8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в проектній діяльності на уроках

Про матеріал
В методичній розробці показано використання методу проектів на уроках. Також наведено приклади використання методу проектів
Перегляд файлу

БОРИСЛАВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка

на тему:

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій
в проектній діяльності на уроках»

 

 

 

 

Підготувала:

Викладач інформатики

Думич Н.С.

 

 

 

 

2019 

В умовах формування інформаційного простору і переходу до інформаційного суспільства підвищуються вимоги і до рівня інформаційно-комунікаційної компетентності учнів.

Компетентність передбачає здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Комп’ютер на уроках виступає як засіб навчання, що може значно підвищити ефективність уроку.

Використання комп’ютерної техніки робить урок значно цікавішим і сучаснішим. Тому робота викладача, і зокрема моя робота,  не лише передати матеріал учням згідно певної програми та підручників, а й підготувати їх до життя в сучасному технологічному суспільстві.

Сучасна людина повинна мати винахідливе мислення, знаходити шляхи розв’язання проблем у будь-якій ситуації, працювати в команді, бути здатною приймати рішення, активно використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології в галузях своєї діяльності.

Отже найголовнішим завданням викладача вбачаю створення умов для:

 •    реалізації кожним учнем власної освітньої траєкторії індивідуального розвитку відповідно до його можливостей, здібностей та потреб;
 •    розвитку комплексу рис, які забезпечують інформаційно-комунікаційну компетентність випускника, здатного орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнічного суспільства.

За період своєї діяльності, як викладач, окрім наочності, доступності, послідовності, системності викладання визначила такі принципи:

 • навчання через діяльність;
 • проблемність та підвищення мотивації;
 • навчання мисленню через розмірковування;
 • розвиток мислення для пошуку істини;
 • розвиток мислення для пошуку нестандартних шляхів розв’язання проблем;
 • формування творчого підходу.

Із метою реалізації вищезгаданих завдань та принципів в діяльність викладання можна покласти метод проектів.

Метод проектів — це система навчання, гнучка модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення нового продукту під контролем учителя.

Як показує досвід роботи, в розвитку зацікавленості до предмета не можна покладатися тільки на зміст вивчення матеріалу, уникаючи залучення учня до активної діяльності. А пробудити таке прагнення можна, запропонувавши цікаву і важливу проблему (саме метод проектів дозволяє перейти від засвоєння готових знань до їх усвідомленого набуття). Новизна підходу полягає в тому, що учням дається можливість самим конструювати зміст спілкування, починаючи з першого заняття роботи над проектом.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують у визначений термін.

Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Метод проектів завжди припускає розв'язування якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей. Моє завдання, як викладача, полягає в тому щоб будувати свої уроки на основі потреб кожного учня, максимально забезпечити прояв активності, самостійності, розвивати  ситуацію успіху, творчості, поважати інтереси кожного. Індивідуальні та групові проекти розвивають здібності учнів: пошукові, творчі ...

Моя робота в процесі навчання направлена на конкретну ціль – сформувати в учнів знання та уміння з кожної теми загальноосвітнього курсу предмету. Завдяки використанню методу проектів цієї цілі можна добитися на більш високому рівні. В процесі роботи над проектом учні мають стійку мотивацію до навчальної діяльності, відбувається процес закріплення отриманих навиків роботи над конкретною темою.

Я використовую метод проектів як творчу, індивідуальну чи групову діяльність учнів на протязі одного уроку ,чи вивчення конкретної теми. Така робота формує навики самоосвіти учнів та складається із декількох етапів:

 • підготовчий, який пов’язаний з формування проблеми, обґрунтування її соціальної і практичної значущості, а також висунення гіпотез щодо її вирішення;
 • дослідницький етап – планування роботи, визначення методів дослідження, розподіл обов'язків між розробниками проекту;
 • реалізація проекту;
 • захист проекту – обговорення проекту та процесу його виконання.

При виборі теми, я не нав’язую учням певну тематику майбутньої роботи. Адже вибір теми це одна із складових першого етапу розробки проекту. При цьому учні мають самі визначити назву і підібрати матеріал , який дозволить проілюструвати можливості тієї прикладної програми на основі якої буде створено проект. Різноманітність тематик проектів, демонструють особисті інтереси та пріоритети учнів.

Під час роботи над проектом учні використовують:

 • ресурси Інтернету, за допомогою яких учні також набувають навиків правильно формувати запити для пошуку даних, опрацьовувати отриману інформацію;
 • допоміжна література: статті із журналів та газет , науково-технічна література, лекційні та практичні матеріали уроків.

Обравши тему, визначаємо разом з учнями ідею та разом обговорюємо її. Попередньо продумуємо можливі варіанти проблем, які важливо дослідити. Самі ж проблеми висуваються учнями з моєї подачі. На даному етапі використовую «мозковий штурм» з подальшим колективним обгово­ренням. Після формування груп (якщо це групові проекти), розподілу обов'язків (врахувавши здібності), обговорюємо можливі методи дослідження, пошуку інформації, способи оформлення кінцевих результатів (презентація, захист, творчі роботи і т. ін.).

Увесь опрацьований, оформлений матеріал учні представляють під час захисту проектів. Найефективнішим для цього є підсумковий урок з теми.

Необхідно відмітити, що на таких уроках учні починають розуміти, де і як вони зможуть застосувати отримані знання. Під час роботи над проектом учень сам аналізує наскільки вдало він попрацював і оцінка перестає бути домінуючим фактором порівняно з досягненням мети проекту.

Учні привчаються працювати самостійно, в команді, уміють прогнозу­вати можливі варіанти та способи роботи, відповідально ставитися до виконання завдань, об'єктивно оцінювати результати діяльності. Головне — змінюється психологічний клімат у класі.

Педагог, у свою чергу, з носія знань перетворюється на організатора пізнавальної, пошукової, творчої діяльності  учнів, переорієнтовує роботу на різні види самостійної, збагачує свій потенціал, постійно перебуває у творчому пошуку.

Розглянемо реалізацію даної інтерактивної технології, методу проектів, на уроках інформатики та фізики на прикладах вивчення конкретних тем.


Проект з предмету «Інформатика»

Тема: Електронні таблиці.

Проект: дослідження .

Тип проекту: Дослідницький.

Очікуваний результат: отримання кількісних характеристик різних соціальних явищ, оформлення їх за допомогою програми Excel та ілюстрація діаграмами.

Мета: формування навиків збору інформації шляхом проведення аналізу, практичне використання набутих знань для обробки результатів за допомогою Excel.

Хід проекту:

Так як даний проект має за мету проведення дослідження відвідуваності учнями уроків, то під час роботи учні співпрацюють зі майстрами та класними керівниками груп. Заздалегідь проводиться бесіда з майстром групи та класним керівником і визначаються проблеми, в розв’язку яких учні могли б надати реальну допомогу. Під час виконання даного проекту учні об’єднуються в групи по три чоловіка.

При роботі в малих групах учні спілкуючись виясняють, що кому не зрозуміло. У випадку необхідності звертаються до мене за допомогою. Кожен розуміє, що успіх групи залежить не лише від запам’ятовування готових знань, а й від уміння самостійно набувати нові знання та застосовувати в конкретних ситуаціях.

Учні проходять всі етапи проектування, при цьому кожен відповідає за свій напрямок роботи і постійно ознайомлює своїх товаришів з отриманими навиками. Захист проектів відбувається на уроці. Для представлення результатів можуть використовувати підготовлені презентації.


Проект з предмету «Фізика»

Тема: Електромагнітне поле

Проект: Вплив магнітного поля на живі організми

Тип проекту: Інформаційний

Очікуваний результат: створити та оформити проект засобами текстового редактора та створити презентацію до проекту.

Мета: учні мають вияснити чи впливає  магнітне поле на живі організми

Хід проекту:

На першому уроці під час мотивації вивчення теми, загальної характеристики теми, учням оголошується, що результатом стане створення та захист індивідуальних проектів. В якості проектів можуть бути реферати, брошури, газети, презентації з теми, яка вибрана самими учнями (дається на вибір декілька тем: «Особливості магнітного поля Землі», «Значення магнітного поля для тварин», «Вплив магнітного поля на людину»), згідно їх інтересів. А тому, на наступних уроках процес набуття нових умінь та навичок відбувається з більшим інтересом та активністю, так як учні розуміють, що все це необхідно застосувати до реалізації свого власного проекту. В процесі вивчення даної теми, я контролюю, координую проміжні етапи роботи над проектом (вибір теми, підбір матеріалу, графічних об’єктів, таблиць, тощо.)

Важливим етапом при роботі з проектом є вибір теми. Оскільки учень має вибрати тему, яка цікава не тільки йому особисто, а й врахувати інтереси інших та можливість зацікавити учнів при захисті своєї роботи. Крім того учні мають врахувати специфіку програми і підібрати матеріал, який відповідає певним вимогам, з якими учні ознайомлюються на початку вивчення теми.

Іншим важливим етапом створення проекту є його реалізація на комп’ютері. Підчас цього процесу учні закріплюють отримані знання та вміння, а кращі із них ознайомлюються із додатковим матеріалом. Вони набувають досвіду роботи з програмою, який підкріплений інтересом та бажанням створити найкращий продукт.

Під час захисту учні розповідають про причини актуальності вибраної теми, доводять правильність вибраної структури, її оригінальність описують ті проблеми, які виникли підчас створення проекту та шляхи їх усунення і репрезентують власний проект. Після цього відбувається обговорення даного проекту, учні висловлюють свої зауваження та рекомендації, виставляється оцінка. Таким чином учні набувають не лише певних умінь та навичок, а й мають можливість самостійно створити достатньо якісний продукт.

Описані вище проекти та розробка теми дають можливість уявити яким чином проектна діяльність може бути включена в процес  викладання предметів.

Участь у проектах позитивно впливає на навчально-пізнавальну діяльність учнів, бо надає змогу підтримувати пізнавальний інтерес до тем, що вивчаються, у вигляді різних заохочень - можливості побачити результати своєї роботи, і усвідомлення того, що їх побачать інші.

Вона є самостійною, бо вимагає пошуку та творчого підходу до поставленої мети. Діяльність над проектами передбачає застосування творчо-пошукових методів навчання, що в свою чергу вимагає активності учнів в роботі.

І цей творчий пошук сучасні учні легко можуть реалізувати за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, які дають їм необмежений доступ до наукових праць, експериментів та дослідів зафіксованих на фото відео, презентьаціях і т.д. та відображати свою роботу у вигляді друкованої інформації, фото та відео.

Не менш важливу роль у здійсненні такої діяльності відіграє рівень комп’ютеризації начальних закладів. Проаналізувавши рівень  виконання проектів можна зробити висновки про те, яких же результатів досягають учні  в ході виконання проектів.

 1.   Формуються та відпрацьовуються :
 •               навики збору, систематизації та аналізу інформації;
 •               навики публічного виступу;
 •               вміння подати інформацію в естетичному вигляді;
 •               вміння висловлювати свої думки та доводити свої ідеї;
 •               вміння працювати в групах;
 •               вміння працювати самостійно, робити вибір, приймати рішення.
 1.   Розширюються та поглиблюються знання з різних предметних областей.
 2.   Підвищується рівень інформаційної культури .
 3.   Учні більш досконало вивчають ту комп’ютерну програму, в якій створюється проект.
 4.   Учень має можливість здійснити свої творчі задуми.
 5.   Стосунки з учителем  переходять на рівень співпраці.
 6.   Підвищується самооцінка тих учнів, які з тих чи інших причин вважали себе неуспішними.

На мій погляд, інформатика саме той предмет, що навчає використовувати інформаційні технології в різних галузях науки і техніки. Навчання учнів перетворюється в захоплюючу діяльність. А після закінчення школи, дає можливість їм, стати успішною, самодостатньою особистістю, яка постійно буде розвивати свої здібності.


Використана література

 1.               Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики /під загальною редакцією О.В. Овчарук. - К: «К.І.С.», 2004-112 с.
 2.               Литвинова С.Г. Організація навчання вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям. Інноваційні технології в освіті // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції . – Сімферополь 206 ст.38-48
 3.               Іван Крячко Методика навчання астрономії в старшій загальноосвітній школі. — К.: Видавничий центр «Наше небо», 2018. — 244 с.
 4.               Пришляк М.П. Астрономія 10кл.:  підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, Академічний рівень Х.: видавництво «Ранок» 2011, 160с.: іл.
 5.               Морзе, Н. В.; Барна, О. В. «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти  Х.: видавництво «Ранок» 2018.
 6.               Ривкінд Я.Й та ін. «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти  Київ видавництво «Генеза» 2018.
docx
Додано
12 березня 2019
Переглядів
267
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку