1 квітня о 15:00Вебінар: Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання

Урок на тему : Залізо: фізичні і хімічні властивості.

Про матеріал
Пропоную вашій увазі урок в 11 класі за новою програмою до підручника Попель П. 2019 р. В розробці конспекту використано посібник І.С.Підгаєцької "Хімія 11 клас". Вставлено посилання на відеоресурс Ютуб. Для етапу закріплення пропонується велика кількість завданннь для впровадження індивідуальної деференціації на уроці.
Перегляд файлу

11 клас                       Урок  № 42                           Дата ________

 

Тема : Залізо: фізичні і хімічні властивості.

Навчально-освітня мета: продовжити формувати вміння із застосування інформації про загальні властивості металів, застосовувати її при вивченні конкретного металічного елемента та його сполук.

Повторити положення Феруму  в Періодичній системі та особливості будови як елементу побічної групи. Продовжити  формувати уміння характеризувати  фізичні  і хімічні властивості речовин за допомогою хімічних реакцій.

Формувати життєві ,  полікультурні та математичні компетентності .

Обладнання: проектор , доступ до Інтернету.

Тип уроку: урок набуття нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Фронтальна бесіда

  • Де розташовані метали в періодичній системі?
  • Яку будову мають атоми металічних елементів?
  • Як змінюються металічні властивості по групах і періодах періодичної  системи?
  • Чому в хімічних реакціях метали лише відновники?
  • Як металічний зв’язок і будова металічної кристалічної ґратки вплинули на фізичні властивості металів?
  • Охарактеризуйте фізичні властивості металів.
  • Який принцип покладений в основу електрохімічного ряду напруг?
  • Що таке амфотерність..

ІІІ. Вивчення нового навчального матеріалу

1. Пошукова співбесіда (з елементами самоосвіти)

 

1. Характеристика Феруму за положенням у періодичній системі:

- розташований у ІV періоді, VІІІ групі, побічній підгрупі.

- Будова атома: порядковий номер 26, в атомі міститься 26 протонів, 26 електронів, 30 нейтронів.

Електрони розподілені на 4 енергетичних рівнях

Електронна формула атома — 1s22s22p63s23p63d64s2.

- Ступені окиснення Феруму та тип хімічного зв’язку:

проявляє ступінь окиснення +2,  +3 електрони проявляє валентність

Учні на підставі  стор 150

2. Фізичні властивості заліза:

 — сріблясто-блискучий метал, має високу пластичність, легко намагнічується і розмагнічується.

3.Поширення Феруму в природі: після Алюмінію — найпоширеніший.

стор 148

4. Найважливішими залізними рудами є

Fe3O  4 — магнітний залізняк;       FeS2 — пірит.

Fe2 O 3 — червоний залізняк;       Fe2O3*H 2 О — бурий залізняк; 

Мал.68 стор 149

 

Хімічні властивості заліза

 

І.  Пірофорністьздатність до самозаймання  на повітрі в подрібненому вигляді.

 

ІІ.  Взаємодія з простими речовинами — неметалами

- з галогенами  при нагріванні( валентність максимальна)

- з киснем ( окислюється  або згоряє – утворює залізну окалину)

https://www.youtube.com/watch?v=8CfN3NQfWK0

- з сіркою    https://www.youtube.com/watch?v=_aYk_ligrfU

 

мал. 70-71

стор 151

 

відео

Рівняння самостійно

- На повітрі легко окислюється в присутності вологи:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Сохраненное изображение 2020-2-11_12-2-48.442.jpg

 

ІІІ.. Взаємодія зі складними речовинами:

  1. Взаємодія з кислотами — розчиняється:

- в хлоридній   C:\Users\Admin\Desktop\Сохраненное изображение 2020-2-11_12-3-40.689.jpg

-  розведеній сульфатній кислоті: https://www.youtube.com/watch?v=LD5uopZaRck

 

 

 

Відео

 

0,31 сек

 2. Реагує з концентрованими кислотами :

https://www.youtube.com/watch?v=DoIdaMmmhlQ

 

Завдання ( по варіантах)до реакцій на стор 152 :

                               Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу

C:\Users\Admin\Desktop\Сохраненное изображение 2020-2-11_14-5-36.903.jpg

Відео

(рос.)

 

стор 152

 

Хімічні властивості сполук  Феруму :

( демонстрація таблиці за допомогою  проектора  з обговоренням)

C:\Users\Admin\Desktop\Сохраненное изображение 2020-2-11_12-4-16.442.jpg

ІV. Закріплення : ( вправи на вибір , з впровадженням  диференційованого підходу  у відповідності до рівня навчання учнів в класі ). Одночасна реалізація групової та індивідуальної роботи.

 

Вправа 195 Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

б)

Fe +AgNO3= Fe(NO3)2+ Ag↓

Fe3O4+ H2= 3FeO + H2O

Fe(OH)3+ 3PO4= ePO4+ 3H2O

Fe(NO3)3+NaOH = Fe(OH)3↓+NaNO3

в) 

Fe + 2FeCl3= 3FeCl2

Fe2O3+ CaO = Ca(FeO2)2

Fe(OH)2↓= FeO + H2O

FeS + 2HBr = FeBr2+ H2S↑

 

Вправа 201 Виведіть формулу оксиду Феруму, в якому масова частка металічного елемента становить 70%.

Відомо: w(Fe)=70%

Знайти:

 формулу FexOy-?

 

Розв'язування

w(O)=100%-w(Fe)=100%-70%=30%

У 100 г такої речовини маса атомів Феруму становить 70 г, атомів Оксигену — 30 г.

Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів): 

х : у= n(Fe)      m(Fe)       m(O)         70      30

           n(O)   = M(Fe)   :   M(O)   =   56  :  16  = 1,25:1,875

тоді 1,25 = 1, а 1,875/1,25=  1,0:1,5

Для того щоб у співвідношенні були найменші цілі числа, помножимо обидва числа на 2:

x : y=(1,0•2):(1,5•2)=2:3, отже, формула оксиду Fe2O3

Відповідь: Fe2O3

 

Вправа 202 Яку масу ферум (ІІІ) нітрату потрібно взяти для добування 8 г ферум (ІІІ) оксиду?

Відомо:

 m(Fe2O3)=8 г
Знайти:

m(Fe(NO3)3)-?

 

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

     x г             8 г

4Fe(NO3)3=2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

   968 г         320 г

M (Fe(NO3)3)=242 г/моль,  а маса 4 моль тога =968 г

M(Fe2O3)=160 г/моль, а маса 2 моль=320 г

х=m(Fe(NO3)3)= 8 г  968 г

                                  320 г    = 24,2 г

Відповідь: 24,2 г

 

 Вправа 203 Визначте кількість молекул води у формулі солі FeCl2•nH2O, якщо масова частка води у сполуці становить 36,2%.

Відомо:

 FeCl2•nH2O, w(H2O)=36,2% або 0,362

Знайти: n-?

 

Розв'язування:

M(FeCl2)=127 г/моль,

M(H2O)=18 г/моль

Масова частка води в кристалогідраті обчислюється за формулою

w(H2O)=            n•M(H2O)          

               (M(FeCl2)+n•M(H2O)

Підставимо значення у формулу, отримаємо рівняння, яке розв'язуємо.

0,362=18n : (127+18n), звідси

0,362•(127+18n)=18n

45,974+6,516n=18n

18n-6,516n=45,974

11,484n=45,974

n=4, формула кристалогідрату FeCl2•4H2O

Відповідь: n=4

 

Вправа 204 Який об’єм водню виділиться за нормальних умов, якщо до 1,12 г заліза додати 18 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 10%?

Відомо:

m(Fe)=1,12 г,

m(розчину)=18 г,

w(HCl)=10%, або 0,1
Знайти: V(H2)-?

 

Розв'язування

1. m(HCl)=w(HCl)•m(розчину)=0,1•18 г=1,8 г

 

2. M(HCl)=36,5 г/моль,

 M(Fe)=56 г/моль

n(HCl)=m(HCl):M(HCl)=1,8 г:36,5 г/моль=0,049 моль

n(Fe)=m(Fe):M(Fe)=1,12 г:56 г/моль=0,02 моль

 

3. Запишемо рівняння реакції:    Fe      +    2HCl = FeCl2 + H2

За рівнянням реакції                  1 моль       2 моль

                                                    0,02 моль   0,04 моль.

За умовою кислоти є 0,049 моль= кислоту взято в надлишку, тому розрахунки будемо проводити за даними  Fe.

За рівнянням реакції

n(Fe): n(H2)=1:1, тому

n(H2)=n(Fe)=0,02 моль

4. V(H2)=n(H2)•VM = 0,02 моль•22,4 л/моль= 0,448 л

Відповідь: 0,448 л

 

Вправа 205 У розчин купрум (ІІ) сульфату занурили залізну пластинку масою 28 г. Через деякий час маса пластинки збільшилась до 30 г. Обчисліть масу міді, яка виділилась на пластинці. Зважте на те, що утворюваний метал із пластинки не осипається.

Відомо:

m1 пластинки(Fe)=28 г,

m2 пластинки(Fe,Сu)=30 г

Знайти: m(Cu)-?

 

Розв'язування

Нехай х г - маса заліза, що утворилося після реакції. Тоді в реакцію вступило залізо масою (28 - х) г, а утворилася мідь масою (30 - х) г, бо залізна пластинка збільшилася за рахунок здатності заліза вступати в реакцію з витісненням міді, що осідає на ній.  

Запишемо рівняння реакції:

(28 - х) г                                 (30 - х) г

    Fe    +  CuSO4  =  FeSO4  +  Cu↓

  56 г                                           64 г
M(Fe)=56 г/моль, =56 г

M(Cu)=64 г/моль,=64 г

(28-х):56=(30-х):64, за властивістю пропорції

(28-х)•64=(30-х)•56

1792-64х=1680-56х

64х-56х =1792-1680

8х=112

х=112:8

х=14 г    

m(Cu)=30 - 14=16 г

Відповідь: 16 г міді виділилося на пластинці

 

 

 VІ. Домашнє завдання:

 читати параграф №25 ,

 вправа письмово №196 або №197 (б) – на вибір

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
11 лютого
Переглядів
579
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку