Виступ на засідання методичної студії вчителів інформатики "Компетентнісні задачі на уроках інформатики як ефективний засіб формування інформативної компетентності учнів"

Про матеріал
Виспуп на засідання методичної студії на тему: «Компетентнісні задачі на уроках інформатики як ефективний засіб формування інформативної компетентності учнів»..
Перегляд файлу

Компетентнісні задачі на уроках інформатики як

ефективний засіб формування інформативної

компетентності учнів

 

Завдання школи - навчити жити.

Ми повинні виховати Людину,

здатну створити своє особисте життя.

                                                                                                                      П.Блонський

 

Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв'язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної загальноосвітньої школи, головне завдання якої — підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях. Тому актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетенцій особистості. Результатом такого процесу має бути сформованість загальної компетентності людини.

Перебуваючи в інформаційному суспільстві, кожному з наших учнів необхідно не лише орієнтуватись в океані інформації, а й організовувати своє життя таким чином, щоб при найменших витратах часу, сил і засобів вони отримувати від своєї діяльності найбільшу віддачу. Тому на уроках інформатики ми повинні навчити учнів  розв’язувати практичні компетентнісні задачі.

Давайте нагадаємо, що означає поняття «Компетéнтність - проінформованість, обізнаність, авторитетність». У перекладі з латинської  (competentia) компетентність означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.

Компетентність також визначається як набута в процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.

Формування інформатичних компетентностей в учнів передбачає:

 • розвиток універсальних навичок критичного мислення, зокрема вміння спостерігати і робити логічні висновки;
 • використовувати інформаційні моделі;
 • аналізувати ситуацію;
 • розуміти загальний зміст повідомлення і його прихований смисл.

До інформатичних компетентностей включаються такі складові
(вміння і здатності):

 • здатність шукати, збирати, створювати, організовувати електронні дані, систематизувати отримані дані й поняття, уміння відрізняти суб’єктивне від об’єктивного, реальне від віртуального;
 • використовувати потрібні засоби (презентації, графіки, діаграми, карти знань) для комплексного розуміння і подання отриманих даних;
 • шукати і знаходити потрібні веб-сайти і використовувати Інтернет-сервіси такі, як форуми й е-пошту, і сервіси, які базуються на технологіях Веб 2.0;
 • використовувати інформаційні технології для критичного осмислення того, що відбувається, інноваційної діяльності в різних контекстах в школі і в побуті.

Компетентнісні задачі з інформатики можна розглядати як тип технологічних задач, для яких обов’язковим є застосування ІКТ, як  засобу розв’язування.  Під задачею розуміється система, обов‘язковими компонентами якої є опис технологічної ситуації з опорою на раніше  засвоєні технологічні знання чи особистий досвід учня, та вимогу, тобто опис шуканого, обо‘язковими елементами якого виступають:

- запитання, спрямовані на виявлення вже сформованих чи набуття нових технологічних знань;

- завдання, що містять вимоги щодо виконання технологічних операцій.

Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів діяльності учнів:

 • визначення, ідентифікація даних: учень  розуміє умову задачі, правильно  ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;
 • пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі,  планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання,  співставляє результати пошуку із метою, здійснює  пошук  даних в Інтернеті);
 • управління: учень  структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;
 • інтеграція: учень  порівнює і співставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук.
 • оцінка: учень правильно шукає відомості у базі даних,  вибирає ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями;
 • створення: учень  враховує особливості призначення підсумкового документа,  добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно грамотно викладає узагальнені дані,  обґрунтовує свої висновки;
 • передавання повідомлень:  учень у разі потреби архівує дані, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно.

Основні шляхи впровадження компетентнісних завдань та задач:

 • на уроці, як наскрізне завдання упродовж серії уроків;
 • як урок узагальнення та систематизації знань;
 •       як комплексне практичне завдання для домашнього виконання з поточним поурочним обговоренням та консультуванням з боку вчителя.

Компетентнісні завдання та задачі мають застосовуватися наскрізно через увесь навчальний курс.

      У 7, 8 і 9 класах за програмою затвердженою МОН України з інформатики передбачено години на розв’язування компетентнісних задач, які є однією з важливих ділянок роботи в системі навчання інформатики. При проектуванні компетентнісних задач слід врахувати, що в 7 класі опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або в одному середовищі, у 8 класі - двох технологій або в двох середовищах, у 9 класі – кількох технологій або в кількох середовищах. Кожен вчитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим і для всіх учнів класу.

 

Приклади задач:

4 клас

Розділ 1  «Графіка»

Завдання: Танцювадьний гурт «Вжик» із твого рідного міста (села) виграв у телешоу «Україна має талант». Їм запропонували обрати для виступів три будь-яких міста України. Допоможи гурту визначити міста, спланувати час для подорожі та виступів, визначити найкоротший маршрут. Знайди відстань між кожною парою міст у маршруті та час на подорож автомобілем за допомогою інтернет-сервісів. Заповни таблицю.

Назва міста

(виїзд)

Назва міста

(приїзд)

Відстань між містами

Час на подорож за даними електронної карти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сплануй подорож. Заповни таблицю. Поясни свої міркування.

Назва міста та час виїзду

Назва міста та час прибуття

Час початку концерту

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5 «Текст»

Завдання: Ти познайомився в Інтернеті з однолітком, який живе у південній країні, де він ніколи не бачив зими. Йому цікаво, які тварини в нашій місцевості зимують. Чи можеш ти йому про це розповісти. Перевір себе. Заповни таблицю.

Кабан, шпак, козуля, їжак, вовк, ведмідь, лось, ластівка, борсук, лисиця, соловей, снігур, лелека.

Залягають у сплячку

Ведуть активний спосіб життя

Відлітають у вирій

1

1

1

2

2

2

        Склади розповіді про одну з тварин.

 

5 клас

Розділі «Основи роботи з комп’ютером»

 

        Задача: Бабуся п’ятикласниці Оленки вирішила придбати комп’ютер та навчитись працювати з ним. Допоможи їй це зробити.

Розв’язування компетентнісної задачі спирається на метод доцільно дібраних задач. Відповідно до цього методу, задача розбивається на підзадачі-ситуації, які конкретизують основну задачу, надаючи учневі план розв’язування завдання та спрямовують на розвиток готовності учня застосовувати набуті знання та вміння в новій ситуації, яка близька до звичного життєвого середовища. Зокрема задача про допомогу бабусі деталізується наступними ситуаціями:

 1. Бабуся в магазині техніки побачила різні пристрої, хоче визначити, які бувають комп’ютери та який їй обрати. Допоможи їй розібратися, які з пристроїв є комп’ютерами та як вони називаються.
 2. Бабуся вирішила обрати стаціонарний комп’ютер, але не знає, які пристрої введення та виведення їй будуть необхідні для роботи. Вона планує зберігати на комп’ютері улюблені рецепти, переглядати фотографії та відео, слухати аудіокниги, спілкуватися зі своїми близькими і не збирається грати в комп’ютерні ігри. Допоможи їй обрати необхідні пристрої введення та виведення.
 3. Після придбання комп’ютера бабуся увімкнула  його і побачила різні об’єкти на Робочому столі. Оленка пояснила їй, що на комп’ютерах встановлено багато програм. Без програм на комп’ютері нічого зробити не можна і для завантаження потрібної програми можна використати Головне меню або значки програм на Робочому столі. Бабуся хоче скористатися калькулятором для розрахунків вартості покупок. Допоможи їй.
 4. Оленка створила на Робочому столі комп’ютера бабусі папку Фотографії, у якій у різних папках збережені її фотографії з Першого дзвоника, Нового року та Дня народження. Допоможи бабусі навчитися переглядати вміст папок, що містять фотографії.
 5. Бабуся довго шукає на клавіатурі потрібні букви та цифри, коли набирає текст. Порадь їй, як навчитися швидко вводити символи з клавіатури.    

Кожна із запропонованих ситуацій розкривається у завданнях, які слугують орієнтовною основою дій, підказками, що спрямовують учня в зону актуальної дії. Для цього можна запропонувати як тестові завдання на вибір однієї правильної відповіді, вибір декількох відповідей, встановлення послідовності, відповідності, класифікації тощо, так і завдання, спрямовані на використання різних комп’ютерних програм та інформаційних технологій.

 

7 клас 

Розділ  1  «Служби Інтернету»

 

Задача «Обережно смайлики»:  Бабуся одного з семикласників почала активно використовувати електронну пошту для спілкування зі своєю великою ріднею. Вона знає, що для передавання емоцій при електронному спілкуванні використовують смайлики. Але бабуся має сумніви у тому, що використання того чи іншого смайлика буде правильно сприйнято адресатом.

Створи презентацію для створення призначення смайликів: до кожного з них потрібно додати власне фото, та сформувати відповідні поради щодо їх використання в діловому і дружньому спілкуванні.

http://info--matika.ucoz.ua/aapkpkapa.jpg

Розділ  2 «Опрацювання табличних даних»

 

Задача: «Батьківський комітет планує на канікулах зробити ремонт класної кімнати, під час якого слід пофарбувати стелю білою фарбою, стіни класної кімнати — фарбою рожевого  кольору та двері — фарбою білого кольору.  Батькам потрібна допомога у визначенні кількості фарби кожного кольору, що необхідно придбати для ремонту». Данну хазадачу можна  деталізувати наступним чином:

Ситуація 1. Аналіз умови завдання. Для розв’язування поставленого завдання необхідно проаналізувати об’єкти, які є важливими для знаходження розв’язку, та їх частини. Також необхідно визначити, для яких об’єктів варто було б побудувати відповідні інформаційні моделі.

Ситуація 2. Модель класної кімнати. Щоб визначити кількість фарби кожного кольору, що необхідно придбати для ремонту вчитель тобі порадив побудувати інформаційну модель класної кімнати. Переконайся, що ти зможеш при цьому використовувати свої знання й уміння з шкільних предметів.

Ситуація 3. Вибір фарби для ремонту. Витрата фарби на 1 м2 поверхні залежить від типу фарби. Допоможи обрати фарбу для фарбування стелі, стін та дверей.

Ситуація 4. Визначення кількості фарби. Визнач потрібну кількість фарби для кожного об’єкта.

Ситуація 5. Обґрунтування розрахунків. Ти готуєш відповіді на запитання, які можуть виникнути в батьків щодо розрахунку необхідної кількості фарби на ремонт класної кімнати.

Кожна із запропонованих ситуацій розкривається у завданнях, які слугують орієнтовною основою дій, підказками, що спрямовують учня у зону актуальної дії. Для цього можна запропонувати як тестові завдання на вибір однієї правильної відповіді, вибір декількох відповідей, встановлення послідовності, відповідності, класифікації тощо так і завдання, які спрямовані на використання різних комп’ютерних програм та інформаційних технологій.

Наприклад, ситуація 2 даної задачі передбачає виконання завдань в зошиті та на комп’ютері, зокрема:

* Познач властивості, які є суттєвими для створення моделі класної кімнати до цієї задачі.

 • Довжина, ширина, висота класної кімнати
 • Кількість вікон
 • Ширина та висота кожного вікна
 • Поверх, на якому розташована класна кімната
 • Довжина, ширина та висота дверей
 • Кількість парт і стільців
 • Колір фарби на стінах

Виміряй та запиши дані про об’єкти класної кімнати.

Запиши формулу для обчислення площі стін. Враховуй, що ділянки стіни, де розташовані вікна та двері, фарбувати не слід. _________

 

Властивість

Об’єкт

стеля

стіни

двері

Площа

 

 

 

Використай програму Калькулятор для обчислення площі стелі, стін та дверей, які необхідно пофарбувати. Результати обчислення запиши в таблиці Деякі завдання в межах ситуацій вимагають додаткових відомостей для розв’язування завдання, тому учням пропонується знайти необхідні дані.

Наприклад:

Знайди в Інтернеті відомості про те, як залежить витрата фарби від її типу. Обери тип фарби для кожного з об’єктів: стелі, стін, дверей. Визнач, якого обсягу ємності з фарбою можна придбати.

Властивість

Об’єкт

стеля

стіни

двері

Тип фарби

 

 

 

Витрата фарби

 

 

 

Вартість фарби

 

 

 

Запиши тип, витрату та вартість  обраної фарби для кожного з об’ктів.

8 клас

Розділ 2 «Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера»

Завдання: Використовуючи різні джерела інформації, доведи, що особистість Білла Гейтса виступила рушійним початком, перетворив громіздкі обчислювальні апарати в компактні, зручні і доступні кожному комп'ютери, які оселилися в кожному будинку. Вкажи джерела інформації, і оформи їх в електронному вигляді.

        Завдання «Периферійні пристрої»: На день народження вашій сестрі подарували системний блок. Тепер ваша сім’я вирішила придбати периферійні пристрої (монітор, клавіатуру, мишку, принтер, сканер, колонки, веб-камеру), але на сучасному ринку великий вибір пристроїв. Допоможіть сім’ї зробити покупку. Для цього проаналізуй асортимент та ціни у Інтернет-магазинах. Склади таблицю з переліком пристроїв, яки б ти порекомендував придбати. Аргументуйте свій вибір. Знайди магазин де можна купити пристрої за вигідною ціною. Оформи результат роботи у вигляді прайс-листа.  

Розділ 3 «Опрацювання текстових даних»

Завдання «Казка»:  Ваш менший брат, учень п’ятого класу, отримав домашнє завдання підготувати картку порівняння казки «Ріпка» в українській та російській інтерпретації. Оскільки вашому братові потрібна допомога, він звернувся до вас. Знайдіть зміст казки, використавши друковані чи електронні джерела. Створіть картку альбомної орієнтації, розмістивши на ній обидва варіанти у два стовпці. Відформатуйте текст за своїм смаком. Використайте для оформлення ефект буквиці, обрамлення. Додайте ілюстрацію до казки.

Завдання «Платіж»: Вашим батькам терміново потрібно внести кошти за платіжкою.

Для економії часу доцільно до філіалу Ощадбанку прийти з готовим платіжним документом, тому вони звертаються до вас по допомогу створити документ у домашніх умовах. Засобами текстового редактора створіть електронний бланк квитанції.

 

Розділ 8  «Розвязування компетентнісних задач»

Задача: Фермер, вивчивши попит на ягідні культури у своєму регіоні, планує 70 % своєї земельної ділянки площею 2 га відвести під вирощування полуниці. Для цього він збирається звернутися до керівництва банку із листом про надання йому відповідного кредиту.

 1. Розсаду фермер планує закупити в інтернет-магазині «Дім і сад» із розрахунку 40-60 тис. кущів на 1 га. Розрахуйте кількість кущів певного сорту полуниці.

2. Розрахуйте потрібну суму на закупку розсади за умови, що за першу сотню кущів покупець платить повну вартість, за кожну наступну сотню вартість зменшується на 1% від попередньої вартості.

3. Вказати, які дані для розв'язання задачі вам потрібно знайти. .

4. Вказати URL-адреси використаних пошукових служб.

5. Вказати ключові слова для пошуку потрібних відомостей.

6. Вказати URL-адреси сайтів, на яких знайшли необхідні дані.

7. Оберіть середовище для виконання завдання: табличний процесор чи середовище програмування.

8. Створіть лист для отримання фермером кредиту від банку, у якому подайте потрібні дані, висновки та аргументуйте їх. Додайте у текст листа зображення вибраного сорту полуниці.

9. На електронну адресу вчителя надішліть розв'язок завдання:

 •         текстовий документ;
 •         архів електронної таблиці чи проекту, розробленого середовищі програмування.

 

Задача: Тетянка звернулася до вас за допомогою. Дівчинка хоче запросити на свій день народження 9 друзів у дитяче кафе.

Потрібно: 1) створити запрошення на свято; 2) обрати сценарій свята; 3) створити вітальний відеофайл; 4) скласти меню; 5) обчислити вартість проведення свята.

 

 9 клас

Розділ  3 «Компютерні презентації»

        Завдання «Комп’ютерна залежність»: Вам відомо, що у вашому класі є учні які багато часу проводять за комп’ютером. Ви вирішили розповісти їм про комп’ютерну залежність. Для цього вам необхідно створити інформаційну презентацію, яка буде містити довідкову інформацію,  картинки, схеми, діаграми та тест «Комп’ютерна залежність».

        Завдання «Подорож»: Учні 9 класу збираються у період навчально-виробничої практики поїхати на одноденну екскурсію в один з обласних центрів України. Мета екскурсії - ознайомитися з історичними пам’ятками, пов’язаними з подіями, що вивчались у курсі історії України у 8 класі. Щоб вибрати місто для поїздки, домовилися з’ясувати, які пам’ятки вивченого періоду історії України, можна побачити в кожному місті, та розробити маршрути пішохідних екскурсій. Маршрут може бути доповнений відвідуванням пам’яток, пов’язаних з визначними особистостями, які відомі з курсу історії України або української літератури. Кожен учень класу збирає відомості про одне з міст. Після обговорення в класі знайдених відомостей буде обрано місто проведення екскурсії. Для цього вам необхідно створити  презентацію, яка буде містити довідкову інформацію,  картинки, план екскурсії, розрахунки вартості проїзду.

Розділ 6 «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання»

Завдання «Прайс-лист»: Проаналізуй асортимент та ціни Інтернет магазинів. Склади перелік обладнання, яке ти б хотів продавати в своїй фірмі. Використовуючи ресурси Інтернету, знайди сайти в Україні з продажу обладнання за вигідною для тебе ціною. Оформи результат роботи у вигляді прайс – листа. Розроби таку форму таблиці, з якої було б видно, якй ти отримаєш прибуток від продажу того чи іншого обладнання.

Розділ 7 «Компютерні публікації»

Завдання «Візитка». Ваші батьки звернулися до вас із проханням створити для них макети візитки. Опрацюйте самостійно матеріал, присвячений видам, вимогам до оформлення візитки. Знаючи рід занять, власні атрибути батька та матері, створіть засобами текстового редактора макети візиток. Розмір візитки — 90×50 мм. Розмістіть потрібну кількість копій на аркуші документа.

Завдання Реклама.  Створіть рекламну презентацію, присвячену відкриттю фірми «Ескорд», що продаватиме автомобілі, яка транслюватиметься на моніторі в центрі міста.

У презентації передбачити обов’язково:

1. наявність титульного слайда;

2. перелік послуг фірми, оформлених у вигляді маркірованого списку;

3. фотографії автомобілів, які є в продажу;

4. слайд з реквізитами фірми (реквізити написані на машині, що повільно рухається дорогою зліва направо, машину зобразити засобами автофігур);

5. дизайн слайдів єдиний;

6. зміна слайдів з анімацією;

7.  презентація відтворюється автоматично;

8.  тривалість презентації становить 90 секунд.

   Діти вчаться думати, розуміти сутність речей, шукати потрібну інформацію, тлумачити її і застосовувати за конкретних умов розв’язуючи  компетентнісні завдання та задачі з інформатики. У сучасних умовах учень повинен отримати в школі те, що допоможе йому утвердитися в житті: моральне ставлення до себе і людей, усвідомлення своїх громадянських почуттів, ключові компетентності, що дозволяють успішно функціонувати в будь-якій сфері діяльності. Тому, в даний час перед школою поставлені завдання: формування навчального середовища, яке мотивує учнів самостійно здобувати, обробляти отриману інформацію, швидко орієнтуватися в інформаційному просторі; створення умов, що сприяють розвитку ключових компетенцій. Саме розвиток в особистості життєво важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти.

 

Вчитель інформанти Кінецьпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Первомайської районної ради

Миколаївської області                                                                                                               Мірянова Н.П.

docx
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
22 травня 2019
Переглядів
1437
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку