12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Вимоги сьогодення щодо системи оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках англійської мови

Про матеріал
Сучасний етап у розвитку шкільної освіти пов’язаний із втіленням в життя компетентісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу. Реалізація компетентісного підходу передбачає певні зміни у системі оцінювання навчальних досягнень. В наш час собливу увагу слід приділяти формувальному оцінюванню. Враховуючи сучасні вимоги щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, кожен учитель має розробити у співпраці зі своїми вихованцями власну систему оцінювання основних видів роботи на уроці. Пропоную авторські схеми оцінювання умінь усної і писемної взаємодії на уроках англійської мови, схему оцінювання проєктних робіт та веб-квесту.
Перегляд файлу

Вимоги сьогодення щодо системи оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках

англійської мови

 

   Основні зміни, які відбуваються в загальній середній освіті, спрямовані на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями. На сьогодні молода людина об’єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо мислячою, а значить і більш мотивованою до самонавчання і саморозвитку.

   Сучасний етап у розвитку шкільної освіти пов’язаний із втіленням в життя компетентісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу.

   Компетентісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів. Реалізація компетентісного підходу передбачає обов’язкове прогнозування результативної складової змісту, що вимагає адекватних змін у системі оцінювання навчальних досягнень.

   За цих умов оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що означає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач. Інакше кажучи, оцінка має стимулювати учнів до навчання, а не використовуватись для покарання.

   Слід відмітити, що результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не обмежуються лише знаннями, уміннями, навичками, а мають на меті сформувати компетентність, як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості. Компетентності не суперечать знанням, умінням, навичкам, вони передбачають здатність осмислено їх використовувати.

   Компетентність як інтегрований результат індивідуальної навчальної діяльності учнів, формується на основі оволодіння ними змістовими, процесуальними і мотиваційними компонентами, і його рівень виявляється в процесі оцінювання, що вимагає дотримання певних критеріїв.

   Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 було затверджено Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

  Та, зважаючи на вимоги сьогодення, реформування загальної середньої освіти, влітку 2020 року Міністерство освіти і науки України  ініціювало  внесення змін до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, встановлюючи таким чином відповідність між вимогами до результатів навчання учнів, визначених Державними стандартами, і показниками їх вимірювання, та відобразивши в них ряд нових понять, зокрема поняття формувального оцінювання.

   Проте критерії оцінювання, запропоновані МОН, є загальними і використовуються як основа, своєрідний каркас, за допомогою якого вибудовується система оцінювання. При виконанні обов’язкового виду роботи вчитель повинен мати розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, які ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН, а також враховують особливості вивчення теми (обсяг годин на вивчення, кількість обов’язкових робіт), освітню програму закладу освіти, компетентнісний підхід до викладання предмету (курсу), організаційну форму проведення навчального заняття).

   Розробляючи свою систему оцінювання навчальних досягнень учнів, вчитель має пам’ятати, що ця система повинна:

мати у своїй основі чіткі і зрозумілі вимоги до навчальних результатів;

дозволяти гарантовано досягти і перевищити ці результати;

заохочувати учнів апробувати різні моделі досягнення результату без ризику отримати за це негативну оцінку;

розвивати в учнів впевненість у своїх здібностях і можливостях;

використовувати самооцінювання і взаємооцінювання як важливий елемент навчальної діяльності.

   У процесі впровадження компетентнісного підходу оцінювання навчальних досягнень спрямовується на вирішення таких основних навчальних завдань:

розв’язання проблем і прийняття рішень;

розуміння, а не відтворення фрагментів інформації;

оцінювання умінь, які визначають здатність працювати в команді;

уміння слухати, розв’язувати конфлікти, вирішувати дискусійні питання і проблеми;

уміння застосовувати знання в реальних життєвих ситуаціях.

   З огляду на це, вчителю бажано оцінювати не лише результат роботи, але й процес навчання, індивідуальний поступ кожного учня; позитивно оцінювати досягнення учнів, незалежно від того, значні вони чи скромні, якщо вони є результатом справжніх зусиль дитини; оцінювати рівень аргументації та уміння учнів висловлювати свою думку, залучати самих учнів до розробки критеріїв.

   Учні  та батьки мають бути систематично поінформовані про розроблені вчителем критерії оцінювання. Інформація про критерії оцінювання може бути донесена до учнів у різних формах: в усній формі, шляхом розміщення на інформаційному стенді у класі, через інтерактивну інтернет платформу, електронну пошту, інші види комунікації.

   Враховуючи сучасні вимоги щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, я у співпраці зі своїми вихованцями підготувала власну систему оцінювання основних видів роботи на уроках англійської мови.

 

 

 

 

 

 Оцінювання умінь усного продукування

 на уроках англійської мови

                                                                     

   

    Учні повинні вміти висловитись за темою або ситуацією. Обсяг монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні , характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність визначаються вчителем відповідно до Програмних вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

 Згідно Прграми обсяг усної взаємодії має орієнтовно становити:

 

Уміння

Клас

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Усна взаємодія (діалог)

Висловлювання кожного у репліках, правильно оформлених у мовному відношенні (у межах)

 

4

 

5

 

    5

 

5

 

6

 

6

 

7

 

8

 

 

Усне ж продукування передбачає:

 

Уміння

Клас

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Усне продукування

(монолог)

Обсяг висловлювання у реченнях (у межах)

 

4 - 5

 

5 - 6

 

 5 - 6

 

6 - 7

 

7 - 8

 

8 - 9

 

9 -10

 

10-11

 

11-12

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Схема оцінювання умінь усної взаємодії на уроках англійської мови (діалог)

                                                                       (Розробила вч. Марчвук О.Т.)

 

 1. Відповідність ситуації
 • відповідає вимогам                                                                                                                          - 1 б.
 • відповідає частково вимогам                                                                                                      - 0,5 б.
 • не відповідає вимогам                                                                                                                     - 0 б.
 1. Обсяг повідомлення:
 • відповідає вимогам                                                                                                                          - 1 б.
 • відповідає частково вимогам                                                                                                      - 0,5 б.
 • не відповідає вимогам                                                                                                                     - 0 б.
 1. Тематична достатність (повнота, наявність різноманітних діалогічних єдностей)
 1. Учень(-ця) без зусиль встановлює комунікативний контакт, досить легко спілкується в реальних та умовних комунікативних ситуаціях, обмінюється думками та інформацією, ставить запитання та дає відповіді, аргументує, використовує лексичні одиниці у відповідності із комунікативним завданням                                                                             - 4 б.
 2. Учень(-ця) без надмірних зусиль встановлює комунікативний контакт, досить легко спілкується в реальних та умовних комунікативних ситуаціях, обмінюється думками та інформацією, ставить запитання та дає відповіді, в основному уміє у відповідності з комунікативним завданням використовувати лексичні одиниці                                          - 3 б.                                                   
 3. Учень(-ця) встановлює комунікативний контакт, ставить прості запитання та дає прості відповіді на запитання, надає прості пояснення та інструкції, допускаючи незначні помилки при використанні лексичних одиниць                                                                       - 2 б.
 4. Учень(-ця) має труднощі у встановленні комунікативного контакту, ставить прості запитання та дає прості відповіді на запитання, допускає ряд помилок при використанні лексичних одиниць                                                                                                                         - 1 б.
 5. Учень(-ця) має труднощі у встановленні комунікативного контакту, лексика, що використовується, не дає змоги підтримати діалог                                                                 - 0 б.

3. Використання граматики:

1) Репліки мовця не містять помилок або є кілька помилок, що не заважають їх розумінню                

                                                                                                                                                                   - 2 б.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2) Репліки мовця містять кілька помилок, що заважають їх розумінню                                   - 1 б.                                                                                                                                                                 3) Репліки містить велику кількість помилок, що унеможливлюють їх розуміння                - 0 б.

 1. Фонетичне оформлення
 1. фонетичні помилки не допускаються                                                                                          - 2 б.                                                                                                     
 2. допускаються незначні фонетичні помилки                                                                              - 1 б.
 3. допускаються значні фонетичні помилки                                                                                  - 0 б.
 1. Швидкість реакції на репліки співрозмовника
 1. Реагує швидко                                                                                                                                   - 1 б.
 2. Реагує дуже повільно                                                                                                                       - 0 б.
 1. Ціннісне ставлення:
 1. Учень виявляє  відповідальність, прагнення закріплювати свої позитивні надбання у побудові діалогу, у нього зростають вимоги до свої навчальних досягнень                                                       - 1 б.                                              
 2. Учень виявляє  пасивність щодо закріплення своїх позитивних надбань у побудові

діалогу                                                                                                                                                - 0 б.       

 

 Загальна кількість балів                                               – 12 б.

Схема оцінювання умінь усного продукування на уроках англійської мови (монолог)

                                                                       (Розробила вч. Марчвук О.Т.)

 1. Структура та зв’язність уного повідомлення
 1. Обсяг повідомлення:
 • відповідає вимогам                                                                                                                        - 1 б.
 • відповідає частково вимогам                                                                                                    - 0,5 б.
 • не відповідає вимогам                                                                                                                    - 0 б.
 1. логіка викладу та зв’язність усного повідомлення (наявність з’єднувальних елементів):
 • Повідомлення подаєтся логічно й послідовно. З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між його частинами, а також окремих речень.  Учень вживає сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо                                                                        - 1 б.
 • Логіку викладу частково порушено. З’єднувальні елементи між частинами повідомлення та окремих речень є частково або вжиті недоречно                                                                    - 0,5 б.                                                                                             
 • З’єднувальних елементів немає, робота складається з набору речень                                   - 0 б.
 1. Повнота розкриття теми:
 1. Учень(-ця) вміє без підготовки висловлюватись в межах теми відповідно до навчальної ситуації, а також у зв’язку зі змістом прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення; використовує лексичні одиниці у відповідності із комунікативним завданням                                                                                                            - 4 б.                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2. Учень(-ця) вміє зв’язно висловлюватися відповідно до навчальної ситуації, малюнка,

робити повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або побаченого; в основному уміє у відповідності з комунікативним завданням використовувати лексичні одиниці                                                                                              - 3 б.                                                                                                

 1. Учень (-ця) вміє в основному логічно побудувати монологічне висловлювання на задану тему, допускаючи незначні помилки при використанні лексичних одиниць                     - 2 б.                         
 2. Учень (-ця) використовує в мовленні прості непоширені речення з опорою на зразок, має труднощі у підборі лексичних одиниць у відповідності до заданої теми                               - 1 б.                                                                                           
 3. Повідомлення учня (-ці) має недостатній   обсяг   для   розкриття   теми,   лексичне наповнення не відповідає змісту та недостатню інформативну насиченість                       - 0 б.
 1. Використання граматики:
 1. Повідомлення не містить помилок або є кілька помилок, що не заважають його розумінню               

                                                                                                                                                              - 2 б.                                                                                                                           

2) Повідомлення містить кілька помилок, що заважають його розумінню                               - 1 б.                                                                                                                                                                     3) Повдомлення містить велику кількість помилок, що унеможливлюють його  розуміння - 0 б.                                                                                                     

 1. Фонетичне оформлення
 1. Фонетичні помилки не допускаються                                                                                           - 2 б.                                                                                                     
 2. Допускаються незначні фонетичні помилки                                                                                - 1 б.
 3. Допускаються значні фонетичні помилки                                                                                    - 0 б.       
 1. Оригінальність висловлювання:
 1. Учень(-ця) самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою повідомлення, аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, використовує цитати, приказки, прислів’я                                                                   - 1 б.                                                                      
 2. Повідомлення не відзначається багатством ідей та оригінальністю                                       - 0 б.
 1. Ціннісне ставлення:
 1. Учень виявляє  відповідальність, прагнення закріплювати свої позитивні надбання у побудові монологічного висловлювання                                                                                                                     - 1 б.                                              
 2. Учень виявляє  пасивність щодо закріплення своїх позитивних надбань у побудові

 монологічного висловлювання                                                                                                   - 0 б.       

Загальна кількість балів                                                – 12 б.                                       

Оцінювання умінь письмового продукування на уроках англійської мови

                                                                     

   

    Учні повинні вміти висловитись у письмовій формі за темою або ситуацією. Обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності наповнюваність визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу. Згідно Прграми обсяг письмового висловлювання має орієнтовно становити:

 

Уміння

Клас

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Писемне продукування

Обсяг письмового повідомлення у словах (у межах)

 

25-40

 

40-50

 

50-60

 

60-70

 

70 -80

 

80 -90

 

90-100

100-130

130-150

 

Оцінювання умінь письмового продукування дає змогу перевірити здатність учнів демонструвати вміння та навички:

- правильно писати та використовувати мовні одиниці;

- сполучати слова, доповнювати, трансформувати речення;

- будувати висловлювання певного обсягу, добираючи та впорядковуючи  

  необхідний для реалізації задуму матеріал;

- враховувати ситуацію писемного спілкування, адресата мовлення;

- розкривати тему писемного висловлювання;

- викладати матеріал логічно, послідовно;

- використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання;

- виявляти своє ставлення до предмета;

- виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема трансформувати одержану

  інформацію, відтворюючи її стисло, своїми словами, аргументувати висловлені

  думки.

 

 

 

 

 

 

 

Схема оцінювання умінь писемної взаємодії на уроках англійської мови (написання листа)

 

 1. Структура та зв’язність листа
 1. відповідність письмового висловлення заданому формату

(приватний чи офіційний лист):

 • Стиль письма повністю відповідає вимогам до висловлень заданого формату. У письмовому висловленні використано відповідні лексичні та граматичні одиниці.

Письмове висловлення оформлено відповідно до правил написання та оформлення, прийнятих у країнах, мова яких вивчалася.

Наприклад, у приватному листі використано неформальний стиль, для якого є характерним приватний тон, а також уживання прямого звернення до адресата; використання імені, а не прізвища; скорочень і відповідних форм привітання та прощання тощо.

У листі є:

 • привітання (greeting) – відповідно до вимог оформлення приватного листа;
 • вступ (opening remarks)
 • основна частина (main body) обов’язково структурована за змістовими абзацами, є три змістові абзаци (або два змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один абзац);
 • кінцівка (closing remarks);
 • прощання (ending) – відповідно до вимог оформлення приватного листа;
 • підпис (name) – вигадане ім’я відповідно до формату приватного листа               1 б.
 • Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, є порушення основних вимог                     - 0,5 б.
 • Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення  або їх немає                                                                                     - 0 б.
 1. логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті):
 • Текст укладено логічно й послідовно. З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах.  У тексті є сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо, ужиті доречно                                                      - 1 б.
 • Логіку викладу частково порушено. З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах є частково або вжиті недоречно                                                                                                     - 0,5 б.
 • З’єднувальних елементів немає, робота складається з набору речень          - 0 б.

 

 

 

 1. Змістове наповнення (опрацювання умов, зазначених у ситуації):

1-а умова:

Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення)                                                                                                                                               - 2 б.

Умову лише згадано, надано коротку відповідь                                                                          - 1 б.

Умо Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови                                          - 0 б.

2-а умова:

Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення)                                                                                                                                                - 2 б.

Умову лише згадано, надано коротку відповідь                                                                          - 1 б.

Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови                                         - 0 б.

3-я умова:

Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення)                                                                                                                                                - 2 б.

Умову лише згадано, надано коротку відповідь                                                                           - 1 б.

Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови                                          - 0 б.

 1. Використання лексики (лексична наповнюваність та правильність уживання лексичних засобів):
 • Можливі лексичні помилки (максимум три), що не впливають на розуміння написаного                                                                                                               

                                                                                                                                                          - 2 б.

 • Продемонстровано недостатній словниковий запас (використано                   одноманітні лексичні одиниці) для вирішення заданої комунікативної ситуації.                                – 1 б.                                                                                           
 • Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий               - 0 б.                                              

 

 1. Використання граматики (правильність уживання граматичних засобів):
 1. Робота не містить помилок або є помилки (максимум вісім), що не заважають розумінню написаного, крім грубих помилок на:                                                                                      - 2 б.

уживання числа й особи в дієслівних часо-видових формах;

порушення порядку слів у реченні;

уживання інфінітива (у реченнях на зразок he must come; I have to come; he wants to win тощо);

уживання числа іменників.  

 Якщо серед восьми помилок є помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, оцінка за цей критерій                                                                        – 1бал

 1.   У роботі є помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (дев’ять і більше), у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного                                                                                                                 

                                                                                                                                                          - 1 б.

 1. У роботі велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного       - 0 б.                                                                                                     

Загальна кількість балів                                             – 12 б.

Увага!

1. Якщо учень отримує 0 балів за всі критерії 2. Змістове наповнення, то всю роботу оцінюють у 0 балів.

2. Якщо учень отримує 0 балів за критерій 3. Використання лексики або критерій 4. Використання граматики, то всю роботу оцінюють у 0 балів.

3. Якщо учень отримує 0 балів за один із критеріїв 2. Змістове наповнення, то за критерій 3. Використання лексики роботу оцінюють в 1 бал.    

Схема оцінювання умінь писемного продукування (творче письмо)

                                                                      (Розробила вч. Марчвук О.Т.)

 

 1. Структура та зв’язність тексту
 1. Обсяг письмового повідомлення:
 • відповідає вимогам                                                                                                                        - 1 б.
 • відповідає частково вимогам                                                                                                    - 0,5 б.
 • не відповідає вимогам                                                                                                                    - 0 б.
 1. логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті):
 • Текст укладено логічно й послідовно. З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах.  У тексті є сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо, ужиті доречно - 1 б                                                                                                                                                                                                                        
 • Логіку викладу частково порушено. З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах є частково або вжиті недоречно             - 0,5 б.                                                                                             
 • З’єднувальних елементів немає, робота складається з набору речень                                   - 0 б.
 1. Повнота розкриття теми:
 1. Робота має достатній обсяг для розкриття теми, повну відповідність змісту  до   завдання   творчої  роботи,   достатню   інформативну  насиченість, художньо-естетичне наповнення, висловлюється власна думка, аналізуються різні погляди, добираються переконливі аргументи                                                                                                                                           - 4 б.
 2. Робота має достатній обсяг для розкриття теми, неповну відповідність змісту до завдання творчої роботи, посередню інформативну насиченість                                                             - 3 б.
 3. Робота має недостатній   обсяг  для розкриття теми, неповну відповідність змісту до завдання творчої роботи, посередню інформативну насиченість                                                             - 2 б.
 4. Робота має недостатній   обсяг   для   розкриття   теми,   неповну відповідність змісту до завдання творчої роботи, недостатню інформативну насиченість                                          - 1 б.
 5. Робота має недостатній   обсяг   для   розкриття   теми,   повну невідповідність змісту до завдання творчої роботи, недостатню інформативну насиченість                                          - 0 б.
 1. Лексична насиченість:
 1. Можливі лексичні помилки (максимум 3), що не впливають на розуміння написаного, вжито ідіоматичні звороти, різноманітні структури та моделі                                                - 3 б.                                                                                                                                                                                                                                                                          
 2. Можливі лексичні помилки (максимум 4), що не впливають на розуміння написаного, вжито недостатню кількість ідіоматичних зворотів, посередню різноманітність структур та моделей                                                                                                                                                 - 2 б.                                                                               
 3. Продемонстровано недостатній словниковий запас, немає різноманітністі вжитих структур та моделей. Допущені помилки (максимум 6) не порушують сприйняття тексту                – 1б.
 4. Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий                     - 0 б.                                              
 1. Використання граматики:
 1. Робота не містить помилок або є незначні помилки, що не заважають розумінню написаного      - 2 б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 1. У роботі є помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок, у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного                                                       - 1 б.                                                                                                                                                          
 2. У роботі велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного             - 0 б.                                                                                                     
 1. Ціннісне ставлення:
 1. Учень виявляє  відповідальність, прагнення закріплювати свої позитивні надбання у написанні творчого повідомлення, у нього зростають вимоги до свої навчальних досягнень                           - 1 б.                                              
 1. Учень виявляє  пасивність щодо закріплення своїх позитивних надбань у написанні творчого повідомлення                                                                                                                    - 0 б.

Загальна кількість балів                                               – 12 б.

Схема оцінювання проєктної роботи

з англійської мови

                                                                     (Розробила вч. Марчвук О.Т.)

 1. Оформлення проєктної роботи
 1. Титульну сторінку оформлено належним чином (вказано тему проєктної роботи, виконавця роботи, клас та прізвище вчителя):

умову не виконано                                                        0 б.

умову виконано повністю                                            1 б.

 1. Текст дослідження оформлено естетично та проілюстровано:

умову виконано  частково                                           1 б.

умову виконано повністю, є кілька ілюстрацій      2 б.

2.Зміст матеріалу:

1) Тему розкрито частково                                          – 1 б. 2) Тему розкрито повністю                                          – 2 б.

3) Наявні міжпредметні зв’язки, творчий підхід     – 3 б.

3.Захист проєктів:

1) Текст читається                                                         – 1 б.

2) Інформація подається без опори на текст, допускаються деякі граматичні помилки                  – 2б.

3) Інформація подається без опори на текст і без граматичних помилок                                                    – 3б.

4) Інформація подається без опори на текст з повним розумінням змісту, підтримується увага, зацікавленість

та надаються відповіді на запитання аудиторії        – 4 б.

4. Рефлексія:

1) Аудиторія висловлює думки щодо рівня аргументації та подання інформації здобувачем освіти                                                                – 1 б.

2) Надається самоаналіз (чому особисто навчився)                          – 1 б.

Загальна кількість балів                                              – 12 б.

  Критерії оцінювання веб-квесту

         з англійської мови

Максимальна кількість балів, яку може отримати група при роботі над веб-квестом становить 12 балів. На кожному етапі учень може отримати від 1 до 3 балів (середній рівень - 1 бал, достатній - 2 бали, високий рівень - 3 бали).

 

docx
Додано
30 вересня 2020
Переглядів
1007
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку