівої верхньої та нижньої правої комірок. Наприклад блок В3:Е8 знаходиться на перетині вертикальної смуги В:Е і горизонтальної смуги 3:8, він містить 4*6=24 комірки.

Властивості комірок:

 • Тип та колір фону
 • Тип, розмір та колір шрифту
 • Тип, колір і місце проведення границі
 • Тип вирівнювання
 • Тип орієнтації тексту
 • Тип даних.

Форматування таблиць та комірок виконується через команду контекстного меню Формат комірок.

Введення даних в електронну таблицю

Дані в ЕТ бувають різних типів: число, текст, формула. Дані вводять у поточну клітинку або рядок формул. Щоб завершити введення натиснути клавішу Enter. Alt (лівий) + Enter – для введення декількох рядків у комірку.

Засоби автоматизації введення даних:

 •                    Для введення того самого значення в кілька клітинок одночасно необхідно виділити клітинки, у які необхідно ввести дані, ввести це значення й натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Enter.
 •                    Авто заповнення. Ввести у першу із запропонованих клітинок і в сусідню значення; виділити клітинки, що містить початкові значення; перетягти маркер заповнення через заповню вальні клітинки у необхідному напрямку.
 •                    Для створення арифметичної та геометричної прогресії необхідно ввести перше число прогресії, виділити діапазон, що заповнюється, і викликати команду меню Правка, Заповнити, Прогресія. У діалоговому вікні слід встановити необхідні перемикачі, визначити крок прогресії і, якщо є потреба, встановити її граничне значення й натиснути на кнопку ОК.
 •                    Створення користувацького списку авто заповнення необхідно вибрати команду меню Сервіс, Параметри і відкрити вкладку Списки. Вибрати Новий список у вікні Списки й ввести дані в поле  Елементи списку, починаючи з першого елемента. Після введення кожного запису слід натискати клавішу Enter, а після того як список буде введений повністю – на кнопку Додати.

Робота з аркушами:

 •                    Вилучення аркуша з робочої книги;
 •                    Додавання аркуша з робочої книги;
 •                    Зміна місця положення аркуша;
 •                    Перейменування, зміна кольору тексту та фону ярлика аркуша.
 •                    Операції над клітинками, рядками і стовпцями:
 •                    Вилучення, додавання, копіювання, переміщення.

Форматування електронних таблиць:

 1.                      Зміна висоти рядка (ширини стовпця) – треба клацнути по кожній межі заголовка рядка (стовпця) і перетягти його, утримуючи клавішу миші, до потрібної висоти (ширини).
 2.                      Зміна висоти (ширини) кількох рядків (стовпців) – треба одночасно виділити декілька заголовків рядків (стовпців) і перетягти межу до потрібної висоти (ширини).
 3.                      Щоб встановити задані значення висоти (ширини) рядка, необхідно виділити рядок, в меню Формат указати на пункт  Рядок (Стовпець) і вибрати команду Висота (Ширина).
 4.                      Об’єднання комірок – кнопка на панелі інструментів Форматування.
 5.                      Зміна кольору сітки та її типу.
 6.                      Зміна кольору комірки.

Команда контекстного меню Формат комірок має кілька вкладок: Шрифт, Границя, Захист, Вигляд, Число, Вирівнювання..

Формати даних у таблиці Excel

Вкладка Число команди контекстного меню Формат комірок задає формати подання даних у клітинці.

Загальний – відображення як текстових, так і числових значень. Відображає дані так само, як їх було введено у клітину.

Числовий – загальний спосіб відображення чисел. Включає цифри, символи для розподілу груп розрядів подання від’ємних чисел.

Грошовий/фінансовий – для відображення грошових величин.

Дата/час – відображення дати й часу у вибраному форматі.

Відсотковий – виведення чисел, які заздалегідь помноженні на 100, із символом відсотка.

Дробовий – введення дробових чисел.

Експоненціальний – виведення чисел в експоненціальному форматі.

Текстовий – послідовність букв, цифр, спеціальних символів.

Додатковий – нестандартні додаткові формати, наприклад номер телефону, поштовий індекс та ін.

Усі формати – відображення всіх наявних в Excel форматів.

 1. Застосування студентами знань в стандартних умовах з метою вироблення навичок (тренувальні вправи)

Інструктаж з ТБ за комп’ютером

Робота з інструктивною карткою.

1.Завантажте табличний редактор Excel.

2. Ввести в усі клітинки діапазону ВЗ:В7 чис­ло 100. Змінити значен­ня в клітинці В5 на 105.

Порядок дій

Для введення однакових  значень виділяємо клітинки ВЗ:В7.  Вво­димо  з  клавіатури число   100  і  натискаємо  комбінацію  клавіш CTRL + ENTER. Двічі клацаємо по клітинці В5 і змінюємо її вміст.

3. Ввести в рядок, почи­наючи з клітинки D2, арифметичну прогресію з першим елементом З, різницею 4 і граничним значенням 30.

Порядок дій

Вводимо у комірку D2 число 3 і виділяємо її. Вибираємо команду меню Правка, Заповнити, Прогресія... У діалоговому вікні Прогресія вказуємо розміщення — по рядкам,  крок — 4, тип — арифметичне і граничне значення — 30.

4. Ввести у комірку, почи­наючи з комірки СЗ, но­мери від 1 до 7 у стовпець.

Порядок дій

Вводимо у комірку СЗ число 1, у комірку С4 — число 2. Виді­ляємо комірки СЗ і С4, ставимо курсор на маркер автозаповнення і перетягуємо до комірки С9.

5. Ввести в діапазон комірок АЗ:А8 геометричну прогресію з першим еле­ментом 4 та знаменни­ком 3.

Порядок дій

Вводимо у комірку A3 число 4. Виділяємо діапазон комірок АЗ:А8. Вибираємо команду меню Правка, Заповнити, Прогресія... У діалогово­му вікні Прогресія указуємо розміщення — по стовбцям, крок — З, тип — геометрична.

6. Ввести, починаючи з комірки В2, униз список пір року, попередньо створивши прогресію користувача.

Порядок дій

Вибираємо команду меню Сервис, Параметри і відкриваємо вкладку Списки.

Вибираємо команду Новий список зі списку Списки та вводимо дані в поле Элементи списка, починаючи з першого елемента. Після вве­дення кожного запису натискаємо на клавішу ENTER. Після того як список буде введений повністю, натиснемо на кнопку Добавить. У клітинку В2 вводимо текст «Зима». Ставимо курсор миші на мар­кер автозаповнення і перетягуємо вниз до клітинки В5.

7. Ввести, починаючи з комірки А1, униз текстові рядки: «міс­це 1», «місце 2», «місце 2», «місце З».

Порядок дій

Вводимо у комірку А1 текст «місце 1». Ставимо курсор миші на маркер автозаповнювання і перетягуємо його вниз до комірки A3. Ставимо курсор миші на комірку A3 і за допомогою меню Встав­ка, Рядки вставляємо новий порожній рядок. За допомогою команди контекстного меню Обрати із списку... вибираємо текст «місце 2».

8. Ввести в стовпчик, по­чинаючи з комірки НІ, робочі дні січня 2021 року з 14.01.2021.

Порядок дій

Вводимо у комірку НІ дату 14.01.21. Виділяємо клітинку НЗ. Вибираємо меню Правка, Заповнити, Прогресія... У діалоговому вікні Прогресія зазначаємо розміщення — по стовпцям, крок — 1 (за за­мовчуванням), тип — дати, одиниці — рабочий день, максимальне значення — 31.01.21.

9. Створіть таблицю до зразка. Проведіть сортування прізвищ за алфавітом. Виділіть заголовки таблиці контрастними кольорами та змініть тип ліній сітки. П’ятірки виділити червоним кольором.

№ п/п

Прізвище та імя

ОКР

Екзамени

Заліки

Образотворче мист.

Метод.укр.мови

Практика

Іноземна мова

Метд.навч.укр.мови

Психологія

Зарубіжна літ.

ОПКМ

Історія Укріїни

Ураїнська літ.

Суч. Укр. мова

1

Попов В.О.

4

4

4

4

4

4

4

3

4

5

4

2

Іванов В.І.

3

4

5

4

4

4

4

3

3

4

4

3

Пацюк С.П.

4

3

4

3

3

3

5

3

3

4

3

 

10. Покажіть роботу вчителю.

Гімнастика для очей.

 1. Підсумок заняття та домашня завдання.

Інструктивна картка додається.

 •                    Які дані можна вводити до таблиці?
 •                    Які є формати даних?
 •                    Як можна змінити параметри таблиці (ширину, висоту стовпців, вирівнювання тощо)?

Домашнє завдання

Зарецька І.Т. та ін. Інформатика. Р.1. параграф 1-4.

Шестопалов Є.А. Інформатика. Ч 2. Ст. 60-69

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лозова Ніна Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
2 лютого 2021
Переглядів
824
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку