Використання автентичних англомовних матеріалів на уроках англійської мови в 3-4 класах

Про матеріал

Організація навчально-виховного процесу з англійської мови у школах України у відповідності до нових навчальних програм має забезпечити оновлення змісту і технології навчання з метою більш повної орієнтації на потреби учнів, урахування їх інтересів, розвитку особистостей. Це дає стимул підвищити ефективність уроків за рахунок залучення додаткових матеріалів. Ідея їх використання в навчанні іноземних мов не нова. Необхідність впровадження в практику навчання матеріалів, які забезпечували б не тільки оволодіння іноземною мовою, а й сприяли духовному вихованню і формуванню естетичного смаку учнів.

Перегляд файлу

Використання автентичних англомовних матеріалів на уроках англійської мови в 3-4 класах

2.1   Відео та медіа-ресурси автентичного походження на уроках англійської мови

З розвитком сучасних технологій можливості подання навчальної інформації значно збільшились. На сьогодні, технології заполонили практично всі аспекти нашого життя і стали використовуватися не тільки як для розваги, але і в навчальних цілях. Так основною проблемою в навчанні є обмежена можливість у спілкуванні з носіями мови. Для подолання цієї проблеми пропонуємо використовувати автентичні матеріали –  відеофільми і різні відео-сюжети.

З точки зору методики, навчальний фільм (відеофільм) – це спеціально підготовлене в методичному і режисерському плані аудіовізуальний засіб навчання, призначене для створення природних ситуацій мовного спілкування і що має велику силу емоційного впливу на учнів за рахунок синтезу основних видів наочності (зорової, слуховий, моторної , образної, екстралінгвістичній та ін) [10].

Не можна залишити поза увагою той факт, що під час слухового сприйняття засвоюється 15% інформації, зорового – 25%, а при слухозоровому – 60% [12].

Слід зазначити, що застосування на уроці відеофільму – це не лише використання ще одного джерела інформації. Використання відеофільму сприяє розвитку різних сторін психічної діяльності учнів, і передусім, уваги і пам’яті. Під час перегляду в аудиторії виникає атмосфера спільної пізнавальної діяльності. У цих умовах навіть неуважний учень стає уважним. Для того, щоб зрозуміти зміст фільму, учням необхідно докласти певні зусилля. Так мимовільна увага переходить в довільну. А інтенсивність уваги робить вплив на процес запам’ятовування. Використання різних каналів вступу інформації (слуховий, зоровий, моторне сприйняття) позитивно впливає на міцність збереження країнознавчого і мовного матеріалу. Таким чином, психологічні особливості дії фільмів на учнів (здатність управляти увагою кожного з них і груповою аудиторією, впливати на об’єм довготривалої пам’яті і збільшення міцності запам’ятовування, чинити емоційну дію на учнів і підвищувати мотивацію навчання) сприяють інтенсифікації учбового процесу і створюють сприятливі умови для формування комунікативної і соціокультурної компетенції студентів на уроках англійської мови.

Відеометод відноситься до групи наочних методів. Він містить у собі навчальну і виховну функції, що зумовлюється високою ефективністю дії наочних образів. Інформація, представлена в наочній формі, є найбільш доступною для сприйняття, засвоюється легше і швидше. Крім того, використання відео на уроці допомагає задовольнити бажання та інтереси учнів.

У  3-4 класах перевага надається коротким за тривалістю відеоматеріалам: від 30 секунд до 2 хвилин. Вважається, що 4-5 хвилин, демонстрації відео можуть забезпечити напружену роботу класу. Це зумовлено такою специфічною особливістю відеоматеріалів, як щільність і насиченість інформації. Тому доцільніше використовувати короткий уривок відеофільму.

Успішне використання відео гарантовано практично на всіх етапах процесу навчання іноземної мови:

 • для презентації мовного матеріалу в реальному контексті;
 • для закріплення і тренування мовного матеріалу в різних ситуаціях спілкування;
 • для розвитку умінь усно-мовного спілкування;
 • для навчання іншомовної культурі і виявлення міжкультурних відмінностей.

Рекомендуємо використовувати відеофільми з мультсерії “Magic English” а також “Kids TV”, “Flickbox Kids Songs and Rhymes”, “Chu-Chu TV” та ін..

Лексичні вправи з використанням відео орієнтовані на сприйняття лексичних одиниць в адекватному аудіовізуальному контексті, чому сприяє застосування таких прийомів, як:

 • прогнозування (prediction) слів, фраз, які будуть виголошені персонажами відеосцен після паузи, їх подальших дій, вчинків, а також зовнішності персонажа, якого навчають, повинні описати на підставі звукового ряду, не бачачи його на екрані;
 • розпізнавання, знаходження (identification) в відеофрагменті певних предметів, явищ, дій, колірних позначень, назви яких записані на дошці, включаючи “відволікаючі”;
 • співвіднесення (matching) прикметників, записаних на дошці або на картці, з тим чи іншим персонажем відоепізода; списку синонімів з ключовими словами з відео фрагменту[10].

Використання відео на уроці сприяє індивідуалізації навчання і розвитку вмотивованості мовної діяльності учнів. Під час використання відеофільмів та відео фрагментів на уроках англійської мови розвиваються два види мотивації:

 • само мотивація, коли фільм цікавий сам по собі;
 • мотивація, яка досягається аргументацією, що учень може зрозуміти мову, яку вивчає.

Це приносить задоволення і додає віри в свої сили, бажання до подальшого вдосконалення. Необхідно прагнути до того, щоб учні отримували задоволення від фільму через розуміння мови, а не тільки через цікавий сюжет.

 

2.2  Настанови вчителям щодо навчання учнів початкової ланки із використання матеріалів з автентичних англомовних джерел

  За сорок п’ять хвилин уроку буває непросто залучити кожного учня до співпраці один з одним, та й використання різноманітних вправ не завжди вирішує проблему. Окрім того, завжди знайдуться такі учні, які за тих чи інших причин не беруть участі в роботі. Тому в багатьох випадках навчання учня цілковито залежить від самого вчителя[4].

Перш за все, для досягнення високих результатів, рекомендуємо поставити наступні цілі:

 • привернути дітей до вивчення англійської мови;
 • зацікавити пізнанням чогось нового: звуків, слів, форм, інтонацій;
 • сформувати позитивне ставлення до мови й тих зусиль, які необхідні, щоб запам’ятати нові слова й форми;
 • розвинути навички аудіювання і говоріння на теми, близькі до життєвого досвіду 6-річних учнів;
 • зберегти бажання учнів вивчати мову й далі шляхом підкреслення успіхів і перемог у цій нелегкій справі;
 • отримувати задоволення від використання англійської мови в реальних умовах.

Використовуючи автентичні матеріали, які формують мовленнєву компетенцію молодших школярів рекомендуємо звертати увагу на виконання таких завдань як:

 • правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;
 • оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;
 • отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається;
 • розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування;
 • розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;
 • участь у діалогічному спілкуванні;
 • уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору;
 • оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання;
 • правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;
 • засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.

  Серед великого розмаїття видів хотілося б зупинитись на одному, який заслуговує на загальну увагу, оскільки при вдалому підході до нього тренуються всі види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання й письмо. Мається на увазі використання пісень у запланованій серії завдань для виконання на уроці англійської мови[4].

Рекомендуємо на уроці,  під час роботи з піснею, застосовувати наступні вправи:

 • здогадайтесь про зміст пісні, виходячи з її назви або ключових слів;
 • заповніть пропуски словами з пісні (іменниками, дієсловами тощо);
 • розташуйте в послідовності переплутані рядки пісні;
 • напишіть відсутні рядки;
 • доберіть рими з поданих учителем слів і закінчіть рядки;
 • підкресліть або доберіть синоніми (антоніми) до слів, які дані вчителем на дошці;
 • знайдіть «приховані» слова;
 • поясніть ідіоми своїми словами;
 • розв’яжіть кросворди;
 • уявіть і розкажіть, намалюйте те, про що тобі розповів музичний уривок;
 • обговоріть з учнями враження, що виникли під час прослуховування музичного твору або своє ставлення до того, про що йдеться в пісні [20].

Вибір учителем вправ, які він застосовує під час ознайомлення учнів із піснею, знову ж таки цілковито залежить від мети, яку він собі обрав. Пропонуємо технологію проведення окремих вправ:

 1. Пісні по рядку. Розрізати вірші пісні по рядках і роздати їх учням для опрацювання в парах або групах. Попросити їх розташувати рядки у правильному порядку до прослуховування. Старші учні можуть пояснити, чому саме так чи інакше вони розташували рядки. Прослухавши пісню вдруге, учні розташовують рядки належним чином. І ще можна роздати по рядку кожному учню та попросити запам'ятати свій рядок, а потім зібрати аркуші. Після цього учні повинні розташуватися в кімнаті один за одним у тому порядку, який, на їхню думку, буде в пісні. Потім вони слухають пісню й виправляють свої помилки.

2. Сплутані слова. Написати слова на дошці або на роздавальному матеріалі, але всі слова повинні бути розташовані в неправильному порядку. Учні повинні прослухати пісню й розташувати слова у правильному порядку. Вони можуть обвести в коло слова, які вони не знають.

3. Пропущені слова. Це завдання краще використовувати з короткими та повільними піснями. Це завдання полягає в тому, що вчитель готує роздавальний матеріал, де пропускає кожне сьоме чи п'яте слово, або необхідні слова. Учні слухають пісню, потім їм роздають слова пісні із пропусками, і вони вписують пропущені слова. Можна надати учням підказку й написати першу літеру пропущеного слова.

4. Пісенні картки. Ця вправа краще пасує до повільних та коротких пісень. Учитель готує чисті картки, на яких пише слово або фразу з пісні. Разом усі картки утворюють повний набір віршів пісні. Під час слухання пісні учні розташовують картки по порядку.  Приклади вправ, які можна використати в роботі з піснею «Оld MacDonald». Answer the questions: What is this song about? What animals do you think to hear in this song? Are they domestic or wild animals? Have you got any domestic animals? What are they? 2. Matching. 1. Turkey a) moo 5. Pig f) quack-quack 2. Dog b) oink-oink 6. Cat g) baa-baa 3. Sheep c) chick-chick 7. Cow h) gobble-gobble 4. Chick d) meow 8. Duck i) bow-wow 3. Fill in the gaps. 1) My little doggy says «____» a. «Moo-moo-moo» 2) My little kitty says «____» b. «Oink-oink-oink» 3) My little cow says «____» c. «Bow-wow-wow» 4) My little piggy says «____» d. «Meow-meow-mеow» 4. Choose the correct item. 1) Oink-oink-oink. Who says it? a) A cow; b) a dog; c) a pig. 2) What is the English for «гав-гав»? a) «Meow-meow»; b) «Bow-wow»; c) «Cockle-a-doodle-doo». 3) Find «the mother» for the little chicken: a) a goose; b) a cock; c) a hen. Знаючи, наскільки популярними є англійські пісні та музика серед більшості учнів, як багато позакласного часу їм присвячено, використовуючи пісні, можна спрямувати енергію учнів на позитивний результат і передбачити цю діяльність у класі, плануючи уроки із залученням популярних серед учнів пісень[4]

Рекомендуємо використовувати на уроці і відеофільми, як важливий комунікаційний засіб формування соціолінгвістичної компетенції. Вважаємо, що його ефективність зростає за таких умов:

 • при застосуванні у зв’язку з темою чи навчальним матеріалом уроку;
 • коли тривалість відео фрагменту становить не більше 10 хвилин;
 • при правильній спланованій діяльності учнів протягом етапів Pre-viewing, While-viewing, Post-viewing.

Для учнів початкової ланки рекомендуємо використовувати різні  тематичні відеопісні та уривки з мультсерії ' Magic English', такий  аудіопосібник як Super Songs and Activities (Додаток 3). Цей методичний посібник рекомендовано Британською Радою, як допоміжний засіб під час навчання молодших і середніх школярів. Аудіозаписи пісень у ньому супроводжуються роздатковим матеріалом. Дуже зручний посібник для використання на будь-яких уроках. Використання аудіо-відеоматеріалів на уроках з іноземної мови дозволяє постійно підтримувати в учнів жвавий інтерес до вивчення мови й уникнути тієї монотонності, що може іноді виникати на заняттях з усної практики за традиційною методикою, коли на вивчення однієї теми виділяється кілька занять, учням пропонується великий обсяг лексичного матеріалу (що може бути як перевагою, так і недоліком традиційного методу).

Виходячи із власного досвіду викладання , пропонуємо використовувати на уроках автентичні тексти, вірші, відеофільми та пісні якнайчастіше. Під час уроку діти без великої напруги засвоюють багато корисної інформації. Учні одночасно вчаться говорити, читати, сприймати іноземну мову на слух, вони здобувають навички двостороннього перекладу. Це значно полегшує дітям засвоєння та закріплення нового матеріалу, допомагає ефективно засвоїти нову інформацію і формує навички продуктивно та творче використовувати її.

 Використовуючи на уроках англійської мови у початковій школі автентичні матеріали, ви отримаєте наступні результати:

 • діти швидко і легко застосовують лексичний мінімум;
 • діти намагаються досягти безпомилковості і автентичності вимови;
 • засвоюють найпростіші граматичні структури;
 • формують вміння розуміти почуті на уроці вірші, римівки, пісні, загадки, прислів’я, які мають дуже невелику кількість незнайомих слів;
 • вчить дітей використовувати раніше вивчений матеріал по даним темам;
 • діти розвивають навички інформаційного оформлення, слухаючи автентичні матеріали та промовляючи їх у голос.

 Отже, автентичні матеріали бажано використовувати у роботі з різними аспектами мови та різних рівнях навчання. Адже  під час навчального процесу у дітей спостерігається живий інтерес до різних видів автентичних матеріалів, як наслідок, зростає мотивація до навчання англійської мови, завдяки чому досягається очевидний прогрес в мовній і в мовленнєвій компетенції учнів а також ці матеріали допомагають подолати психологічний бар’єр в спілкуванні та посилити  бажання вивчати англійську мову.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Liashko Nataliia Anatoliivna
Додано
19 вересня 2018
Переглядів
2569
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку