Випускна робота "Розвиток творчих здібностей на уроках математики з використанням інноваційних технологій"

Про матеріал
Випускна робота Розвиток творчих здібностей на уроках математики з використанням інноваційних технологій ЗМІСТ 1.Вступ. Актуальність теми. 2.Мета та завдання. 3. Розвиток творчих здібностей на уроках математики з використанням інноваційних технологій. 3.1. Інновація. Інноваційні технології. 3.2. Творча особистість. 3.3. Роль інноваційних технологій у розвитку творчої особистості на уроках математики ( з досвіду роботи вчителя). 4. Висновок. 5. Література.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

 

 

 

Випускна робота

 

Розвиток творчих здібностей на уроках математики з використанням   інноваційних технологій

 

 

 

 

 

Слухач групи вчителів початкових класів:

Ужинська Катерина Юріївна

 вчитель початкових класів

Іваницького НВК «ДНЗ – ЗОШ І ступеня»

Керівник-рецизент:

__________________________________________________________________________

 

2018                        

ЗМІСТ

 

1.Вступ. Актуальність теми.

2.Мета та завдання.

3. Розвиток творчих здібностей на уроках математики з використанням інноваційних технологій.

3.1. Інновація. Інноваційні технології.

3.2. Творча особистість.

3.3. Роль інноваційних   технологій у розвитку творчої особистості на

       уроках математики ( з досвіду роботи вчителя).

4. Висновок.

5. Література.

6. Додаток (урок математики в 2 класі )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

 Повноцінними є тільки ті

знання, які дитина здобула

 власною активністю

Йоганн Песталоцці

За останні роки інтерес до проблеми творчості значно зріс. У сучасному  суспільстві виникла нагальна потреба в творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадян. Сьогодні, в умовах величезних змін у соціальному, економічному та політичному житті України - постала проблема радикальної перебудови у сфері освіти та виховання,  мета якої – формувати конкурентно-здібну, творчу особистість, яка спроможна до самовизначення, до самореалізації та самовдосконалення.

Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до  використання нових ідей, задумів, нових підходів та рішень. Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення.

Для цього їй потрібні певні навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов.

Уроки математики  – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності. Одним із кроків підвищення ефективності уроку математики  є впровадження разом із традиційними методами навчання інноваційних технологій.

Василь Сухомлинський у книзі « Сто порад учителю»  писав: «Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці…».  Завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.

Отже  Розвиток творчих здібностей на уроках математики з використанням   інноваційних технологій є однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета та завдання

Мета:

Забезпечити розвиток творчої особистості.

Збагатити інтелектуальний потенціал кожної дитини.

Створити систему роботи по розвитку творчої, пізнавальної, самостійної активності молодших школярів.

Розвивати позитивні нахили, здібності, творче мислення, потреби і вміння самовдосконалення.

· розвиток творчих здібностей учнів початкових класів;

· формування свідомої, активної особистості та громадянина. Виховувати бажання працювати колективно і самостійно, вміння доводити розпочату роботу до кінця, отримувати задоволення від своєї роботи.

 Мої завдання:

- запалити в дитячому серці вогник допитливості;

- збагачувати знання школярів про природу, суспільне життя, трудову діяльність людей;

- розвивати різні види пам'яті;

- розвивати уяву і фантазію;

- розвивати увагу, спостережливість;

- формувати мовленнєві вміння, комунікативно – творчі здібності;

- пробуджувати інтерес до навчання, робити його цікавим, пізнавальним, розвивальним;

- розвивати творче мислення;

- навчити працювати з навчальною і дитячою книгою;

- виховувати національну самосвідомість, духовність. - Виявити і розвинути інтелектуальні задатки кожної дитини.

- Створити умови, що забезпечують становлення і подальший розвиток особистісних якостей дітей, відповідних інтересів, нахилів, здібностей.

- Забезпечити своєчасний розвиток творчих здібностей.

- Сформувати у дітей позитивне ставлення до різних видів діяльності.

- Створити простір для високого рівня мислення, застосувавши набуті знання у повсякденному житті.

Тобто, навчити дітей вчитися, прищепити їм стійкий інтерес до знань, прагнення самостійно збагачуватися ними, починаючи вже з першого класу.

Вважаю, що виховуючи творчу особистість, здатну творчо засвоювати знання і використовувати їх на практиці, ми відродимо інтелектуальний потенціал країни, від якого залежить майбутнє нашої держави. Нова українська школа буде виховувати не лише відповідальність за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства.

 

Інновації. Інноваційні технології

 

Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації  інновація  означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу . Інновацію можна розглядати як процес (масштабну або часткову зміну системи і відповідну діяльність) і продукт (результат) цієї діяльності. Таким чином, інноваційні педагогічні технології як процес - це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів».

Нове у педагогіці - це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу в ході зміни умов і ситуацій ефективно розв'язувати завдання виховання та освіти.

 • Інтерактивне навчання. В Україні розроблена та пропагується технологія інтерактивного навчання О. Пометун.  Інтерактив (від анг.- взаємний та діяти). Інтерактивне навчання-це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.
 • Мультимедійна технологія , в якій об'єднаються текстова, графічна, аудіо - та відеоінформація, анімація. Це педагогічна технологія забезпечує учневі розвиток його мотиваційної сфери, інтелекту, самостійності, колективізму, схильностей, уміння здійснювати самостійне управління навчально-пізнавальною діяльністю. Нова парадигма полягає в тому, що учень має вчитися сам. а вчитель - здійснювати мотиваційне керівництво його учінням. Тобто мотивувати, організовувати, координувати, консультувати, контролювати. Як принципово новий навчальний засіб електронна книга відкрила можливості «читати», аналізувати «живі» озвучені сторінки, Тобто можливості бачити, чути, читати.
 • Проектна технологія . Цілі і завдання проектної технології:
 • Не тільки передати учням суму знань, а ще й навчити здобувати ці знання самостійно, застосовуючи їх для розв’язання нових пізнавальних  і практичних завдань;
 • Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок;
 • Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, вміння роботи висновки.

 

Творча особистість

 

Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина –   індивідуальність, що потребує особливого підходу. Під час роботи з такими дітьми постійно виникають педагогічні й психологічні труднощі, обумовлені розмаїтністю видів обдарованості, зокрема віковою та прихованою, безліччю суперечливих теоретичних підходів і методів, варіативністю сучасної освіти.

Працюючи з обдарованими дітьми, педагог повинен уміти вставати в позицію рефлексії до самого себе. Так, одним з основних психологічних принципів роботи з дітьми є принцип «прийняття іншого», згідно з яким учитель повинен спочатку приймати учня як індивідуальність зі своїми особливостями, що вже склалися.  Крім того, вчителеві важливо володіти даром навіювання, вміти аргументовано переконувати; бути неупередженим, справедливим, емоційно врівноваженим, тактовним, щоб не вплинути негативно на прагнення дитини до творчості, на її етичні вчинки; бути здатним до самоаналізу, самокритики, перегляду своїх позицій, виваженості вчинків; налагоджувати з учнями партнерські стосунки; надавати дітям свободу вибору і прийняття рішень; володіти високим рівнем пізнавальної і внутрішньої мотивації, адекватною самооцінкою тощо. Як відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант може виростити новий талант.

 Саме вчитель створює атмосферу, яка може надихати учня або руйнувати його впевненість у собі, заохочувати чи пригнічувати інтереси. Щоб створити таку атмосферу, вчитель використовує такі творчі методи:

- стимулювати бажання учнів працювати самостійно;

- заохочувати до роботи над проектами, запропонованими самими учнями;

- переконувати учнів у тому, що вчитель є їхнім однодумцем;

- заохочувати до максимальної захопленості у спільній діяльності;

- виключати будь-який тиск на дітей, створювати розкуту атмосферу;

- надавати дитині свободу вибору галузі застосування своїх здібностей.

Особистість часто не може правильно обрати життєвий шлях, що врешті-решт негативно позначається на науковому та інтелектуальному потенціалі держави в цілому, на рівні її економічного та соціального розвитку. Адже обдарований учень починається з обдарованого вчителя (інтелект загострюється інтелектом, характер виховується характером, особистість формується особистістю). Завдання педагога - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.

 

Роль інноваційних   технологій у розвитку творчої особистості на  уроках математики

( з досвіду роботи вчителя )

 

На кожному уроці важливим є опанування математичним матеріалом, що не можливо без поєднання самого предметного матеріалу з продуктивними інноваційними технологіями. Адже критичність мислення формується під час опрацювання інформації, розв’язування задач, проблем, оцінювання ситуації, вибору раціональних способів діяльності на уроках.  Тож розвивати творчі компетентності учнів на уроках можна слідуючи тільки, коли:  складне зробити простим, просте зробити звичним, звичне зробити приємним.

Математика більшості дітям дається нелегко. Для таких учнів залучення до загальнолюдської культури – дуже слабкий, мало дієвий мотив навчання. А якщо в учня немає мотивів вивчати математику або ці мотиви слабкі, його навчання перетворюється на безцільну муку. Усунути цю причину можна лише одним способом – своєчасно сформувати дієві мотиви учіння. Учні мають усвідомлювати, що матеріал, який вивчається на уроках математики, знадобиться їм не лише для розвитку їхньої загальної культури, а й безпосередньо у практичній діяльності.

В своїй роботі я використовую такі методи стимулювання й мотивації до навчання математики в учнів:

 • Створення на уроці ситуації успіху.
 • Використання наочності.
 • Формування в учнів мотивів обов’язку і відповідальності у навчанні.
 • Використання історичного матеріалу.
 • Застосування нового математичного факту.
 • Використання спостережень, наслідування, виміру, експерименту.
 • Використання відкритої інформації на уроках математики.
 • Використання практичних задач.

Саме впровадження на уроці розвиваючих ігор може сприяти розвитку пізнавальної активності школярів.

Завдання  з  розвиваючого  навчання,  які  я  використовую  у своїй роботі на уроках математики:
- хвилинки-цікавинки;
- віршовані задачі;
- математичні загадки;
- геометричні головоломки;
- математичні ігри;
- числові головоломки.

Використання нетрадиційних уроків-ігор дає змогу практично застосовувати математичні знання дітей. Для цього вчителям необхідно володіти сучасними методами, які б пробуджували у школярів бажання пізнавати нове, незвідане. Гарним доробком у цій справі будуть розвиваючі вправи та завдання. Набір дидактичних розвиваючих ігор, вправ, може сприяти різноманітним якостям і здібностям дітей, для допомоги у тому, щоб проявляти і реалізовувати пізнавальну активність у процесі розкриття і засвоєння              шкільного              матеріалу.
           Математичні розвиваючі ігри, ребуси, логічні завдання дають можливість розвивати пізнавальні здібності, розвивати мислення, просторову уяву, фантазію, пам’ять, увагу дітей, допомагає дитині оволодіти вмінням аналізувати, порівнювати, узагальнювати, проявляти кмітливість і винахідливість.
Для цілеспрямованого і постійного розвитку творчих можливостей учнів необхідно, щоб організаційні методи форми та засоби навчання відповідали цілям і задачам навчально–творчої діяльності.

Прийом «Лови помилку». Це – універсальний прийом. Він може використовуватися й у роботі із групою, і в індивідуальній роботі. А також на різних етапах уроку:

 • на початку – при розв’язуванні усних вправах або при повторенні
 • у середині уроку – при закріпленні матеріалу, на стадії осмислення
 • наприкінці уроку – при підведенні підсумків, на стадії рефлексії.

Учні шукають помилку, краще групою. Вони сперечаються, радяться, а коли приходять до якоїсь думки, вибирають спікера й пропонують свій аргументований варіант відповіді.

 • У 1 класі учням важко висловити свою думку, особливо коли перед ними стоїть завдання скласти текстову задачу, умову чи запитання до неї; підбити підсумок уроку, тому я використовую таку схему:

 

 

http://cs411530.userapi.com/v411530387/1f4/xdyV9DxN8qs.jpg

 

 

 

 

 

http://cs411530.userapi.com/v411530387/1f4/xdyV9DxN8qs.jpg

http://cs411530.userapi.com/v411530387/1f4/xdyV9DxN8qs.jpg

 

Застосування ІКТ на уроках математики дає можливість вчителю скоротити час на вивчення матеріалу за рахунок наочності і швидкості виконання роботи, перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал особистості. Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання:

 • при поясненні нового матеріалу;
 • закріпленні;
 • повторенні;
 • контролі.

За рахунок використання комп'ютерних технологій на уроках надається мжливість використання додаткового матеріалу, підвищується ступінь наочності, посилюється мотивація навчання і, як наслідок - підвищується інтерес до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок:

Отже, розвитком творчого мислення на уроках математики необхідно керувати.  Організація   такої  діяльності    це   створення   сприятливих  умов  для  якісної навчально - виховної роботи, які передбачають:
-проведення навчання на високому рівні складності;
- посилення роль гіпотетичного мислення, що сприяє здібності передбачати, висловлювати свої думки, ідеї та захищати їх;
- систематичне створення ситуації вибору для учнів і надання можливості здійснювати              цей              вибір;
- підвищення ролі діалогічної форми навчання, як особливої взаємодії
повноцінного розуміння, що зумовлює поєднання зовнішнього і внутрішнього діалогу.
            В процесі роботи  над проблемою «Розвиток творчої особистості учня шляхом впровадження  інноваційних технологій»  та проаналізувавши новітні педагогічні технології, які найбільш сприяють покращенню якості  математичної освіті, я прийшла до висновку, що необхідно вивчати і застосовувати в практиці те, що відповідає потребам сьогодення та  сприяє реалізації творчого потенціалу особистості в життєвій перспективі.

Використання на уроках математики інноваційних технологій сприяє професійному зростанню вчителя, змінює атмосферу на уроці, активізує роботу учнів, і як наслідок, покращується якість набутих знань. Звичайно, інновації потребують багато часу для підготовки вчителя, але отриманий результат того вартий.

 

 

 

 

 

 

Література:

 1. Василь Сухомлинський  «Сто порад учителеві».
 2.  О.Пометун, Л.Пироженко “Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання”,  Київ «Видавництво А.С.К.», 2004- 192 с.
 3. Лізінський В.М. Прийоми та форми в навчальній діяльності. – Харків: Видавництво «Ранок», 2004. – 158с.
 4.  І.С.Маркова Інтерактивні технології на уроках математики. – Харків. Вид. гр. «Основа», 2007 рік.
 5. «Державний стандарт базової і повної середньої освіти».
 6. http://www.refine.org.ua/pageid-3556-1.html
 7. http://teacher.ed-sp.net/index.php?id=116:2013-05-22-05-49-20&Itemid=25&option=com_content&view=article
 8. http://ito.vspu.net/duplomni_rob/duplomni_2011_2012/magistr/Kolomiez/Kolomiez.htm
 9. Русин Г. Професійна підготовка майбутнього вчителя до роботи з обдарованими дітьми в сучасній школі / Г.Русин // Гірська школа українських Карпат.  – 2013. - №10.
 10.  Концепція «Нава українська школа», 2016

 

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
8 травня 2019
Переглядів
2248
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку