24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Виступ на семінар + Презентація "Забезпечення усвідомленого здобуття знань"

Про матеріал

Матеріал знайомить із можливостями використання путівників учня та папок успіху як засобів усвідомленого здобуття знань.Сьогодні зовнішні стимули навчання (обов'язок перед рідними, суспільна роль знань) втрачають своє значення. Потрібно замінити зовнішні спонуки внутрішніми, серед яких найважливішою повинна бути прагнення до самовдосконалення через навчання, самоствердження через успіх у навчанні

Перегляд файлу

 

                                                                                

 

Забезпечення усвідомленого здобуття знань ( робота з «путівниками учня» та «папками успіху»)

 

Ніхто не може сказати, яким буде суспільство через 15-20 років. Фактично, школа повинна готувати учня до життя, про яке ніхто нічого не знає. Але зрозуміло,що для успіху в ньому особистість повинна бути мобільною, динамічною, гнучкою, повинна вміти передбачати, аналізувати й оцінювати, бути готовою до змін, не губитися в ситуації, що швидко змінюється.

За підрахунками вчених, 90% загального часу учня сучасної школи відводиться на виконання репродуктивних дій; учень впродовж дня в умовах традиційного навчання говорить усього 2 хвилини, а самостійна робота складає лише 10% часу. Таким чином, виникає протиріччя між запитами особистості, вимогами суспільства й освітньою пропозицією. Це усвідомлюють (а інколи інтуїтивно відчувають) учні. Тому все частіше лунає з дитячих уст питання «А навіщо мені ваш предмет?», і воно дійсно актуальне, адже 80% одержаної у школі інформації ніколи не застосовується.

Тому першорядного значення набуває усвідомлене здобуття знань кожним школярем. (Слайд 1) Сьогодні зовнішні стимули навчання (обов’язок перед рідними, суспільна роль знань) втрачають своє значення. Потрібно замінити зовнішні спонуки внутрішніми, серед яких найважливішою повинна бути прагнення до самовдосконалення через навчання, самоствердження через успіх у навчанні.(Слайд 2)

Сприяють цьому різноманітні сучасні форми, прийоми, методи роботи на уроці. Я пропоную вам познайомитись із використанням «Путівника учня» на уроці української літератури.(Слайд 3) Суть ролі цього засобу навчання можна алегорично схарактеризувати словами Марка Твена: «Хто не знає, куди прямує, дуже здивується, якщо потрапить не туди». «Путівник учня» - це своєрідний план роботи на урок і навіть після уроку. Сучасна методична наука поки що не розробила чіткої структури цього документа та його використання. Пропоновані зразки – це результат самостійної пошукової роботи як особисто моєї, так і членів обласної науково-дослідної лабораторії з проблем особистісно орієнтованого навчання. У путівнику відображено цілі уроку, план роботи, окремі завдання як колективного, так і індивідуального характеру, самостійні завдання пошукового характеру, творчі роботи, домашні завдання і т.п. Цей документ допомагає учневі не «загубитися» на уроці, орієнтуватися в його етапах, самостійно працювати з підручником та додатковими джерелами.

 

Варіант 1

 

Тема.    В.Симоненко. «Перехожий»

Путівник учня

 

Що вивчатимемо

Як працюватимемо

Про що дізналися

 

1.Зясування назви поезії та її присвяти

 

Створення асоціативного ряду до слова «перехожий»

 

 

Висновок ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Робота з текстом поезії «Перехожий»

 

Мовчазне читання вірша учнями

Зясування значень незнайомих чи незрозумілих  слів

Озвучення вражень від твору

Виразне читання поезії учнями

 

Продовжити речення «Прочитавши поезію «Перехожий», я відчув (відчула) …---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дати відповіді на запитання:

- Чому автор не називає імені перехожого? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- яким постає перед нами перехожий? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Як ви розумієте вислів «жадібні очі»? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Розкриття основної думки поезії, зясування алегоричного значення натовпу та індивідуальності

 

Формулювання учнями ідеї вірша

Створення асоціативних рядів до слів «натовп» і «перехожий»

 

 

Яка головна думка поезії? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Записати асоціативні ряди: натовп –

 

Перехожий –

 

 

4. Домашнє завдання

Написання есе «Я і Перехожий»

Написати есе

 

 

 

 

Варіант 2

 

 

ПУТІВНИК УЧНЯ

1.Визнач цілі уроку.

 

Після уроку я знатиму:

основні події у житті А.Чайковського,

зміст повісті “За сестрою”,

значення літературознавчого поняття композиція.

Після уроку я вмітиму:

розповідати про життя письменника;

розкривати історичну основу повісті;

виразно читати та переказувати уривки твору;

аргументувати своє ставлення до зображених у творі подій; до персонажів, їх поведінки;

визначати жанрові ознаки твору, елементи його композиції;

ставити запитання до героїв твору, автора, самих себе.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Почни своє питання так: я адресую питання…

я хочу запитати…

3.Створи асоціативні ряди.

Війна – ___________________________________________________________

Козаки – __________________________________________________________

Родина – _________________________________________________________

4. Почни свою відповідь так:

читаючи твір, я захоплювався…, дивувався…, був вражений…, дуже засмутився…, відчував радість, біль, образу…, хвилювався…, сумував…, співпереживав, не міг стримати своїх почуттів…, хотів би опинитися на місці…

5. Почни свою відповідь так:

 

мого товариша зацікавило…, а в мене виникло таке запитання…

6. Підсумуй свою роботу на уроці.

Сьогодні на уроці я зрозумів (зрозуміла), що…

Мені було цікаво…

Я дізнався…, але ще хочу дізнатися…

7. Чи досягли ми поставлених цілей? Як ми це робили?

8. Домашнє завдання

•Які запитання ви поставили б до козаків, до автора у змалюванні козаків. Сформулюйте і запишіть 5 запитань.

•Переказувати один епізод, у якому йдеться про благородство, відданість, гуманність, вірність козаків.

•Заповнити “Візитну картку твору”.

Візитна картка твору

Назва твору  

Автор  

Дата написання 

Тема твору 

Герої 

Враження 

•Створити ілюстрацію до твору (за бажанням).

 

 

Варіант 3

 

Читацький путівник

учня ___ класу _____________________________________________________

 

Тема уроку. Народні казки. Тематика і різновиди народних казок. Перемога правди над кривдою в казці "Про правду і кривду".

Ім’я уроку. Які щасливі очі у казок! (Ліна Костенко).

Ц і л і.

Знати: визначення поняття народна казка; тематику і різновиди народних казок, зміст виучуваної казки, особливості виразного читання.

Уміти: уявляти прочитане, розповідати про враження, переказувати казку, ставити запитання до тексту, героїв; на основі змісту казки з’ясувати народне розуміння добра і зла та розповісти про власні погляди на ці поняття; пояснити роль фантастичних елементів у казці; характеризувати казкових героїв, давати власну оцінку їхнім рисам, учинкам; проводити аналогію із сучасним життям;

усно відрефлексувати власну діяльність на певному етапі уроку, характеризувати себе як читача.

План уроку

1. Аналіз імені уроку.

2. Висловлення власних відчуттів, вражень від прочитаного, виниклих запитань.

3. Словникова робота.

4. Словесне малювання

5. Виразне читання казки "Про правду і кривду" в особах.

6. Бесіда за змістом казки.

7. Рольова гра.

8. Перевірка засвоєння змісту казки, визначення особистісного смислу прочитаного.

9. Рефлексія процесу діяльності та його самооцінювання.

10. Аналіз домашнього завдання.

 

Закінчіть речення: "Моя улюблена казка  – ___________________________, тому що _____________________________________________________________________________").

 

Дайте визначення: "Казка – це…".

Словникова робота: Небіж – племінник; обривок – шмат мотузки; верства – давня назва міри великих віддалей (1,06 км).

Дайте письмову відповідь на питання: "Які мудрі поради містить казка "Про правду і кривду"? (Вкажіть не менше трьох порад.) Усно обґрунтуйте, яка з них найважливіша для особисто для вас.

Домашнє завдання.

Обов'язкове загальне: а) виконати завдання 1, 2 (С. 35 підручника), 3 (с. 36 підручника); б) проаналізувати рівень навчальних досягнень (заплановані і досягнуті цілі), визначити, чи потрібна допомога (яка? чия?), спланувати подальшу навчальну діяльність з урахуванням проведеного аналізу.

Обов'язкове на вибір: а) переказати казку від імені одного з головних героїв (звернути увагу на інтонацію, жести і міміку); б) виконати завдання 11 (с. 36 підручника); в) виконати завдання 12 (с. 36 підручника); виконати завдання 1 (с. 36 підручника). 

За бажанням: а) проілюструвати казку; б) дібрати прислів'я, які характеризували б героїв казки; в) підготувати порівняльну характеристику дядька й небожа; г) написати есе "Як краще жити: правдою чи кривдою?"; д) відредагувати власну казку (внести у неї зміни з урахуванням знань і вмінь, одержаних на уроці); е) знайти в Інтернеті ілюстрації до казки «Про правду і кривду», «Мудра дівчина», записати електронні адреси, укладаючи покажчик.

 

 

 

Не можна не сказати і про певні проблеми, пов’язані з використанням путівників. Основна з них -  нівелювання ролі зошитів з української літератури, у яких ми зобов’язані вести записи і перевіряти відповідно до вимог програми. Звісно, при бажанні, можна розподілити частку виконуваних робіт у путівнику та в зошиті.

Якщо роботу з «Путівниками учня» можна розглядати як засіб формування усвідомленого здобуття знань, то папки успіху (або учнівські портфоліо) сприймаються як своєрідний результат такого усвідомленого ставлення до навчання.(Слайд 4) Найважливішою метою портфоліо є підвищення саморефлексивності учня стосовно процесу навчання, підвищення його відповідальності стосовно навчання, його самостійності в організації процесу здобуття знань, його участь у процесі оцінювання якості результатів навчання.

Єдиних вимог щодо структури папки успіху немає. Із переліку учні спільно з учителем вибирають усе, що свідчитиме про докладені зусилля та позитивну динаміку навчання:

  • Письмові роботи;
  • Анкети;
  • Схеми, таблиці, графіки, діаграми тощо;
  • Рефлексивні записи;
  • Малюнки, ілюстрації до творів;
  • Зразки аналізу художніх текстів;
  • Запитання, які виникали під час роботи над змістом художнього твору;
  • Мета на семестр та письмовий аналіз її досягнення;
  • Копії статей із газет та журналів, інтернетівських сайтів і т.п.;
  • Грамоти, свідоцтва тощо.

Учень працює з папкою успіху упродовж усього часу навчання.(Слайди 5, 6, 7) Перші матеріали – анкети («Що таке література і навіщо її вивчати?», «Мої завдання на І семестр») та есе «Як я досягатиму поставленої мети» - вкладають на початку навчального року. Саме вони і вказують на прогнозований результат, який і буде відстежено. Аналізуючи учнівське портфоліо, зіставляємо та оцінюємо початковий і досягнутий рівень самого учня, а не в порівнянні з іншими дітьми! (Слайд 8) При цьому слід пам’ятати слова В. Сухомлинського: « Радість успіху – це могутня емоційна сила, від якої залежить бажання дитини бути хорошою. Турбуйтеся про те, щоб ця внутрішня сила дитини ніколи не вичерпувалась. Якщо її немає, то не допоможуть ніякі педагогічні хитрощі».

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Забезпечення усвідомленого здобуття знань (використання «путівника учня» та «папки успіху») Шабада Т.І., вчитель Варковицької гімназії

Номер слайду 2

Внутрішні стимули навчання «Діти розуміються лише на тих речах, які вони відкрили самі» (Ж. Піаже)Прагнення до самовдосконалення через навчання. Самоствердження через успіх у навчанні. Шабада Т.І., вчитель Варковицької гімназії

Номер слайду 3

Використання «Путівника учня»«Хто не знає, куди прямує, дуже здивується, якщо потрапить не туди» (Марк Твен)Структура путівника. Цілі уроку. План роботи. Колективні та індивідуальні завдання. Самостійні завдання пошукового характеру. Творчі завдання. Додаткові домашні завдання Шабада Т.І., вчитель Варковицької гімназії

Номер слайду 4

«Папка успіху» в діїМета учнівського портфоліо⃰Підвищення саморефлексивності учня⃰Підвищення відповідальності стосовно навчання⃰Самостійність в організації процесу здобуття знань⃰Оцінювання якості результатів навчання Шабада Т.І., вчитель Варковицької гімназії

Номер слайду 5

Анкета «Що таке література й навіщо її вивчати?»Що з цього приводу думають: Я: -------------------------------------------------------------Мій друг: ----------------------------------------------------Мої батьки:--------------------------------------------------Учені, письменники, автори підручників: ---------------------------------------------------------------------------Учителі:------------------------------------------------------ Шабада Т.І., вчитель Варковицької гімназії

Номер слайду 6

Моя мета на …семестр …н.р. Головні завдання (відзначається 3-5 основних), які я хочу виконати в наступному семестрі:стати хорошим читачемнавчитися самостійно працювати з додатковою літературоюнавчитися уважно слухати, аргументовано сперечатисянавчитися аналізувати художні творирозвивати свої здібності (вказати які)свій варіант мети Шабада Т.І., вчитель Варковицької гімназії

Номер слайду 7

Мій шлях до успіху. На уроках української літератури в цьому семестрі я:▪дізнав (ла)ся ------------------------------------------------------▪зрозумів (ла) ------------------------------------------------------▪навчив(ла)ся ------------------------------------------------------2. Найбільший мій успіх – це ----------------------------------3. Мої найбільші труднощі – це -------------------------------4. Що в мене не виходило, а тепер виходить ------------5. У чому я змінив (ла)ся ----------------------------------------6. Мої побажання собі на наступний семестр ------------ Шабада Т.І., вчитель Варковицької гімназії

Номер слайду 8

«Радість успіху – це могутня емоційна сила, від якої залежить бажання дитини бути хорошою. Турбуйтеся про те, щоб ця внутрішня сила дитини ніколи не вичерпувалась. Якщо її немає, то не допоможуть ніякі педагогічні хитрощі» ( В. Сухомлинський) Шабада Т. І., вчитель Варковицької гімназії

zip
Додано
29 червня 2018
Переглядів
515
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку