Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ.

Про матеріал

Сучасна шкільна географічна освіта знаходиться під впливом інформаційного географічного буму, перебуває у стані безперервного організаційного реформування і переосмислення усталених психолого-педагогічних і методичних цінностей.

Застосування комп'ютерних технологій в географічній освіті базується на ідеї їх інтеграції з традиційними навчальними методиками.

Перегляд файлу

 

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ.

 

ЗМІСТ РОБОТИ:

І. ВСТУП.

     Роль ІКТ в навчально-виховному процесі.                         Стор. 2 - 3

 

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА.                                                       Стор. 4-19

 1. Використання комп’ютерних технологій на уроках географії.

                                                                                             Стор. 4 - 7

 1. Використання пакету програм «MSOFFICE».               Стор. 7 - 16
 2. Тестові програми як контрольно-оціночний фактор.    Стор. 16 - 19

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.                                                    Стор. 19 - 20

ІV. ЛІТЕРАТУРА                                                                       Стор. 21

V. ДОДАТКИ:

 1. Урок 1. Тема: Австралія – найменший материк Землі.
 2. Урок 2.  Тема: Клімат Австралії. Води суходолу.
 3. Урок 3. Тема: Органічний світ Австралії. Природні зони .
 4. Урок 4. Тема: Населення Австралії.

Держава Австралійський Союз.

 1. Урок 5.  Тема: Підсумковий урок за темою «Австралія».
 2. Географічна вікторина для 7-го класу на тему “Світовий океан”.

 

 

 

 

                                                        «Єдиний шлях до пізнання – дія»
                                                                                                       Б.Шоу

 

                                                                                «Реформування освіти має на меті

                зробити її більш якісною та доступною для учнів.

                             Найширші можливості для цього має поступовий

                            перехід до програмного комп’ютерного вивчення  

                                          шкільних предметів»

(Із Національної доктрини розвитку

освіти України ХХІ ст.)


 

І.Найважливішим на сучасному етапі  розвитку суспільства є формування   людини, спроможної жити в глобалізованому та швидкозмінному світі, людини з інноваційним типом мислення, культури і поведінки.  

    Визначення стратегічних пріоритетів  навчання  географії відбувається у контексті становлення нової освітньої парадигми, що  передбачає реалізацію принципів  особистісно зорієнтованої освіти,  забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання, оновлення методів, засобів та форм організації географічного навчання,   упровадження в навчально-виховний процес   інноваційних  педагогічних технологій,      

    Одним з найефективніших  засобів   формування творчої особистості       є  використання на уроках  ІКТ. Завдяки викорис­танню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету   можливості сучасного уро­ку   значно розширюються. Інформатизація  навчального  процесу суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю,  спричиняє істотні зміни у діяльності учнів. 

     Змінюється і  роль учителя, який повинен не тільки дати учням базові знання та сформувати основні вміння, але й навчити їх самостійно вести пошук необхідної інформації.  Використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі    дозволяє   переорієнтувати навчання з інформативної форми на розвиток особистості л дитини, здійснення індивідуально-диференційованого підходу в навчанні та, відповідно, забезпечує розвиток пізнавальних умінь і навичок.     

 

 

ІІ.    Сучасна шкільна географічна освіта   знаходиться під впливом інформаційного географічного буму, перебуває у стані безперервного  організаційного реформування і переосмислення усталених психолого-педагогічних і методичних цінностей. 

Застосування   комп’ютерних технологій в географічній освіті базується на ідеї їх інтеграції з традиційними навчальними методиками.

      Основними принципами впровадження електронних засобів у процесі вивчення географії є наступні:

демократизація змісту— забезпечення широких можливостей для розвитку і самореалізації особистості;

гуманізація— передбачення варіативності змісту комп'ютерних програм для повного врахування інтересів і нахилів учня;

диференціація та індивідуалізація— забезпечення вибору рівня складності навчання;

науковістьврахування рівня розвитку сучасної географічної науки;

цілісність і системний виклад змісту— формування логічного мислення;

доступність— узгодження викладу змісту з віковими можливостями сприйняття матеріалу школярами;

інтеграція— взаємозв'язок географічних курсів з іншими навчальними предметами з урахуванням наявних міжпредметних зв'язків.

 

Дидактичними можливостями інформаційно-комунікаційних технологій є:

-        індивідуалізація навчального процесу;

-        високий ступінь наочності під час викладання географії;

-        пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);

-        можливість моделювання природних процесів і явищ;

-        організація групової роботи;

-        забезпечення зворотного зв’язку  в процесі навчання;

-        контроль та перевірка засвоєння навчального матеріалу.

 

 

Основні напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії:

-демонстрація наочних посібників та карт;

- демонстрація процесів та явищ;

- перевірка та закріплення знань учнів;

 - організація самостійної роботи.

     Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій розширює можливості навчально - виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації,  надає можливості для  реалізації  власних ідей та проектів, підвищує ефективність  та мотивацію навчання. 

     Вибір способів використання ІКТ залежить від поставлених учителем дидактичних завдань. Успішно використовуються,  насамперед, загальнодоступні засоби MS Office: текстовий редактор MS Word, програми MS Power Point. Під час створення динамічних картографічних об’єктів для  впровадження геоінформаційних систем  у навчання географії  використовується    програма MS MapPoint (ІІ)

     Переконана, що комп’ютери    доцільно  використовувати   тоді, коли вони забезпечують здобуття знань, які неможливо або достатньо складно отримати за умови використання традиційного навчання, адже жоден технічний засіб не може замінити живого спілкування вчителя та учня у процесі навчальної діяльності. Дуже важливо навчальний процес організувати таким чином, щоб учень  розумів, що завдання вирішує він, а не машина,  і лише він несе відповідальність  результати своєї  навчальної діяльності.     Кращі учнівські   роботи використовую на уроках  та розробці методичних матеріалів, щоб школярі  відчували значимість своїх досліджень не тільки для себе, але й для вчителя та товаришів по класу.  Найбільш цінними у навчальному процесі  є програмні засоби, які надають учню свободу вибору під час вивчення навчального матеріалу  різного  рівня складності, для самостійного визначення форми допомоги за умови виникнення утруднень.

Останніми роками  у школі активно впроваджуються  мульти­медійні технології. Мультимедіа — це сучасна комп'ютерна інфор­маційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відео, графічне зображення й анімацію (мультиплікацію), що створює   освітнє різноманіття і надає практично безмежні можливості для розвитку навчальних та життєвих компетенцій школярів.

 

На  своїх уроках  комп’ютер використовую  у  режимі тренажера, як засіб організації пізнавальної діяльності  та контролю.

    У режимі навчання  за допомогою мультимедійних програм виводиться на екран монітора навчальна інформація,  пропонуються  питання на розуміння  поданої інформації. Якщо відповідь неправильна, пропонується підказка, як знайти правильну відповідь, або підтверджується  вірність відповіді і ставиться наступне завдання.

У режимі тренажера на екран виводяться лише тексти запитань, за умови  помилкової відповіді надається відповідний коментар; результати відповідей не запам’ятовуються, час на обмірковування завдань – необмежений.

У режимі контролю варіанти завдань добираються комп’ютером, час на обмірковування обмежений, результати відповідей фіксуються, за  наявності помилки дається правильна відповідь і коментар. Після закінчення роботи виводиться список тем, у яких були зроблені помилки та які потрібно повторити, а також ставиться відповідний бал.

Таким чином, комп’ютер у навчальному процесі виконує декілька функцій:

- він є засобом спілкування, створення проблемних ситуацій,

- партнером, інструментом, джерелом інформації,

- контролює дії учнів і  надає їм нові пізнавальні можливості.

Форми роботи учнів під час використання комп’ютера в якості засобу навчання   різні: це і робота всім класом, і групами, а також індивідуальна робота. Перелічені способи обумовлені не тільки наявністю або недостатньою кількістю комп’ютерів,  але і дидактичними цілями.

Сучасні комп’ютерні програми з географії можуть використовуватися як інформаційно-пізнавальний засіб навчання, виконувати різноманітні дидактичні функції у певних навчальних ситуаціях. Вони різноманітні за змістом, структурною побудовою, обсягом подання навчальної інформації. Значна частина мультимедійних програм з географії  містить документально достовірну навчальну інформацію. Зміст і побудова існуючих мультимедійних програм з географії відповідають принципам  науковості, систематичності, доступності, послідовності викладення навчального матеріалу, вони складені з урахуванням рівня підготовленості учнів і в цілому відповідають дидактичним вимогам навчання. Більшість програм географічного напряму за дидактичним призначенням є допоміжним ілюстративним джерелом знань з географії. До такого типу програм можна віднести:

-        "Туристичний атлас світу" (понад 100 географічних карт, 900 фотографій, 25 відеокліпів та енциклопедична інформація);

-        "Географія. Посібник для школярів та абітурієнтів" (географічні карти, відеофрагменти);

-        "Атлас України" (176 карт, тексти, графіки, таблиці, діаграми, фотографії тощо) та ін.;

-        "Енциклопедія Кирила і Мефодія" (відеофрагменти, цікавий інформаційний матеріал з географії);[2]

-    " Географія України"(атлас для 8-9 класів);(див. мал.)

01

Особливо заслуговує на увагу програма "Використання Microsoft Office в школі", яка  надає можливість   працювати з програмами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint у процесі засвоєння шкільного курсу географії.

Працюючи-з-програмою, ,-вчитель-може-самостійно   створювати нові мультимедійні лекції, доповнюючи їх анімаційними ефектами, відео фрагментами, звуковим супроводом, що значно підвищує ефективність навчання. Дана програма дозволяє використовувати також анімацію, слайди, фрагменти відеофільмів під час вивчення природних об'єктів і явищ, що формує у школярів образні уявлення, а на їх основі – географічні поняття. Враховуючи можливості комп'юте­ра як засобу навчання, його дедалі час­тіше використовують для створення різноманітних презентацій.

Порівнюючи комп'ютерні презен­тації із традиційними засобами наоч­ності, слід відзначити такі переваги:

 • послідовність подання матеріалу може змінюватися, залежно від ауди­торії чи мети доповіді, є можливість повернутися до вже розглянутих пи­тань;
 • презентація може містити корот­кий конспект доповіді та нотатки для доповідача;
 • використання мультимедійних ефектів при презентації дають змогу зо­середити увагу слухачів на основному і сприяють кращому запам'ятовуванню інформації;
 •  можна досить швидко створити потрібну кількість копій електронної презентації;
 • - зручна транспортабельність пре­зентації;
 • - невеликий обсяг та можли­вість пересилати матеріали електрон­ною поштою.

Упровадження комп'ютерних техно­логій у навчальний процес сприяє під­вищенню пізнавального інтересу учнів. Інтерес до презентацій у школярів зу­мовлений необхідністю використання різних джерел інформації, зокрема Інтернету; самостійністю відбору і нако­пичення матеріалу; публічністю захисту, оцінкою роботи учня не тільки вчите­лем, а й однокласниками. Це підвищує відповідальність за виконану роботу та самооцінку школярів. Тому важливим є процес створення презентації, зокрема його дизайну, що вимагає застосування творчих здібностей школярів. Для учнів, які захоплюються комп'ютерними тех­нологіями, є можливість використати свої знання та вміння на практиці.

Ураховуючи те, що структура та зміст презентацій можуть бути різнома­нітними, їх можна використовувати на різних типах уроків: уроках засвоєння нових знань - для  усвідомлення  учнями но­вого матеріалу; на уроках формування вмінь і навичок учнів та уроках комп­лексного застосування знань, умінь і навичок - як засіб контролю за підго­товкою та проведенням лабораторних та практичних робіт, для демонстрації моделей географічних процесів та явищ, що вивчаються; на уроках узагальнення та систематизації знань  учні можуть самостійно скласти презентацію із двох - трьох слайдів з метою узагальнення вивченого матеріалу; на комбінованих уроках використовуються найрізнома­нітніші презентації: від демонстрації фо­то та відео до тестової перевірки знань.

  Варто зазначити, що методика вивчення  шкільних предметів, зокрема і  географії, з використанням ІКТ знаходиться на етапі становлення:   технології  використання комп'ютерів у навчальному процесі ще лише розробляються. Проте досвід   навіть епізодичного їх використання на окремих уроках свідчить про високу результативність таких уроків. 

 

   Наприклад, під час вивчення нового матеріалу з теми «Клімат» як наочність можна використати комп'ютерну презентацію «Клімат нашої планети».  (див. мал. 1)

 

п2

 

Під час вивчення негативного впливу на клімат учитель чи учень демонструє слайд 2 (див. мал.2)  на якому показані чинники зміни клімату на землі.

п3

 

На слайдах 6,7,8… (див. мал.3) зображені природні зміни клімату,  зокрема, глобальне потепління, яке також висвітлюється і в наступних слайдах із зазначенням  причин потепління.

п1

 

 

На цьому ж уроці під час закріплення знань  школярам запропоновано перевірити свої знання шляхом вико­нання тестових завдань.

(див.мал.4). к1

Так, для вивчення клімату нашої планети  (тема, клас)       було  використане   слайд-шоу із зображенням процесів,  які відбуваються на планеті під дією зміни клімату. Використання  таких презен­тацій на   уроках географії підви­щують пізнавальний інтерес учнів та рівень засвоєння навчального мате­ріалу. Проте виникають і труднощі у їх вико­ристанні   на уроках, зу­мовлені необхідністю попередньої під­готовки слайд-шоу, доступом до мере­жі Інтернет, застосуванням у роботі мультимедійного екрана.

  Презентації активно використову­ються  і в  позаурочній роботі. Оскіль­ки така форма організації діяльності школярів передбачає виконання ними після уроків обов'язкових, пов'язаних із вивченням курсу, практичних робіт за індивідуальними або груповими завдан­нями вчителя, оформлення звітів    здійснюється у формі комп'ютерних презентацій. Сучасним ме­тодом роботи є виконання учнями на­вчальних проектів. Індивідуальне чи групове завдання   оформляється як проект, а    його захист  проводиться  на  останньому уроці певної теми.    Під час виконання таких про­ектів учитель відіграє роль консультан­та, а всі завдання з планування, прове­дення та оформлення роботи школярі виконують самостійно. У ході роботи над навчальним проектом створюється портфоліо – цінний комплект інформаційних, дидактичних і методичних матеріалів до навчального   проекту, які містять план проекту, дидактичні матеріали;   презентацію;тести, графіки, діаграми тощо.

Такі форми позаурочної роботи сприяють оволодін­ню школярами складними вміннями і навичками визначати зміст та мету ро­боти, організовувати власну самоосві­ту, використовувати нові підходи до ви­рішення питань, розвивати   пізна­вальну і розумову діяльність, самостій­ність та здатність до творчості. Завдяки яскравим комп'ютерним презентаціям така робота має навчальне, наукове та пізнавальне значення. Якщо  учень має персональний комп'ютер удома, доручаю йому самостійно створити тематичну презента­цію   під час виконання домашнього завдання. Замість підготовки повідомлень чи ре­ферату школяр створює презентацію із кількох слайдів і перед уроком разом із учителем установлює її на шкільний комп'ютер. Іноді  найбільш  вдалі  дитячі презентації  використовую  як на­очний матеріал  і в  інших класах, що підіймає самооцінку учнів та заохочують  їх до подальшої творчої діяльності.  Вважаю, що саме   позаурочна самостійна  робота надає найбільше можли­востей для розширення та поглиблення знань учнів з   географії,  розви­ває нахили, здібності та розширює кру­гозір школярів.

 

  Працюючи з програмою Microsoft Excel (див. мал.5), учні

Безымянный

 

мають можливість створювати електронні таблиці з різноманітними цифровими даними, діаграмами стосовно основних географічних об’єктів, природних та економічних процесів та явищ, а також проводити певні розрахунки, наприклад,  при вивченні теми «Поверхневі води» - кут нахилу ріки. Але найбільше програму Microsoft Excel  використовую при вивченні економічної географії в 9 та 10 класах. Це в першу чергу різноманітні діаграми та різної складності географічні задачі з використанням цифрових даних.

Мультимедійні засоби  як джерело нових знань  можуть використовуватись перед вивченням навчального матеріалу (вступ до теми) або під час вивчення теми в поєднанні з розповіддю чи бесідою.

Завдяки мультимедійній інформації    учні вчаться пов'язувати сформовані уявлення з навчальною темою, робити потрібні доповнення, самостійні висновки та узагальнення. Навчальна інформація, що міститься в усіх мультимедійних програмах, є значним допоміжним матеріалом для формування географічних уявлень та понять про явища та природні об'єкти, які учні не можуть безпосередньо спостерігати. Завдяки відеофрагментам та фотографіям, які є  у цих програмах, на уроках  географії   здійснюємо "подорож" планетою  в такі куточки живої природи, які практично недоступні для більшості учнів.

 

 

 Електронні засоби навчання дозволяють продемонструвати процеси або змоделювати явища, за якими  неможливо спостерігати протягом одного уроку або які несуть небезпеку для здоров’я та життя людини.  І саме  мультимедійні засоби навчання  позбавляють   цієї небезпеки та дають змогу учням більш глибоко зрозуміти природу досліджуваного явища чи процесу.

Так,  при вивченні теми «Клімат» у 6 класі  можлива  демонстрація  таких небезпечних явищ, як буревії, смерчі за допомогою відео.

А комп’ютерне забезпечення до цього уроку дає змогу  змоделювати це явище  мультимедійними засобами, що сприяє кращому розумінню учнями природи досліджуваного явища, розвиває їх мислення, зорову пам'ять, уміння спостерігати та аналізувати побачене.

  Великі можливості  підвищення ефективності  уроку відкриваються    при застосуванні комп’ютерних технологій  під час вивчення теми «Космос» у 6 класі.

  Комп’ютер допомагає навчити учнів визначати місце знаходження Полярної зірки, яку під час уроку ми не можемо спостерігати;  велику цікавість викликає можливість  здійснити   віртуальну  подорож у Всесвіті.  

00018972А-5

 

 

З допомогою комп’ютера  навчаю учнів 6 класу визначати типи хмар, навіть якщо надворі ясне небо.  

000409120004090900040901

 

    Використання комп’ютера на уроці також дає змогу   складати тести,       створювати діаграми, графіки,  виконувати тренувальні вправи, практичні роботи,  супроводжувати слайдами   заняття, що проводяться у формі лекції чи семінару. 

      Для розвитку логічного мислення учнів     складаю невеличкі головоломки та логічні ланцюжки,  які  записуються  не  на дошці, а   на    дискеті, а   потім,   за   допомогою комп’ютера,   пропонуються для роботи на   уроці. Ось деякі з них:

 

1) складіть слово і дайте визначення поняття :

     а) т ф л о р с і е  а – літосфера;

     б) р а м и д е н і – меридіан

2) закінчіть речення :

 а) точка з координатами 0ош., 0од, - це.................;

    б) географічний центр України  знаходиться у.......;

    в) найбільша  пустеля …….  знаходиться на материку………..;

 3) заповніть пропуски у реченні :

а) коли дві літосферні плити..............., то утворюються гори;

    б) Африка – це най..............материк планети.

4) логічний ланцюжок (треба відкинути зайве слово і 

  пояснити чому воно зайве)

 

а) термометр;                      а) Дніпро                    а) Херсон

б) барометр;                        б) Пд. Буг                   б) Луцьк

         в) сейсмограф;                    в) Світязь;                 в) Миколаїв

         г) гігрограф.                        г) Дністер.                г) Кривий Ріг

 

До  видів діяльності, де можуть   використовуватись ІКТ, входять також різноманітні форми і методи позаурочної та позакласної роботи, мета яких – національно-патріотичне та громадянське  виховання школярів, формування їх дослідницьких умінь та гармонійного розвитку.

      Особливо цінним у використанні комптерної підтримки в процесі навчання є те, що при повторенні вивченого матеріалу (в кінці чверті, півріччя, року) вчитель може одно­часно запропонувати учням завдання і запи­тання, які взято з абсолютно різних тем чи розділів. Наприклад, один учень виконує програму "Корисні копалини України", інший - "Клімат України" чи "Внутрішні води України".   [6]

ІІІ.    З огляду  на викладене   вище,   доходимо таких висновків:

  1.Використання  комп’ютерних технологій дає великі переваги перед традиційним уроком. Це

 • засвоєння  учнями на сучасному рівні нових важливих знань, умінь, навичок;
 • самоосвіта й самовдосконалення особистості учня й учителя;
 • оптимальність та результативність   при  вивченні й викладанні географії;
 • можливість ефективного  використання  у всіх видах урочної  й позаурочної діяльності.
 • високий рівень уваги і зацікавленості до навчання з боку учнів 
 • протягом усього уроку.
 • обсяг виконаних завдань набагато перевищує обсяг виконаних
 • завдань на звичайних уроках.
 • групова робота характеризується високою активністю кожного  
 • учня, а індиві­дуальна - їх відповідальністю.

І все ж вирішальне слово на уроках, де застосовуються мультимедійні навчальні програми,  залишається  за вчителем. Тільки  учитель, ураховуючи зміст інформаційного супроводу, визначає дидактичні можливості, методичні особливості поєднання власного слова з наочно-словесним змістом програми, можливі методичні варіанти оптимального використання мультимедійних засобів у певних навчальних ситуаціях під час розв'язування різноманітних пізнавальних завдань.

 

2. В умовах сьогодення, коли з'являються реальні можливості застосування новітніх технологій у навчальному процесі, актуаль­ними стають розробка і впровадження педагогічних програмних засобів, які можна використовувати для вивчення широкого спектру шкільних дисциплін. На цьому шляху зустрічається ряд перешкод 

- недостатня кількість   комп'ютерів у навчальних закладах;

 • відсутність педагогічних програмних засобів;
 • відносно невелика кількість відпра­цьованих та випробуваних на практиці методик;
 • нестача практичного досвіду в органі­зації роботи по втіленню новітніх технологій недостатній рівень володіння вчителем навичками роботи на комп’ютері.

Але вже сьогодні при бажанні та певних організаційних зусиллях можливе принаймні часткове розв'язання них проблем і впровад­ження нових інформаційних технологій. Цей досвід ще й досі має епізодичний характер і його поширення слід вважати досить актуальним.

Про переваги інформаційних технологій можна говорити досить довго. Але не слід забувати про «зворотній бік медалі».

 При використанні комп’ютера, учителю треба пам’ятати про негативний вплив випромінювання монітора на зір, симптом хронічної втоми та болі у спині, появу психічного стресу тощо, тому треба дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, передбачати спеціальні вправи на уроках для запобігання можливих небажаних наслідків.

Але ці недоліки не стануть на заваді все ширшого використання інформаційних та мультимедійних технологій на уроках географії. І завдяки інтерактивним формам навчання  учень з пасивного слухача перетвориться на активного учасника учбового процесу. А це, на мій погляд, є важливим елементом навчання і виховання майбутнього громадянина нашої держави з активною життєвою позицією.

 

Звичайно, дуже добре було б мати пакет комп'ютерних програм для різних курсів географії. Методику використання пакету можна реалізувати в різних формах. Найпрос­тіший варіант полягає у виділенні за рахунок шкільного компоненту уроків для роботи з пакетом. Але й у випадку немож­ливості даного варіанту пакет програм досить ефективно реалізується на звичайних уроках. Учні опрацьовують навчальні теми, що вивчаються саме в цей час, або виконують завдання на повторення. Частина учнів при цьому працює в режимі "контроль" і виконує завдання індивідуально, оцінка, яку вони отримують, може бути виставлена як оцінка за відповідь, інші учні (як правило, більшість) працюють парами й виконують завдання в режимі "тренування" або "контроль", залежно від вимоги вчителя або власного бажання.

Після підготовчої роботи учні на певний час переходять до роботи з контрольним уроком, за що їм також виставляється оцінка, доцільно спочатку запропонувати учням виконати роботу з програмою в режимі "тренування", починаючи з найпростішого. Потім можливий перехід у режим "контроль" і виконання уроку, який далі буде запропонований на оцінку. В такий спосіб реалізується підготовка учня до індивідуального режиму роботи. Якщо учень отримує невисокі оцінки, слід запропонувати йому повторно виконати той самий урок або перейти в. режим "тренування". Це зумов­люється потребою створити комфортніші моральні умови роботи, коли не вистав­ляється негативної оцінки, немає критичних зауважень однокласників. Важливо, щоб учні в різних режимах неодноразово працювали з програмою і при цьому не знижували зацікав­леності і активності.

Оцінки в більшості випадків слід вистав­ляти за роботу на кожному уроці. В такий спосіб виконуються підготовчі дії до роботи на оцінку, а потім і виконання чергового уроку. Вчитель контролює якомога вищу якість підготовчих дій і по можливості об'єктивно виставляє оцінку за контрольний урок, враховуючи оцінку, що виставлена комп'ю­тером або й дублюючи її. Однак це не означає, що завжди треба виставляти ту оцінку, яку ставить машина. В окремих випадках (неви­сокий рівень підготовки учнів, їх певні індивідуальні особливості, відсутність попе­реднього ознайомлення з програмою та ін.) оцінка може не виставлятися або вистав­лятися на власний розсуд вчителя, при проведенні уроку з комп'ютерною підтримкою, звичайно, на вчителя припадає більша частина роботи, оскільки слід забезпечити нормальне про­тікання уроку і організації роботи за комп'ютерами. Але при цьому сам урок географії стає цікавішим, емоційно насиченішим, захоплюючим і продуктивнішим. Істотно підвищується зацікавленість учнів географією взагалі. Дуже цікавою є можли­вість використання комп'ютера для індиві­дуальної роботи з учнями. Відкриваються зовсім нові можливості вивчення географії і досягнення високого рівня знань при досить високій їх якості. Поєднання традиційних методів викладання з даним видом новітніх технологій дає змогу забезпечити відпра­цювання всіх без винятку ключових тем на найвищому рівні (звичайно, при наявності пакету необхідних комп'ютерних програм).[1]

Досить високий рівень вимогливості, що закладений у програмах, створює умови, коли учень якнайретельніше виконує все, що йому пропонує програма і, отже, повністю опановує відповідну тему.

 

Література:

1.  Дегтярьов С.Г. Комп’ютерні технології навчання

      на  уроках географії. Нива знань. 2000.№2.с34-36.

2.Гудима В.Н. Использование информационно-

     коммуникационных технологий в преподавании географии.

3.Безуглий В.В. Методика навчання фізичної географії України

     засобами комп’ютерних технологій.

4. Нікул Ю. Використовуємо мультимедійні навчальні курси.

  Директор школи.2008.

5. Міронець Л. Створення та використання комп’ютерних

   презентацій під час викладання біології.//Рідна школа.-2008.-

    №1,2.-с.40-42.

6.Вірченко П.А. Використання інформаційних та мультимедійних

   технологій на уроках географії.

7.МоскаленкоВ.А. Обеспечение информатизационно-

    Компьютерного сопровождения учебных занятий по

географии.

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Глазков Владислав Володимирович
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
8 жовтня 2018
Переглядів
4410
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку