7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Узагальнюючий урок - вистава

Про матеріал
Мета : Виховати у здобувачів освіти любов до природи, до лікарських рослин. Прививати бережливе ставлення до навколишнього середовища.
Перегляд файлу

            Семидубський аграрний         i .ЗОШ I-II ступенЈв

вчитель початковщх waaciB лана Т.».

вјдбувасться на  флора сидить на трон;.

Танцюючи 3'являе•тьс54 110Biwpy:w).

Пов(труля (cniB*€)

Мрига, В природЈ рогте грав так багато

[10Tpi6H0 лише знам 'ix,

Для чого й чого приймати хоролево Флоро, ау нас

Флора. Ма вулицю прийшла весна,

А ти сумуе,и чом хлолчина? Хлопчик„ Моя мама захвпрћла, Занедужа„ла, злягла.

Дуже хворенька вона.

А ви хто такЈ

Як матусю врягувати,

флора Я — королева BCix трав k“BiTiB, На хвиллну задумайся.

що T06i в1домо про наших барвистих — жителЈ наших клумб, лук?

       л.хгп•.глх.                   идо ссрсд ЦИА           трап.                                           цд,лпл.џ,

Флора, я допоможу T06i краще fx, пдоб ще б[льше шанунати. сприяти бережлиному ставленню до ник, а ще з(днайти л(ки     тзоеТ матус\,

С!.еммднј ти подорс,ж до зелено; аптеки царя Зв;робоя, а от твоТм буде моя гломплниця. подруга  Л зараз я вас зализлаю. до в аягецЈ царя 3Bip060;, мене чекають iH[Mi справи, бувайте.

(Флора зника€, лишаегься  i Хлопчик).  А як лебе звати?

Хлопчик„ Михасиком ЗВУТЬ.

        cy,ayii i не                   !

усгЛхнись, 60 на тебе чекас дуже         подорож, а матус; твоГй ми обоз'язково доломожемо„

А щоб ми була не засумували нас розважатиме kBiTka-Ba•ri3HbtL0, яка час часу лрил'татимс до нас, То що, подорожуемо? Хлопчик, Полорожуемо.

маи ““про.,иеок”

[Лон'лръля. Коли земля пробудилася   зимового сну, в    можна побачити картину: н[би кла1лтики блакитного весняного неба впали землЕО CVtHikY1'b серед голого вјття     дерев j часарник(в. 1110 це за квјтхд ти знаеш? Послухай запам'ягай. Ця — первонесняний

Я — перша квЕтка весна

вјдвар ти лиш приймай, колп чи бронхп,  лолјпшу апетит.

ВЈзьми, Михасику, й мене, можливо, допомгже мамл це.

Хлопчик: У1якую. дякую„ Як ти багато цјказогс розповјла,

Михасику.  Наг чекас ще один красене, — барв'нок, втомилася, налјталася i до вас завјтала„ Доки наш: герог подорожують, я спробую вас развеселити. Давайте пограгмо у гру. Спочатку ми роздјлимось на    команди,  Ti      де оспјвуються .ллкарськ[ трави. кюти, куц. дерева,  команпа“         в niri калнна”. “ Чегвона         * •уогнобринн\”. ' ясна, вербиченько”

Г команда: ”ГЈри долинЈ кущ калини”, ”Ой, та м'ята , дика м'ята”, ”Пригадаю я тобЈ золошхи cmti”, '4 Eap13inxy, барвјнку”Кнјтка-ви•тјвниця Молодц(! Я ()ачу, адо ни xupouji спЈваки„ А гсь i нашћ героТ Тож не будемо зава;катя.

                             11сдавно к.це           ме•слидл,

Ще в зибалхах не станув снЈг,

А вже барв'нку листя стелиться

Зеленим килимом до н(г, я т:Јд сн(гом пјд кригоео

Всео зиму зелень 36epiraB,  влерше cvpiHYBc; з

Весняпим сонием теллом,

Пон'трч•ля : Варв\нку, ми радо BiTa€M0 тебе. А скажи, ти ма€ш влагтивпстј? У налого Михасика мама хвора    шукдс для нет чар-з'лля, Барн(нок Так, У  мене часто вживають. П'ють при авјтамтгзј, та зубному бппдт Я хогисниЙ при '(1J1iTi, прининяю силкн1+17 ,  :tixyeo легенЈ теж врятую. Я корисний, чи не так? мен\, хлопча.

  „Хлопчик: Так. корисний, корисний„ Ти           дуже багато хвороб.

БарвЈнок: Вјзьг,”,',. хлолча Ј мо'т•х к(лька г(лочок. Мож.ливо воня стануть тоб( корисн'.

рулс. '.цс ди дари Скоро вже су [нкп, буде хвилюватися„

Пов(труля: А перед тим. як заз(тати до аптеки царя Звјробоя зуи#немось дикою трояндою, Без гроянди не обЛ1деться жсден весняний букет, Оск бачиш, нона росте на YU1icci i прикрашас  рожевим 11В[том.

Ззучить вальс, Д\ти танцюють„

Троянда: Я троянда дика, а звусь :мипшина- Мене часто застосовують у медицин( при хворобах кишечника. печћнки. шлунка, при туберкульозж при

хвороб\ нирокг В(двар з мого кореня РОЗЧИНЯЕ ВСЈЛЯКЈ камен(, Застосовузојлэ мене й проти маляр(?.

Хлопчик: Дозволь зћрвати i тво'[х к(лька у весняняй букс]. [103iTpyxe. поглянь кого це веде цариця Флора?

  Поз(т• пуля: А це. Михасику, сам цар 3Bip06iIt. Його назинають л(карем       99

  ЗдФд5!.Й: Радий           я в'тати

В аптецЈ ЗвЈробоя, слјд вам знати —

Тут живу я не один.

Маю я

(Виходять трави — пом\чники царя Звђзобоя)

Окраса клумб, kophcHi ми буваемо, теж приймаемось:

При чиряках, вуграх, nopi3ax

Визпдим ми i ластовиняя

Нас дуже любить 2 клас

На kJjyyt6i cie нас щораз„

 Лјкарська ромашка; А я ромашка л(кдрська

Зовуть мене рум•янок Дуже н;ке я полюбляю 1<ухЈтнуу ма.зяток.

                                             Я               душка 'iM i хвороби

Мийте линко мною зи i будете красиз(,

Мене 2 клас

Я „п\куго весь пей клас„

Четвертокласник(в зся клумба запахом чаруе,

                        Там у            на клумГБ                пануе,

Лимонна м'ята, чи мелјса

Звуть мене yci

                  Я k3iTka           кажуть в слјд

Я маточник{в

Лјкую нерви. серце, б(ль,

Зубний голгвний я прилиняю 6irtb,

3Bip06iPi„ ЗавЈтайте на гостину,

                  До                  родина,

                       Вас 3ycrpiHe              сад

,11iki3 дуже гарних ряд,

   який г дуже лом;чним. гаме     i буде yapii3H0?0 наличкою для твосђ' матусј.

   Квјтка.нитјвниця. А ваг           гостј я чаглрошуго на хвилинку по гри

' Вгт\знай". Перед зами по З склянки чаю, ви          з(дгадаллз, чат з якого  ми притотузали-

Я „ проЛсковий цв(т Я пережив ЗИМОВЈ сни  янов роливсь на св;т

Я вфю: люблять мене Як BecHv золоту лна•оть, зима „ми не Коли н розцвјту.

Хлопчик. А чому тебе називають лжарським?

горла, „легень, а ще мене вживають при безсонн;, бронх:тј, парлнгјт(,

                 Якшо млявий ти i          порошок з              прийми.

 В(зьми Михасику M0ix         можливо, вони допоможуть видужати тво'1Т: матмщ„ Хлопчик.         лякую.

Та naM'51Hl%-ap0J1ic0k-kBiTka занесена в “Червону Вона на меж( знпкнення, тож обер(гай й. А зараз на нас чекае квик-а скромнпсп краси. Ф(алка. Ти знаеш 1110 це за kBiTka?-Hi, а па галявнн\ з'влнггься Фђалка.)

            Я- ФКзлка запашна хв\тха               й добра, Я зовс(м невеличка,

UIiclA*l,

Як            приходить весна, кв(туе в ,aicax,

Дар), А

,Ткус

ФТочка чарјвна

ФЈалочка запашна

Дарус людям св:й

ЛЈ1,-уг    рЈзяих Ф'алочка чар'вна фја.лочка запашна Дарус ЛЮДЯМ 14Bi“I

               J1ikYU          рјзни.\ 6iLl,

(Заходя АА, тихенько

                                                       «кто          лав тпбђ житгяТ

Ф\алка. Як опов(дуе сх:дна легенда, я виникла i3 вдячних сл(з Адама, коли Архангел Газри\л лрин(с йому на 0CTPiB Цейлон рад:сну зв:стку про те, Господь простив йому    З того часу мене римляни ззажалк, як цллющу траву.

трахеобрпнхјтах, нирочки коли болять

навесн(

                      Сняться сво\'           гни

Кульбабј сняться - золотЈ,

А про:тску — лиш г-олуб±,

Флора, Весною прокидаються

Трави там туг  раду игними зграйками

Для 3Cix нони цв(туть,

Хлопчик, Ростуть [ кв'тнуть

Для людей, нам життя


Й здоров“я поверта„ Телер я добре знаю я з;лназоск  я чаем напою,

Тах '[Ti здоров'н поверну.

А чай той нс простий.

13 трав вјн запашний,

Г1(гня

ГЗ природ“ рос [с ] рао 04' и [ о  вм(ють вони людей л(кузати, лиш знати й

   Для чого    чол•о прийматј' 'l'x „

А ми благагм ycix ваг — ложал(йте

Даремно в кошикя пучками нас не трали :гля людей — де 'fx здоров'я llo•rpi6H0 взяти нас ycix пЈд

Пов(тру.лн, ll (е свято не кбнмаггься

                     В ]йснях,             '-pi

Ма трагиз 6v лем стани•ти

На рад±сть вс[й

Сунтй

          Наука                       медицина

рекомендуе вживатиягоди суницЈ [сти 1x при хворобах

(нирок, каменях нирок, при

захворюваннях

Напар 50 г, На 1 л. Води          вживають для очищення         kPOBi        при висипах,         нрищах,    хворобах

пе•йнки,

 

3Bip06iii

Люли називан.угь йод) 'травою

(iiia 99 хвороб”,

3Bip06ii, як  ЈншЈ рослини, вживають i сам ло c06i* i в cYMilIjax 3 'ншими рослинами.

При хворобах печ(нки i при жовчних    камен ях     зм\шуготь: звЈробою - 40 г„ споришу - 30 г.,

, цмину  40 г. Всю цю CYMil]J

                             10 хз, Сум;гм вјдц\джують,      застосозують       як заварку до чаю. П'ютъ зранку герячий чай,

 

Народна медицина рекомендуг зживати мелјсу при ;кјночих хворобах, зв•язаних з хворобами матки. через що вона називаспэся

*маточником „

Нагар, приблизно 20 на кип'ятку, п'ють при встх видах нервових захворювань, при неврозЈ шлунка.

pdf
Додав(-ла)
Лічна Тетяна
Пов’язані теми
Природознавство, Сценарії
НУШ
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
236
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку