Вправа "Опади" (ДЕМОКРАТИЧНА ШКОЛА)

Про матеріал
Предмет: інформатика Тема уроку/години спілкування: Зберігання інформації. Кодування інформації. Клас: 4 Мета вправи/заняття: формування мотивації навчання, навичок само оцінювання, аналітичного та критичного мислення; як важливих компонентів розвитку особистості; розвивати емоційний інтелект, пізнавальні та комунікативні здібності; розвивати навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми; формування самооцінки для співставлення особистістю своїх минулих і теперішніх результатів, для виявлення своїх потенційних можливостей; формування екологічної свідомості з метою захисту довкілля та клімату планети.
Перегляд файлу

«Опади» 

П.І.Б. автора: Чайдак Людмила Вікторівна

 

E-mail автора chaidak.2019@gmail.com 

 

Застосування вправи: на уроці при підведенні підсумків на етапі само оцінювання

Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: 

Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

Предмет: інформатика

 

Тема уроку/години спілкування:  Зберігання інформації. Кодування інформації.

 

Клас:

4

 

Мета вправи/заняття:  формування мотивації навчання, навичок само оцінювання, аналітичного та критичного мислення;  як важливих компонентів розвитку особистості; розвивати емоційний інтелект, пізнавальні та комунікативні здібності;

розвивати навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми;

формування самооцінки для співставлення особистістю своїх минулих і теперішніх результатів, для виявлення своїх потенційних можливостей; формування екологічної свідомості з метою захисту довкілля та клімату планети.

 

Форма/метод роботи:  індивідуальна, парна/групова робота метод самооцінювання міжпредметний зв’язок («Я досліджую світ»)

 

Ключова складова громадянської компетентності: 

упевненість у собі;

аналітичне і критичне мислення;

навички співпраці. робота в парі/команді, відповідальність за інших

 

Додаткова/і складова/і компетентності:  інформаційна, соціально-трудова, особистісного самовдосконалення

 

 

Очікувані результати: 

     учень уміє дати адекватну оцінку способам і результатам своєї пізнавальної діяльності; усвідомлює роль знань, впевнений у своїх силах, усвідомлює громадянську значимість і відповідальність;

     учень уміє визначити об’єктивну значимість цілей, співставити її з очікуваною значимістю досягнення мети;

     підвищення рівня сформованості самооцінки учнів; мотивації до навчання і саморозвитку.

 

Тривалість вправи:

5-10 хв. 

 

             

Інструкція для проведення вправи:

 

Перший етап. Вступ. Слово до батьків і вчителів

 

Самооцінка  – це оцінка особистістю самої себе, своїх якостей, здібностей і місця серед інших людей.

 

Самооцінка здійснюється через спостереження за собою, своїми вчинками, ставленням до себе з боку навколишніх, аналіз своїх почуттів і переживань, мотивів і вчинків, досягнень і невдач, а також через порівняння себе з іншими людьми. 

 

Самооцінка має комплексний характер, оскільки поширюється на різні прояви особистості – інтелект, зовнішні дані, успішність у навчанні, роботу, спілкування, матеріальні та інші можливості.

 

Самооцінка формує самосвідомість людини і змінюється впродовж життя. 

Формування самооцінки відбувається у процесі діяльності і міжособистісної взаємодії. Соціальне оточення значною мірою впливає на формування самооцінки особистості.

 

Структура самооцінки представлена двома компонентами:

 

когнітивним (відображає знання людини про себе)

Знання про себе людина набуває через спілкування з іншими людьми. Ці знання неминуче наповнюються емоціями, сила і напруженість яких залежать від того, наскільки вагома для особистості отримана інформація.

 

емоційним (відображає її ставлення до себе). 

Адекватна самооцінка – реалістична оцінка людиною самої себе, своїх здібностей, моральних якостей і вчинків. Вона дозволяє людині поставитися до себе критично, правильно співвіднести свої сили із завданнями різної складності та з вимогами навколишніх.

 

Неадекватна самооцінка буває двох видів – завищена або занижена. 

 

При сильних відхиленнях від адекватної самооцінки особистість може відчувати психологічний дискомфорт і внутрішні конфлікти.

 

При вочевидь завищеній самооцінці людина:

 

       має ідеалізоване уявлення про себе, про свої здібності і можливості, про свою значущість для навколишніх людей;

       ігнорує особисті невдачі заради підтримки свого психологічного комфорту;

       тлумачить свої слабкі сторони як сильні, наприклад, видаючи агресивність і впертість за волю і рішучість;

       стає «емоційно глухою», втрачає зворотний зв'язок з навколишніми, не прислухається до чужої думки;

       невдачі пов'язує із зовнішніми чинниками, а не з власними помилками;

       часто ставить перед собою нездійсненні цілі;

       має надто високий рівень вимог, що перевищує її реальні можливості;

       легко набуває таких рис, як зарозумілість, зазнайство, прагнення до вищості, грубість, агресивність, жорсткість;

       поводиться підкреслено незалежно, що сприймається навколишніми як зарозумілість і

зверхність.

 

             

При вочевидь заниженій самооцінці людина:

 

       як правило, невпевнена у собі, сором'язлива, нерішуча, надміру обережна;

       гостро потребує підтримки і схвалення навколишніх, залежна від них;

       конформна, легко піддається впливу інших людей, необдумано йде у них на поводі;

       страждаючи комплексом неповноцінності, прагне самоствердитися (іноді – за всяку ціну, що призводить до нерозбірливості в засобах досягнення цілей), довести всім і, найперше самій собі, свою значущість;

       ставить перед собою нижчі цілі, ніж може досягти;

       нерідко «заглиблюється» у свої неприємності й невдачі, перебільшуючи їх роль у своєму житті;

       занадто вимоглива до себе і навколишніх, надміру самокритична, що призводить

нерідко до замкнутості, заздрості, підозрілості, мстивості і навіть жорстокості.

 

Занижена самооцінка робить людину невпевненою у собі, вона намагається уникати вчинення будь-яких дій або ухвалення важливих рішень, перекладає власну відповідальність на інших, побоюється критики і будь-яких труднощів ухвалювати рішення, які не дозволяють людині розслабитися, тримаючи її у постійному емоційному і фізичному напруженні. Такий стан хронічного стресу знижує захисні сили організму, людина з ослабленим імунітетом часто хворіє. Захворювання, спричинені психологічним станом, лікуються важче. 

 

Здорова (адекватна) самооцінка – життєво важливий чинник у розбудові та підтриманні добрих стосунків і досягненні успіху. Люди з адекватною самооцінкою і позитивними очікуваннями результатів загалом вчаться і виконують роботу краще, ніж люди із заниженою або завищеною самооцінкою. Кожен успіх підтримує і навіть підвищує їхню самооцінку. Людина з позитивною самооцінкою добре почувається, вона впевнена у собі, гідно поводиться і вільно спілкується з навколишніми.

 

Самооцінка не є вродженою, а поступово формується з раннього дитинства. На її формування найістотніше впливають у молодшому шкільному віці – успішність шкільного навчання і ставлення педагогів до дитини. Нерідко школи з високими освітніми стандартами і надто суворими вимогами стають причиною заниженої самооцінки учнів початкових класів, що неминуче позначається на їхній навчальній мотивації і успішності. Молодші школярі потребують оцінки не стільки результату, скільки процесу навчання. Зусилля дитини, її старання не повинні залишатися поза увагою вчителя. Кожен школяр має власний стиль і темп навчання. Саме зараз, під час ситуації, що слалася у світі через карантин, коли заклади освіти працюють у дистанційному режимі, не треба про це забувати. Саме зараз буде актуальною ця вправа, яка надасть можливість дитині відволіктися від нудьги, душевних переживань, втоми, хвороби, заохотить до вивчення нових тем, предметів, наук; мотивує до спостережень, дослідницької, проєктної діяльності; творчої праці.

 

Щоб поліпшити самооцінку учнів під час дистанційного навчання треба:

 

       називати учнів на ім’я, виявляти шанобливе ставлення до кожного;

       не критикувати зовнішність учня, соціальне становище сім'ї, не принижувати гідність;

       роблячи зауваження, не зачіпати особистість учня, а висловлюватися тільки з приводу його поведінки або вчинків;

       демонструвати однакові вимоги й однакове ставлення до всіх;

       відзначати позитивні досягнення, результати роботи кожного учня і звертати на це увагу всього класу;

       уникати порівнянь успіхів одного учня з успіхами інших;

       доручати кожному виконання визначеного обов'язку в «класі»;

       перетворювати невдачі учнів у позитивний навчальний і життєвий досвід;

       уникати надмірної опіки, цікавитися думкою учнів та поважати її, заохочувати взаємодопомогу і взаємовиручку в класі.

 

             

Слово до учнів

 

Наші знання як опади. Вони можуть бути 

 

«тверді» - град – «я знаю», «я вмію», «я зроблю»

«слизькі» знання – дощ – «щось не знаю», «знаю, але не вмію», «є прогалини в знаннях», сніг «може розтанути» – «знаю», але «недостатньо», «розумію», але «невпевнений», «треба більше працювати»;

 

роса – «вивчив, отримав оцінку і забув», «зробив, отримав оцінку і забув»; водяна пара (може випасти опадами «дощ», «сніг», «град», «роса») – «знав-забув-згадав».

 

Опади – процес, коли «водяна пара» в небі утворює краплі й випадає на землю у вигляді «дощу», «снігу», «снігу» з «дощем» або «граду»… Другий етап. 

 

Слово вчителя

Самооцінка – оцінка особистістю себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. Самооцінка постає важливим регулятором поведінки людини, від неї залежать стосунки з іншими людьми, з оточенням, відношення до успіхів і невдач, вона впливає на ефективність діяльності та подальший розвиток особистості.

 

Само оцінювання учнями власних сил 

Учні оцінюють себе, свої знання, вміння і навички з тієї чи іншої теми, з того чи іншого предмету, кодуючи їх у вигляді «опадів»-карток, які учні відповідно виставленій собі оцінці обирають серед інших і приклеюють їх під хмарою…

 

Матеріали до вправи:

 

 

Вирізані з кольорового паперу «опади»: 

малі (роса) і великі краплі (дощу), сніжинки (сніг), град (білий круг), пара - хмари

 

 

 

 

Третій етап.  

Аналіз результатів самооцінки

 

Самооцінка особистості може бути адекватною, завищеною або заниженою. 

 

При адекватній самооцінці суб'єкт соціальної взаємодії правильно (реально) співвідносить свої можливості й здатності, досить критично ставиться до себе, ставить перед собою реальні цілі, уміє прогнозувати адекватне відношення навколишніх до результатів своєї діяльності. 

 

При самооцінці «град» кожний з вас заслужено цінує й поважає себе, задоволений собою, у нього розвинене почуття власної гідності.

 

При самооцінці «сніг»: людина поважає себе, але знає свої слабкі сторони й прагне до самовдосконалення, саморозвитку. Сніг «може розтанути» – «знаю», але «недостатньо», «розумію», але «невпевнений», «треба більше працювати».

 

«дощ» – «щось не знаю», «знаю, але не вмію», «є прогалини в знаннях»,

 

При завищеній самооцінці - «дощ» з «градом» - дитина переоцінює свої можливості, учень орієнтований на успіх, ігнорує невдачі, але «град» б’є боляче. Невдачу або неуспіх дитина розцінює як наслідок чиїхось помилок або несприятливо сформованих обставин. Справедливу критику у свою адресу вона сприймає як причіпки. Така дитина конфліктна, схильна до конфліктної ситуації, у конфлікті поводиться активно, роблячи ставку на перемогу.

 

При заниженій самооцінці - «сніг» з «градом», «дощ», «дощ» зі «снігом», «дощ» зі «снігом» і «градом» - у дитини існує комплекс неповноцінності. Вона невпевнена у собі, боязка, пасивна. Такі учні відрізняються надмірною вимогливістю до себе й ще більшою вимогливістю до інших. Вони занудливі, скиглії, у себе й в інших бачать тільки недоліки. Такі люди конфліктні. Причини конфліктів часто виникають через їхню нетерпимість до інших людей.

 

Підведення підсумків

 

Самооцінка – складова частина «Я-концепції». «Я-концепція» – це образ власного «Я», уявлення людини про себе, завдяки якому вона будує взаємостосунки з іншими і сприймає себе.

 

«Я – концепція» може бути:

1.  Реальна (який я є).

2.  Ідеальна (яким я повинен бути).

3.  Динамічна (яким я хочу стати). 4. Фантастична (яким я хотів би стати, якщо це було б можливим).

 

Мотивація до саморозвитку

 

Оскільки самооцінка і мотивація формується у людини в процесі діяльності в умовах взаємодії, взаємостосунках з іншими людьми під впливом багатьох факторів, можна виділити відповідні особливості як мотивації, так і самооцінки в тому чи іншому віковому періоді. 

 

У такому випадку, мабуть, можна говорити і про різний ступінь взаємозв'язку мотивації та самооцінки на різних етапах формування особистості, зокрема мотивації навчальної діяльності й критичності, що проявляються по відношенню навчання.

 

Часто ми починаємо свій день з того, що дізнаємося про погоду на вулиці. 

За допомогою термометра ми можемо отримати дані про температуру повітря.

Додаткові матеріали для розвитку учнів і мотивації до навчання

Календар погоди - це систематична фіксація різноманітних природних явищ (температури, опадів, напрямку вітру, вологості, атмосферного тиску), що відбуваються в конкретній місцевості. 

 

Погодні явища зазначай за допомогою спеціальних умовних знаків.

 

Обговорення:

 

Яким чином ти позначиш їх у календарі погоди?

Як ти розумієш, що таке кодування повідомлень?

Які способи кодування повідомлень ти знаєш? Закодуй повідомлення про погоду для друга за допомогою умовних позначень з таблиці.

 

Будь уважним дорогою до школи,

аби не пропустити наявність роси, туману, ожеледиці чи веселки.

     

 

 

Якщо ти любиш малювати, виділи в календарі спеціальне місце для зображення процесів у живій природі. Це можуть бути: танення снігу, поява бруньок на деревах, цвітіння квітів, приліт пташок, дозрівання плодів, листопад.

Слідкуючи за погодою, ми вчимося спостерігати за природними явищами та слідкувати за часом доби. Ведення календаря погоди сприяє розвитку нашої уважності, логічного мислення, навчає акуратності та відповідальності.

 

Якщо кожного дня в той самий час ти будеш фіксувати погодні явища, за рік-два твій календар погоди може стати цікавим науковим проектом.

 

Підсумок за результатами проведення вправи

Розвинута самооцінка може спрямовувати діяльність, тобто стає мотивом.

 

Ключові слова: само оцінювання, самооцінка, самоповага, ауто симпатія, самозневажання, само інтерес, само розуміння, мотивація, участь, ініціативність, значущість, відповідальність, еко дружні вчинки.

 

Рекомендації

Під час цієї вправи доречно познайомити учнів із додатком екологічно дружніх вчинків «Кліматичні краплі», що відстежує та винагороджує вчинки громадян з метою захисту довкілля та клімату планети. Завантажити додаток можна на PlayMarket.  

Мобільний додаток «Кліматичні краплі» є технічною основою шкільного конкурсу, в рамках якого шкільні громади провадять навчання з питань змін клімату, здійснюють еко-дружні вчинки та проекти, та обмінюють зароблені краплі на знижки та призи партнерів додатку.

Кліматичні краплі нараховуються за пересування на велосипеді, висаджування дерев, роздільний збір та компостування відходів, заходи з енергозбереження в будівлях та генерацію «зеленої» електроенергії. Нарахування крапель – скорочень викидів парникових газів — здійснюється на основі міжнародно визнаних методологічних підходів із застосуванням таких коефіцієнтів:

       висаджування дерев – 45 Крапель за кожне дерево;

       роздільний збір відходів (краплі нараховуються за здачу згаданих відходів на переробку) – 1.8 крапель за кілограм макулатури, 0.2 краплі за кілограм скла, 1.6 крапель за кілограм пластику, 0.5 крапель за кілограм зібраних батарейок;

       компостування харчових відходів – 0.5 крапель за кілограм органічних відходів, що компостуються;

       енергозбереження – 1.2 краплі за кожну кВт год. збереженої електроенергії та 333 краплі за кожну Гкал збереженої теплової енергії;

       виробництво електроенергії – 1.1 краплі за кожну кВт год. виробленої електроенергії

Корисні джерела:

 

http://kt-energy.com.ua/projects/klimatychni-krapli/#tab-5

 

Лісова С. Вплив самооцінки учнів на успішність навчального процесу // Рідна школа. – 2000.

– № 12. – C. 36-38

 

Максименко Л. М. Формування мотивів та самооцінки в учнів // Психологічна газета. – 2005.

№ 7. – C. 12-15

 

Лісова Ольга Олександрівна. Комунікативні способи спілкування. Вербальне та невербальне спілкування. https://vseosvita.ua/library/rozgornutij-plan-konspekt-uroku-komunikativni-sposobispilkuvanna-verbalni-ta-neverbalni-zasobi-spilkuvanna-217351.html

 

Навички самоусвідомлення та самооцінки http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/80

 

Як зробити календар погоди?

https://pustunchik.ua/ua/online-school/geography/yak-zrobyty-kalendar-pohody-svoimy-rukamy  

 

Такі дивовижні хмари

https://pustunchik.ua/ua/online-school/physics/takie-strannye-oblaka

 

Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів https://vseosvita.ua/library/dvijkove-koduvanna-odinici-vimiruvanna-dovzini-dvijkovogo-kodukoduvanna-simvoliv-100359.html

 

Складання та оформлення аналізу карт погоди, аерологічних діаграм та радіолокаційних карт https://meteo.gov.ua/files/content/docs/meteo_kerdoc/%d0%9d%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b 0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0% d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%82%d0%b0%20%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc% d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%20%d0%bf% d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8.pdf  

 

pdf
Додано
8 квітня 2020
Переглядів
1236
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку