Урок з теми "Повторення та узагальнення розділу "Механічна робота та енергія""

Про матеріал

Даний урок містить різні форми та методи роботи, а також багато інтерактивних вправ та завдань,відповіді на які учні самостійно фіксують в картці оцінювання, потім підраховують свій бал та переводять його в оцінку.

Даний урок дозволяє активізувати пізнавальну діяльність учнів, розвивати їх логічне мислення, пам'ять, формувати здібності приймати швидкі розумні рішення та підвищувати інтерес до вивчення фізики.

Перегляд файлу

Урок в 7 класі з теми: «Повторення та узагальнення розділу

 «Механічна робота та енергія»

Епіграф : Найвищим благом є знання:

                 Його не відібрати,

                 Воно неоціненне,     

                 Воно ніколи не зникне.

Давньоіндійський афоризм.

Мета уроку:

навчальна – узагальнити і повторити матеріал розділу;

розвиваюча – розвивати логічне мислення, пам’ять, уважність, активність, комунікативні вміння та навички, самостійність, уміння швидко приймати рішення;

виховна – виховувати інтерес до предмета, відповідальність за доручену справу.

Обладнання:

 • Картки оцінювання навчальних досягнень; інтерактивна дошка.

Учитель: На сьогоднішньому уроці ми узагальнимо знання з вивченого розділу.

(В зошитах запишіть тему уроку)

Нагадую, що працювати ми будемо з картками оцінювання, які ви заповнюєте самостійно.

 

Картка оцінювання

 

Прізвище учня __________________________________________________

Клас __________________

 

Види навчальної діяльності учнів

Загальна кількість балів

Оцінка

Домашнє завдання

Інтерактивні вправи

Визначення, закони, формули

Самостійна робота

Тести

Розв’язання задач

Доповнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість балів

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Які ж основні поняття, величини та фізичні процеси ми вивчили, нам допоможуть пригадати два  відеосюжети  (1. Потенціальна енергія деформованої пружини;

2. Сила тертя та кінетична енергія)

(Перегляд 2 хвилини) 

 

Оцінювання: за кожну правильну відповідь – 2 бали                                                  

 1. Про яку основну фізичну величину йдеться в цих відеосюжетах?   (Енергія)
 2. Коли говорять, що тіло має енергію?   (Коли тіло виконує роботу)
 3. Яка енергія називається потенціальною?

(Енергія, що зумовлена взаємодією тіл  або частин одного тіла)

 1. Яка енергія називається кінетичною?  (Енергія, що зумовлена рухом тіла)
 2. Яка енергія називається повною механічною силою? (Енергія, яка рівна сумі потенціальної і кінетичної енергії тіла)
 3. Закон збереження повної механічної енергії.

(В системі тіл, які взаємодіють лише силами пружності і тяжіння повна механічна енергія не змінюється).

Закон справджується при умові відсутності тертя, бо якщо тертя є, то

повна механічна енергія з часом зменшується, тобто перетворюється в інші види енергії (нагрівання тіл).

 1. Прості механізми використовуються для полегшення праці людини.

Зверніть увагу на сторінку 236 малюнок 36.6-клин не тільки дає виграш в силі, але і змінює напрямок діючої сили.

Який ще простий механізм використовують для зміни напрямку діючої сили? (Нерухомий блок)

 1. «Золоте правило» механіки.  (В скільки разів простий механізм дає виграш в силі, в стільки разів він дає програш у відстані).
 2. Яка фізична величина називається ККД? Формула ККД?  (ККД – фізична величина, яка характеризує механізм в дорівнює відношенню корисної роботи до повної роботи. ККД зазвичай виражається у %;  

ККД= · 100%)

 

 

І. Перевірка домашнього завдання (сторінка 242 підручника   «Фізика-7» Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., 2015 рік)

Оцінювання:  Якщо задача розв’язана вірно - 2 бали, якщо помилка – 1 бал.

За пояснення ще 2 бали

 

          №6

          h =12м                 А=mgh

          m = 8 кг                     А= 8 кг·12 м·10 Н/кг=960Дж

          А=?

Відповідь: Щоб витягти відро з водою з колодязя, треба виконати роботу 960 Дж.

№7

             t = 4хв = 240с       N= ; 

            А = 12кДж =

                    12000 Дж N= = 50 Вт

           N=?         

Відповідь: потужність двигуна 50 Вт.

 

 №8   

  Р = 24·103Н А=Р·h;

  А = 360·103Дж h=;    h==15м.

  h =?

  Відповідь: вантаж було піднято на висоту 15м.

 

№9

              N = 100 Вт N = ; 

             А = 2·103 Дж t = ; t = = 20с

             t =?                       

Відповідь: двигун виконає роботу за 20 с.

 

№10 

     ʋ = 18 км/год = = 5м/с                 N = Fon· ʋ; N= = = F·V; F = Fon

      N = 150 · 103 Вт 

Fоn = ?           Fon= ; Fon = = 30 Н

Відповідь: сила опору води 30 Н.

ІІ. Інтерактивна вправа на екрані інтерактивної дошки «Вилучи зайве»

(2 бали)

Завдання: Знайти закономірність і виключити зайве слово із запропонованих

1 ) Блок, клин, гвинт, математичний маятник (математичний маятник, бо решта – прості механізми)

2) ККД; Ек; важіль, Еп (важіль, бо решта – фізичні величини)

3) Важіль, похила площина, нерухомий блок, клин (нерухомий блок, бо решта дають вигране в силі)

4) Плече, сила, нога, потужність ( нога, бо решта – фізичні величини).

Архімед, Джоуль, Мечников, Ньютон (Мечников, решта фізики)

5) кВт х год, Дж, Вт х с, метр ( метр, бо решта  – одиниці роботи)

6) Потенціальна, затрачена, повна, механічна (потенціальна, решта – робота).

ІІІ. Інтерактивна вправа «Встановіть відповідність»

1 варіант

А.Встановіть відповідність   «Перетворення енергії –

                                           фізичний процес»

1.  М’яч котиться підлогою спортивної зали зі сталою швидкістю;

2.  Літак розганяється по злітній смузі;

3.  Тятиву лука розтягують;

4.  Камінь падає вниз.

 

А.  Потенціальна енергія тіла  зменшується, а кінетична  збільшується;

Б.  Кінетична енергія тіла збільшується, а потенціальна рівна нулю;

В.  Потенціальна енергія тіла рівна нулю, а кінетична не змінюється;

Г.  Кінетична енергія тіла рівна  нулю;

Д.  Потенціальна енергія тіла  збільшується.

 

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

    В. Встановіть відповідність   «Назва закону або формули –

         математичний вираз»

1.  Формула ККД механізмів;

2.  Формула потенціальної енергії тіла, піднятого над Землею;

3. Формула кінетичної енергії тіла;

4. Формула потенціальної енергії пружнодеформованого тіла.

 

                    А.

                    Б.

В.    η =

Г.     mgh

Д.

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

2варіант

С. Встановіть відповідність   «Назва закону або формули –

          математичний вираз»

 

1. Формула механічної роботи;

2. Формула потенціальної енергії тіла, піднятого над Землею;

3. Формула закону збереження повної механічної енергії;

4. Формула потужності.

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

D. Встановіть відповідність   «Перетворення енергії –

          фізичний процес»

1. Перетворення кінетичної енергії тіла в потенціальну;

2. Кінетична енергія тіла не змінюється, потенціальна рівна нулю;

3. Повна механічна енергія тіла рівна нулю;

4. Перетворення потенціальної енергії в кінетичну.

 

А.  Куля котиться по землі зі  сталою швидкістю;

Б.  Камінь падає з гори;

В.  Тіло рухається вгору;

Г.  Мяч  лежить на підлозі;

Д.  Тіло нагрівають.

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Вчитель надає учням роздатковий матеріал - завдання на встановлення відповідності, які виконуються в зошитах. За кожну правильну відповідь –

1 бал. Час виконання 35 хв.

ІV. Взаємоперевірка вправи «Встановіть відповідність»

 

Після виконання завдання на екрані з’являються правильні відповіді, учні міняються зошитами із сусідом,  проводять взаємоперевірку та виставляють бали в картку оцінювання сусіда.

V. Розв’язування задачі ЗНО 2009, № 2 ( на екрані)   

 

Задача: Брусок тягнуть угору похилою площиною. Рух бруска є рівномірним. Визначте ККД цієї площини, якщо  її довжина 0,5 м, а висота – 0,2 м. Результати зважування брусків подано на фото, яке розміщено праворуч, g = 10м/с2.  (працює учень високого рівня знань)

 

Дано:

= const

l=0,5 м

h=0,2 м

g=10м/с2

m=100 г = 0,1 кг

Fтяги = 0,5 Н

η =

Aкор= mgh

Aкор= Fтягиl

Aкор= 60 кДж

η =

[η] = = = %

η- ?

η = = = = 80 %

 

Відповідь: ККД  площини η =80 %

VІ) Інтерактивна  гра  «Ромашка».(За кожну правильну відповідь - 4 бали). (Завдання – на екрані інтерактивної дошки: учень відкриває будь-яку пелюстку ромашки, зявляється питання)

 1. Якщо штовхнути шайбу по льоду, то вона, проковзавши деяку відстань, під дією Fтер зупиниться. Додатню чи від’ємну роботу виконує Fтер? (Сила тертя виконує від’ємну роботу)
 2. Перший раз хлопчик піднявся на свій поверх сходами, а другий – ліфтом. Чи однаковою є потужність хлопчика і ліфта? (Потужність ліфта більша).
 3. Тенісна кулька падає на стіл і відскочивши від нього, піднімається на початкову висоту. Які перетворення механічної енергії кульки при цьому відбуваються?   ( En – Eк – En)
 4. Чи зміниться потенціальна енергія плота, що пливе по річці? (Так)

5.  Чи змінюється кінетична енергія автомобіля, коли він стоїть біля будинку.  

     (Ні)

6. Пружинний пістолет заряджений кулькою і стріляє угору. Які перетворення 

енергії відбуваються при цьому? ( Еn стиснутої пружини перетворюється в      Ек кульки)

 

VІІ) Домашнє завдання:  сторінка 243 № 16 підручника «Фізика-7» Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., 2015 рік)

 

Вчитель: Порахуйте свої бали і поділіть їх на 2 = оцінка учня

VІІІ) Інтерактивна вправа «Коло ідей».

Вчитель: Підведемо підсумки «Коло ідей»

 1. Сьогодні на уроці ми дізналися … повторили …
 2. Мені сподобалось …
 3. Не сподобалось …
 4. Найкраще відповідали… Оцінки.

 

Вчитель: Дякую за урок!

(Якщо залишається час, можна розгадати кросворд)

 

                                                     Кросворд

 1. Твердження, яке формулюється після теоретичного та експериментального дослідження.                            ЗАКОН
 2. Записав свій постулат

І заявив без паніки

Правило оце для нас

Як назвав в механіці?              ЗОЛОТЕ

 1. Фізична величина, що характеризує здатність тіл виконувати роботу.               

                                                            ЕНЕРГІЯ

 1. Вчений Архімед казав і довів на ділі: «Якщо відстань програєш – виграєш у…. СИЛІ.
 2. Ім’я творця універсальної парової машини Ватта. ДЖЕЙМС     
 3. Фізична величина, характеризує швидкість виконання роботи. ПОТУЖНІСТЬ
 4. Як називається зміна довжини тіла, що має пружні властивості. ДЕФОРМАЦІЯ

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яке слово зашифровано?  

(Відповідь: КОРИСНА)

 

Список використаних джерел:


1.  Атаманчук П.С., Кух А.М. Оптимізація управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів з фізики на основі використання персональних ЕОМ //Збірник наукових праць КПДПІ. Серія фізико-математична: КПДПІ, 1995 – Вип. 2 – с. 264–269.

 

2. Бабинюк О. Технології, методики навчання і виховання [Електронний ресурс] / Бабинюк Олександра. Режимдоступу: http://www.ippo.if.ua/index.php/2012-10-23-11-51-07/82-uncategorised/735...


3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – с. 218

 

4. Закон збереження енергії [Електронний ресурс]. -  Режим доступу :

https://www.youtube.com/watch?v=V-g8S4eI_gc (Дата звернення  06.03.2018)

 

5. ЗНО онлайн 2017 року з фізики [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://zno.osvita.ua/physics/252/   (Дата звернення   06.03.2018)

 

6. Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з фізики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.parta.com.ua/ext_testing/answer/2009/physics_2009_answer/ (Дата звернення   06.03.2018)

 

7. Національна доктрина розвитку освіти на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kharkivosvita.net.ua/files/Rozv_osviti.pdf

 

8. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні теорії навчання / О.І. Пометун,

Л.В. Пироженко. – К., 2004 – с.192

 

9.  Соловйова О.Ю. Використання комп’ютерних технологій в курсі фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2009, №3,  – с. 20

 

 

 

 


 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
Розділ 4. Механічна робота та енергія
Додано
4 листопада 2018
Переглядів
229
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку