10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок з фізики у 8 класі - "Джерела електричного струму"

Про матеріал

Конспект уроку на тему "Джерела електричного струму"
Тип уроку: комбінований.
Пояснювальна записка до уроку: дана тема розглядається у 8-му класі при вивченні розділу фізики "Електричні явища. Електричний струм".
Мета: ознайомити учнів із принципом роботи різних джерел електричного струму (гальванічних елементів, акумуляторів, блоків живлення); продовжити формувати уявлення про електричний струм, про умови його виникнення та вимірювання; показати на дослідах і довести на прикладах існування електричного струму та способи конструювання джерел струму. Розкрити причинно-наслідкові зв'язки при поясненні прикладів і дослідів на основі знань про електричний заряд, електричний струм та електричне поле. Продовжувати формування інтерес до історії розвитку науки фізики.
За програмою рівня стандарту зміст уроку буде спрямовано на розвиток в учнів ключових та предметних компетентностей.

Перегляд файлу

 

 

 

Урок з фізики для 8-го класу на тему:

 

 

"Джерела електричного струму"

(конструювання хімічного джерела струму)

collage1.jpg

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала:

вчитель фізики

СЗШ №45

Подільського району м. Києва

Сергійчук Вікторія Валеріївна

 

 


Київ - 2018

 

Тема уроку:

  "Джерела електричного струму"

Тип уроку: комбінований.

Пояснювальна записка до уроку: дана тема розглядається у 8-му класі при вивченні розділу фізики "Електричні явища. Електричний струм".

Мета: ознайомити учнів із принципом роботи різних джерел електричного струму (гальванічних елементів, акумуляторів, блоків живлення); продовжити формувати  уявлення про електричний струм, про умови його виникнення та вимірювання; показати на дослідах і довести на прикладах існування електричного струму та способи конструювання джерел струму. Розкрити причинно-наслідкові зв’язки при поясненні прикладів і дослідів на основі знань про електричний заряд, електричний струм та електричне поле. Продовжувати формування інтерес до історії розвитку науки фізики.

За програмою рівня стандарту зміст уроку буде спрямовано на розвиток в учнів наступних компетентностей:

№п/п

Назва

Уміння, ставлення учнів та навчальні ресурси:

 

Ключові компетентності:

1.

Математична

- застосовування математичних методів для опису, дослідження фізичних явищ і процесів, розв’язування фізичних задач, опрацювання та оцінювання результатів експерименту.

2.

Природнича

- вміння пояснювати природні явища і технологічні процеси;

- використання знань з фізики для вирішення завдань, пов'язаних із реальними об'єктами природи і техніки;

- здатність, за допомогою фізичних методів самостійно чи в групі досліджувати природу;

- відповідальність  за ощадне використання природних ресурсів;

- готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля;

- оцінка значення фізики та технологій для формування цілісної наукової картини світу, сталого розвитку.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, конструкторські завдання.

3.

Інформаційно-цифрова

- уміння використовувати сучасні пристрої для опрацювання, збереження, передачі та представлення інформації;

- використання сучасних цифрових технологій і пристроїв для вивчення фізичних явищ, для обробки результатів експериментів, моделювання фізичних явищ і процесів;

- ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з інформацією, сучасною цифровою технікою.

4.

Ініціативність і підприємливість

- уміння застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними й енергетичними ресурсами;

- прогнозувати вплив фізики на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;

- оцінювати можливість застосування набутих знань з фізики в майбутній професійній діяльності, для ефективного вирішення повсякденних проблем;

- оцінювати власні здібності щодо вибору майбутньої професії, пов’язаною з фізикою чи технікою;

- економно й ефективно використовувати сучасну техніку, матеріальні ресурси;

- ціннісне ставлення до фізичних знань, результатів власної праці та праці інших людей.

5.

Обізнаність і самовираження

- використання знань з фізик під час реалізації власних творчих ідей;

- усвідомлення гармонійної взаємодії людини і природи.

 

Предметні компетентності:

(суть розкривається в наскрізних змістових лініях)

1) уміння планувати, підготувати, спостерігати експеримент;

2) уміння вимірювати фізичні величини та обробляти результати експерименту;

3)уміння інтерпретувати результати експерименту.

1

"Екологічна безпека та сталий розвиток"

-    використовувати знання, отриманні на уроках фізики, для вирішення проблем довкілля;

-   визначати причинно-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва, життєдіяльності людини на довкілля;

-   бути готовим брати участь у природоохоронних заходах, грамотній утилізації побутових відходів.

2

"Громадянська відповідальність"

-  працювати в команді, приймати виважені рішення, що сприятимуть вирішенню науково-технологічних, економічних, соціальних чи інших проблем сучасного суспільства.

3

"Здоров’я і безпека"

 •          застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших;
 •          дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру;
 •          оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини і безпеки суспільства та довкілля.

4

"Підприємливість та фінансова грамотність"

-  застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, конструкторської й винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними та енергетичними ресурсами.

 

Обладнання:

джерела електричного струму (гальванічні елементи, акумулятор, електрофорна машина, блоки живлення), штатив резистор, з'єднувальні провідники, низьковольтні та світлодіодні лампи, мультиметр, "природні джерела струму" (картопля, лимон, яблуко), мідні та оцинковані цвяхи і пластинки, електронний годинник, оцет, ватні диски, ножиці, монети по 10 копійок (10 шт.), металева фольга, невеликий ніж, скотч; комп’ютерна підтримка уроку: презентація, віртуальні досліди.

Структура уроку:

Зміст уроку

Час, хв

Прийоми і методи

І. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань. Постановка навчальної проблеми.

5

Фронтальна бесіда; демонстрація.

II. Організація вивчення матеріалу.

30

Розповідь вчителя, бесіда; демонстрація дослідів (виконання експериментальних завдань); спостереження й аналіз, виділення головного; записи на дошці і у зошитах. Конструювання найпростіших джерел електричного струму.

III. Закріплення нового матеріалу. Рефлексія.

5

Питання класу. Розв'язування якісних задач.  Бесіда.

IV. Домашнє завдання. Підведення підсумків уроку.

5

Коментар учителя; записи в зошитах та в щоденниках.

 

Хід уроку:

І. Організаційний етап.

Привітання. Перевірка присутності учнів.

Актуалізація опорних знань.

Необхідно актуалізувати знання, отримані учнями на попередніх уроках фізики, а саме: "Електричне поле", "Електричний струм та його дії".

 Слово вчителя.

"Вивчаючи електризацію тіл, ми бачили, що електричний заряд можна передавати за допомогою провідника від одного тіла до іншого. Пригадайте досліди з ебонітовою паличкою і папірцями (султанчиками) чи двома електрометрами, з'єднаними провідною паличкою. Спершу пригадаємо основні поняття".

Фронтальна бесіда з демонстрацією елементів електричного кола.

Питання класу

 • Як називають напрямлений рух заряджених частинок? (Електричний струм.)
 • Які частинки забезпечують перенесення електричного заряду в металевих провідниках? (Вільні електрони, негативно заряджені частинки.)
 • Що обрали за напрям струму і чому? (Умовно обрали рух позитивно заряджених частинок, якби вони могли рухатися).
 • Які дії електричного струму ви знаєте? (Світлова, хімічна, теплова, магнітна.)
 • З яких основних елементів складається електричне коло? (Джерело струму, споживачі струму, з'єднувальні провідники та ключ.)
 • Назвіть умови існування електричного струму в металевому провіднику? (Це наявність вільних носіїв заряду, замкнене електричне коло та існування електричного поля в провідниках, з яких складається електричне коло.)

Постановка навчальної проблеми.

Слово вчителя.

"Саме в тому, щоб постійно створювати електричне поле, і полягає призначення джерела струму".

II. Організація вивчення нового матеріалу. 

Пояснення вчителя із записами в зошити (можна використати слайди презентації, записи на дошці та малюнки).

Отже, ще раз проаналізуємо основні поняття з попередніх уроків.

 Електричний струм - це впорядкований рух заряджених частинок під впливом електричного поля. Такими частинками можуть бути: у провідниках - електрони, в електролітах - катіони і аніони, в напівпровідниках - електрони і дірки, в газах - позитивні іони та електрони.

Зрозуміло, що будь-який електротехнічний пристрій працюватиме тільки тоді, коли виконані умови існування електричного струму. За створення електричного поля "відповідають" джерела струму.

У джерелах струму електричне поле створюється і підтримується завдяки розділенню різнойменних електричних зарядів. В результаті на одному полюсі джерела накопичуються позитивні частинки, а на другому - негативні. Між полюсами виникає електричне поле, під дією якого, вільні частинки починають рухатися.

Однак розділити різнойменні заряди не так просто, адже між ними існують сили притягання. Для розділення різнойменних зарядів, а отже, для створення електричного поля необхідно виконати роботу. І виконати її можна за рахунок механічної, хімічної, теплової та інших видів енергії.

Записи в зошити:

Джерела електричного струму - пристрої, що перетворюють різні види енергії на електричну енергію.

Види джерел електричного струму:

 1. Фізичні - електрофорна машина, турбогенератори електростанцій,  фото - і термоелементи.
 2. Хімічні - гальванічні елементи й акумулятори.

 

Демонстрація. Послідовне перетворення механічної енергії в електричну та в світлову.

Увага! Досліди з електрофорною машиною проводить виключно вчитель!

 

Мета: показати спосіб перетворення механічної енергії в електричну і світлову.

Обладнання: електрофорна машина, з'єднувальні провідники, лампа, штатив.

 

Стисла теорія: якщо різнойменно заряджені кондуктори електрофорної машини з'єднати з електричною лампою, у лампі виникне електричний струм. Лампа світитиметься, поки обертаються диски машини.

 

Хід експерименту

Завдання експерименту.

1. Закріпити лампу в лапці штатива.

2.Під'єднати з'єднувальні провідники до лампи та до кондукторів електрофорної машини.

3. Обертати ручку електрофорної машини.

 

Гіпотеза досягнення результату

 На простому досліді можна легко показати учням як перетворюється один вид енергії в інший.

 

Запитання класу в ході експерименту.

1.Що відбувається в процесі обертання ручки?

2. Який вид енергії перетворюється в електричну?

3. Чому лампочка засвітилася?

4. Де в побуті ви могли відтворити дане явище самостійно?

5. У який ще вид енергії частково перетвориться електрична енергія?

 

Орієнтовані дії дитини

Експеримент проводиться в  шкільних умовах. Дитина, спостерігаючи за ходом досліду, зможе легко засвоїти спостережуване явище.

 

Висновок експерименту

Пояснення явища.

Під час обертання ручки електрофорної машини відбувається обертання її дисків. Внаслідок електризації (скла та металевих щіточок), утворюються два роди електричного заряду, які накопичуються в конденсаторах та передаються через кондуктори провідникам, котрі в свою чергу "несуть" струм до лампочки. В лампочці відбувається перетворення електричної енергії у світлову.

 

Розповідь вчителя із супроводом електронної презентації

 

Джерела струму, у яких розділення зарядів спричинено хімічними реакціями, називають гальванічними елементами - на честь італійського вченого Л.Гальвані, який відкрив електричні явища при м'язових скороченнях.

У хімічних джерелах струму відбуваються хімічні реакції між електродами, зробленими з різних металів, і розчином солей. Унаслідок того, що різні метали по-різному вступають у ці реакції, і відбувається розділення зарядів на полюсах джерела. Таким чином, під час роботи гальванічних елементів на електричну енергію перетворюється деяка частина внутрішньої енергії.

Історичні факти

"Про роль жаб в історії електрики"

Наприкінці 18-го століття італійський лікар і анатом Л.Гальвані помітив, що під час проскакування іскри в електричній машині мускули препарованої жаби скорочуються, якщо до них у цей час доторкнутися металевим скальпелем. Але одного разу він виявив, що мускули скорочуються й без "зовнішньої" електрики! Підвісивши препарованих жаб на мідні гаки, Гальвані помітив, що їхні ніжки скорочуються, коли вони торкаються залізних ґраток. Учений вирішив, що він відкрив новий вид електрики, і навіть назвав його "тваринною електрикою".

 

Однак, співвітчизник Гальвані, фізик А.Вольта, запідозрив, що жаб'ячі лапки, які скорочуються, є тільки приладом, який реєструє електричний струм, а джерелом струму є два різні метали, що вступають у хімічні реакції з рідинами у тканинах препарованої жаби.

 

Аби перевірити це припущення, Вольта провів експеримент над собою. Він взяв в рот дві монети з різних речовин (одну під язик, а другу поклав зверху на язик) та з'єднав їх тоненьким дротом. Через деякий час вчений відчув у роті кислуватий присмак, який є своєрідним сигналом того, що через м'які тканини проходить електричний струм. Даний дослід підштовхнув його до створення пристрою, який ми зараз знаємо під назвою гальванічний елемент або вольтів стовп.

Записи в зошити

  Схематично елемент вольтового стовпа виглядав так:

 

Анод  (Cu)                                    +

 

 

 

 

                                                                                Електроліт (H2SO4)

                                                                                (тканина, змочена в розчині кислоти)

                                                                                                      

                                                                                           

Катод (Zn)

                                                -

 

У 1803 році фізик В.Петров створив найпотужніший у світі вольтів стовп, складений із 4200 мідних і цинкових кружечків. За допомогою якої він зробив надзвичайно яскраве джерело світла - електричну дугу.

 

З часом гальванічні елементи стають непридатними до роботи, і їх не можна використати вдруге. А от акумулятори можна використовувати багаторазово.

Акумулятори також складаються з двох електродів, поміщених в електроліт. Свинцеві акумулятори використовують в автомобілях. В них один електрод виготовлений зі свинцю, а інший - із плюмбум діоксиду; електролітом слугує водний розчин сульфатної кислоти. Усередині акумулятора відбуваються хімічні реакції, у результаті яких електрод зі свинцю набуває негативного заряду, а з плюмбуму - позитивного. При цьому сульфатна кислота перетворюватиметься на воду. Коли концентрація сульфатної кислоти зменшиться до певного граничного значення, акумулятор розрядиться. Однак, його можна знову зарядити. Під час заряджання акумулятора хімічні реакції ідуть у зворотному напрямку і концентрація сульфатної кислоти відновлюється.

Крім свинцевих (кислотних) акумуляторів широко використовують феронікелеві (лужні), кадмієво-нікелеві та інші види.

І гальванічні елементи і акумулятори зазвичай об'єднують і одержують відповідні батареї. Мобільні телефони містять літійіонну акумуляторну батарею.

Демонстрація різних видів сучасних батарейок та акумуляторів (можна використати електронну презентацію для наочності і пояснення будови батарейки).

Питання класу

 • Розгляньте на слайді презентації будову мангово-цинкової батарейки. Яка речовина є анодом? Яка катодом?
 • Подумайте, які переваги і недоліки мають різні види хімічних джерел живлення?
 • Чи небезпечні речовини, які використовуються для виготовлення таких пристроїв?
 • Куди можна подіти відпрацьовані хімічні джерела електричного струму?

Робота в групах (в залежності від кількості присутніх учнів в класі, слід поділити їх на невеликі групи (по 4-6 осіб в кожній)).

Фронтальний експеримент. "Створюємо гальванічний елемент!"

Рекомендації до проведення досліду:

1) дослід доцільніше проводити в групах, кожна з яких повинна мати необхідний набір матеріалів;

2) інструкції по виготовленню гальванічних елементів необхідно роздрукувати для кожної групи;

3) в ході виконання завдань учні в групах мають разом проаналізувати послідовність виконання завдань та зробити усні і письмові висновки зі спостережень;

4) слідкувати за дотриманням правил техніки безпеки під час проведення дослідів.

 

Картки із завданнями для груп:

Застереження: роботу з ножем у завданнях виконує лише вчитель!

 

Картка №1.

 

"Фруктова батарейка"

 

Необхідні матеріали

Хід роботи

1. Лимон (яблуко) 2-3 шт.

2. Оцинковані та мідні гвинти (цвяхи, монети) - 6 шт.

3. Тоненькі сполучні провідники та затискачі -3 шт.

4. Мультиметр.

5. Низьковольтний світлодіод (LED) не вище 1,6 вольта і 1 мА .

6. Невеликий ніж.

1. Помніть лимони. Для цього покатайте їх по столу до тих пір, поки вони не стануть м'якими. Це роблять для того, щоб всередині з'явився сік.

2. Вкрутіть в лимони оцинкований гвинт (цвях) приблизно на третину його довжини. За допомогою ножа обережно виріжте в лимоні невелику смугу - на 1/3 його довжини.

3. Вставте в щілину лимона мідну монету таким чином, щоб половина її залишилася зовні.

Якщо монета стара і блякла, попередньо відполіруйте її наждачним папером.

4. Повторіть попередні дії з другим (за необхідності із третім) лимоном. Приєднайте провідники до гвинтів, а затискачі до монет. Потім з'єднайте лимони таким чином, щоб гвинт першого лимона підключався до монети другого і т.д.

5. Підключіть дроти до монети з першого лимона і гвинта з останнього.

6. Позначте знаком"+" першу монету, і знаком "-" - останній гвинт. Даний вид з'єднання називається послідовним.

7. За допомогою мультиметра (в режимі роботи вольтметра) визначте напругу в колі. Зазвичай вона становить приблизно 2,5-3 В.

8. Підключіть до лимонної батареї світлодіод, перевіривши спершу його полярність. Невелика напруга і маленький струм можуть запалити діод.

 

DSC01282.jpg

Спостереження:

1.Чи засвітився світлодіод?


 

2. Скільки лимонів (яблук) ви використали в досліді для досягнення мети?


 

3. Яку напругу ви отримали в результаті експерименту?4. Подумайте, Як можна продовжити термін роботи такої батарейки?Зробіть загальний висновок:

 

 

 

Картка №2

 

"Картопляний годинник" або "Фруктовий годинник"

 

Необхідні матеріали

Хід роботи

1. Електронний годинник - 1 шт.

2. Цинкові пластини - 2 шт.

3. Мідні пластини - 2 шт.

4. Сполучні дроти - 3 шт.

5. Світлодіод.

6. Мультиметр.

7. Картопля  (або яблука середнього розміру) - 2 шт.

 

1. Підключити чорний (негативний) дріт електронного годинника до однієї з цинкових пластинок, акуратно вставивши кінчик дроту в отвір у пластинці. Закріпити дріт, скрутивши його.

2. Підключити червоний (позитивний) дріт електронного годинника до мідної пластинки.

3. З'єднайте пластинки, які залишились дротом.

4. З'єднайте усі частини схеми, вставте мідні і цинкові пластинки у 2 картоплини.

5. Налаштуйте роботу електронного годинника.

6. За допомогою мультиметра перевірте, яке значення напруги можна отримати в даному досліді.

 

DSC01263.jpgDSC01252.jpg

 

Спостереження:

1.Чи працює годинник?


 

2. Поміркуйте, чи можна в досліді використати інші овочі або фрукти?


 

3. Яку напругу ви отримали в результаті експерименту?4. Подумайте, Як можна продовжити термін роботи такої батарейки?
Зробіть загальний висновок:


 

 

 

Картка №3

 

"Картопляна батарейка"

 

Необхідні матеріали

Хід роботи

1. Картопля - 3-4 шт.

(в залежності від її розмірів).

2. Оцинковані цвяхи - 10 шт.

3. Мідні цвяхи - 10 шт.

4. Сполучні дроти - 6 шт.

5. Мультиметр.

6. Світлодіод.

7. Невеликий ніж.

 

1. Обережно розріжте кожну картоплину на 4 частини.

2. В ножний шматочок вставте по два цвяхи з різних речовин (один мідний, другий оцинкований).

3. Прикріпіть до кожного цвяха сполучні провідники.

4. З'єднайте четвертинки картоплі послідовно так, щоб провідник сполучав на одній четвертинці мідний цвях, з оцинкованим на другій.

5. За допомогою мультиметра (в режимі роботи вольтметра) визначте напругу в колі. Зазвичай вона становить приблизно 2,5-4 В.

6. Підключіть до картопляної батарейки світлодіод, перевіривши спершу його полярність. Невелика напруга і маленький струм можуть запалити діод.

 

 

DSC01257.jpg

Спостереження:

1.Чи засвітився світлодіод?


 

2. Поміркуйте, чи можна в досліді використати інші овочі або фрукти?


 

3. Яку напругу ви отримали в результаті експерименту?4. Подумайте, Як можна продовжити термін роботи такої батарейки?
Зробіть загальний висновок:


 

 

 

Картка №4

 

"Вольтів стовп"

 

Необхідні матеріали

Хід роботи

1. Світлодіод.

2. Ножиці.

3. Алюмінієва фольга.

4. Ватні диски.

5. Оцет.

6. Посудина для оцту.

7. 10 копійок - 10 шт.

8. Скотч.

9. Мультиметр.

 

 

 1. Виріж з алюмінієвої фольги й ватних дисків кружечки за розміром монет.
 2. Намочи ватні диски в оцті й відклади їх.

Увага! Кружечки мають бути вологими, але не мокрими, тому що може виникнути коротке замикання!

 1. Склади "сендвіч" у такому порядку: алюмінієва фольга      вата      монета      алюмінієва фольга

      вата      монета ...

 1. Приєднай дріт до "ніжок" світлодіода.
 2. Приклади один дріт світлодіода до монети (верх "сендвіча"), а інший - до алюмінієвої фольги (низ - "сендвіча").
 3. Надійно притисни дроти й закріпи їх скотчем.
 4. За допомогою мультиметра (в режимі роботи вольтметра) визначте напругу в колі. Зазвичай вона становить приблизно 1-2,5 В.

 

collage.jpg

Спостереження:

1.Чи засвітився світлодіод?


 

2. Перевір чи буде світитись світлодіод, якщо твій "сендвіч" буде починатись з монети, а закінчуватися фольгою?


 

3. Яку напругу ви отримали в результаті експерименту?4. Подумайте, Як можна продовжити термін роботи такої батарейки?
Зробіть загальний висновок:


 

 

III. Закріплення нового матеріалу. Рефлексія.

Звітування учнями результатів власних експериментів. Зачитування відповідей з карток.

Питання класу

 • Що нового ви дізналися під час уроку?
 • Які навички і уміння ви отримали під час уроку?
 • Які завдання були найцікавішими?
 • Які були труднощі? Як їх подолали?
 • Як можна виготовити гальванічний елемент?
 • Що вийде, якщо з'єднати багато лимонів разом? Діод став світитися яскравіше?
 • Скільки світлодіодів можна запалити за допомогою таких батарейок?
 • Що станеться з металевими цвяхами та монетами, якщо їх не виймати з фруктів (овочі) довгий час?

Продемонструвати учням розібраний "вольтів стовп", котрий був створений за день до проведення уроку, вказати на результат окислення металу. І порівняти стан використаних монет у досліді та нових.

DSC01300п.jpg

 • Чим небезпечні гальванічні елементи для навколишнього середовища?
 • Запропонуйте варіант утилізації використаних гальванічних елементів.
 • Чи сподобався вам урок?

IV. Домашнє завдання.

      Бар'яхтар В.Г., Божинова Ф.Я. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвітніх    навч. закладів.  Прочитати: §25.  Повторити: §24.

     Підготувати повідомлення на тему: "Екологічні проблеми використання хімічних джерел електричного струму".

Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

Література

     1.    Бар'яхтар В.Г., Божинова Ф.Я. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвітніх                           навч. закладів - Х.: Ранок, 2016. - 240 ст.

2.  Божинова Ф.Я., Кірюхін М.М. Фізика, 9 клас.: підручник – Х.: Ранок, 2010.- ст. 36-40.

3.  Генденштейн Л.Е., Гельфгат І.М. Фізика: підручник, 9 кл. – Х:Гімназія, 2009. – ст. 47-51.

4.   Сафіуліна К.Р., Колієнко А.Г., Шевченко О.М., Шеліманова О.В. Збірник додаткових матеріалів для проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з питань енергозбереження - К.: Інститут місцевого розвитку, 2015. - ст. 77-80.

Матеріали до уроку

 1.   Наукова гра: "Картопляний годинник". Виробник: Україна, ТОВ  "РАНОК-КРЕАТИВ".

     2.     Ресурси Інтернет:

"Фізика. Джерела електричного струму":    https://youtu.be/QFAAUTQbPqw

"Електричний струм. Джерела струму":

https://youtu.be/7PIh2EUchvE

3.       Електронна презентація: 9 кл. Видавництво "РАНОК". 

          Урок № T71628U.

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Дегтяренко Євгенія Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
До уроку
§ 25. Джерела електричного струму
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
5325
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку