26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Урок "Підсумковий урок в 5 класі"

Про матеріал

Розробка урока в п'ятому класі дає можливість в ігровій формі повторити матеріал п'ятого класу. навчити працювати командою, що розвиває дружні стосунки.

Перегляд файлу

Тема: Підсумковий урок в 5 класі.

Мета: формувати в учнів міцні навички застосування законів додавання, множення натуральних чисел; уміння обчислювати значення виразів, що містять дії першого, другого ступеня та дужки; удосконалювати навички усних обчислень; розвивати логічне мислення, вміння порівнювати, аналізувати і робити висновки;

Тип уроку:комбінований, перевірка знань, умінь і навичок.

Хід уроку:

1.Організаційний момент.

2.Актуалізація опорних знань учнів.

Вчитель. На протязі багатьох уроків ми з вами розглядали дії з натуральними числами, вивчили закони додавання, множення, правила ділення. Зараз ми пригадаємо ці закони, а для цього проведемо  перевірку теоретичних знань та усну розминку.( Шість учнів класу отримують тестові завдання по 8 питань в електронному вигляді, а решта працює разом з вчителем біля інтерактивної дошки, на якій записані вправи.)

Варіант 1.

 1. Як називаються компоненти при додаванні?

А

Б

В

Г

доданок, доданок, сума

доданок, від’ємник, сума

доданок, від’ємник, добуток

доданок, доданок, різниця

 1. Переставний закон додавання записується так:

А

Б

В

С

 1. Яка з рівностей правильна?

А

Б

В

Г

(

 1. Яка з рівностей є правильною?

А

В

В

Г

 1. Як  називаються компоненти при відніманні

А

Б

В

Г

від’ємник, сума зменшуване,

 

зменшуване, від’ємник, різниця

зменшуване, доданок, сума

зменшуване, від’ємник, сума

 

 1. Сполучний закон додавання записується так:

А

Б

В

Г

 1. Яка з рівностей правильна?

А

Б

В

Г

 1. Яка з рівностей правильна?

А

Б

В

Г

Варіант 2.

 1. Буквеним виразом називається

А

Б

В

Г

запис, в якому використовують лише букви та числа

запис, в якому використовують букви, числа, зна-ки арифметичних дій

запис, в якому використовують букви, числа, зна-ки арифметичних дій і дужки

запис, в якому використовують, числа, знаки арифметичних дій і дужки

 1. Відняти від одного числа друге означає

А

Б

В

Г

знайти таке третє число, яке є різни-цею першого та другого

знайти таке третє число, яке є до-бутком першого та другого

знайти таке третє число, яке в сумі з другим дає перше

знайти таке третє число, яке дорів-нює одному з них

 1. Помножити число a на натуральне число означає

А

Б

В

Г

знайти добуток однакових чисел, кожен з яких дорів-нює a

знайти добуток однакових додан-ків, кожен з яких дорівнює a

знайти суму чисел a та

записати більше з чисел

 1. Компоненти дії множення

А

Б

В

Г

доданок, доданок, сума

зменшуване,від’єм-ник, різниця

ділене, дільник, частка

множник, множ-ник, добуток

 1. Сполучний закон множення записується так

А

Б

В

Г

 1. Яка рівність є неправильною?

А

Б

В

Г

 1. Переставний закон множення читається так

А

Б

В

Г

якщо один з множ-ників дорівнює ну-лю, то добуток дорівнює нулю

від перестановки множників добу-ток не змінюється

від порядку гру-пування множ-ників добуток не змінюється

Якщо один з множників дорів-нює одиниці, то добуток дорівнює іншому множнику

 1. Розподільний закон множення відносно додавання записується так

А

Б

В

Г

Варіант 3.

 1. Як називаються компоненти при дії ділення

А

Б

В

Г

доданок, доданок, сума

зменшуване, від’ємник, різниця

ділене, дільник, частка

множник, множ-ник, добуток

 1. Яка рівність є неправильною?

А

Б

В

Г

, якщо не дорівнює

 1. Як знайти ділене при діленні з остачею?

А

Б

В

Г

дільник помножити на неповну частку і відняти остачу

потрібно неповну остачу помножи-ти на дільник і додати остачу

дільник помножи-ти на неповну частку і додати остачу

дільник помножи-ти на остачу і додати неповну остачу

 1. Як називаються числа при діленні з остачею?

А

Б

В

Г

ділене, неповний дільник,частка,остача

ділене, дільник, добуток, остача

ділене, дільник, неповна част-ка, остача

ділене, дільник, неповна частка, сума

 1. Вказати висловлювання яке є неправильним

А

Б

В

Г

не можна довільно опускати дужки або вносити їх у вираз

обчислюючи зна-чення числового виразу, треба до-тримуватись по-рядку виконання дій

для знаходження значення число-вого виразу необ-хідно визначити послідовність дій, тобто скласти алгоритм

у виразах що міс-тять дії додаван-ня, віднімання, множення та ді-лення першими виконують дії першого ступеня

 1. Рівнянням називається

А

Б

В

Г

запис, в якому ви-користовують два числа, або два чис-лових вирази, або числовий вираз і число, сполучене знаком рівності

рівність що містить невідоме, значення якого треба знайти

запис, в якому використовують лише букви та числа

рівність що містить лише числа

 1. Яке висловлення є неправильним?

А

Б

В

Г

для знаходження невідомого змен-шуваного треба до різниці додати від’ємник

для знаходження невідомого діль-ника треба ділене поділити на частку

для знаходження невідомого від’ємника до зменшуваного до-дати різницю

для знаходження невідомого множ-ника треба добу-ток поділити на відомий множник

 1. Розв’язати рівняння означає

А

Б

В

Г

знайти хоч один корінь

знайти всі його корені

знайти всі його корені або встано-вити, що рівняння не має жодного кореня

перевірити чи є число 0 коренем рівняння

 

Вчитель: Знайдіть добуток чисел і вкажіть закон яким ви скористалися. (Завдання на дошці)

12∙3∙0∙125∙4= ? ( 0 )

4∙15∙10∙25=? (15000 переставний і сполучний закони, множення на 10, 100)

18∙32+32∙72+10∙32=? ( (72+18+10)∙32=3200, розподільний закон)

41∙123-41∙23=? ( 41∙100=4100,розподільний закон )

8∙11∙41∙125=? (451000  переставний закон множення, множення на 11, 1000)

0:(125+324-16)=? (0)

Вчитель:Сформулюйте:а) переставний закон додавання;

б) переставний закон множення

в) сполучний закон додавання у буквеному вигляді

г) сполучний закон множення

д) додавання 0, множення на 0

е) множення на 1

є) порядок виконання дій

(Учні здають тести. Якщо тести виконувались на комп’ютері, оголошуються результати.)

3.Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вчитель:Урок наш сьогодні проведемо у вигляді подорожі в казку «Снігова королева», ми разом з Гердою будемо подорожувати, долати незгоди. Домо-вились? Отож, розпочинаємо.

Жили-були Кай і Герда. Вони дружили, разом вирощували квіти. Але одного зимового дня Снігова Королева забрала Кая, кинула в очі і серце хлоп-чику льодяні сніжинки. Вона заморозила Кая так, що він забув про свою сес-тричку Герду. Довго Герда сумувала за Каєм і вирішила йти на розшуки. Да-вайте ми їй у цьому допоможемо.

Спочатку Герда побігла до річки запитати, чи не знає вона Кая. Річка відповіла: «Спочатку дай відповідь на запитання задачі №421.» (Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова Математика 5 клас)

Учні читають задачу №421, в зошитах та на дошці записують коротку умову.

Пропонують свої варіанти розв’язку.

Задача. Першого дня туристи подолали 15 км запланованого шляху, другого дня – у 3 рази більше. ніж першого. А третього дня – у 2 рази більше, ніж першого та другого дня разом. Яку відстань подолали туристи за три дні?

1день – 15 км

2 день – ? км, у 3 рази більше,ніж першого

3 день – ? у 2 рази більше, ніж першого та другого дня разом

Відстань за 3 дні - ?

Розв’язання:

1) 153 =45 (км) –шлях за другий день.

2) 15+45 =60 (км ) – шлях за два дні разом.

3) 602=120 (км) –шлях за третій день.

4) 60+120=180 (км) – відстань, яку подолали туристи за три дні.

Відповідь: 180 км.

Вчитель: Ви правильно розв’язали задачу. Тепер Герда може мандрувати далі. Герда сіла в човен і поплила до володінь старої чаклунки. Це була добра бабуся, якій було сумно і одиноко. Бабусі дуже сподобалась дівчинка. Вона вирішила зачаклувати Герду, розчісуючи ЇЇ волосся. А щоб зняти чари, Герді необхідно нагадати назву квітки, яку вона вирощувала разом з Каєм.

Вчитель (До дошки йдуть 7 учнів, кожен ряд виконує по одному рівнянню і знаходить свою відповідь, а потім у відповідність  записує свою букву до таблиці.

р

у

я

м

т

н

к

д

о

а

15

18

37

56

388

4

43

407

39

60

 

 1. 435+x=823     ( x=388)
 2. 10x+13=163    ( x=15 )
 3. 2x-46=32         (x=39 )
 4. (x-2):5=7          ( x=37 )
 5. 10-16:x=6         (x=4   )
 6. n:37=11            (n=407)
 7. 160-2y=40        (y=60  )

388

15

39

37

4

407

60

т

р

о

я

н

д

а

 

Вчитель: Герда згадала про Кая і втекла від бабусі. Бігла вона довго, стомилась, сіла перепочити. Невдовзі до неї прилетів старий  чорний Ворон. Герда запита-ла, чи не знає він де Кай. Ворон відповів: «Кар-кар, напевно знаю, але скажу, якщо ти знаєш правила множення та ділення на розрядну одиницю». А ми з вами, діти, будемо контролювати. Якщо відповідь вірна двічі плескаємо в долоні, якщо ні – мовчимо.

До дошки виходять два учні і дають відповіді на питання, учні оцінюють правильно чи ні.

Завдання: 1) 2∙10=20;   2) 100∙13=1300;     3) 124∙100=12400;                             4) 5∙1000=5000;              5) 200:100=2;                            6) 320:10=32;                                                        7) 14200:10=1420;              8) 1000000:1000=1000

Вчитель: Ворон привів Герду до принца і принцеси. Герда була в розпачі. Виявилось, що принц - не Кай. Дівчинка їм розповіла свою історію і попросила у них карету, щоб вирушити далі у пошуках Кая. Принц і принцеса погодились, але за умови, що Герда дасть вірну відповідь і спростить вірно вирази самостійно. (Учні виконують самостійно - 3 хв.)

Завдання:Спростити вираз.  1.а+3а+5а=?;

2. 7х+12х-8х=?; 3. 9а-а-5а=? ;

4. 9а-а-5=? ; 5. 4х+2х+3=?;

Вчитель: Час закінчився. Які  значення ви одержали ?

Вчитель: Герда вирушила далі. Довго їхала вона в кареті, та по дорозі в лісі її схопили розбійники, забрали в Герди теплий одяг, карету,оленів, а маленька розбійниця, яка була дуже жорстокою, взяла у полон Герду. Розповідь Герди, її доброта й турбота про Кая розчулили маленьку розбійницю і вона вирішила відпустити Герду, але за умови, що дівчинка визначить площу лісу, в якому живуть розбійники і знайде його третю частину. Ліс має форму прямокутника.

Вчитель: Самостійно записати коротку умову і в зошитах по діях виконати всі розрахунки. Перший учень, який розв’яже задачу виходить до дошки.

Задача:Ширина ділянки лісу 17 км, довжина в 3 рази більша. Яка третя частина ділянки лісу?

Розв’язання: Ширина  – 17 км,

довжина – ? (км) - в 3 рази більша за ширину,

Площа  третьої частини лісу -? (кв. км)

1)17∙3=51 (км) – довжина ділянки.

2) 17∙51=867 (кв. км) площа ділянки лісу.

3)867:3=289(кв. км ) – площа третьої частини лісу.

Відповідь: 289 кв.км.

Вчитель: Північний олень відвіз Герду до бабусі Лапланки, яка сказала: «Моя товаришка Фінка знає, де Кай, але я тобі покажу до неї дорогу, якщо ти скажеш скільки риби у Фінки, якщо в мене 63 кг, а в неї в 11 раз більше»

Учні: 63∙11=693 (кг)

Вчитель: Фінка вказала дорогу до замку Снігової королеви. Герда не йшла, а бігла, щоб швидше побачити братика. Дівчинка побачила Кая, кинулась до нього. Кай сидів нерухомо. В його очах і серці були льодові сніжинки. Роз-топити ці сніжинки можна, розв’язавши завдання.

 

1

х

 

 

1

6

 

 

х

3

 

 

2

3

 

 

х

8

 

 

4

8

 

2

х

 

 

3

2

 

 

3

6

х

 

3

6

8

 

 

 

 

 

Вчитель: Герда пригорнула до себе Кая. Її сльозинки впали йому на руку. Прокинувся Кай від холодного сну, впізнав сестричку і був здивований від того, що Герда плаче. Герда розповіла Каю все, що сталося з ними за це, час. які пригоди трапились з нею. Та все вже позаду. Веселі братик і сестричка повер-нулися додому.

4.Підсумок уроку.

5.Домашнє завдання: № 557, №649, №663 р.3,4. (Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова Математика 5 клас)


 

docx
Додано
7 серпня 2018
Переглядів
196
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку