Виховний захід для учнів 8-9 класів з фізики

Про матеріал
У формі змагань розвинути творчий потенціал учнів. Навчити їх самостійно мислити і спілкуватися між собою. Закріпити знання здобуті на уроках фізики. Розвинути розуміння багатогранності проявів фізичних явищ у природі.
Перегляд файлу

Позакласний захід з фізики 8-9 класи.

 

Тема: Змагання КВК (клубу винахідливих і кмітливих).

Мета: У формі змагань розвинути творчий потенціал учнів. Навчити їх самостійно мислити і спілкуватися  між собою. Закріпити знання здобуті на уроках фізики. Розвинути розуміння багатогранності проявів фізичних явищ у природі.

Обладнання та наочні матеріали: мультимедійна дошка, презентація із завданнями.

Вступ.

При вивченні фізики учні освоюють знання з різних фізичних явищ. Тому доцільно провести серед них пізнавально-розважальне змагання „КВК”. У формі змагань учні значно краще засвоюють пройдений матеріал. Проведення таких змагань полегшить подальше вивчення фізики учнями. Поданий нище сценарій може зазнавати змін в залежності від рівня творчого підходу учнів до проведення змагань.

 

Сценарій позакласного заходу.

 

І. Вихід команд.

Команда «Молекули» виходить під супровід пісні А. Кравчука «Я нічий». За допомогою пантоміми демонструє будову твердих тіл, рідин і газів. Вихід команди є одночасно першим питанням розминки.

Команда  «Архімедики» виходить з піснею:

Нас ніщо не зможе зупинити,

Кличуть вдаль незвідані світи.

     Всі ми хочемо відкриття зробити.

                                       Щось своє в науці віднайти.

II. Розминка.

Команди під­готували по три запитання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Бали за­писують на дошці.

Запитання команди «Моле­кули»

1. Звучить пісня І. Білик «Одинока». З погляду фізики цю пісню та пісню А. Крав­чука «Я нічий» можна назва­ти аріями певних фізичних тіл. Яких саме?

Відповідь: молекул і атомів.

2. «Розшифруйте» панто­міму, яку ми демонстрували під час виходу.

3. Чи може сила тертя бу­ти більшою, ніж вага тіла?

Відповідь: може. Наприк­лад, сила тертя спокою, що діє на затиснуту в лещатах де­таль, більша за її вагу.

Запитання команди «Архімедики»

1. Учень переносить порт­фель, на якому прикріплено папірець з написом «З кг», рівномірно і прямолінійно. Чи виконує він при цьому роботу? Відповідь: ні.

 

2. На столі лежать один на одному 10 однакових підруч­ників. Що легше: змістити п'ять верхніх підручників чи витягти четвертий зверху?

Відповідь: змістити п'ять верхніх, бо при цьому треба подолати лише силу тертя між п'ятим і шостим підручника­ми. В другому випадку треба подолати силу тертя між тре­тім і четвертим, п'ятим і чет­вертим підручниками.

3. Два учні тягнуть мотуз­ку в різні боки. Один учень перетягує другого через рис­ку, проведену на підлозі. Чи однакова механічна робота сил, прикладених до мотузки?

Відповідь: так.

 

III. Конкурс «Допоможи роз­зяві».

 На дошці, поділеній на дві частини, написано фор­мули в такому вигляді:

 


;

;

;

;

;

 

;


Оцінка конкурсу — 2 бали. Виграє той учень, який швид­ше і правильно допише фор­мули.

 

IV. «Виїзний» конкурс.

 Оцін­ка конкурсу — 5 балів.

Учень однієї з команд має визначи­ти потужність, яку він розви­ває, повільно і швидко підні­маючись з першого поверху школи на другий, де розташо­ваний кабінет фізики.

Представник іншої коман­ди має визначити середню швидкість м'яча, з якою той котиться шкільним коридо­ром, та побудувати графік за­лежності шляху, пройденого м'ячем, від часу, а також гра­фік залежності від часу влас­ної швидкості в системі від­ліку, пов'язаній з м'ячем, за умови, що учень біжить по­ряд з ним.

 

V. Конкурс винахідників.

Оцінка конкурсу — 5 балів.

1. За допомогою динамо­метра визначити масу тіла, як­що вага тіла більша, ніж ме­жа вимірювання динамомет­ра, але не більш як удвічі.

Прилади й матеріали: ку­бик, динамометр, нитка.

Розв'язання. Кубик тре­ба підвісити за дві нитки, до однієї з яких прикріпити дина­мометр. Показання динамометра: , звідси 

 

 

2. Користуючись динамо­метром, визначити масу тя­гарця, вага якого більша, ніж межа вимірювання динамо­метра.

Прилади й матеріали: шта­тив, неоднорідний стержень, динамометр, тягарець, нитка.

Розв'язання. За допо­могою петлі з нитки неодно­рідний стержень підвішують до штатива так, щоб він був у рівновазі. До коротшого кін­ця цього важеля підвішують тягарець невідомої маси, а до довшого прикріплюють дина­мометр, за допомогою якого приводять важіль у горизонтальне положення. За прави­лом моментів, Звідси і .

VI. Конкурс художників.

Оцінка конкурсу — 2 бали.

На дошці зображені ван­таж на похилій площині і дра­бина, що одним кінцем опи­рається на стіну, а другим — на підлогу.

Виграє та команда, пред­ставник якої швидше зобра­зить усі сили, що діють на фі­зичні тіла в цих випадках.

 

VII. Спортивний конкурс.

Оцінка конкурсу — 2 бали.

Команди стоять навпроти одна одної. Один з учнів ки­дає м'яч, називаючи при цьо­му якусь фізичну величину. Суперник, зловивши м'яча, також називає фізичну вели­чину і кидає м'яч, і т. д. Ко­манда, яка затримає м'яч більш як на 3 с або повторить назву фізичної величини, програє.

 

VIII. Конкурс «Фізика і жит­тя учнів».

Учитель зачитує умови за­дач по черзі для кожної ко­манди. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

1. Що заважає Василькові, якого поба­чив під час паління директор, розпастися на окремі молеку­ли і зникнути з виду?

Відповідь: взаємне притя­гання молекул.

2. Вовочка вкрав у школі шматок крейди, приніс додо­му і вкинув у склянку з во­дою. З крейди побігли малень­кі бульбашки. Звідки вони взялися і чого злякалися?

Відповідь: усередині між часточками крейди міститься повітря. У склянці вода ви­тискує повітря, і бульбашки спливають.

3. Чому Петрик, якого переслідує мама з віником, не може стиснутися до розмірів таргана і втекти в шпаринку?

Відповідь: Петрику зава­жає відштовхування молекул.

4. Катруся, стоячи у мами за спиною, беззвучно вилила собі на голову склянку фран­цузьких парфумів. Як мама про це дізналася?

Відповідь: відбулася дифу­зія. Молекули парфумів мовч­ки розповзлися по кімнаті й потрапили мамі в ніздрі.

5. В яких людей швидше рухаються молекули: здоро­вих чи хворих?

Відповідь: у хворих, бо во­ни мають високу температу­ру.

6. Одного вечора одиниця вимірювання довжини зустрі­ла в сутінках одиницю вимі­рювання маси, і обізнавшись, прийняла її за одиницю вимі­рювання швидкості. Хто ко­го не впізнав?

Відповідь: метр не впізнав кілограма.

7. Чи діє сила тяжіння на Сашка, який уже долетів з да­ху сараю до поверхні Землі?

Відповідь: так.

8. Чому Толя і Миколка, по черзі стрибаючи з шафи, опинилися на підлозі, а не полетіли далі, до нижніх су­сідів?

Відповідь: Толю і Миколку не пустила до нижніх сусі­дів сила пружності підлоги.

9. Що заважає Марійці ка­татися на санках з гірки про­тягом усього року?

Відповідь: сила тертя ков­зання, яка до літа дуже зрос­тає.

10. Генерал пірнув у воду «солдатиком» і зазнав дії відштовхувальної сили. Чи мож­на стверджувати, що вода ви­штовхала генерала в шию?

Відповідь: ні. Вода штов­хала генерала в підметки чо­біт.

 

IX. Конкурс «Впізнай об­личчя».

Оцінка конкурсу — З бали.

Кожна команда отримує конверт з літерами, написа­ними на окремих картках. Із літер можна скласти прізви­ще вченого-фізика. Портрети вчених лежать на окремому столику так, щоб не можна було прочитати їхніх прізвищ. Виграє команда, яка першою з літер складе прізвище вче­ного, знайде і покаже його портрет та розповість про ос­новні відкриття чи винаходи, зроблені ним.

 

X. Пісенний конкурс.

Оцін­ка конкурсу — 2 бали.

Команди по черзі співають один-два рядки з пісень, в яких йдеться про рух. Програє команда, яка затримається більш як на 3 с, або заспіває пісню, що вже звучала.

 

XI. Підбиття підсумків.

Визначення команди-переможниці та найактивніших учнів.

doc
Додано
15 жовтня 2023
Переглядів
347
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку